ESAB | ESABMig 405 | Instruction manual | ESAB ESABMig 405 Användarmanual

ESAB ESABMig 405 Användarmanual
ESABMig 405
ESABMig 505
Bruksanvisning
0349 301 042
060331
Valid for serial no. 246
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av stabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
10
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6.1
6.2
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
7.1
7.2
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
20
TOCs
−2−
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
ESABMig 405, ESABMig 505 från serienummer 246 är i överensstämmelse med standard IEC/EN
60974−1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 60974−10
enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 24.02.2003
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
405,505s
−3−
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK − Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS − Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN − Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER − Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL − Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
405,505s
−4−
SE
3
INTRODUKTION
ESABMig 405 & ESABMig 505 är en stegreglerad strömkälla för MIG/MAG−svetsning i kombination med trådmatarenhet ESABFeed 30, ESABFeed 48 och ett flertal
andra ESAB matarverk.
Strömkällan är fläktkyld och utrustad med överhettningsskydd.
Strömkällan kan utrustas med ett instrument för visning av ström och spänning.
Detta instrument inkluderar håll−funktion och det kan kalibreras.
Maskinerna kan utrustas med en flödesvakt.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 20.
3.1
Utrustning
Svetsströmkällan levereras med:
S
Återledarkabel 5 m med återledarklamma
S
Hylla för gasflaska
S
Styrpinne för trådmatarenhet
S
Bruksanvisning
4
TEKNISKA DATA
Spänning
ESABMig 405
400−415V, 3~50/60 Hz
Tillåten belastning
vid 100 % intermittens
vid 60 % intermittens
vid 50 % intermittens
Inställningsområde (DC)
Tomgångsspänning
Tomgångseffekt
med kylaggregat
280 A/28 V
365 A/32 V
400 A/34 V
50A/16,5V−400A/34V
17−45 V
360 W
600 W
280 A/28 V
365 A/32 V
400 A/34 V
50A/16,5V−400A/34V
17−45 V
360 W
600 W
Verkningsgrad vid max ström
Effektfaktor vid max ström
Manöverspänning
Dimensioner lxbxh
Vikt
med kylaggregat
71%
0,98
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
144 kg
158 kg
71%
0,98
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
145 kg
158 kg
Arbetstemperatur
−10 to +40oC
−10 to +40oC
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
Användningsklass
405,505s
−5−
230/400−415/500V 3~50 Hz
230/440−460 3~60Hz
SE
Spänning
ESABMig 505
400−415V, 3~50/60 Hz
Tillåten belastning
vid 100 % intermittens
vid 60 % intermittens
Inställningsområde (DC)
Tomgångsspänning
Tomgångseffekt
med kylaggregat
390 A/33,5 V
500 A/39 V
50A/16,5V−500A/39V
17−50 V
440 W
620 W
390 A/33,5 V
500 A/39 V
50A/16,5V−500A/39V
17−50 V
440 W
620 W
Verkningsgrad vid max ström
Effektfaktor vid max ström
Manöverspänning
Dimensioner lxbxh
Vikt
med kylaggregat
82%
0,92
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
214 kg
228 kg
82%
0,92
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
215 kg
229 kg
Arbetstemperatur
−10 to +40oC
−10 to +40oC
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
230/400−415/500V 3~50 Hz
230/440−460 3~60Hz
Användningsklass
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP−koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom− och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem− och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
Lyftanvisning
Strömkällan skall lyftas i lyftöglan.
Handtaget är endast avsett för att dra strömkällan.
405,505s
−6−
SE
5.1
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in− och utlopp förblir fria.
5.2
Montering av detaljer
VARNING!
Vid leverans är bakhjulen monterade i transportläge!
Bakhjulen måste flyttas till bakre läget innan utrustningen kan tas i bruk.
405,505s
−7−
SE
5.3
Montering av avlastningsarm
Montera stabilisatorn + CB KIT om avlastningsarm skall installeras pa makinen. Stabilisatorn + CB KIT är ett tillbehör. För beställningsnummer se sidan 21.
Observera! Användandet av avlastningsarm utan att ha stabilisatorn monterad kan förorsaka att maskinen välter.
5.4
Elektrisk installation
ESABMig 405
405,505s
−8−
SE
ESABMig 505
405,505s
−9−
SE
5.5
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata
ESABMig 405
Nätspänning V
Primärström A
vid100% intermittens
vid 60% intermittens
vid 50% intermittens
Nätkabelarea mm2
Säkring trög smältsäkring A
3∼ 50 Hz
230
3∼ 50/60 Hz
400/415
3∼ 50 Hz
500
3∼ 60 Hz
230
3∼ 60 Hz
440/460
28
42
45
4x6
25
16
24
28
4 x 2,5
20
13
19
20
4 x 2,5
20
28
41
45
4x6
25
14
21
22
4 x 2,5
20
ESABMig 505
Nätspänning V
Primärström A
vid100% intermittens
vid 60% intermittens
Nätkabelarea mm2
Säkring trög smältsäkring A
3∼ 50 Hz
230
3∼ 50/60 Hz
400/415
3∼ 50 Hz
500
3∼ 60 Hz
230
3∼ 60 Hz
440/460
43
68
4 x 16
63
25
39
4x6
35
20
31
4x6
35
43
68
4 x 16
63
23
35
4x6
25
OBS! Kabelareor och särkingsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
405,505s
− 10 −
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING TIPPRISK!
Om utrustningen lutar mer än 10 grader måste den säkras för att inte riskera tippning!
6.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Elkopplare för nätspänning
9
2
Elkopplare för kylaggregat ELP**
10
3
4
Stegomkopplare, fininställning
Stegomkopplare, grovinställning
11
12
5
6
Vit indikeringslampa, nätspänning TILL
Orange indikator lampa, överhettning och
förlorad kylförmaga*
Display (digitalt instrument) är ett tillbehör
se på sidan 20
13
14
7
8
15
Anslutning för återledarkabel (−),
medium induktans
Anslutning för återledarkabel (−),
låg induktans
Anslutning för svetskabel (+)
Anslutning av manöverkabel till
trådmatarenhet
Automatsäkring
Anslutning RÖD, för kylvatten från
trådmatarenhet
Anslutning BLÅ, för kylvatten till
trådmatarenhet
Anslutning för återledarkabel (−),
hög induktans
OBS! Kylvattenanslutningar finns endast på vissa modeller.
* Indikering av kylvattenbortfall sker endast vid använding av flödesvakt, se punkt 6.2.4
**ELP = ESAB Logic Pump se punkt 6.2.3.
405,505s
− 11 −
SE
6.2
Funktionsförklaring
6.2.1
Start
När huvudströmbrytaren ställs i läge PÅ, testas indikator lamporna under 2 sekunder.
Normalt, om maskinen inte är överhettad, så börjar den att arbeta med fläkt och kylvattenpump stillastående, s.k. ”idle mode”. Detta indikeras av att huvudströmbrytare−PÅ
lampan blinkar.
Fläkten startar så snart svetsningen påbörjas. Kylvattenpumpen startar vid samma tillfälle, såvida den är aktiverad av antingen ELP brytaren på trådmatarenheten eller
strömbrytaren för pumpen på strömkällan har ställts i läge PÅ.
6.2.2
Överhettningsskydd
Strömkällan har 2−stegs kontroll av fläkthastigheten och överhettningsskydd. Om temperaturen passerar tröskelvärdet ökas fläktens hastighet. Om den interna temperaturen
blir allför hög avbryts svetsningen och fortsatt svetsning omöjliggörs. Denna situation
indikeras av ett permanent sken från den oranga indikator lampan på maskinens framsida. Den återställs automatiskt när temperaturen fallit tillräckligt.
6.2.3
Vatten anslutning
ESABFeed har en brytare ELP, ESAB Logic Pump, som känner av huruvida vatten
slangarna till svetspistpolen har anslutits. När en vattenkyld pistol ansluts aktiveras
pumpen. För ESABFeed skall strömbrytaren för pumpen på strömkällan lämnas i läge
”0/ELP”.
Det rekomenderas av stänga av strömkällan med hjälp av huvudströmbrytaren PA/AV
för anslutning av kylvatten slangarna till/från ESABFeed trådmatarenhet.
Strömbrytaren för pumpen skall ställas i läge ”I” enbart för andra typer av trådmatarenheter, och då en vattenkyld svetspistol används. När en egenkyld svetspistol används
skall strömbrytaren för pumpen stå i läge ”ELP/0”.
Obersvera, om en vattenkyld svetspistol används då pumpen är inaktiv kan svetspistolen skadas.
6.2.4
Vattenflödesvakt
Vattenflödesvakten avbryter och omöjliggör fortsatt svetsning vid förlorad kylvatten cirkulation. Denna situation indikeras av ett blinkande sken från den oranga indikator lampan på maskinens framsida. Om kylvatten circulationen är bristfällig stängs pumpen av
efter 1 minut och spärras i detta läge. Pumpen återstartas när svetsningen återupptas.
Flödesvakten är ett tillbehör. Beställningsnummer se på sidan 20.
6.2.5
”Idle mode”
Maskinen har s.k. ”idle mode”. Fläkten stängs av 5 min efter att svetsningen avstannat
eller efter 5 minuter vid reducerad hastighet, utan svetsning. Pumpen stängs av 3 minuter efter att svetsningen avstannat. När både fläkt och kylvattenpump är avstängda indikeras detta av att indikator lampan för huvudströmbrytaren blinkar.
6.2.6
Induktans
Högre induktans ger en mer utfluten svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil koncentrerad ljusbåge.
405,505s
− 12 −
SE
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Kontroll och rengöring
Kontrollera regelbundet att svetsströmkällan ej är nedsmutsad.
Beroende på miljö skall strömkällan med jämna intervaller blåsas ren med torr
reducerad tryckluft.
Igensatt eller blockerat luftin− och utlopp leder annars till överhettning. För att
förhindra detta kan man använda ett luftfilter. Luftfiltret är ett tillbehör.
Beställningsnummer se på sidan 21.
7.2
Påfyllning av kylvätska
Som kylvätska rekommenderas en blandning av 50% vatten och 50% glykol.
405,505s
− 13 −
SE
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen
ljusbåge.
Åtgärd
S
S
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets− och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om automatsäkringen har löst ut.
Svetsströmmen bryts under
pågående svetsning.
S
Termovakten löser ut ofta.
S
S
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
S
Kontrollera om svets− och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det är rätt svetstråd som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
S
S
S
S
9
Kontrollera om termovakterna har löst ut (orange
indikeringslampa på svetsströmkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
RESERVDELSBESTÄLLNING
ESABMig 405 & ESABMig 505 är konstruerade och provade i enlighet med
internationell och europeisk standard IEC/EN 60974−1 och EN 60974−10. Efter utförd
service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att
produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB−representant, se sista sidan på denna
publikation.
405,505s
− 14 −
Schema
ESABMig 405 (400−415V)
405,505di
− 15 −
ESABMig 405 (230−500V)
405,505di
− 16 −
ESABMig 505 (400−415V)
405,505di
− 17 −
ESABMig 505 (230−500V)
405,505di
− 18 −
Edition 060331
ESABMig 405, ESABMig 505
Valid for serial no. 246−XXX−XXXX
Ordering numbers for ESABMig 405, ESABMig 505
0349 302 408 ESABMig 405
400−415V 3~50Hz
0349 302 713 ESABMig 405
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 407 ESABMig 405w 400−415V 3~50Hz; with water cooler
0349 302 711
ESABMig 405w 230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz; with water cooler
0349 303 563 ESABMig 405
400−415V 3~50Hz; with digital instrument
0349 303 564 ESABMig 405w 400−415V 3~50Hz; with water cooler, with digital instrument
0349 302 404 ESABMig 505
400−415V 3~50Hz
0349 302 436 ESABMig 505
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 403 ESABMig 505w 400−415V 3~50Hz; with water cooler
0349 302 435 ESABMig 505w 230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz; with water cooler
0349 303 565 ESABMig 505
400−415V 3~50Hz; with digital instrument
0349 303 566 ESABMig 505w 400−415V 3~50Hz; with water cooler, with digital instrument
405,505or
− 19 −
Edition 060331
ESABMig 405, ESABMig 505
Tillbehör
NO TAG
Feeder with capsulated bobbin, M11 panel
ESABFeed 30−2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABFeed 30−2 with water . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 781
0459 116 791
Feeder with capsulated bobbin, M12 panel
ESABFeed 30−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABFeed 30−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABFeed 48−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 882
0459 116 892
0459 116 982
ESABFeed 48−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 992
Feeder for Marathon Pact, M12 panel
ESABFeed 30−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABFeed 30−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABFeed 48−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABFeed 48−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . .
405,505ac
0459 114 882
0459 114 892
0459 114 982
0459 114 992
Digital meter
for ESABMig 405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for ESABMig 505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 451
0349 302 424
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Water flow guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 251
− 20 −
Edition 060331
ESABMig 405, ESABMig 505
405,505ac
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 423
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
Connection sets for 400A machines
Connection set 1,7m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 881
0469 836 882
Connection set 25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1,7m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 886
Connection set 15m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection sets for 500A machines
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
Connection set 1,7m
Connection set 10m
Connection set 15m
Connection set 25m
......................
......................
......................
......................
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
Connection set 35m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1,7m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
Connection set 35m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 899
Stabilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 474
CB (counter balance) KIT . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 309 748
− 21 −
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising