ESAB | ESABMig C240s | Instruction manual | ESAB ESABMig C240s Handleiding

ESAB ESABMig C240s Handleiding
ESABMig C240
ESABMig C240s
Gebruiksaanwijzing
0349 301 064
060324
Valid for serial no. 310
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netzspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitleg van de verschillende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABMig C240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESABMig C240s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 STORINGZOEKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
13
13
14
19
TOCh
−2−
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron ESABMig C240 / ESABMig C240s van het serienummer 310 in overeenstemming is met norm IEC/EN 60974−1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex
(93/68/EEG) en met norm EN 60974−10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex
(93/68/EEG).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 03.12.2003
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
C240h
−3−
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK − Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS − Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN − Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI − Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN − Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor u overgaat tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
C240h
−4−
NL
3
INLEIDING
ESABMig C240 & ESABMig C240s zijn lasstroombronnen met trapschakelaars in een compacte
uitvoering, bedoeld voor lassen met massieve draad van staal, roestvrij staal en aluminium, alsmede
leidingdraad met of zonder inert gas.
Door de + en − aansluitingen op de omschakel−aansluitstrook boven de aanvoereenheid te
verwisselen, heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen lassen met homogeendraad/inert gas en
lassen met gasloos leidingdraad.
Zie pagina 19 voor details over ESAB−accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De stroombron is uitgerust met:
S
S
S
S
Lastoorts PSF 250 − 3m
Aardkabel van 3,5 m met aardklem
Plaats voor gascilinder
Instructiehandleiding
4
TECHNISCHE GEGEVENS
ESABMig C240
ESABMig C240s
Spanning
230/400−415V, 3∼ 50/60Hz
230/400−415V, 3∼ 50/60Hz
Toegestane belasting
100% intermittentie
130A
130A
60% intermittentie
170A
170A
30% intermittentie
240A
240A
Instelbereik (DC)
20A /15V−240A / 23,0V
20A /15V−240A / 23,0V
Nullastspanning
14 − 32V
14 − 32V
Nullastvermogen
190W
190W
Mate van efficiëntie
76%
76%
Vermogensfactor
0.95
0.95
Stuurspanning
42 V, 50/60Hz
42 V, 50/60Hz
Draadaanvoersnelheid
1,9 − 19m/min
1,9 − 19m/min
Nabrandtijd
0 − 0,25s
0 − 0,25s
Puntlassen
0,2 − 2,5s
0,2 − 2,5s
Kruipstart
−
+ (auto)
2−takt/4−takt
−
+
Verbinding lasgereedschap
EURO
EURO
Diameter draad
0,6 − 1,0mm
0,6 − 1,0mm
Max. diameter draadspoel
300mm
300mm
Afmetingen lxbxh
840x425x830
840x425x830
Gewicht
94 kg
97 kg
Bedrijfstemperatuur
−10 ÷ +40oC
−10 ÷ +40oC
Klasse omhulsel
IP 23
IP 23
Gebruiksklasse
C240h
−5−
NL
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP−code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen− als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
5.1
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.2
C240h
Onderdelen monteren
−6−
NL
WAARSCHUWING!
Tijdens het transport staan de wielen in voorwaartse positie.
Plaats de wielen in achterwaartse positie vóór de ingebruikname.
5.3
C240h
Elektrische installatie
−7−
NL
5.4
Netzspanning
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze wordt
beveiligd door een zekering van voldoende sterkte. Zorg dat de eenheid volgens de
regels wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
ESABMig C240/C240s
3∼ 50/60 Hz
3∼ 50/60 Hz
Netspanning V
230
400/415
Primaire stroom A
100% inschakelduur
8.6
5.3
60% inschakelduur
12.4
7.6
30% inschakelduur
21
12
Diameter voedingskabelmm2
4 x 2.5
4 x 1.5
Zekering beveiligt tot A
20
16
NB: De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Ze zijn misschien niet van toepassing in andere landen: zorg dat de kabeldiameters en
zekeringen in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving.
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING − GEVAAR VOOR KANTELEN!
Er is een gevaar van omkanteling gedurende het transport en werking indien de machine
meer dan 10o overhelt. In dit geval dienen er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen
te worden!
C240h
−8−
NL
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
ESABMig C240
1
Voedingsschakelaar
7
Aansluiting voor aardkabel (−)
hoog ampèrage
2
Schakelaar, grove afstelling
8
Aansluiting voor aardkabel (−)
laag ampèrage
3
Schakelaar, fijne afstelling
9
4
Wit indicatielampje − Stroombron AAN
10
5
Oranje indicatielampje, oververhitting
11
6
Aansluiting voor lastoorts
12
Knop voor instelling van de draadaanvoersnelheid
Knop voor puntlassen − AAN/UIT en tijd
instelling
Display (digitale meters) is een accessoire,
zie pagina 19
Knop voor instellen van nabrandtijd
ESABMig C240s
1
2
Voedingsschakelaar
Schakelaar, grove afstelling
11
12
Digitaal scherm voor lasparameters
Schakelaar voor schermkeuze − V of A
3
Schakelaar, fijne afstelling
13
4
5
Wit indicatielampje − Stroombron AAN
Oranje indicatielampje, oververhitting
14
15
6
Aansluiting voor lastoorts
16
7
Aansluiting voor aardkabel (−)
hoog ampèrage
Aansluiting voor aardkabel (−)
laag ampèrage
17
Schakelaar voor schermkeuze −
m/min of mm
Indicatie lamp synergische controle
Indicatie lampjes − aanbeveling [−] stroom
uitgang − max/min inductantie
Schakelaar voor ”Synergie”− AAN/UIT en
materiaal/gas keuze
Knop voor keuze van draaddiameter
18
Knop voor instellen van nabrandtijd
19
Schakelaar voor 2−takt /
8
9
Knop voor instelling van de draadaanvoersnelheid
10
Knop voor puntlassen − AAN/UIT en tijd
instelling
C240h
−9−
/ 4−takt
NL
6.2
Uitleg van de verschillende functies
6.2.1
Aanschakelen van de machine en thermische bescherming
Wanneer de machine aangeschakeld is aan de hand van de hoofdschakelaar (1), indicatielamp (4) brandt; als de machine niet oververhit is (lamp (5) brandt) − dan is de machine klaar voor gebruik.
Indien de interne temperatuur gedurende het lassen te hoog oploopt, zal het lassen onderbroken worden. Dit wordt aangeduid door het permanent branden van het oranje
lampje (5) op het voorste paneel. De machine start automatisch terug op wanneer de
temperatuur gedaald is.
6.2.2
Inductantie
Hoog ampèrage produceert een vloeiendere las en minder spatten. Laag ampèrage
produceert meer geluid en een stabielere en geconcentreerde boog.
6.3
ESABMig C240
De ESABMig C240 is uitgerust met een standaard controle eenheid. De operator kan
alle lasparameters manueel instellen :
S
Draadsnelheid (1,9 − 19m/min)
S
Puntlassen
S Nabrandtijd
De machines C240 kunnen uitgerust worden met een digitaal scherm voor de indicatie
van stroom of spanning. Een ”hold” functie is ingebouwd.
C240h
− 10 −
NL
6.4
ESABMig C240s
De ESABMig C240s controle eenheden laten twee lascontroles toe:
S de standaard controle (manuele aanpassing van de lasparameters)
S de synergische controle (gedeeltelijk voorgeprogrammeerde lasparameters ).
Het controle type wordt gekozen met de schakelaar ”SYNERGY” [16]: positie ”UIT” komt
overeen met de standaard controle en de keuze van om het even welk materiaal/gas
dat de synergische controle activeert.
De controle mode (2− 4 tact) of motorregeling (alleen de draadaanvoereenheid motor
is geactiveerd) wordt gekozen met schakelaar [19]. De nabrandtijd wordt aangepast
met knop [18].
Het is eveneens mogelijk om het puntlassen in te stellen met knop [10], start het puntlassen en stelt het puntlasinterval in.
6.4.1 Standaard controle keuze
Als de standaard controle mode is gekozen, zijn de lampen [14], [15] uit en alleen het
onderste digitaal scherm [11] toont de draadsnelheid referentie (schakelaar [13] zal in
”m/min” positie zijn).
De operator kiest de vereiste spanning met de keuzeschakelaars [2], [3] en mag hij de
draadsnelheid instellen (1,4 − 19m/min) met knop [9].
Gedurende het lasproces toont het bovenste digitale scherm [11] de actuele waarden
van de spanning of stroom welke overeenkomt met de stand van de schakelaar [12].
Als het lasproces stopt, zal het scherm de waarden behouden (”HOLD” functie, gedimd
scherm).
6.4.2 Synergische controle keuze
Met de synergische controle keuze, dient de operator het materiaal/gas te kiezen met
de schakelaar [16] en de draaddiameter met knop [17].
Bij het instellen van de spanning (met de schakelaars [2], [3]) het digitale scherm [11]
en de lampen [14,15] zal het voorste paneel de lasparameters tonen.
Lamp indicatie synergie [14] is groen (alleen in synergische keuze) als de correcte lasparameters zijn ingesteld, of is rood als de parameters niet correct zijn of niet toegelaten parameters worden ingesteld (Het lassen wordt onderbroken!).
Nota: Deze lamp is ook rood (in beide controle keuzes):
S
S
als gedurende het lasproces (pistooltrekker is ingedrukt) elke spanningskeuze
[2], [3] werkt, dan wordt het lassen onmiddellijk onderbroken en de trekker
losgelaten!
als de pistooltrekker is ingedrukt tijdens de werking van de machine met
schakelaar [1].
C240h
− 11 −
NL
Eén van de lampen [15] duidt de aanbevolen [−] stroomuitgang aan met de overeenstemmende inductantie [7,8].
De getoonde parameters op het scherm [11] hangen af van de positie van de schakelaars [12, 13] en status van de machine.
Vooraleer het lassen begint zal het bovenste scherm de verwachte waarden tonen van
de stroom [A] of spanning [V] en het onderste scherm toont de draadsnelheid referentie
[m/min] of de aanbevolen maximum dikte [mm] van het werkstuk.
De draadsnelheid wordt ingesteld door een programma (opgeslagen in de microprocessor) en de knop [9] wordt in de middelste positie ”0” gezet. Indien nodig dient de operator
de vooringestelde snelheid aan te passen met knop [9] dit met een schommeling van
+/− 20% van de ingestelde waarde.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Controleer regelmatig of de stroombron niet vuil is.
De stroombron moet regelmatig worden schoongeblazen met behulp van droge
perslucht met verminderde druk. Vaker schoonmaken onder vuile arbeidsomstandigheden.
Anders kan de luchtinlaat/−uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit
raken. Om dit te voorkomen kunt u een luchtfilter gebruiken.
Het luchtfilter is een accessoire. Bestelnummer zie pagina 19.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
C240h
− 12 −
NL
8
STORINGZOEKEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
De lasstroom wordt tijdens het
lassen onderbroken.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar in de ”ON”−stand
staat.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
Controleer de netspanningszekeringen.
De overhittingsbeveiliging treedt S
vaak in werking
S
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg dat u de aangegeven data voor de stroombron niet
overschrijdt (de eenheid wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
Controleer de netspanningszekeringen.
Controleer in de draadaanvoereenheid na of de correcte
rollen worden gebruikt en kijk na of de druk is ingesteld voor
de drukrollen.
S
S
S
S
S
9
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
ESABMig C240, ESABMig C240s is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974−1 en EN 60974−10. Na
onderhoud− of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te
zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB−dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
C240h
− 13 −
Schema
ESABMig C240, 230/400−415V
dC240
− 14 −
ESABMig C240s, 230V
dC240
− 15 −
ESABMig C240s, 400−415V
dC240
− 16 −
ESABMig C240, ESABMig C240s
Valid for serial no. 310−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 304 657 ESABMig C240
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 304 658 ESABMig C240
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 304 659 ESABMig C240s
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 304 660 ESABMig C240s
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 3m)
0349 305 983 ESABMig C240
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
0349 305 984 ESABMig C240
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
0349 305 985 ESABMig C240s
400−415V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
0349 305 986 ESABMig C240s
230V 3~50/60Hz (welding gun PSF 250, 4,5m)
oC240
− 17 −
Edition 060324
ESABMig C240, ESABMig C240s
W. F. Mechanism 0455 890 882
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
wC240
− 18 −
Edition 060324
ESABMig C240, ESABMig C240s
Accessoires
aC240
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
− 19 −
Edition 060324
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising