ESAB | AristoMig U500 | Instruction manual | ESAB AristoMig U500 Handleiding

ESAB AristoMig U500 Handleiding
NL
AristoMig U500
400 V version
Gebruiksaanwijzing
0459 291 001 NL 060228
Valid for serial no. 304--xxx--xxxx, 445--xxx--xxxx,
524--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afsluitweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stroombron inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koeleenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
10
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Luchtfilter schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Koelmiddel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
8 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
15
16
17
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron AristoMig U500 van het serienummer 304 in overeenstemming is met norm
IEC/EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met
norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--04--07
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bu15d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bu15d1ha
-- 4 --
NL
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
3
INLEIDING
De AristoMig U500 is een MIG/MAG / TIG--lasstroombron, die ook gebruikt kan
worden voor MMA--lassen.
Er zijn twee varianten van de stroombron:
S AristoMig U500 zonder koeleenheid
S AristoMig U500 met koeleenheid
N.B.: Deze instructies beschrijven een AristoMig U500 met koeleenheid.
De stroombron is bedoeld voor gebruik met draadaanvoereenheid AristoFeed 30 of
AristoFeed 48.
Alle instellingen worden gemaakt via de draadaanvoerheid of bedieningseenheid
AristoPendant U8.
Zie pagina 17 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De AristoMig U500--stroombron wordt geleverd met een afsluitweerstand, 5m
aardkabel en een instructiehandleiding.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
AristoMig 500
Netspanning
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primaire stroom
Imax. MIG/MAG
Imax. MMA
Imax. TIG
39 A
40 A
31 A
Nullastvermogen minimale vereiste in energiebesparende
modus, 6,5 minuut na lassen
50 W
Spannings--/stroombereik
MIG/MAG
MMA
TIG
8--60 V / 16--500 A
16--500 A
4--500 A
Maximaal vermogen bij MIG/MAG
60% inschakelduur
100% inschakelduur
500 A / 39 V
400 A / 34 V
Maximaal vermogen bij MMA
60% inschakelduur
100% inschakelduur
500 A / 40 V
400 A / 36 V
Maximaal vermogen bij TIG
60% inschakelduur
100% inschakelduur
500 A / 30 V
400 A / 26 V
bu15d1ha
-- 5 --
NL
AristoMig 500
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,85
Rendement bij maximale stroom
86 %
Open spanning
MIG/MAG
MMA
TIG
72--88 V
68--80 V
72--88 V
Bedrijfstemperatuur
--10 tot +40˚C
Afmetingen, lxbxh
met koeleenheid
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Geluidsdruk continu
<70 dB
Gewicht
met koeleenheid
69 kg
89 kg
Isolatieklasse transformator
H
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
Koeleenheid
Koelvermogen
2500 W bij 40˚C temperatuurverschil en waterstroom van 1,5 l/min
Koelmiddel
50% water / 50% glycol
Hoeveelheid koelmiddel
5,5 l
Maximale waterstroom
2,0 l/min
Maximaal aantal watergekoelde lastoortsen dat
mag worden aangesloten
twee MIG--lastoortsen of
één TIG--toorts en één MIG--lastoorts
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
Opmerking!
Sluit de stroombron aan op een stopcontact met een netwerkimpedenatie van 0.190 ohm of minder.
Als de netwerkimpedantie hoger is kunnen de lampjes gaan flikkeren.
bu15d1ha
-- 6 --
NL
5.1
Hijsinstructies
Met stroombron
5.2
Met trolley en stroombron
Met trolley 2 en stroombron
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.3
Netspanning
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten
en dat deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende
sterkte. Zorg dat de eenheid volgens de regels wordt geaard.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en kabels
AristoMig U500
Netspanning
Diameter netkabel, mm2
Primaire stroom, I RMS
Zekering
Anti--piekstroom
Type C MCB
400 V 3µ 50 Hz
400 V
4G6
31 A
35 A
40 A
Opmerking!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Ze zijn misschien niet van toepassing in andere landen: zorg dat de kabeldiameters en
zekeringen in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving.
bu15d1ha
-- 7 --
NL
5.4
Afsluitweerstand
Om interferentie te voorkomen, moeten de
CAN--bussen worden voorzien van afsluitweerstanden.
Eén uiteinde van de CAN--bus, met ingebouwde
afsluitweerstand, bevindt zich op het bedieningspaneel. Het andere einde, bij de stroombron, moet
worden voorzien van een afsluitweerstand, zoals hier
rechts wordt aangegeven.
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
Aansluiting voor koelwater van de TIG--toorts -- ROOD
Aansluiting met ELP* voor koelwater naar
de TIG--toorts -- BLAUW
Vulopening voor koelwater
Aansluiting voor lasstroomkabel (+) bij
MMA--lassen of aardkabel bij TIG--lassen
10
Wit indicatielampje -- Stroombron AAN
11
Oranje indicatielampje -- Oververhitting
12
13
14
15
7
Aansluiting voor afstandsbediening
Aansluiting voor aardkabel (--) of lasstroomkabel bij TIG--lassen
Aansluiting voor startsignaal van de toorts
8
Aansluiting voor gas naar de TIG--toorts
17
Zekering
Aansluiting voor besturingskabel naar de
draadaanvoereenheid of de afsluitweerstand
Aansluiting voor gasslang
Aansluiting voor lasstroom naar de draadaanvoereenheid
Aansluiting voor koelwater naar de draadaanvoereenheid -- BLAUW
Aansluiting voor koelwater van de draadaanvoereenheid -- ROOD
1
2
3
4
5
6
16
9
Netschakelaar, 0 / 1 / START
* ELP = ESAB Logic Pump, zie 6.5.
bu15d1ha
-- 8 --
NL
6.2
Stroombron inschakelen
Schakel de eenheid in door de schakelaar (7) in de ”START”--positie te draaien.
Laat de schakelaar los, deze zal dan in positie ”1” komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld
wordt, blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
”START”--positie wordt gezet.
Schakel de stroombron uit door de schakelaar in de positie ”0” te zetten.
Als de eenheid wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid
op de normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het
opnieuw inschakelen van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
6.3
Ventilator
De ventilatoren van de eenheid blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De
eenheid wordt in de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer
draaien als u weer gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 180 A. Ze draaien op
volle snelheid bij een hogere stroom.
6.4
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft drie beveiligingen tegen oververhitting, die in werking treden
als de interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het
oranje indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de
temperatuur is gedaald, wordt de beveiliging weer uitgeschakeld.
6.5
Koeleenheid
Wateraansluiting (TIG-- lassen)
De draadaanvoereenheid is uitgerust met een waterdetectiesysteem ELP (ESAB
Logic Pump) dat controleert of de waterslangen zijn aangesloten.
De aan/uit--knop van de stroombron moet in de ”0”--positie (UIT) staan als er een
watergekoelde TIG--toorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde TIG--toorts is aangesloten, wordt de waterpomp
automatisch gestart als de aan/uit--schakelaar in de positie “START” wordt gezet
en/of wanneer u gaat lassen. Na het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen,
waarna deze automatisch in de energiebesparende modus wordt gezet.
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De
stroombron wordt ingeschakeld en deze schakelt de draadaanvoereenheid en de
koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. Het
lassen stopt, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5 minuut doorlopen. Daarna wordt
de stroombron in de energiebesparende modus gezet.
bu15d1ha
-- 9 --
NL
Beveiliging waterstroom
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel
beschikbaar is. Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De
waterstroombeveiliging is een accessoire.
6.6
Afstandsbediening
De programmaversie van AristoPendant U8 moet 1.20 of hoger zijn. Bij
Aristo--apparatuur met geïntegreerde bedieningspanelen werkt de afstandsbediening
alleen als programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de
draadaanvoereenheid in de stand ”afstandsbediening”; de knoppen en draaiknoppen
zijn dan geblokkeerd. De functies kunnen alleen worden bediend via de
afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet deze van de stroombron /
draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de afstandbedieningsstand
actief.
Meer informatie over de werking van de afstandsbediening vindt u in de instructies
voor het bedieningspaneel.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Onderhoud moet door een professional worden uitgevoerd.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Luchtfilter schoonmaken
S
Maak het afdekplaatje met het
stoffilter los (1).
S
Verwijder het afdekplaatje (2).
S
Verwijder het stoffilter (3).
S
Blaas het schoon met perslucht (lage
druk).
S
Plaats het filter terug met het gaas
tegen het afdekplaatje (2).
S
Plaats het afdekplaatje met het stoffilter
weer terug.
bu15d1ha
-- 10 --
NL
7.2
Koelmiddel bijvullen
Aanbevolen is een mengsel van 50% water en 50%
ethyleenglycol.
Vul het koelmiddel tot de rand van de vulopening.
8
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
S
De lasstroom wordt tijdens het
lassen onderbroken.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar in de ”ON”--stand
staat.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer de zekeringen.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking zijn
getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
Controleer de netspanningszekeringen.
De beveiligingen voor oververhitting treden vaak in werking.
S
S
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg dat u de aangegeven data voor de stroombron niet
overschrijdt (de eenheid wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
S
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
Controleer de netspanningszekeringen.
S
S
S
9
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
AristoMig U500 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN 50199. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product
nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bu15d1ha
-- 11 --
Schema
bu15e11a
-- 12 --
bu15e11a
-- 13 --
Cooling unit
bu15e11a
-- 14 --
AristoMig U500
Bestelnummer
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0459 230 885 Welding power source
0459 230 886 Welding power source
AristoMig U500
AristoMig U500
0459 291 990 Spare part list
AristoMig U500
Notes
with cooling unit
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bu15o11a
-- 15 --
Edition 060228
AristoMig U500
Reserveonderdelenlijst
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 16 --
Edition 060228
AristoMig U500
Accessoires
Trolley for AristoMig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 for AristoMig (for feeder with
counterbalance device and/or 2 gas bottles) . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 17 --
Edition 060228
AristoMig U500
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
ba37a11a
-- 18 --
Edition 060228
AristoMig U500
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 881
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit AristoMig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
ba37a11a
-- 19 --
Edition 060228
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising