ESAB | ESABMig 630tw Magma | Instruction manual | ESAB ESABMig 630tw Magma Brugermanual

ESAB ESABMig 630tw Magma Brugermanual
ESABMig 630tw MAGMA
ESABMig 630t MAGMA
Brugsanvisning
0349 301 065
060330
Valid for serial no. 323, 507
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halvautomatisk svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndsvejsning (MMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugebrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
11
11
11
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1
7.2
Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyldning af kølevæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
TOCd
−2−
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
ESABMig 630tw MAGMA fra serienummer 323 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN
60974−1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN
60974−10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 13.11.2003
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB−svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
630tw_d
−3−
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD − Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS − Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE−/SKÆRELYS − Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ − Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL − Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
inden installation og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
630tw_d
−4−
DK
3
INDLEDNING
ESABMig 630tw MAGMA er en tyristorstyret strømkilde til højproduktivitets
MIG/MAG−svejsning samt MMA−svejsning.
Strømkilderne er blæserafkølet og har termosikring mod overbelastning.
Maskiner kan udstyres med display for visning af strøm og spænding, som inkluderer
holdefunktion (efter svejseophør bibeholder displayet de aktuelle svejseparametre)
samt mulighed for kalibrering.
Maskinerne kan udstyres med flowkontrol.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 17.
3.1
Udstyr
Svejsestrømkilden leveres med:
S
5 m returkabel med returklemme
S
Svejsekabel
S
Hylde til gasflaske
S
Styrepind til trådfremføringsenhed
S
Brugsanvisning
4
TEKNISKE DATA
ESABMig 630tw MAGMA, ESABMig 630t MAGMA
Netspænding
230/400−415/500V, 3∼ 50Hz
230/400−460/550V, 3∼ 60Hz
Tilladt belastning ved
60% intermittens (MIG/MAG)
80% intermittens (MIG/MAG)
100% intermittens (MIG/MAG)
100% intermittens (MMA)
630A / 44V
560A / 42V
500A / 39V
500A / 40V
Indstillingsområde (DC) (MIG/MAG)
75A/18V−630A/44V
Indstillingsområde (DC) (MMA)
40A/21V−500A/40V
Tomgangsspænding
18−55V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,90
Virkningsgrad ved maks. strøm
78%
Manøvrekredsspænding
42V, 50/60 Hz
Dimensioner lxbxh
900 x 640 x 835mm
Vægt
254kg
med køleaggregat
268kg
Arbejdstemperatur
−10 to +40°C
Kapslingsklasse
IP 23
Anvendelsesklasse
630tw_d
−5−
DK
Køleaggregat
Køleeffekt
2500 W ved en temperaturforskel på 40°C og et flow på
1,5 l/min
Kølevæske
50% vand / 50% glykol
Væskemængde
5,5 l
Maks. vandflow
2,0 l/min
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10−minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP−koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
Løfteanvisning
Strømkilden skal løftes i løfteøjet.
Håndtaget er kun beregnet til at trække strømkilden.
5.1
Placering
Placér strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
630tw_d
−6−
DK
5.2
Montering af dele
ADVARSEL!
Under transport er maskinens baghjul stillet i forreste position.
Før arbejdets opstart skal maskinens baghjul stilles i den bagerste position.
630tw_d
−7−
DK
5.3
Elektrisk installation
5.4
Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes
sikringer af korrekt størrelse. Der skal etableres jordforbindelse iht. gældende
forskrifter.
ESABMig 630tw MAGMA
ESABMig 630t MAGMA
3 50Hz
3 50Hz
3 50Hz
3 60Hz
3 60Hz
3 60Hz
Netspænding
230
400 / 415
500
230
440 / 460
550
Primærstrøm
60% intermittens
80% intermittens
100% intermittens
93
83
74
54
48
43
43
38
34
92
83
74
54
48
43
43
38
34
4x25
4x10
4x10
4x25
4x10
4x10
80
50
50
80
50
50
Tværsnit, netkabel
Sikring træg smeltesikring
Obs! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut
strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.
630tw_d
−8−
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL, TIPPERISIKO!
Der forekommer den risiko, at både under transport og drift kan maskinen vælte når den
hælder med over 10o. I så fald skal man sikre en passende sikkerhed !
6.1
Tilslutninger og kontrolmuligheder
1
Potentiometer til indstilling af strømstyrken
ved håndsvejsning (MMA)
og fugebrænding med lysbue.
9
Tilslutning af returkabel (−C),
høj induktans
2
Omskifter for styring af svejsestrøm på
panel eller via fjernbetjening i forbindelse
med MMA−svejsning samt fugebrænding.
10
Tilslutning af returkabel (−B),
medium induktans
3
Display (digitalt instrument) er tilbehør, se
side 17
11
Tilslutning af returkabel (−A),
lav induktans
4
Hvid kontrollampe, netspænding er TILSLUTTET
12
Tilslutning RØD, af kølevand fra
trådfremføringsenhed
5
Orange kontrollampe, overophedning og
kølevandssvigt*
13
Tilslutning BLÅ, af kølevand til
trådfremføringsenhed
6
Strømafbryder for netspænding
14
Tilslutning af svejsekabel (+)
7
Strømafbryder for køleaggregat ELP**
15
Tilslutning af manøvrekabel til
trådfremføringsenhed
8
Tilslutning for fjernbetjening af svejsestrømmen ved MMA−svejsning og fugebrænding.
16
Automatsikring
Obs! Kølevandstilslutninger findes kun på visse modeller.
*630tw MAGMA: Visning af kølevandssvigt sker kun ved brug af flowkontrol, se punkt 6.2.3
**ELP = ESAB Logic Pump se punkt 6.2.2.
630tw MAGMA
630tw_d
−9−
DK
630t MAGMA
6.2
Funktionsforklaring
6.2.1
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden er udstyret med en termoafbryder, som udløses, hvis temperaturen
bliver for høj. Hvis dette sker, afbrydes svejsestrømmen, og en orange kontrollampe
lyser på forsiden af strømkilden. Når temperaturen daler, genindkobles
termoafbryderen automatisk og kontrollampen slukkes.
6.2.2
Vandtilslutning
ESABFeed er forsynet med et aflæsningssystem ELP, ESAB Logic Pump, som
aflæser, om svejsepistolens vandslanger er tilsluttet. Når den vandkølede
svejsepistol tilsluttes, starter vandpumpen.
Ved tilslutning af andre trådfremføringsenheder skal strømafbryderen for
køleaggregatet være i position ”I”, når der bruges vandkølet svejsepistol.
Ved tilslutning af kølevandsslanger til/fra trådfremføringsenhed ESABFeed skal
strømkildens strømafbryder for netspænding være slukket.
Når der anvendes egenkølet svejsepistol, skal strømafbryderen stå i position
”ELP/0”.
Obs! Hvis vandpumpen ikke er aktiveret ved tilslutning af vandkølet svejsepistol, kan
pistolen blive ødelagt.
6.2.3
Flowkontrol
Flowkontrollen afbryder strømkilden, hvis kølevandet svigter. Hvis dette sker,
afbrydes svejsestrømmen, og en orange kontrollampe lyser på forsiden af
strømkilden.
Flowkontrollen er ekstratilbehør. Bestillingsnummer se på side 18.
6.2.4
Induktans
Højere induktans giver en mere udflydende svejsning og mindre sprøjt. Lavere
induktans giver en hårdere lyd og en stabil, koncentreret lysbue.
630tw_d
− 10 −
DK
6.3
Halvautomatisk svejsning
1. Vælg rigtig beskyttelsesgas ifølge anbefalingerne.
2. Sæt omskifteren (6) i stilling (A) halvautomatisk svejsning. Blæseren starter og
kontrollampen (4) tændes.
3. Tryk svejsepistolens aftrækker ind. Samtidig med at strømkildens hoved−
kontaktor aktiveres, aktiveres trådfremføringen og gasventilen, så gasflowet kan
indstilles til den anbefalede mængde (10−18 l/min. afhængigt af brugen). Ved
indstilling af gasflowet bør fremføringsrullens trykarm løsnes for at forhindre
unødig trådfremføring.
4. Indstil den ønskede svejsespænding med potentiometret på trådboksens forside
og den ønskede trådhastighed med potentiometret på trådboksens forside.
6.4
Håndsvejsning (MMA)
1. Sæt omskifteren (6) i stilling håndsvejsning (B). Styretransformatoren tilføres nu
spænding. Blæseren starter og kontrollampe (4) lyser. Svejsestrømmen kan
indstilles trinløst (1).
2. Tilslut svejsekablet til + eller (−C), afhængigt af elektrodetype og returkablet til
(−C) eller +.
3. Sæt elektroden i elektrodeholderen. Svejsningen kan startes.
6.5
Fugebrænding
1. Sæt omskifteren (6) i stilling fugebrænding (C). Styretransformatoren tilføres nu
spænding. Blæseren starter, kontaktoren aktiveres og kontrollampe (4) lyser.
Svejsestrømmen kan indstilles trinløst (1).
2. Tilslut fugebrænderen til + og returkablet til (−A).
3. Sæt elektroden i fugebrænderen. Fugebrændingen kan startes.
630tw_d
− 11 −
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Eftersyn og rengøring
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
Afhængigt af miljø skal strømkilden med jævne mellemrum blæses ren med tør
trykluft under nedsat tryk.
Tilstoppet eller blokeret luftindløb/−udløb fører ellers til overophedning. For at
forhindre dette kan man bruge et luftfilter.
Luftfilret er ekstratilbehør. Bestillingsnummer se på side 17.
7.2
Påfyldning af kølevæske
Som kølevæske anbefales en blanding af 50% vand og 50% glykol.
630tw_d
− 12 −
DK
8
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Strømkilden giver ingen lysbue.
S
S
S
S
Kontrollér, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse− og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, om automatsikringen er udløst.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
S
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst (orange
kontrollampe på strømkildens forside).
Kontrollér netsikringerne.
Termoafbryderen udløses hyppigt.
S
S
Kontrollér, at støvfilteret er sat på plads igen.
Kontrollér, om strømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af strømkilden).
Dårligt svejseresultat.
S
S
S
S
Kontrollér, at svejse− og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, at der bruges korrekt svejsetråd.
Kontrollér netsikringerne.
9
S
RESERVDELSBESTILLING
ESABMig 630tw MAGMA er konstruerede og testede i henhold til international og
europæisk standard IEC/EN 60974−1 og EN 60974−10. Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke
afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB−repræsentant, se sidste side i denne publikation.
630tw_d
− 13 −
Skema
ESABMig 630tw MAGMA
630tw_di
− 14 −
ESABMig 630t MAGMA
630tw_di
− 15 −
ESABMig 630tw MAGMA, ESABMig 630t MAGMA
Valid for serial no. 323, 507−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 304 990 ESABMig 630tw MAGMA
230/400−415/500V, 3∼ 50Hz;
230/400−460/550V, 3∼ 60Hz
0349 307 780 ESABMig 630t MAGMA
230/400−415/500V, 3∼ 50Hz;
230/400−460/550V, 3∼ 60Hz
630tw_or
− 16 −
Edition 060330
ESABMig 630tw MAGMA, ESABMig 630t MAGMA
Tilbehør
Feeder for Marathon Pact, M13 panel
ESABFeed 30−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 114 893
ESABFeed 48−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 114 993
Note: Feeders do not contain digital instruments (feeder
instrument would not cooperate with ESABMig 630tw
MAGMA)
Feeder with capsulated bobbin, M13 panel
ESABFeed 30−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 116 893
ESABFeed 48−4 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 116 993
Note: Feeders do not contain digital instruments (feeder
instrument would not cooperate with ESABMig 630tw
MAGMA)
Digital instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 305 880
Transformer for CO2 heater . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 250
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
630tw_ac
− 17 −
Edition 060330
ESABMig 630tw MAGMA, ESABMig 630t MAGMA
Water flow guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 251
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 252
Holder for welding gun and cables . . . . . . . . 0349 303 362
Connection set for power sources
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
630tw_ac
− 18 −
Edition 060330
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising