ESAB | AristoMig 400 | Instruction manual | ESAB AristoMig 400 Kasutusjuhend

ESAB AristoMig 400 Kasutusjuhend
FI
AristoMig 400
Käyttöohjeet
0458 814 001 FI 060228
Valid for serial no. 050--xxx--xxxx, 105--xxx--xxxx,
347--xxx--xxxx, 445--xxx--xxxx, 524--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköasennus (säästömuuntaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
9
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Liitännät ja valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytyslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko--ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1 Pölysuodattimen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Jäähdytysnesteen täyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
18
19
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde AristoMig 400 alkaen sarjanumerosta 105 täyttää standardin IEC/EN 60974--1 vaatimukset
direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199
vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--04--18
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
ba34d0xa
-- 3 --
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
ba34d1xa
-- 4 --
FI
3
JOHDANTO
AristoMig 400 –hitsausvirtalähde soveltuu MIG/MAG--hitsaukseen ja päällystetyillä
elektrodeilla suoritettavaan hitsaukseen (MMA eli puikkohitsaus).
Virtalähdettä on saatavana neljää eri mallia:
S AristoMig 400 ilman jäähdytyslaitetta ja säästömuuntajaa
S AristoMig 400 varustettuna jäähdytyslaitteella
S AristoMig 400 varustettuna säästömuuntajalla
S AristoMig 400 varustettuna jäähdytyslaitteella ja säästömuuntajalla
Huomautus!Tässä käyttöohjeessa on selostettu jäähdytyslaitteella ja
säästömuuntajalla varustettu AristoMig 400 –virtalähde. Hitsausvirtalähdettä
käytetään yhdessä langansyöttöyksiköiden AristoFeed 30 ja AristoFeed 48 kanssa.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 19.
3.1
Varusteet
AristoMig 400 –virtalähteen mukana toimitetaan päätevastus, 5m maadoituskaapelin
ja käyttöohje.
4
TEKNISET TIEDOT
AristoMig 400
ei vaihtokytkettävissä
Verkkojännite
Ensiövirta
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
AristoMig 400
vaihtokytkettävä
400 V, ±10 %, 3∼ 50 Hz 208/230/400/460/475/500/575V,
±10 %, 3∼ 50/60 Hz
36 A
38 A
61/54/36/28/28/25/19 A
65/57/38/30/30/26/20 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa
6,5 minuuttia hitsauksen jälkeen
60 W
235 W
Säätöalue
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16 -- 400 A
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16 -- 400 A
Sallittu kuormitus MIG/MAG
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
Sallittu kuormitus MMA
35 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Tehokerroin maksimivirralla
0,65
0,65
Hyötysuhdemaksimivirralla
85 %
85 %
Tyhjäkäyntijännite
MIG/MAG
MMA
55 -- 70 V
78 -- 90 V
55 -- 70 V
78 -- 90 V
Käyttölämpötila
--10 – +40 ˚C
--10 – +40 ˚C
Mitat, pxlxk
jäähdytyslaitteen kanssa
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
625 x 394 x 776 mm
625 x 394 x 1056 mm
ba34d1xa
-- 5 --
FI
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
<70 db
<70 db
Paino
jäähdytyslaitteen kanssa
57 kg
77 kg
114 kg
134 kg
Eristysluokka
H
H
Suojusluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
Jäähdytyslaite
Jäähdytysteho
2500 W 40 ˚C asteen lämpötilaerolla ja 1,5 l/min
virtaamalla
Jäähdytysneste
50 % vettä / 50 % glykolia
Jäähdytysnesteen määrä
5,5 l
Suurin virtaama
2,0 l/min
Liitettävien vesijäähdytteisten
hitsauspistoolien/polttimien enimmäismäärä
kaksi MIG--hitsauspistoolia tai
yksi TIG--poltin ja yksi MIG--hitsauspistooli
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Katkonaisuustekijä koskee 40 ˚C asteen lämpötilaa.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
Huomautus!
Kytke virtalähde sähköverkkoon, jonka verkkoimpedanssi on enintään 0.200 ohmia.
Suuremmalla verkkoimpedanssilla on olemassa vaara, että valaisimissa esiintyy välkyntää.
ba34d1xa
-- 6 --
FI
5.1
Nostaminen
Virtalähteen kanssa
5.2
Vaunun ja virtalähteen
kanssa
Vaunun 2 ja virtalähteen
kanssa
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
ba34d1xa
-- 7 --
FI
5.3
ba34d1xa
Sähköasennus (säästömuuntaja)
-- 8 --
FI
5.4
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen
verkkojännitteeseen ja että se suojataan oikean kokoisella
varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
AristoMig 400
Verkkojännite
Verkkojohdon poikkipinta--ala mm2
Vaihevirta I tehokas
Varoke
hidastettu varoke
mikrokytkin, tyyppi C
60 Hz
208 V
4G6
50/60 Hz
230 V
4G6
50 Hz
400 V
4G4
60 Hz
460 V
4G4
60 Hz
475 V
4G4
50 Hz
500 V
4G4
60 Hz
575 V
4G4
38 A
33 A
22 A
18 A
18 A
16 A
11 A
50 A
50 A
50 A
50 A
25 A
32 A
20 A
--
20 A
--
16 A
--
16 A
--
Huomautus!
Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät on suoritettava
paikallisten määräysten mukaisesti.
5.5
Päätevastus
Tietoliikennehäiriöiden välttämiseksi CAN--väylän
molemmissa päissä pitää olla päätevastus.
CAN--väylän toinen pää on ohjauspaneelissa, jossa on
sisäänrakennettu päätevastus. Toinen pää on
virtalähteessä ja siihen pitää kytkeä päätevastus
oheisen kuvan mukaisesti.
ba34d1xa
-- 9 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Liitännät ja valvontalaitteet
1
Jäähdytysnesteliitäntä ei ole käytössä tässä mallissa
8
Valkoinen virran merkkivalo
2
Jäähdytysnesteliitäntä ei ole käytössä tässä mallissa
9
Oranssi ylikuumenemisen merkkivalo
3
Jäähdytysnesteen täyttöaukko
10
Varoke 4AT
4
Hitsauskaapelin (+) liitäntä
(puikkohitsaus)
11
Langansyöttöyksikön ohjauskaapelin tai
päätevastuksen liitäntä
5
Kauko--ohjaus liitäntä
12
Langansyöttöyksikköön syötettävän hitsausvirran liitäntä
6
Maadoituskaapelin (–) liitäntä
13
Langansyöttöyksikköön menevän jäähdytysnesteen liitäntä, SININEN
7
Virtakytkin 0 / 1 / START
14
Langansyöttöyksiköstä tulevan jäähdytysnesteen liitäntä, PUNAINEN
6.2
Päälle kytkeminen
Hitsausvirtalähde kytketään päälle kääntämällä virtakytkin (7) asentoon “START”.
Virtakytkin palautuu asentoon “1”, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde pysyy pois päältä, kunnes virtakytkin
käännetään uudelleen asentoon “START”.
Hitsausvirtalähde kytketään pois päältä kääntämällä virtakytkin asentoon “0”.
Sähkökatkoksen sattuessa ja kun hitsausvirtalähde kytketään pois päältä,
hitsaustiedot tallennetaan muistiin. Tämän ansiosta ne ovat käytettävissä, kun
virtalähde seuraavan kerran kytketään päälle.
ba34d1xa
-- 10 --
FI
6.3
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alla 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
6.4
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos
laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja
virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet nollautuvat
automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
6.5
Jäähdytyslaite
Toiminta hitsauksen aikana
Kun käyttäjä käynnistää hitsauksen painamalla pistoolin kosketinta, virtalähde
syöttää jännitteen lankaan samalla kun langansyöttö ja vesipumppu käynnistyvät.
Hitsaus lopetetaan, kun käyttäjä vapauttaa koskettimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvartija
Virtausvartija katkaisee hitsausvirran syötön jäähdytysnesteen kiertohäiriön
yhteydessä. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin
merkkivalo syttyy. Virtausvartija on lisävaruste.
6.6
Kauko--ohjaus
AristoPendant U8–ohjausrasian ohjelmaversion pitää olla 1.20 tai suurempi.
Aristo--koneissa yhdennetyllä säätöpaneelilla ohjelmaversion pitää olla 1.21 tai
suurempi, jotta kaukosäädin toimisi oikein.
Kun kauko--ohjain on kytkettynä, virtalähde ja langansyöttöyksikkö ovat
kauko--ohjaustilassa eivätkä painikkeet ja säätöpyörät ole käytössä. Toimintoja
voidaan ohjata vain kauko--ohjaimella.
Kun kauko--ohjainta ei käytetä, pitää kauko--ohjain kytkeä irti virtalähteestä/langansyöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa ne jäävät kauko--ohjaustilaan.
Lisätietoja kauko--ohjauksen käytöstä on säätöpaneelin käyttöohjeessa.
ba34d1xa
-- 11 --
FI
7
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Pölysuodattimen puhdistus
S
Irrota puhaltimen ritilä ja pölysuodatin
(1).
S
Käännä ritilä (2) ulos.
S
Irrota pölysuodatin (3).
S
Puhalla puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
S
Aseta pölynsuodattimen pienireikäinen
puoli ritilää (2) vasten (poispäin
virtalähteestä).
S
Asenna puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin.
7.2
Jäähdytysnesteen täyttäminen
Jäähdytysnesteenä tulee käyttää veden ja glykolin sekoitusta
(50/50).
Täytä jäähdytysnestettä, kunnes sen pinta on täyttöputken
puolivälissä.
ba34d1xa
-- 12 --
FI
8
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit
on kytketty oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko varoke lauennut.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut
(virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo
palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen
nimellisarvot (hitsausvirtalähteen
ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit
on kytketty oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit ovat
oikeita.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
AristoMig 400 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin
IEC/EN 60974--1 ja EN 50199) mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
ba34d1xa
-- 13 --
Johdotuskaavio
AristoMig 400
ba34e11a
-- 14 --
AristoMig 400
ba34e11a
-- 15 --
Cooling unit
ba34e11a
-- 16 --
AristoMig 400
Tilausnumero
1.
Ordering no.
0458 625 880
0458 625 881
0458 625 882
0458 625 883
Denomination
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
0458 814 990 Spare part list
Type
AristoMig 400
AristoMig 400
AristoMig 400
AristoMig 400
Notes
with cooling unit
with auto transformer
with cooling unit and auto transformer
AristoMig 400
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
ba34o11a
-- 17 --
Edition 060228
AristoMig 400
Varaosaluettelo
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 18 --
Edition 060228
AristoMig 400
Lisävarusteet
Trolley for AristoMig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 for AristoMig (for feeder with
counterbalance device and/or 2 gas bottles) . 0458 603 880
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
ba34a11a
-- 19 --
Edition 060228
AristoMig 400
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and
arc force.
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
For setting of voltage and current. Choice of
on of 10 programs.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set, water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 885
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 895
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 886
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 881
ba34a11a
-- 20 --
Edition 060228
AristoMig 400
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit AristoMig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 579 880
ba34a11a
-- 21 --
Edition 060228
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising