ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 User manual

ESAB PRC 33-90 User manual
A21 PRC 17- 49
A21 PRC 33- 90
A21 PRC 60- 170
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 934 101
060208
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 538--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1
2
3
4
5
ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
ÓõíäÝóôå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
159
160
162
163
163
164
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.1
6.2
6.3
6.4
ÓôåñÝùóç ôïõ åñãáëåßïõ óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñõèìßóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åêêßíçóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óõãêüëëçóç óå óôåíïýò ÷þñïõò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
166
166
167
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ÊáèçìåñéíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¼ôáí ÷ñåéáóôåß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ áíáëþóéìùí áíôáëëáêôéêþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔïðïèÝôçóç ôïõ çëåêôñïäßïõ âïëöñáìßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áðïóýíäåóç ôçò äáãêÜíáò áðü ôï åñãáëåßï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
170
172
172
172
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
173
175
224
TOCy
-- 158 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ óùëçíïêïëëçôÞò A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 áðü ôïí áñéèìü
óåéñÜò 732 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60292 óýìöùíá ìå ôïõ
üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/392/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--22
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
dsa9d1ya
-- 159 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
A21 PRC 17-49 / 33-90 / 60-170 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï ãéá óõãêüëëçóç
åíþóåùí óùëÞíùí ôýðïõ TIG.
Ôá åñãáëåßá óõãêüëëçóçò óùëÞíùí åßíáé õäñüøõêôá êáé Ý÷ïõí ðáëéíäñïìéêü
ìç÷áíéóìü êáé áõôüìáôï Ýëåã÷ï ìÞêïõò ôüîïõ (ìå ôç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò ôüîïõ =
AVC) (5). Åßíáé ðñïóáñìïóìÝíá ãéá óýíäåóç óôç ðçãÞ ñåýìáôïò ôýðïõ LTP 450.
¼ôáí ÷ñåéáóôåß ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ï
ìç÷áíéóìüò ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò MEI 21.
Ôá åñãáëåßá çëåêôñïóõãêüëëçóçò åßíáé
êáôáóêåõáóìÝíá óýìöùíá ìå Ýíá åéäéêü ôñüðï
êáôáóêåõÞò ôçò äáãêÜíáò óõãêüëëçóçò. Ç áñ÷Þ
êáôáóêåõÞò ôçò äáãêÜíáò Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá
êëåéäþóåé ôï ôï æåýãïò ôùí óöéãêôÞñùí (4) åðÜíù óôç
óùëÞíá ìå ôï íá ðáôçèåß ï âñá÷ßïíáò êëéäþìáôáò (1)
ðñïò ôç ìåñéÜ ôïõ ÷åñïõëéïý. ÊáôÜ ôçí çëåêôñïóõãêüëëçóç
ðåñéóôñÝöåôáé ìüíï ôï ãñáíáæùôü óôåöÜíé (3) ìå ôá
ìïíôáñéóìÝíá ôåìÜ÷éá.
Ãéá ôç ðåñéóôñïöÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìéá ìïíÜäá ìåôÜäïóçò êßíçóçò (2) ç ïðïßá
áðïôåëåßôáé áðü Ýíá êéíçôÞñá óõíå÷ïýò ñåýìáôïò ìå ìüíéìï ìáãíÞôç êáé Ýíáò
dsa9d1ya
-- 160 --
ìåôñçôÞò ðáëìþí ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò ôá÷ýôçôáò ðåñéóôñïöÞò. Ç ôÜóç ôïõ
êéíçôÞñá äßíåôáé áðü ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ (ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò).
Ôï Á21 õðÜñ÷åé óôïõò áêüëïõèïõò ôýðïõò:
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60-- 170
Ìå óýóôçìá AVC
0443 751 881
0443 761 881
0443 771 881
Ìå óýóôçìá ÁVC êáé
ðáëéíäñïìéêü ìç÷áíéóìü
0443 752 881
0443 762 881
0443 772 881
PRB 17--49
PRB 33--90
PRB 60-- 170
ÌïíÜäá AVC
0443 936 880
0443 936 881
0443 936 882
ÌïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý
ìç÷áíéóìïý.
0443 937 880
0443 937 880
0443 938 880
Êéô ìåôáôñïðÞò áðü Á21 PRB óå A21 PRC.
ÐñïóÝîôå ôï üôé äåí åßíáé äõíáôü íá åñãáóôåß ï ðáëéíäñïìéêüò ìç÷áíéóìüò ÷ùñßò
ôç ìïíÜäá AVC.
dsa9d1ya
-- 161 --
4
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
ÓùëçíïêïëëçôÞò
Áíþôáôï üñéï ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò
(100% ìå äéáêïðÝò) A
ÅîùôåñéêÞ äéÜìåôñïò, óùëÞíáò (mm)
ÊõêëéêÞ êéíçôéêÞ ôá÷ýôçôá (r/min)
Âüñïò ÷ùñßò êáëþäéï, ðáêÝôï óùëÞíùí, ìïíÜäá
AVC êáé ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý (êéëÜ,
kg)
ÌÞêïò ðáêÝôïõ óùëÞíùí (m)
ÄéÜìåôñïò çëåêôñïäßïõ âïëöñáìßïõ (mm)
Ðñüóèåôï óýñìá, äéÜìåôñïò (mm) Fe, SS
PRC 33--90
PRC 60--170
250
250
250
17--49
33--90
60--170
0,12 -- 2,4
0,08 -- 1,6
0,05 -- 0,95
2,8
3,2
4,4
7
7
7
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
0,6 / 0,8 / 0,9 0,6 / 0,8 / 0,9 0,6 / 0,8 / 0,9
êßíçóçò
Áíþôáôç åíôáóç ðçíßïõ (V DC)
Áíþôáôç ñåýìá ðçíßïõ (A DC)
Ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞò
ñüôïñá óôá 20âïëô(r/min)
Ìç÷áíéêÞ ìåôÜäïóçò
Ðáëéíäñïìéêüò ìç÷áíéóìüò.
ÊéíçôÞñáò
Áíþôáôç åíôáóç ðçíßïõ (V DC)
Áíþôáôç ñåýìá ðçíßïõ (A DC)
Aíþôáôç ôá÷ýôçôá, ðáëéíäñïìéêÞ êßíçóç
(÷éëéïóôÜ/äåõôåñüëåðôï, mm/s)
ÅëÜ÷éóôç ôá÷ýôçôá, ðáëéíäñïìéêÞ êßíçóç
(÷éëéïóôÜ/äåõôåñüëåðôï, mm/s)
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò (÷éëéïóôÜ, mm)
ÅîçãÞóåéò (mm)
Âüñïò (kg)
ÁVC (Ñýèìéóç ôÜóçò ôüîïõ) (áããë. = Árc
Voltage Control)
ÊéíçôÞñáò
Áíþôáôç åíôáóç ðçíßïõ (V DC)
Áíþôáôç ñåýìá ðçíßïõ (A DC)
ÊáíïíéêÞ ôá÷ýôçôá ñýèìéóçò óôá 10 âïëô (ñýèìéóç
ôüîïõ, ÷éëéïóôÜ/äåõôåñüëåðôï, mm/s)
Âüñïò (kg)
dsa9d1ya
PRC 17--49
-- 162 --
24
0,5
6950
24
0,5
6950
24
0,5
6950
246:1
246:1
246:1
24
0,2
12
24
0,2
12
24
0,2
12
2
2
2
20
6
1,8
20
6
1,8
20
6
2,2
12
0,2
2
12
0,2
2
12
0,2
2
0,5
0,5
0,5
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá
åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.
S
ÐçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, âëåðåôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0456 634 xxx
LTP 450
S
ÌïíÜäá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò, âëåðåôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0443 831 xxx,
MEI 21.
5.1
ÓõíäÝóôå
A
Êáëþäéï êéíçôÞñá ðåñéóôñïöÞò
B
Ïäçãü óýñìáôïò
C
ÓùëÞíá åîüäïõ øõêôéêïý õãñïý
D
ÓùëÞíá åéóüäïõ øõêôéêïý õãñïý
E
Êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò
F
Áåñßïõ
G
Êáëþäéï êéíçôÞñá - ÌïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý
ìç÷áíéóìïý
H
Êáëþäéï ìÝôñçóçò - ÌïíÜäá AVC
I
Êáëþäéï êéíçôÞñá - ÌïíÜäá AVC
dsa9d1ya
-- 163 --
5.2
Ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò
ÌïíÜäá AVC
ÌïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý
Ç ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý (3),
äáãêÜíá óõíáñìïëïãåßôáé (1) áíôßóôñïöá
ðñïò ôï åñãáëåßï, äçëáäÞ ìå ôï âñá÷ßïíá
êëåéäþìáôïò ðñïò (1c) ôá êÜôù.
S
Áðïóýíäåóç ôçò äáãêÜíáò (1),
ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý
ìç÷áíéóìïý (3), áðü ôï óôç
ìïíÜäá ðåñéóôñïöÞò.(4).
Ï åéäéêüò ðñïóáñìïãÝáò ðïõ
óõíïäåýåé ôï åñãáëåßï
èáôïðïèåôçèåß áíÜìåóá óôïõò
óéáãüíåò ôñéâÞò êáé ôï
ãñáíáæùôü ôñï÷ü ðñéí ôçí
åîáãùãÞ. Áõôü ãßíåôáé ãéá
áðïöõãÞ ìåôáôüðéóçò ôïõ
êÝíôñïõ êáôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç
ôçò äáãêÜíáò óôç ìïíÜäá
ðåñéóôñïöÞò.
dsa9d1ya
-- 164 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 159. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÐçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, ìåëåôÞóôå ôï Ðñïãñáììáôéóõïò 0456 638 xxx
LTP 450
S
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ãéá íá áðïöýãåôå ôõ÷üí æçìéÝò óôï åñãáëåßï óõãêüëëçóçò, åëÝãîôå áí ôï êáëþäéï
åðéóôñïöÞò åßíáé êáëÜ óõíäåäåìÝíï óôï áíôéêåßìåíï åñãáóßáò êáèþò êáé áí ôï çëåêôñüäéï
âïëöñáìßïõ åßíáé óôç óùóôÞ èÝóç åêêßíçóçò ðñéí áñ÷ßóåôå ôç óõãêüëëçóç
6.1
ÓôåñÝùóç ôïõ åñãáëåßïõ óõãêüëëçóçò
S
Ñõèìßóôå ôç óùóôÞ äéÜñìåôñï ìå ôï ñõèìéóçò (3) üôáí ï âñá÷ßïíáò
êëåéäþìáôïò (1) åßíáé óå êëåéóôÞ èÝóç.
S
Áíïßîôå ôï åñãáëåßï óõãêüëëçóçò
óùëÞíùí ìå ôï âñá÷ßïíá
êëåéäþìáôïò (1).
S
Óôñßøôå åðß ðëÝïí êáôÜ 1/4 ôï
ñõèìéóôÞ (3) ãéá íá äéáôçñçèåß ôï
óùóôü óößîéìï.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ðåñéôôü óößîéìï
ìðïñåß íá ðáñáìïñöþóåé ôï óöéêôÞñá ìå
áðïôÝëåóìá ìåôáôüðéóçò ôïõ
êÝíôñïõ êáé ëáíèáóìÝíç
óõãêüëëçóç.
Ãéá óõãêïëëÞóåéò ìå åîïðëéóìü äéáìÝôñïõ óùëÞíùí
8-17 mm (äåò óåëßäá 224 óôá ÅîáñôÞìáôá) ôï
åñãáëåßï óõãêüëëçóçò ðñÝðåé íá óôåñåùèåß ìå ôç
ìïíÜäá ìåôÜäïóçò êßíçóçò óå êÜèåôç èÝóç.
ÅíáëëáêôéêÜ íá ôïðïèåôçèåß õðïóôÞñéãìá Þ
óôÞñéãìá êÜôù áðü ôç ìïíÜäá ãéá íá áðïöåõ÷èåß
ç ðåñéóôñïöÞ ôïõ åñãáëåßïõ ãýñù áðü ôï óùëÞíá.
S
Êëåßóôå îáíá ôï åñãáëåßï óõãêüëëçóçò óùëÞíùí ìå ôï âñá÷ßïíá êëåéäþìáôïò (1).
S
ËáóêÜñåôå ôï âñá÷ßïíá áðåëåõèÝñùóçò (2)
åñãáëåßïõ óõãêüëëçóçò óùëÞíùí.
S
ÓôñÝøôå ôï ãñáíáæùôü óôåöÜíé (4) 1,5 óôñïöÞ ãéá íá ôõëßîôå ôï êáëþäéï óýíäåóçò.
dsa9d1ya
-- 165 --
6.2
Ñõèìßóåéò
Ñýèìéóç ôçò èÝóçò ôïõ çëåêôñïäßïõ âïëöñáìßïõ óôçí Ýíùóç ôçò
óõãêüëëçóçò
S Ñõèìßóôå ôçí áðüóôáóç ôùí
çëåêôñïäßùí áêôéíéêÜ ìå ôç âïÞèåéá
ôçò ìïíÜäáò ðñïãñáììáôéóìïý ôïõ
AVC (3).
ÐÑÏÓÏ×Ç! Áí ôï åñãáëåßï ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá
ìÝãéóôç äéÜóôáóç óùëÞíùí (49, 90,170 mm) ôüôå ç
áðüóôáóç ìåôáîý ôçò ðåñéöÝñåéáò ôïõ óùëÞíá êáé
ôïõ êáëýììáôïò áåñßïõ íá ìç îåðåñÜóåé ôïõò 7,5
mm.
S Ñõèìßóôå ôç èÝóç ôïõ çëåêôñïäßïõ áîïíéêÜ ìå ôç
ñõèìéóôéêÞ âßäá (1) Þ ìå ôç âïÞèåéá ôçò ìïíÜäáò
ðñïãñáììáôéóìïý ìå ôç ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý.
ÇôÜóç ôïõ óðåéñþìáôïò ôïõ âñá÷ßïíá çëåêôñïäßùí Ý÷åé êáèïñéóôåß áðü ôï
åñãïóôÜóéï. Ãéá ôõ÷üí ñýèìéóç, ðÜñôå ðëçñïöïñßåò áðü ôïí ðëçóéÝóôåñï
áíôéðñüóùðï ôçò ESAB.
Ôñïöïäïóßá óýñìáôïò
S ÌïíÜäá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò,
ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí
0443 831 xxx MEI 21
Ñýèìéóç ôçò ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò
S Ñõèìßóôå ôï ôñïöïäïôïýìåíï (1) óýñìá
áêôéíùôÜ ìå Ýíá êëåéäß ôýðï Áëëåí êáé ãéá
ëåðôÞ ñýèìéóç ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ñõèéóôÞ (2).
S Ñõèìßóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò (âëåðôå ôï åã÷åéñßäéï
÷ñÞóçò ãéá ôç ðçãÞ ñåýìáôïò).
Ôï åñãáëåßï çëåêôñïóõãêüëëçóçò óùëÞíùí åßíáé ôþñá Ýôïéìï ãéá ÷ñÞóç.
6.3
S
S
Åêêßíçóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò
Öïñôþóôå ôï áðáéôïýìåíï ðñüãñáììá óôç ðåñéï÷Þ åñãáóßáò (ìåëåôÞóôå ôï
åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý).
ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï (Á) óôï êïõôß
ñýèìéóçò.
dsa9d1ya
-- 166 --
6.4
Óõãêüëëçóç óå óôåíïýò ÷þñïõò
PRC 17-49. Ìå óýóôçìá AVC
PRC 17-49. Ìå ìïíÜäá AVC êáé ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý
PRC 17--49
D
C--C min
S ÐëÞñçò.
D±49
70+D
S Äý÷ùò áêñéâÞ (1) ñßèìõóç ôéìïíéüõ ãéá óýñìá.
S Ôï êÜëëõìá êÜõóçò (3) éóùò ÷ñåéáóôÝé íá
áíôéêáôáóôáèüõí óå êïíôüôåñï éäïò.
D±49
70+D/2
D±34
34±D±49
56+ D/2
39+D
S
S
S
S
Äý÷ùò áêñéâÞ (1) ñßèìõóç ôéìïíéüõ ãéá óýñìá.
Äý÷ùò ðëÜêåò Üêñçò (2).
Ìå èÝóç ãéá êáëþäéá áîùíéêÞò êáôÝõèõíóçò.
Ôï êÜëëõìá êÜõóçò (3) éóùò ÷ñåéáóôÝé íá
áíôéêáôáóôáèüõí óå êïíôüôåñï éäïò.
S Ìå ôï ôñïöïäïôïýìåíï 0443 880 880
dsa9d1ya
-- 167 --
PRC 33-90. Ìå óýóôçìá AVC
PRC 33-90. Ìå ìïíÜäá AVC êáé ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý
PRC 33--90
D
C--C min
D±68
68±D±90
94+D/2
60+D
S Äý÷ùò áêñéâÞ (1) ñßèìõóç ôéìïíéüõ ãéá óýñìá.
S Ôï êÜëëõìá êÜõóçò (3) éóùò ÷ñåéáóôÝé íá
áíôéêáôáóôáèüõí óå êïíôüôåñï éäïò.
D±90
94+D/2
S
S
S
S
D±90
82+D/2
S ÐëÞñçò.
Äý÷ùò áêñéâÞ (1) ñßèìõóç ôéìïíéüõ ãéá óýñìá.
Äý÷ùò ðëÜêåò Üêñçò (2).
Ìå èÝóç ãéá êáëþäéá áîùíéêÞò êáôÝõèõíóçò.
Ôï êÜëëõìá êÜõóçò (3) éóùò ÷ñåéáóôÝé íá
áíôéêáôáóôáèüõí óå êïíôüôåñï éäïò.
dsa9d1ya
-- 168 --
PRC 60-170. Ìå óýóôçìá AVC
PRC 60-170. Ìå ìïíÜäá AVC êáé ìïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý
PRC 60 -- 170
S ÐëÞñçò.
dsa9d1ya
-- 169 --
D
C--C min
D±170
137+D/2
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
7.1
ÊáèçìåñéíÜ
ÅëÝãîôå þóôå ôá êáëþäéá êáé ïé óùëÞíåò íá åßíáé áêÝñáéåò.
7.2
¼ôáí ÷ñåéáóôåß
Êáèáñßóôå êáé ëéðÜíåôå üëá ôá óçìåßá ôñéâÞò ìå ôï íÝï ëéðáíôéêü áñéè,
0444 044 001 (BP Energrease LS EP 00).
ÁëëáãÞ ôçò ðëÞñçò âÜóçò çëåêôñïäßïõ.
S
S
S
S
S
S
Áíïßîôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá (1).
Áðïóõíáñìïëïãåßóôå ôéò ìïíÜäåò óýíäåóçò (2) êáé (3) ìå ôï íá áöáéñÝóåôå
ôéò åîáãùíéêÝò âßäåò ôýðïõ Üëëåí.
ÁöáéñÝóôå ôï óöéãêôÞñá (6).
ÔñáâÞîôå Ýîù ôïí ðáëéü ïäçãü çëåêôñüäéïõ (5) áðü ôï óõñüìåíï Üíïéãìá (1).
Óôåßëôå ôïí ìáæß ìå ôï óöéãêôÞñá (6) ãéá áíôáëëáãÞ óôïí ðëçóéÝóôåñï
áíôéðñüóùðï ôçò ESAB ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï óýóôçìÜ ìáò áíôáëëáãþí.
Ôïðïèåôåßóôå ôç íÝá âÜóç ôïõ çëåêôñïäßïõ ìå ôïí áíôßóôñïöï ôñüðï.
Íá åëåã÷èåß üôé ïé ñïäÝëåò óôéò ìïíÜäåò óýíäåóçò (2) êáé (3) Ý÷ïõí
ôïðïèåôçèåß óùóôÜ.
ÅðéóêåõÞ ðïëëáðëïý êáëùäßïõ
Ðñïóï÷Þ! Áõôü ðñÝðåé íá ãßíåé áðü ðñïóùðéêü ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíï
áðü ôçí åôáéñåßá ESAB.
S
S
S
S
ÎåëáóêÜñåôå ôá êïëëÜñá (4), (6) óôï Üêñï ðïõ Ý÷åé âëÜâç êáé ôñáâÞîôå ôçí
åýêáìðôç óùëÞíá (7) ðñïò ôá ðßóù.
Ìå ôï êïëëçôÞñé îåêïëëÞóôå ôá áêñïöýóéá ñåýìáôïò (11) áðü ôç âÜóç ôïõ
çëåêôñïäßïõ (12) / âÜóçò óýíäåóçò (2).
Êüøôå ôï êáôåóôñáììÝíï ôìÞìá ôçò åýêáìðôçò óùëÞíáò, áëëÜ áöÞóôå
ìåñéêÜ åêáôïóôÜ ðáñáðÜíù áðü ôá êáëþäéá.
Ôïðïèåôåßóôå Ýíá êïììÜôé ôåúð (8) ãýñù áðü ôá êáëþäéá (9) óôï Üêñï ôçò
åýêáìðôçò óùëÞíáò, ãéá íá ðñïóäéïñßóåôå ôï ìÞêïò ôçò óùëÞíáò.
dsa9d1ya
-- 170 --
S
ÔñáâÞîôå Ýîù ôá êáëþäéá (9) 60 ìå 70 ÷éëéïóôÜ Ýîù áðü ôç åýêáìðôç
óùëÞíá êáé åìðïäßóôå ôá êáëþäéá íá ãëõóôñßóïõí ðßóù ìå ôç âïÞèåéá ìéáò
êáñößôóáò Þ åíüò êïììáôéïý óýñìáôïò (10).
S
Êüøôå ôá êáëþäéá (9) Ýôóé þóôå íá åßíáé 15 ÷éëéïóôÜ ìéêñüôåñá ôçò
åýêáìðôçò óùëÞíáò
S
ÐéÝóôå óôç èÝóç ôïõò íÝåò èçëÝò ñåýìáôïò (11) ìå ìéá ðÝíóá êáëùäßùí Þ ìå
Üëëï êáôÜëëçëï åñãáëåßï
S
×ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïëëçôÞñé êïëëÞóôå ôéò èçëÝò ñåýìáôïò (11) ìå ôç âÜóç
ôïõ çëåêôñïäßïõ (12) / âÜóçò óýíäåóçò (2).
S
ÁöáéñÝóôå ôç êáñößôóá/óõñìáôÜêé (10).
S
ÂñÝîôå ôéò èçëÝò ñåýìáôïò (11) êáé ôñáâÞîôå ôçí åýêáìðôç óùëÞíá áðü ðÜíù
(7).
S
Ôïðïèåôåßóôå ôá êïëëÜñá óôç èÝóç ôïõò (4) êáé (6).
dsa9d1ya
-- 171 --
7.3
ÁëëáãÞ áíáëþóéìùí áíôáëëáêôéêþí
S
Áðïìáêñýíåôå ôï êÜëõììá êáýóçò (1).
S
Áðïìáêñýíåôå ôï çëåêôñüäéï âïëöñáìßïõ (5).
S
Áðïìáêñýíåôå ôï èõëÜêéï óýóöéãîçò (2).
S
Áðïìáêñýíåôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá
áåñßïõ (6).
S
Îåâéäþóôå ôï áêñïöýóéï ôïõ çëåêôñïäßïõ (4) áðü
ôï öáêü ôïõ áåñßïõ (3) ìå ôç âïÞèåéá åíüò
êëåéäéïý ôýðïõ ¢ëëåí.
S Ôïðïèåôåßóôå ôá ìå ôçí áíôßôñïöç öïñÜ.
Ðñïóï÷Þ! Ååâáéùèåßôå üôé ç ìïíÜäá åóôßáóçò ôïõ áåñßïõ
(3) íá ôïðïèåôçèåß Ýôóé þóôå ç ëåßá ðëåõñÜ åöáñìüæåé åðÜíù óôç ñïäÝëëá
óôåãáíïðïßçóçò (7).
7.4
ÔïðïèÝôçóç ôïõ çëåêôñïäßïõ âïëöñáìßïõ
¾óôåñá áðü ôï ãõÜëéóìá ìðïñåßôå íá ôïðïèåôåßóôå ôï çëåêôñüäéï âïëöñáìßïõ
óôç âÜóç ôïõ ìå ôï íá:
S
Áðïìáêñýíåôå ôï êÜëõììá êáýóçò (1).
S
ÐåñÜóôå ôï çëåêôñüäéï âïëöñáìßïõ (5) óôï áêñïöýóéï (4) êáé èõëÜêéï
óýóöéãîçò (2) ôïõ çëåêôñïäßïõ.
S
Óößãîôå ôï çëåêôñüäéï âïëöñáìßïõ ìå ôï êÜëõììá êáýóçò (1).
7.5
Áðïóýíäåóç ôçò äáãêÜíáò áðü ôï åñãáëåßï
ÌïíÜäá ðáëéíäñïìéêïý ìç÷áíéóìïý óôç óåëßäá 164.
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé åëåãìÝíá
óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò óôáèåñÝò ÅÍ 60 292 (ÉÅC 292)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé
åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
dsa9d1ya
-- 172 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising