ESAB | A6 GMD | Instruction manual | ESAB A6 GMD Brugermanual

ESAB A6 GMD Brugermanual
A6 GMD
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Fogföljningsutrustning
Fugestyringsudstyr
Fugefølgingsutstyr
Railonseurantalaite
Joint tracking equipment
Nahtverfolgungsausrüstung
Equipement pour suivi de joint
Lasnaadvolguitrusting
Equipo de seguimiento de costuras
Dispositivo di guida lungo il lembo
Equipamento de acompanhamento de juntas
Åîïðëéóìüò ðáñáêïëïýèçóçò ñáöÞò
óõãêüëëçóò
System ¶ledzenia spoiny
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0443 403 001 2006--03--24
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
- 3-
DANSK
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Hoveddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation og tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af fugestyringstilbehøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af følerspænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Fugestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Positionering før svejsestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
34
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Sliddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
6 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
TOCd
-- 20 --
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
SafD
-- 21 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
SafD
-- 22 --
DK
2
INDLEDNING
2.1
Generelt
A6 GMD er et fugestyringstilbehør til positionering og fugestyring af automatsvejseudstyr efter alle forekommende fugetyper, hvor følefingeren har en styrekant, den
kan følge. Tilbehøret er tilpasset ESABs standard servoslæder og kan styre en eller
to servomotorer samtidigt.
2.2
Tekniske data
Fugestyringudstyr
A6 GMD
Tilslutnings-- og styrespænding
Effekt
Motorregulator, type
Ankerspænding, joystick--kontroll
Feltspænding, fremmedmagnetiseret motor
Beskyttelsesklasse
Max. omgivelsestemperatur
Vægte:
Føler og glidekryds med fæste
Fugestyringsenhed
Styrefinger
Fjernbetjening
Arbejdsområde for føler, radiært 360°
42V AC 50--60 Hz
460 V A
Switchet firekvadrant reg.
40 V DC
48 V DC
IP 23
+ 45° C
2,2 kg
4,5 kg
0,6 kg
2,0 kg
4mm
Arbejdsområde og indstillingshastighed se figur på denne side og Teknisk beskrivelse i brugermanual 0334 346 xxx til A6 Servoslæde.
Vinkelafvigelse °
Normal udveksling
Omvendt udveksling
Svejsehastighed cm/min
Diagram over svejsefugens maksimale vinkelafvigelse i forhold til indstillet svejsehastighed.
fga9d1da
-- 23 --
DK
2.3
Hoveddele
1. Føler
2. Styrekabel (2 m)
3. Glidekryds for føler
4. Styreboks
5. Fugestyringsenhed
6. Styrefinger
For svejsekraner udgår styreboks og styrekabel iflg. ovenstående og erstattes af
produktspecifikke komponenter.
fga9d1da
-- 24 --
DK
2.3.1
Føler
1. Føler med tilslutning for kabel til fugestyringsenhed og med fæste for forskellige
styrefingre fortil.
2. Styrefingre
3. Stopskruer, 2 stk. til justering af fingrenes bevægelse i horisontal retning.
Skruerne er til indstilling af forskellige fugetyper.
2.3.2
Styreboks
1. Signallampe, rød
Lampe for fugestyringsautomatik.
Lyser når styrefingeren er udenfor
arbejdsområdet (vertikalt).
Automatikken er da blokeret.
2. Lampetrykknap, orange
Valg af hurtig hastighed ved
manuel kørsel.
3. Styrepind
Manuel styring af servoslæderne
op/ned og venstre/højre
Styrepinden er altid overordnet.
Når alarmlampen er slukket, er
manuel bevægelse nedad blokeret.
4. Omskifter med 5 stillinger
Valg af fugestyrings-- og
fugesøgningsmuligheder:
S
Manuel forindstilling
S
Vertikal og horisontal fugestyring
S
Vertikal og horisontal fugestyring med fugesøgning til højre
S
Vertikal og horisontal fugestyring med fugesøgning til venstre
S
Vertikal fugestyring
5. Signallampe, grøn
Indikerer, at der er tændt for spændingen.
fga9d1da
-- 25 --
DK
2.3.3
Fugestyringsenhed -- bagplade
1. Stikdåse, 4--pol.
for tilslutning af horisontalslædemotor
2. Stikdåse, 4--pol.
for tilslutning af vertikalslædemotor
3. Stikdåse, 8--pol.
for tilslutning af styrefinger
4. Stikdåse, 23--pol.
for tilslutning af styreboks
5. Tilslutning 42 V
6. Styresikringer, 10 A træg (1 stk.)
7. Omskifter
til skift af horisontalslædemotorens bevægelsesretning
8. Stikdåse, 3--pol.
for fugememoreringsudstyr (MEMO)
9. Afbryder
Forsyningsspænding til/fra
10. Ekstra udtag
11. Stikdåse, 8--pol.
for tilslutning af grænsestillingsafbryder
Komponentplacering:
fga9d1da
-- 26 --
DK
Ekstra udstyr A6 GMD
S Finger med kugle, best.nr. 416 719--001 (L=100 mm)
S
Finger med kugle, best.nr. 416 719--002 (L=150 mm)
S
Finger til ind-- og udvendigt hjørne, best.nr. 418 091--880
S
Mellemtransformator til separat spændingsforsyning, fra netspænding
190, 220, 380, 415, 440, 500V 50 Hz
200, 230, 380, 415, 440, 500V 60 Hz til sekundært 42V, 660 VA
best.nr.148 636--002
S
Kabel 3 x 2,5 mm2, tilslutning af transformator, best.nr. 2626 134--04
S
Følerkabel med 90_--kontakt (2 m), best.nr. 417 346--887
S
Beskyttelseshætte af gummi, best.nr. 412 013--001
S
Konsol for styreboks best.nr. 433 762--xxx. Konsollen fås i forskellige udgaver.
ESAB standard servoslæder til A6 GMD
S
A6 servoslæde kuglebøsningstype med permanentmagnetiseret motor 42 V DC,
se brugsanvisning 0334 333 xxx.
S
A6 motordrevet slæde, glidelejret lang løber, med A6 VEC--motor
42V -- 4000 o/min udv. 74:1, se brugsanvisning 0334 426 xxx
S
Motorkabel, best. nr. 417 310--xxx. Kablet fås i forskellige længder, se gældende
salgsbrochure for servoslæder. (Kontakt Esab’s salgskontor).
fga9d1da
-- 27 --
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
3.2
Installation og tilslutning
1. Målangivelser, se målskitser på side 212--215.
2. Tilslutning, se på side 24.
3. Kontroller, at den nødvendige effekt og spænding er til rådighed for komplet
installation.
S
Når strømforsyning af type LAE 800 -- 1000 -- 1250 -- 1600 benyttes, og den
er indstillet til styrespænding 42 V, kan den nødvendige effekt tages fra
standardautomaten, se udtag PEG.
S
Hvis der ikke er passende spænding til rådighed, eller hvis strømforsyning
LAH 500--630 42 V benyttes, skal der altid installeres en separat
strømforsyning med mellemtransformator 42 V til A6 GMD,
se ”Ekstra udstyr A6 GMD” på side 27.
4. Monter styrefingeren parallelt med den motordrevne krydsslæden.
5. Styreorganer, se figur på side 25.
3.3
Justering af fugestyringstilbehøret
BEMÆRK! Ved skift af føler skal fugestyringsenheden, best. nr 416 066--880
tilpasses den leverede føler, best.nr 416 688--880.
BEMÆRK! Hvis denne tilpasning ikke udføres ved monteringen, kan fugestyringsfunktionen blive stårkt nedsat, og der kan opstå mekaniske skader på styreenhed
og kontaktenhed som følge af kollision med arbejdsstykket.
fga9i1da
-- 28 --
DK
3.4
Justering af følerspænding
1. Aftag fugestyringsenhedens frontplade.
2. Hvis der er brug for plads til at måle, kan regulatorkortet fjernes fra den øverste
del af fugestyringsboksen.
3. Tilslut et voltmeter til målepunkt TP1--TP0, (markeret påkredskortet).
4. Fjernkontrollens funktionsvælger skal stå i stilling for vertikal drift
.
5. Kør ved hjælp af fjernkontrollen vertikalslæden nedad med føleren fast monteret,
indtil fingerspidsen rammer en plan horisontal flade, så advarselslampen på
fjernkontrollen slukker.
6. Før fingerspidsen til den ene side så langt det er
muligt.
7. Aflæs voltmeterets udslag og juster med
potentiometer R20 til 1,8 +/-- 0,6 V. Se figuren.
Potentiometer R32 skal ikke røres.
8. Monter føleren, så der fås den mindst mulige vinkel
mellem følerens længdeakse og svejsefugen. I både
horisontal og vertikal retning skal den være mindre
end 35_, se målskitser på side 212--215.
9. Ved montering af føleren skal den kardansk
ophængte forreste styrefingerdel pege nedad mod
svejsefugen eller mod den kant, som skal følges.
Dette gælder alle fugetyper, også ved kantsvejsning,
hvor svejsehovedet hælder.
Føleren må ikke drejes radiært fra denne stilling mere end ±3_ i forhold til
glidekrydsets akser.
En stor afvigelse til den ene eller anden side bringer styrefunktionen i fare, se
målskitser på side 212--215.
fga9i1da
-- 29 --
DK
10. Til udstyret hører et monteringssæt med dobbeltisolering til montering af føleren i
tilslutning til svejseautomatens kontaktenhed af type D20 eller D35. Dette
muliggør grovindstilling af føleren i svejseretning, højde og vinkel rundt om
kontaktenheden ved hjælp af de to låsearme.
VIGTIGT! Afstanden B mellem stålbøjlen A og spændingsførende dele
skal være mindst 5 mm for at undgåelektrisk kontakt.
11. Miniglidekrydset bruges til nøjagtig indstilling af elektrodespidsen i svejsefugen.
Desuden kan afstanden mellem elektrodespids og styrefingerspids reguleres.
Minislæden kan justeres til slørfri gang med stopskruer på dens løber.
12. Kontroller, at følerfunktionen er korrekt.
Gør som følger:
S
Drej omskifteren til stilling
S
Brug styrepinden til at køre vertikalslæden nedad mod et plant underlag, til
styrfingerspidsen rammer underlaget. Fortsæt indtil den røde signallampe
slukker.
Tag fat i styrefingerspidsen med hånden og før den til den ene eller den
anden side.
Ved korrekt funktion skal tilbehørets horisontalslædemotor starte og følge med til
samme side, som styrefingerspidsen føres.
S
Hvis dette ikke sker--skift på omskifteren på apparatboksens bagside mærket
13. Styrefingerspidserne leveres lige, men kan tilpasses af kunden til en given
fugetype eller erstattes af en anden type eller form, se ”Föler” på side 25 og
”Ekstra udstyr A6 GMD” på side 27.
fga9i1da
-- 30 --
.
DK
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 21. Læs disse, inden du anvender udstyret.
4.2
Fugestyring
Fugestyringstilbehøret kan indstilles til forskellige typer af fugestyring. Det kan
indstilles til fugestyring med kantstyring og til fugestyring med sporstyring.
Indstillingen sker både på styreboksen og på føleren.
4.2.1
Fugestyring med kantstyring
På styreboksen vælges funktionerne
eller
, afhængigt af om man ønsker
højre-- eller venstrestyring. På føleren skal de to stopskruer skrues ind til stop. Se
figuren herunder. Det bevirker, at søgefingrene bliver fjederbelastede sideværts,
hvorved kantstyring opnås. Fugestyring med kantstyring bruges ved svejsning af
kantsømme og lignende sømme, se også på side 32.
Stopskruerne spændt til stop
4.2.2
Fugestyring med sporstyring
På styreboksen vælges funktionerne
eller
, afhængigt af om man ønsker
styring både i højden og sideværts eller kun i højden. På føleren skal stopskruerne
skrues ud:ehp. mindst to omgange eller til stop, se figuren herunder. Det frigør
søgefingrenes fjederbelastning sideværts og muliggør sporstyring. Hvis stopskruerne
ikke skrues ud, er der risiko for, at søgefingrene begynder at ”klatre op” ad
fugevæggene i lave V-- og U--fuger. Se også fugetabel på side 32 om valg af
indstilling.
Stopskruerne skruet 2 omdrejninger ud
fga9o1da
-- 31 --
DK
Eksempel på nogle forskellige fugetyper og påstyrefingrenes anlæg mod
styrekanterne.
Fugetyp
Svejsning af dobbeltbertlet
stumpsøm
I--søm (A=styrelineal)
V--søm
1/2 V--søm
1/2 V--søm
U--søm
Dobbelt U--søm
J--søm
Dobbelt J--søm
fga9o1da
-- 32 --
Indstilling,
styreboks
DK
X--søm
Usymmetrisk X--søm
K--søm
K--søm
Kantsøm
fga9o1da
-- 33 --
DK
4.3
Positionering før svejsestart
1. Placer svejseudstyret således i forhold til svejsefugen, at glidekrydsets
arbejdsområde dækker hele fugens højde og sideafvigelse fra startpunkt til
svejsestop.
2. Indstil omskifteren (4) til den ønskede fugestyringsstilling og før ved hjælp af
styrepinden (3) styrefingeren lodret nedad til signallampen (1) slukkes.
3. GMD finder nu ind i sin 0--stilling og dermed ogsåsvejsedysens stilling i fugen.
Juster efter behov positionen med styreenhedens glidekryds.
fga9o1da
-- 34 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
S
Kontroller dagligt, at styrefingrene ikke er slidt eller beskadiget.
S
Rens regelmæssigt fºleren med trykluft.
S
Fºlg anvisningarne for de indgående komponenter.
S
Justering af systemet beskrives i ”Justering af fugestyringstilbehøret”
på side 28.
5.2
Sliddele
Styrefingre
Art.nr. 146 586--001
6
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 217.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
fga9m1da
-- 35 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising