ESAB TAE 800 / TAE 1250 Používateľská príručka


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

ESAB TAE 800 / TAE 1250 Používateľská príručka | Manualzz
TAE
800/1250
Svetslikriktare
Svejseensretter
Likeretter for sveising
Hitsaustasasuuntaaja
Welding rectifier
Schweißgleichrichter
Redresseur de soudage
Lasgelijkrichter
Rectificador de soldadura
Raddrizzatore per saldatura
Rectificador de soldagem
ÁíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 221--101 060213
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Machine no 606 XXX--XXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCy
-- 59 --
60
60
63
63
63
64
65
67
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò
åõèýíç oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò TAE 800/1250 ìå áñéèìü 508
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974–1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò
ïäçãßáò 73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--10--05
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò ÔÁÅ 800/1250 ”ôåôñÜãùíçò êõìáôïìïñöÞò” Ý÷åé
÷áñáêôçñéóôéêÜ óôáèåñÞò ôÜóçò, åëÝã÷åôáé ìÝóù èõñßóôïñ êáé ðñïïñßæåôáé ãéá
õðïâñý÷éá óõãêüëëçóç ôüîïõ. Áðïôåëåßôáé áðü ìßá ìïíÜäá åëÝã÷ïõ êáé ìïíÜäá
éó÷ýïò øõ÷üìåíç ìå áíåìéóôÞñá.
Ôï ÔÁÅ 800/1250 ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç óå óõíäõáóìü ìå ôïí åîïðëéóìü åëÝã÷ïõ
PEG 1.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ.
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéñá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé
åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ba16d12y
-- 60 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
ba16d12y
-- 61 --
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÔÁÅ 800
ÌÝãéóôï öïñôßï ÁC
800 Á/44 V óÁ 100 % êýêëï åñãáóßáò
1000 Á/44 V óÁ 60 % êýêëï åñãáóßáò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ñåýìáôïò ÁC
300 Á/28 V
Ìåã. ôÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
71 V, óýìöùíá ìå êÜñôá õðïëïãéóìïý
1000 Á/44 V
Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò ìå óõíäåäåìÝíïõò
ìüíï ôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ êáé ôïí
230 W
áíåìéóôÞñá
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò óôá 800 Á/
Áðüäïóç
44 V
0,75
0,86
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò
ÔÜóç (V)
Ñåýìá ðñùôåýïíôïò (Á)
ÁóöÜëåéá, áñãÞ (Á)
Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, äéáôïìÞ (mm2)
50 Çz
400 415/460/500 V
122/106/98 Á
250/200/200 Á
2÷70+35/2÷50+35/
2÷50+35
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
ÉP 23
60 Çz
400/460/550 V
122/106/98 Á
250/200/200 Á
2÷70+35/2÷50+35/
2÷50+35
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
ÄéáóôÜóåéò Ì÷Ð÷Õ
774÷598÷1228
ÂÜñïò
495 kg
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÔÁÅ 1250
ÌÝãéóôï öïñôßï ÁC
1250 Á/44 V óå 100 % êýêëï åñãáóßáò
1500 Á/44 V óå 60 % êýêëï åñãáóßáò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ñåýìáôïò ÁC
400 Á/28 V
Ìåã. ôÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
72 V, óýìöùíá ìå êÜñôá õðïëïãéóìïý
1500 Á/44 V
Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò ìå óõíäåäåìÝíïõò
ìüíï ôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ êáé ôïí
230 W
áíåìéóôÞñá
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò óôá 1250 Á/
Áðüäïóç
44 V
0,75
0,86
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò
ÔÜóç (V)
Ñåýìá ðñùôåýïíôïò (Á)
ÁóöÜëåéá, áñãÞ (Á)
Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, äéáôïìÞ (mm2)
50 Çz
400 415/460/500 V
212/185/170 Á
250/200/200 Á
2÷150+95/2÷150+95/
2÷95+50/2÷95+50
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
ÉÐ 23
60 Çz
400/460/550 V
212/185/170 Á
250/200/200 Á
2÷150+95/2÷95+50/
2÷95+50
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
ÄéáóôÜóåéò Ì÷Ð÷Õ
774÷598÷1228
ÂÜñïò
608 kg
Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò óõììïñöþíåôáé ìå IEC 974 1
Ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò
Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.
Ôï óýìâïëï
äçëþíåé üôé ôï ôñïöïäïôéêü ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç óå ðåñéï÷Þ
áõîçìÝíïõ çëåêôñéêïý êéíäýíïõ. Ï êþäéêáò ÉP äçëþíåé ôï âáèìü ðñïóôáóßáò ðïõ
ðñïóöÝñåé ôï ðåñßâëçìá áðü äéÜôñçóç óôåñåþí áíôéêåéìÝíùí êáé íåñïý.
Ï åîïðëéóìüò ìå Ýíäåéîç ÉP 23 ðñïïñßæåôáé ãéá åóùôåñéêÞ êáé åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç.
ba16d12y
-- 62 --
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ç åãêáôÜóôáóç èá ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü áäåéïý÷ï çëåêôñïëüãï.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï ôñïöïäïôéêü Ý÷åé ñõèìéóôåß ãéá ôçí õðÜñ÷ïõóá ôÜóç
ôñïöïäïóßáò ðñïôïý ôçí óõíäÝóåôå óôçí ôñïöïäïóßá.
Áí ç ôÜóç åëÝã÷ïõ áëëÜæåé ìåôáîý 42 V êáé 110 V âåâáéùèåßôå üôé ôï óÞìá
áíôéóôñïöÞò äåß÷íåé ôç óùóôÞ ôÜóç.
Óõìâïõëåõôåßôå ôá ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá ãéá ôéò óõíéóôþìåíåò ïíïìáóôéêÝò
ôéìÝò êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò êáé ôçò áóöÜëåéáò.
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óôï ôñïöïäïôéêü óýìöùíá ìå ôïõò
ó÷åôéêïýò êáíïíéóìïýò êáé ôïðïèåôÞóôå ìßá êáôÜëëçëç áóöÜëåéá óôïí
çëåêôñéêü ðßíáêá.
Âåâáéùèåßôå üôé ç ñïÞ ôïõ áÝñá øýîçò ìÝóù ôïõ ôñïöïäïôéêïý äåí
åìðïäßæåôáé.
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Äéáêüðôçò
áíïßãåé êáé êëåßíåé ôçí ôñïöïäïóßá. Ç Üóðñç
ëõ÷íßá (2) áíÜâåé êáé ï áíåìéóôÞñáò îåêéíÜ.
Ëõ÷íßá óÞìáôïò, Üóðñç, 42 48 V
Ðïôåíóéüìåôñï ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò óõãêüëëçóçò.
Ìðïñåß íá åëÝã÷åôáé ìÝóù ôçëå÷åéñéóìïý
÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá óõìðëçñùìáôéêü êéíçôÞñá
óÝñâï (ð.÷. áðü ôï ìç÷Üíçìá áõôüìáôçò
óõãêüëëçóçò)
Âïëôüìåôñï êáé áìðåñüìåôñï ðñïáéñåôéêÜ
ðáñåëêüìåíá
Äéáêüðôçò êáé ðñßæá 3 áêñïäåêôþí
ãéá ìïíÜäá ôçëå÷åéñéóìïý Þ ìïíÜäá ðáëìþí
ðñßæá 8 áêñïäåêôþí ãéá åîùôåñéêü Ýëåã÷ï 110/42 V
ÁC (åðéôñÝðåé ôç ìåôáãùãÞ áðü ôï ìç÷Üíçìá
áõôüìáôçò óõãêüëëçóçò, ãéá ðáñÜäåéãìá)
õðïäï÷Þ 1 áêñïäÝêôç ãéá êáëþäéï ìåôñçôÞ
Õðïäï÷Þ ãéá óýíäåóç ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò
ÈåñìéêÞ áðïêïðÞ (ðñïóôáóßá õðåñöüñôéóçò) üôáí åíåñãïðïéåßôáé ôï èåñìéêü
áðïêïðÞò, ç êßôñéíç ëõ÷íßá óôïí ìðñïóôéíü ðßíáêá áíÜâåé. Ïôáí ôï
ôñïöïäïôéêü øõ÷èåß, ç åðáíáöïñÜ ôïõ èåñìéêïý áðïêïðÞò ãßíåôáé áõôüìáôá.
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Êáèáñßæåôå ôï ôñïöïäïôéêü ôïõëÜ÷éóôï ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò
îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá óå ìåéùìÝíç ðßåóç. Áí ôï ôñïöïäïôéêü ÷ñçóéìïðïéåßôáé
óå óêïíéóìÝíï Þ âñþìéêï ðåñéâÜëëïí èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé ðéï óõ÷íÜ.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 67. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç
êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
ba16d12y
-- 63 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement