ESAB | Aristo YardFeed 2000 | Instruction manual | ESAB Aristo YardFeed 2000 Brugermanual

ESAB Aristo YardFeed 2000 Brugermanual
NO
YardFeed 2000
Aristot
Bruksanvisning
0459 936 101 NO 060404
Valid for serial no. 613--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Innstillingspanel MA6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Tilkoplinger og kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådmatetrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utskifting og innføring av tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utskifting av materuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
9
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITEDELER
.......................................................
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
16
18
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 2 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar, at elektrodefremøringsenhed YardFeed 2000 fra serienummer 613 er i overensstemmelse med standard IEC/EN
60974--5 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillægg (93/68/EF) og standard IEC/EN 60974--10
i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--04--03
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
bm46d1na
-- 3 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og
brukes.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske
produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om
godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
bm46d1na
-- 4 --
NO
3
INNLEDNING
Trådmateenheten YardFeed 2000 med innstillingspanel MA6 er beregnet på
MIG/MAG--sveising sammen med Aristo--strømkilder.
Den finnes i forskjellige varianter, se side 14.
Mateenheten inneholder firehjulsdrevet matemekanisme og styreelektronikk.
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 18.
3.1
Utstyr
Trådmateenheten leveres med:
S
S
S
S
Bruksanvisning for trådmateenheten
Bruksanvisning for innstillingspanel
Merkeskilt med anbefalte slitedeler
Gassmåler
3.2
Innstillingspanel MA6
Brytere for innstilling av spenning og trådmatehastighet/strøm.
Øvrige innstillinger med trykknapper og klartekst i display.
Du finner en utførlig beskrivelse av innstillingspanel MA6 i egen bruksanvisning.
4
TEKNISKE DATA
YardFeed 2000
Matespenning
42 V 50–60 Hz
Effektbehov
180 VA
Motorstrøm Imaks.
3,5 A
Trådmatehastighet
0,8–25,0 m/min
Pistoltilkopling
EURO
Maks. diameter trådspole
200 mm
Tråddimensjon
Fe
Ss
Al
Rørtråd
0,6–1,2 mm
0,6–1,2 mm
1,0–1,2 mm
0,81,2 mm
Vekt
11,3 kg
Dimensjoner (1 x b x h)
593 x 210 x 302 mm
Dekkgass
maks. trykk
Alle typer beregnet på MIG/MAG--sveising
5 bar
Kjølevæske
maks. trykk
50 % vann / 50 % etylenglykol
5 bar
bm46d1na
-- 5 --
NO
YardFeed 2000
Tillatt belastning ved
60 % intermittens
365 A
Beskyttelsesklasse
IP23
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
5
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
VARNING!
Ved sveising på områder med forhøyet elektrisk fare skal kun strømkilder beregnet på dette
miljøet brukes. Disse strømkildene er merket med symbolet .
5.1
bm46d1na
Løfteanvisning
-- 6 --
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Påse at sidelukene er stengt under drift.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
6.1
Tilkoplinger og kontrollorgan
1
Tilkopling for sveisestrøm fra strømkilde
(OKC)
7
Tilkopling BLÅ, med ELP* for kjølevann til
sveisepistol
2
Tilkopling for dekkgass
8
Tilkopling for fjernregulator
3
Tilkopling for styreledning fra strømkilde
9
Sikkerhetsbryter
4
Tilkopling RØD, for kjølevann til strømkilde
(kjøleaggregat)
10
Tilkopling for sveisepistol
5
Tilkopling BLÅ, for kjølevann fra
strømkilde (kjøleaggregat)
11
Innstillingspanel
(se egen bruksanvisning)
6
Tilkopling RØD, for kjølevann fra
sveisepistol
AH 0744
OBS! Kjølevannstilkoplinger finnes bare på noen modeller.
*ELP = ESAB Logic Pump, se punkt 6.2.
bm46d1na
-- 7 --
NO
6.2
Funksjonsforklaringer
Vanntilkopling
Trådmateenhet med vanntilkopling er utstyrt med et følersystem ELP (ESAB Logic
Pump) som registrerer om vannslangene er tilkoplet. Ved tilkopling av vannkjølt
sveisepistol starter vannpumpen.
Føleren fungerer kun sammen med strømkilder som er utstyrt med ELP.
Kabelsikring
Hekt kabelsikringen fast i kroken på baksiden av mateenheten og i tilkoplingskabelen.
Sikkerhetsbryter
0 Sveising AV
1 Sveising PÅ
Varme PÅ (tilbehør) og sveising AV
Rommet rundt spolen varmes opp for at
sveisetråden ikke skal være fuktig ved sveising.
vises koden
i displayet, dette viser at det ikke er
Når bryteren står på 0 eller
mulig å sveise. Når bryteren står på 1 er det igjen mulig å sveise. Trykk på en av
funksjonsknappene for å fjerne koden fra displayet.
Regulering av gassgjennomstrømning
A = Regulering av gassgjennomstrømningen.
B = Gassgjennomstrømningsmåler
bm46d1na
-- 8 --
NO
6.3
Trådmatetrykk
Begynn med å kontrollere at tråden ikke går tregt i trådlederen. Still deretter inn
trykket på mateverkets trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråd mot en isolert
gjenstand, for eksempel en trebit.
Når du holder pistolen cirka 5 mm fra trebiten (fig. 1), skal materullene skli.
Holder du pistolen cirka 50 mm fra trebiten, skal tråden mates ut og bøyeseg
(fig. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Utskifting og innføring av tråd
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren ved å felle den bakover, trykkrullene går opp.
Rett ut den nye tråden 10–20 cm. Fil bort ujevnheter og skarpe kanter på
trådenden før den føres inn i trådmateenheten.
Påse at tråden havner rett i materullens spor og inn i henholdsvis
utløpsmunnstykket og trådlederen.
Spenn trykkgiveren fast.
Steng sideluken.
6.5
Utskifting av materuller
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren (1) ved å felle den bakover,
trykkrullene går opp.
S Løsne trykkrullene (2) ved å vri akselen (3)
omgang med urviserne og trekke akselen ut.
Trykkrullene løsner.
S Løsne materullene (4) ved å skru ut mutrene (5) og
trekke rullene ut.
Ved montering, gjenta punktene ovenfor i omvendt rekkefølge.
S
S
Valg av spor i materullene
Snu materullen med dimensjonsmerket for ønsket spor mot deg.
bm46d1na
-- 9 --
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
7.1
Kontroll og rengjøring
Trådmateenheten
Kontroller regelmessig at mateenheten ikke er tilsmusset.
S
Rengjøring og bytte av matemekanismens slitedeler bør skje med jevne
mellomrom for å oppnå problemfri trådmating. Merk at for hardt innstilt
forspenning kan medføre unormal slitasje på trykkrulle, materulle og trådleder.
Bremsenavet
Navet er justert ved levering.
S
Juster bremsenavet slik at tråden er noe slak når matingen
opphører.
Pistol
S
Rengjøring og bytte av pistolens slitedeler bør skje med jevne mellomrom for å
oppnå problemfri trådmating. Blås ren trådlederen regelmessig og rengjør
kontaktmunnstykket.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
YardFeed 2000 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard
IEC/EN 60974--5 og EN 60974--10. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bm46d1na
-- 10 --
p
-- 11 --
Skjema
YardFeed 2000
bm46e
-- 12 --
Edition 060404
bm46e
-- 13 --
Edition 060404
YardFeed 2000
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 906 886 Wire feed unit
YardFeed 2000 with control panel MA6
0459 906 896 Wire feed unit
YardFeed 2000 with control panel MA6 and water
cooling
0459 839 005 Spare parts list
YardFeed 2000
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm46o
-- 14 --
Edition 060404
p
-- 15 --
YardFeed 2000
Slitedeler
S= Standard
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire type
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle (S)
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-- life for Fe, Ss, Al and cored wire
0458 999 001
Shaft
HI 14
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm46w
-- 16 --
R0459 936/E060404/PNO TAG
YardFeed 2000
bm46w
-- 17 --
R0459 936/E060404/PNO TAG
YardFeed 2000
Tilbehør
OKC angle connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0365 557 001
1 male and 2 female connection
Control panel protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 961 880
Gas flow meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 005 880
Heating kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 941 880
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 006 880
bm46a
-- 18 --
R0459 936/E060404/PNO TAG
YardFeed 2000
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
Connection set
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm46a
-- 19 --
0459 528 582
0459 528 583
0459 528 584
0459 528 585
0459 528 586
0459 528 592
0459 528 593
0459 528 594
0459 528 595
0459 528 596
R0459 936/E060404/PNO TAG
YardFeed 2000
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm46a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 20 --
R0459 936/E060404/PNO TAG
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising