ESAB | PRB 33-90 | Instruction manual | ESAB PRB 33-90 Användarmanual

ESAB PRB 33-90 Användarmanual
A21 PRB 17- 49
A21 PRB 33- 90
A21 PRB 60- 170
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 808 101
060209
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 538--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
6
6
5.1 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
Svetsverktygets fastsättning för svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsning i trånga utrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av slitdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av wolframelektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering av tång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
15
15
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
rörsvetsverktyg A21 PRB 17--49 / 33--90 / 60--170 från serienummer 645 är i överensstämmelse med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv 89/392/EEG med
tillägg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--22
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
dsa8d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
A21 PRB 17-- 49 / 33-- 90 / 60-- 170 är avsedd för TIG--svetsning av rörskarvar.
Rörsvetsverktygen är anpassade för att anslutas till svetsströmkälla LTO 160,
LTO 250, LTP 450, LTS 160, LTS 250 och LTS 320. Vid behov av tillsatstråd används
trådmatarenhet MEI 21.
Rörsvetsverktygen är konstruerade enligt en speciell tångprincip som möjliggör
snabb och noggrann fastsättning på röret. Tångprincipen
innebär att backparet (4) låser rörsvetsverktyget vid
röret genom att låsspak (1) pressas in mot
handtaget. Vid svetsning roterar endast
kuggkransen (3) med påmonterade detaljer.
För runddrivning används en drivenhet (2)
bestående av en permanentmagnetiserad likströmsmotor och en pulsgivare
för varvtalsreglering. Motorn får sin
spänning från styrutrustningen
(svetsströmkällan).
dsa8d1sa
-- 5 --
SE
4
TEKNISKA DATA
Rörsvetsverktyg
PRB 17--49
PRB 33--90
Vattenkyld
Luftkyld
Vattenkyld
Luftkyld
250
100
250
100
Max svetsström vid 100%
intermittens (A)
Rör ytterdiameter (mm)
Runddrivningshastighet (v/min)
Vikt exkl. kabel och slangpaket (kg)
17--49
33--90
0,12 -- 2,4
0,08 -- 1,6
2,8
3,2
7
7
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
0,6 / 0,8 / 0,9 Fe, SS
0,6 / 0,8 / 0,9 Fe, SS
48
0,5
6950
48
0,5
6950
246:1
246:1
Längd slangpaket (m)
Wolframelektroddiameter (mm)
Tillsatstråd diameter (mm)
Drivenhet
Max ankarspänning (V DC)
Max ankarström (A DC)
Ankarets varvtal
vid 20 volt (v/min)
Mekanisk utväxling
Rörsvetsverktyg
PRB 60--170
Max svetsström vid 100% intermittens (A)
Rör ytterdiameter (mm)
Luftkyld
250
100
60--170
Runddrivningshastighet (v/min)
0,05 -- 0,95
Vikt exkl. kabel och slangpaket (kg)
4,4
Längd slangpaket (m)
7
Wolframelektroddiameter (mm)
1,6 / 2,4
Tillsatstråd diameter (mm)
0,6 / 0,8 / 0.9 Fe, SS
Drivenhet
Max ankarspänning (V DC)
Max ankarström (A DC)
Ankarets varvtal vid 20 volt (v/min)
Mekanisk utväxling
5
Vattenkyld
48
0,5
6950
246:1
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
dsa8d1sa
-- 6 --
SE
Svetsströmkälla LTO 160, LTO 250, se bruksanvisning 0456 779 xxx.
Svetsströmkälla LTP 450, se bruksanvisning 0456 634 xxx.
Svetsströmkälla LTS 160, LTS 250, se bruksanvisning 0458 343 xxx.
Svetsströmkälla LTS 320, se bruksanvisning 0457 690 xxx.
Trådmatarenhet MEI 21, se bruksanvisning 0443 831 xxx.
S
S
S
S
S
5.1
Anslutningar
Vattenkylt svetsverktyg
A
Motorkabel -- rotation
D
Kylvattenslang in
B
Trådledare
E
Svetskabel --
C
Kylvattenslang ut
F
Gasslang
Luftkylt svetsverktyg
A
Motorkabel -- rotation
E
Svetskabel
B
Trådledare
F
Gasslang
dsa8d1sa
-- 7 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Svetsströmkälla LTO 160, LTO 250, se bruksanvisning 0456 779 xxx.
Svetsströmkälla LTP 450, se programmeringsmanual 0456 638 xxx.
Svetsströmkälla LTS, se programmeringsmanual 0457 706 xxx.
S
S
S
VARNING!
För att undvika skador på svetsverktyget, kontrollera att återledaren är ansluten till
arbetsstycket och att wolframelektroden är i startposition före svetsstart.
6.1
S
S
S
S
S
S
Svetsverktygets fastsättning för svetsning
Ställ in rätt rördiameter med ställskruv (3) när
låsspak (1) är i stängt läge.
Öppna rörsvetsverktyget med låsspak (1).
Vrid ytterligare ca 1/4 varv på
ställskruv (3) för att erhålla korrekt
förspänning.
OBS! Större förspänning kan
deformera tången med
centrumförskjutning och svetsfel
som följd.
Vid svetsning med tillsats för
rördimension 8--17 mm (se tillbehör
sid 209) skall svetsverktyget fixeras på röret i vertikalt läge, alt. kan ett stöd eller
avlastning anbringas under drivenheten. (för att undvika att svetsverktyget vrider
sig kring röret)
Stäng åter rörsvetsverktyget med låsspak (1).
Frikoppla kuggkransen med frikopplingsarm (2).
Vrid kuggkrans (4) ca 1,5 varv för att linda upp anslutningskabel.
6.2
Inställningar
Inställning av wolframelektrodens läge i svetsfogen
Ställ in elektrodavståndet i radiell led med
distansskruv (2).
S Ställ in elektrodens läge i axiell led
med ställskruv (1).
Elektrodhållararmens fjäderkraft är
inställd från fabrik, men kan justeras
(kontakta närmaste ESAB--representant för information)
S
Inmatning av tillsatstråd
S
Se bruksanvisning för trådmatarenhet
MEI 21 art.nr 0443 831 xxx.
dsa8d1sa
-- 8 --
SE
Inställning av tillsatstråd
S
Ställ in tillsatstrådmunstycket (1) i
radiell led med en insexnyckel och
för fininställning med ratt (2).
6.3
Svetsstart
S
Ställ in svetsparametrarna eller återkalla för svetsningen avsett program till
arbetsarean (se programmeringsmanual).
S
Tryck in startknappen (A) på inställningslådan.
dsa8d1sa
-- 9 --
SE
6.4
Svetsning i trånga utrymmen
PRB 17--49
Rörsvetsverktyg
PRB 17--49
Vattenkyld
Luftkyld
D
C--C min
D
C--C min
S Komplett.
D±49
70+D
D±49
70+D
S Utan fininställningsratt (1) för tråd .
S Brännarkåpa (3) och distansskruv (4) kan
behöva bytas ut mot kortaste variant.
D±49
70+D/2
D±40
40±D±49
70+D/2
50+D
Utan fininställningsratt (1) för tråd.
Utan ändplattor (2).
Med plats för kablar i axiell led.
Brännarkåpa (3) och distansskruv (4) kan
behöva bytas ut mot kortaste variant.
S Med tillsatstrådmunstycke 0443 880 880
D±34
34<D±49
56+ D/2
39+D
D±40
50+D
S
S
S
S
dsa8d1sa
-- 10 --
SE
PRB 33--90
Rörsvetsverktyg
PRB 33--90
Vattenkyld
Luftkyld
D
C--C min
D
C--C min
D±68
68<D±90
94+D/2
60+D
D±68
68<D±90
94+D/2
60+D
S Utan fininställningsratt (1) för tråd .
S Brännarkåpa (3) och distansskruv (4) kan
behöva bytas ut mot kortaste variant.
D±90
94+D/2
D±90
94+D/2
Utan fininställningsratt (1) för tråd.
Utan ändplattor (2).
Med plats för kablar i axiell led.
Brännarkåpa (3) och distansskruv (4) kan
behöva bytas ut mot kortaste variant.
D±90
82+D/2
D±64
64<D±90
82+D/2
50+D
S Komplett.
S
S
S
S
dsa8d1sa
-- 11 --
SE
PRB 60--170
Rörsvetsverktyg
PRB 60--170
Vattenkyld
S Komplett.
7
Luftkyld
D
C--C min
D
C--C min
D±170
137+D/2
D±170
137+D/2
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Dagligen
Kontrollera att alla kablar och slangar är felfria.
7.2
Vid behov
Rengör och smörj alla glidytor med nytt smörjfett art.nr 0444 044 001
(BP Energrease LS EP 00).
dsa8d1sa
-- 12 --
SE
Byte av elektrodhållare komplett
Öppna skyddskåpa (1)
Tag isär anslutningsblocken (2) och (3) genom att avlägsna insexskruvarna.
Demontera klamman (6) tillfälligt.
Drag ut den gamla elektrodhållaren (5) genom skyddskåpan (1) och returnera
den till närmaste ESAB--representant för utbyte enligt vårt utbytessystem
inklusive klamma (6).
S Montera den nya elektrodhållaren i omvänd ordning.
S Kontrollera att o--ringarna mellan anslutningsblock (2) och (3) ligger på plats.
Reparation av multiledare
S
S
S
S
OBS! Detta bör göras av auktoriserad ESAB service personal.
S
S
S
S
S
S
Lossa klammorna (4) resp (6) i den skadade änden och drag tillbaka slangen
(7).
Löd loss strömnipplarna (11) från elektrodhållare (12) / anslutningsblock (2) med
lödkolv.
Skär bort den skadade delen av slangen, men lämna kvar några cm mer av
strömlitzerna.
Fäst en tejp (8) runt strömlitzerna (9) i höjd med slangens ände, för att markera
slangens längd.
Dra ut strömlitzerna (9) 60--70 mm ur slangen och hindra strömlitzerna från att
glida tillbaka med hjälp av en säkerhetsnål eller metalltråd (10).
Kapa strömlitzerna (9) så att de är ca 15 mm kortare än slangen.
dsa8d1sa
-- 13 --
SE
S
Pressa fast nya strömnipplar (11) med en kabeltång eller annat lämpligt don.
S
Tennlöd strömnipplarna (11) mot elektrodhållaren (12) / anslutningsblocket (2).
S
Ta bort säkerhetsnålen / metalltråden (10).
S
Blöt strömnipplarna (11) och skjut över slangen (7).
S
Sätt tillbaka klammorna (4) resp. (6).
7.3
Byte av slitdelar
Vattenkylt svetsverktyg
S
Avlägsna brännarkåpa (1).
S
Avlägsna wolframelektrod (5).
S
Avlägsna spännhylsa (2).
S
Avlägsna gaskåpa (6).
S
Gänga ut elektrodmunstycke (4) från gaslins (3)
med hjälp av en insexnyckel.
S Montera i omvänd ordning.
OBS! Se till att gaslins (3) monteras med den släta
sidan mot tätningsbrickan (7).
Luftkylt svetsverktyg
S
Avlägsna brännarkåpa (1).
S
Avlägsna wolframelektrod (4).
S
Avlägsna spännhylsa (2).
S
Avlägsna gaskåpa (5).
S
Gänga ut gaslins (3).
S
Montera i omvänd ordning.
dsa8d1sa
-- 14 --
SE
7.4
Montering av wolframelektrod
Vattenkylt svetsverktyg
Efter slipning monteras wolframelektrod i
elektrodhållare genom att:
S
Avlägsna brännarkåpa (1).
S
Föra in wolframelektrod (5) i
elektrodmunstycke (4) och spännhylsa (2).
S
Spänna fast wolframelektrod med brännarkåpa (1).
Luftkylt svetsverktyg
Efter slipning monteras wolframelektrod i
elektrodhållare genom att:
S
Avlägsna brännarkåpa (1).
S
Föra in wolframelektrod (4) i gaslins (3) och
spännhylsa (2).
S
Spänna fast wolframelektrod med
brännarkåpa (1).
7.5
Demontering av tång
Tången kan monteras i omvänd position, dvs med låsspaken “nedåt”.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
A21 PRB 17--49 / 33--90 / 60--170 är konstruerade och provade i enlighet
med den internationella standarden EN 60 292 (IEC 292).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att
förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dsa8d1sa
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising