ESAB | TAE 800 / TAE 1250 | Instruction manual | ESAB TAE 800 / TAE 1250 Brugermanual

ESAB TAE 800 / TAE 1250 Brugermanual
TAE
800/1250
Svetslikriktare
Svejseensretter
Likeretter for sveising
Hitsaustasasuuntaaja
Welding rectifier
Schweißgleichrichter
Redresseur de soudage
Lasgelijkrichter
Rectificador de soldadura
Raddrizzatore per saldatura
Rectificador de soldagem
ÁíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
456 221--101 060213
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Machine no 606 XXX--XXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NORSK
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOBLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCn
-- 13 --
14
14
17
17
17
64
65
67
NO
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde TAE 800/1250 med nummer 508 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF med tillegg
93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--10--05
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
INNLEDNING
Sveisestrømkilden TAE 800/1250 ”square wave” har konstant spenning, er
tyristorstyrt og beregnet på pulversveising. Den består av en manøvreringsenhet og
en viftekjølt effektenhet.
TAE 800/1250 er beregnet pÅ bruk sammen med manøvreringsutstyret PEG 1.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
ba16d12n
-- 14 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ba16d12n
-- 15 --
NO
TEKNISKE DATA
TAE 800
Tillatt belastning AC
800 A/44 V ved 100 % intermittens
1000 A/44 V ved 60 % intermittens
Innstillingsområde AC
300 A/28 V -- 1000 A/44 V
Maks. tomgangsspenning
71 V, i hht. beregningskort
Tomgangseffekt
bare styringstransformator og vifte
tilkoplet
Effektfaktor
Virkningsgrad
ved 800 A/
44 V
230 W
λ = 0,75
η = 0,86
Nettilkopling
Spenning (V)
Primærstrøm (A)
Sikring, treg (A)
Nettkabel, tverrsnitt (mm2)
50 Hz
400--415/460/500 V
122/106/98 A
250/200/200 A
2x70+35/2x50+35/
2x50+35
Kapslingsklasse
IP 23
60 Hz
400/460/550 V
122/106/98 A
250/200/200 A
2x70+35/2x50+35/
2x50+35
Bruksklasse
Dimensjoner LxBxH
774x598x1228
Vekt
495 kg
TEKNISKE DATA
TAE 1250
Tillatt belastning AC
1250 A/44 V ved 100 % intermittens
1500 A/44 V ved 60 % intermittens
Innstillingsområde AC
400 A/28 V -- 1500 A/44 V
Maks. tomgangsspenning
Tomgangseffekt
bare styringstransformator og vifte
tilkoplet
72 V, i hht. beregningskort
Effektfaktor
Virkningsgrad
λ = 0,75
η = 0,86
ved 1250 A/
44 V
230 W
Nettilkopling
Spenning (V)
Primærstrøm (A)
Sikring, treg (A)
Nettkabel, tverrsnitt (mm2)
50 Hz
400--415/460/500 V
212/185/170 A
250/200/200 A
2x150+95/2x150+95/
2x95+50/2x95+50
Kapslingsklasse
IP 23
60 Hz
400/460/550 V
212/185/170 A
250/200/200 A
2x150+95/2x95+50/
2x95+50
Bruksklasse
Dimensjoner LxBxH
Vekt
774x598x1228
608 kg
Sveisestrømkilden oppfyller kravene i samsvar med IEC 974-- 1
Nettkabeltverrsnitt i overensstemmelse med svenske forskrifter.
Symbolet
innebærer at strømkilden er konstruert for bruk på steder med stor
strømfare.
IP --Koden angir kapslingsklasse, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av
faste gjenstander og vann.
Apparater merket IP 23 er konstruert for bruk innen-- og utendørs.
ba16d12n
-- 16 --
NO
INSTALLERING
1. Installering skal utføres av kvalifisert elektriker.
2. Kontroller at strømkilden er koplet for riktig nettspenning før den koples til
nettet.
3. Ved skifte av styrespenning mellom 42 V eller 110 V, sørg for at det vendbare
skiltet viser riktig spenning.
4. For valg av nettkabeltverrsnitt og sikringsstørrelse, se tekniske data.
5. Kopl nettkabelen til strømkilden i overensstemmelse med gjeldende forskrifter,
og sørg for at sveiselikeretteren har sikringer i strømtavlen.
6. Kontroller at kjøling av sveiselikeretteren ikke blir hindret.
DRIFT
1. Strømbryter
til å slå nettspenningen av og på. Den hvite
lampen (2) blir tent og viften starter
2. Varsellampe, hvit, 42--48 V
3. Potensiometer
for innstilling av sveisespenning. Kan fjernstyres via påbygd styringsmotor (f.eks. fra
sveiseautomat)
4. SpenningsmÅler og amperemeter
ekstra tilbehør
5. Strømbryter og 3--polet uttak
for fjernstyringsenhet (F--enhet) eller pulseringsenhet
6. 8--polet uttak
for ekstern styring 110/42 V AC (kan koples
om f.eks. fra sveiseautomat)
7. 1--polet uttak, for måleledning
8. Uttak
for tilkopling av elektrodematerenhet
9. Termosikring (overbelastningsvern)
når termosikringen blir brutt, tennes den gule
lampen på fronten. Når strømkilden er avkjølt,
tilbakestilles termosikringen automatisk.
VEDLIKEHOLD
Blås strømkilden ren minst en gang pr. år med tørr trykkluft med redusert trykk. Hvis
strømkilden er plassert i støvete og skitne omgivelser, bør den blåses ren oftere.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 67.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
ba16d12n
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising