ESAB | AristoFeed 30-4 | Instruction manual | ESAB AristoFeed 30-4 Kasutusjuhend

ESAB AristoFeed 30-4 Kasutusjuhend
FI
AristoFeed 30- 4
AristoFeed 48- 4
Käyttöohjeet
0458 716 101 FI 051220
Valid for serial no. 233--xxx--xxxx, 249--xxx--xxxx,
445--xxx--xxxx, 451--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Säätöpaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1 Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Useiden syöttöyksiköiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Liitännät ja valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vesiliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko--ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langansyöttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langan vaihtaminen ja pujottaminen AristoFeed 30 -- syöttöyksikköön . . . . . . . . . . . .
Langan vaihtaminen ja pujottaminen AristoFeed 48 -- syöttöyksikköön . . . . . . . . . . . .
Syöttötelojen vaihtaminen AristoFeed 30 -- syöttöyksikköön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttötelojen vaihtaminen AristoFeed 48 -- syöttöyksikköön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
11
12
12
12
13
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1 Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
19
20
24
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että langansyöttöyksikkö AristoFeed 30/30W, AristoFeed 48/48W alkaen sarjanumerosta 105 täyttää standardin EN
60974--5 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä
standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/EEC) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--04--18
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
bm29d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
3
JOHDANTO
Langansyöttöyksiköitä AristoFeed 30-- 4 ja AristoFeed 48-- 4 käytetään AristoMig-hitsausvirtalähteiden kanssa.
Syöttöyksiköitä on saatavana useita eri vaihtoehtoja, katso sivulta 19.
Syöttöyksiköt ovat koteloituja. Ne on varustettu neljän syöttötelan syöttölaitteistolla ja
ohjauselektroniikalla.
Syöttöyksiköitä voidaan käyttää joko ESAB Marathon Pact --pakkausten tai
lankakelojen kanssa (vakio Ø 300 mm, lisävaruste Ø 440 mm).
Syöttöyksikkö voidaan joko kiinnittää hitsausvirtalähteeseen, ripustaa työpisteen
yläpuolelle tai vastapainotankoon tai sijoittaa lattialle lisävarusteena saatavaan
vaunuun.
bm29d1xa
-- 4 --
FI
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 24.
3.1
Varusteet
Langansyöttöyksikön AristoFeed 30 mukana toimitetaan:
S
Langansyöttöyksikön käyttöohje.
S
Säätöpaneelin käyttöohje.
S
Tarra, josta ilmenevät suositellut kulutusosat.
Langansyöttöyksikön AristoFeed 48 mukana toimitetaan:
S
Välikealuslevy (4 kpl)
S
Kuusiokoloavain (4 mm).
S
Langansyöttöyksikön käyttöohje.
S
Säätöpaneelin käyttöohje.
S
Tarra, josta ilmenevät suositellut kulutusosat.
3.2
Säätöpaneeli
Langansyöttöyksikön mukana toimitetaan joku seuraavista säätöpaneeleista:
M0--paneeli
Tyhjä paneeli käytettäväksi kaksoissyöttöyksikön
kanssa tai käytettäessä AristoPendant U8
--ohjausrasiaa.
M2--paneeli
Säätöpyörät kaikkia asetuksia varten.
MA4--paneeli
Säätöpyörät jännitteen ja langansyöttönopeuden
/ virran säätämistä varten. Muut säädöt tehdään
painikkeilla ja näytön symbolien avulla.
MA6--paneeli
Säätöpyörät jännitteen ja langansyöttönopeuden
/ virran säätämistä varten. Muut säädöt tehdään
painikkeilla ja näytön tekstiviestien avulla.
U6-- paneeli
Säätöpyörät jännitteen ja langansyöttönopeuden
/ virran säätämistä varten. Muut säädöt tehdään
painikkeilla ja näytön tekstiviestien avulla.
Säätöpaneelit on kuvattu tarkemmin erillisessä käyttöohjeessa.
bm29d1xa
-- 5 --
FI
4
TEKNISET TIEDOT
AristoFeed 30--4
AristoFeed 48--4
Syöttöjännite
42 V 50 -- 60 Hz
42 V 50 -- 60 Hz
Tehonkulutus
336 VA
378 VA
Moottorin virta Imax
8A
9A
Syöttönopeus
0,8 -- 25 m/min
0,8 -- 25 m/min
Pistooliliitäntä
EURO
EURO
Lankakelan enimmäishalkaisija
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Langan halkaisija
0,6--1,6 mm
0,6--2,4 mm
Paino
perusmalli
lankakelan pitimellä varustettuna
koteloidulla lankakelan pitimellä
varustettuna
13 kg
16 kg
17,5 kg
18 kg
21 kg
22,5 kg
Mitat (s x l x k)
perusmalli
lankakelan pitimellä varustettuna
koteloidulla lankakelan pitimellä
varustettuna
380 x 265 x 340 mm
560 x 265 x 350 mm
690 x 285 x 420 mm
380 x 265 x 340 mm
560 x 265 x 350 mm
690 x 285 x 420 mm
Kaikki MIG/MAG-hitsaukseen tarkoitetut
5 bar
Kaikki MIG/MAG-hitsaukseen tarkoitetut
5 bar
Jäähdytysneste
enimmäispaine
50 % vettä / 50 % glykolia
5 bar
50 % vettä / 50 % glykolia
5 bar
Sallittu kuormitus
60 % katkonainen
630 A
630 A
IP23
IP2X
IP23
IP23
IP2X
IP23
Suojakaasu
enimmäispaine
Suojausluokka
perusmalli
lankakelan pitimellä varustettuna
koteloidulla lankakelan pitimellä
varustettuna
* Lisävarusteet, katso sivu 24.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
IP 2X --merkittyjä laitteita saa käyttää vain sisätiloissa.
bm29d1xa
-- 6 --
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
VAROITUS!
Hitsattaessa ympäristössä, jossa on suurempi sähköinen vaara, saadaan käyttää vain kyseiseen
ympäristöön tarkoitettuja hitsausvirtalähteitä. Nämä on merkitty symbolilla
.
5.1
Nostaminen
Nostosilmukan tilausnumero on annettu sivulla 24.
Huomautus! Muuta ripustusvarustusta käytettäessä sen pitää olla eristetty
langansyöttöyksiköstä.
bm29d1xa
-- 7 --
FI
5.2
Päätevastus
Tiedonsiirtohäiriöiden estämiseksi CAN-väyläkaapelin päihin on kytketty päätevastus.
CAN--väyläkaapelin toinen pää on kytketty
langansyöttöyksikön säätöpaneeliin, jossa on yhdennetty
päätevastus. Väyläkaapeli toinen pää on kytketty hitsausvirtalähteeseen siihen on kytkettävä päätevastus kuvan mukaisesti.
5.3
Useiden syöttöyksiköiden kytkeminen
Useita syöttöyksiköitä (maks. 4 kpl) käytettäessä pitää käyttää AristoPendant U8
–ohjausrasialla varustettua syöttöyksikköä ilman ohjauspaneelia (M0).
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon useiden syöttöyksiköiden kytkentää varten.
Kytke kaksi syöttöyksikköä seuraavasti:
bm29d1xa
-- 8 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Varmista, että sivuluukut ovat kiinni käytön aikana.
VAROITUS!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta: Lukitse jarrunapa
punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti.
Ks. myös kuva oikealla.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
VAROITUS!
Kiinnitä laitteisto alustaan erityisesti silloin, jos alusta on epätasainen tai kalteva. Kiinnitä laite
paikalleen erityisesti silloin, kun alusta on epätasainen tai viettävä.
Käytä aina kahvaa laitteen siirtämiseen. Huomautus! Älä koskaan vedä pistoolista.
bm29d1xa
-- 9 --
FI
6.1
Liitännät ja valvontalaitteet
Säätöpaneeli
(katso kyseinen käyttöohje)
6
Hitsausvirtalähteestä tuleva hitsausvirta
(OKC)
Kauko--ohjaussovittimen liitäntä
AristoPendant U8 liitäntä
7
Hitsausvirtalähteestä tuleva ohjauskaapeli
3
Hitsauspistooliin menevän jäähdytysnesteen liitäntä, varustettu ELP*:llä, SININEN
8
Hitsausvirtalähteeseen menevän jäähdytysveden liitäntä (jäähdytyslaite),
PUNAINEN
4
Hitsauspistoolin jäähdytysveden lähtöliitäntä, PUNAINEN
9
Hitsausvirtalähteestä tulevan jäähdytysveden liitäntä (jäähdytyslaite), SININEN
5
Hitsauspistoolin liitäntä
10
Suojakaasun liitäntä
1
2a
2b
Huomautus! Kaikissa malleissa ei ole jäähdytysnesteliitäntää.
*ELP = ESAB Logic Pump, katso kohta 6.2.
6.2
Vesiliitäntä
Vesiliitännällä varustettu langansyöttöyksikkö on varustettu vedentunnistusjärjestelmällä ELP (ESAB Logic Pump). Järjestelmä tunnistaa sen, onko vesiletkut liitetty.
AristoMig 400 ja 500
Jos hitsausvirtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen hitsauspistooli,
hitsausvirtalähteen katkaisimen on oltava asennossa ”0” (kiinni).
Jos hitsausvirtalähteeseen on kytketty vesijäähdytteinen hitsauspistooli, vesipumppu
käynnistyy automaattisesti kun hitsausvirtalähteen katkaisin käännetään asentoon
”START” ja hitsaus aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5
minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
bm29d1xa
-- 10 --
FI
AristoMig 320 ja 450
Jos laitteeseen liitetään vesijäähdytteinen hitsauspistooli, jäähdytyslaitteen
katkaisimen virtalähteessä on oltava asennossa T (päällä).
6.3
Kauko--ohjaus
AristoPendant U8–ohjausrasian ohjelmaversion pitää olla 1.20 tai suurempi.
Aristo--koneissa yhdennetyllä säätöpaneelilla ohjelmaversion pitää olla 1.21 tai
suurempi, jotta kaukosäädin toimisi oikein.
Kun kauko--ohjain on kytkettynä, virtalähde ja langansyöttöyksikkö ovat
kauko--ohjaustilassa eivätkä painikkeet ja säätöpyörät ole käytössä. Toimintoja
voidaan ohjata vain kauko--ohjaimella.
Kun kauko--ohjainta ei käytetä, pitää kauko--ohjain kytkeä irti virtalähteestä/langansyöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa ne jäävät kauko--ohjaustilaan.
Jos kauko--ohjauksessa on jännitteen säätötoiminto, puikkohitsauksessa tällä
toiminnolla säädetään hitsausvirtaa.
Lisätietoja kauko--ohjauksen käytöstä on säätöpaneelin käyttöohjeessa.
6.4
Langansyöttöpaine
Aloita tarkastamalla, että lanka liikkuu esteettä langanjohtimessa. Säädä sen
jälkeen syöttölaitteen painopyörät. On tärkeää, ettei paine ole liian suuri.
Kuva 1
Kuva 2
Syöttöpaineen oikea säätö voidaan tarkastaa syöttämällä lankaa eristettyä
esinettä, esim. puupalaa, vasten.
Kun pistoolia pidetään noin 5 mm päässä puupalasta (kuva 1), syöttöpyörien tulee
luistaa.
Kun pistoolia pidetään noin 50 mm päässä puupalasta, lankaa on syötettävä ulos
ja sen on taivuttava (kuva 2).
bm29d1xa
-- 11 --
FI
6.5
S
S
S
S
S
S
S
Langan vaihtaminen ja pujottaminen AristoFeed 30 -- syöttöyksikköön
Avaa sivuluukku.
Irrota paineanturi kääntämällä se taakse. Puristusrullat nousevat nyt ylös.
Kääri lanka takaisin kelalle ja ota kela ulos syöttöyksiköstä.
Oikaise uutta lankaa 10--20 cm. Poista purseet ja pyöristä langan pää viilalla
ennen kuin pujotat sen langansyöttöyksikköön.
Varmista, että lanka on oikeassa syöttötelan urassa ja että se menee oikean
lankaohjaimen suuttimeen.
Tiukkaa paineanturi.
Sulje sivuluukku.
6.6
S
S
S
S
S
S
S
S
Langan vaihtaminen ja pujottaminen AristoFeed 48 -- syöttöyksikköön
Avaa sivuluukku.
Paina puristuslaitetta alaspäin ja vedä sitä sitten ulos-- ja ylöspäin.
Vedä ulos lankakela.
Kääri lanka takaisin kelalle ja ota kela ulos syöttöyksiköstä.
Oikaise uutta lankaa 10--20 cm. Poista purseet ja pyöristä langan pää viilalla
ennen kuin pujotat sen langansyöttöyksikköön.
Varmista, että lanka on oikeassa syöttötelan urassa ja että se menee oikean
lankaohjaimen suuttimeen.
Asenna kela takaisin paikalleen.
Sulje sivuluukku.
6.7
Syöttötelojen vaihtaminen AristoFeed 30 -- syöttöyksikköön
Avaa sivuluukku
Irrota paineanturi (1) kääntämällä se taakse.
Irrota puristusrullat (2) kiertämällä akselia (3)
1/4--kierros myötäpäivään ja vedä se ulos.
Puristusrullat irtoavat.
S Irrota syöttörullat (4) irrottamalla mutterit (5) ja vedä
rullat ulos.
Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
S
S
S
Syöttötelan uran valitseminen
Käännä syöttötelaa niin, että oikean uran mittamerkintä on
itseäsi kohti.
bm29d1xa
-- 12 --
FI
6.8
Syöttötelojen vaihtaminen AristoFeed 48 -- syöttöyksikköön
Avaa sivuluukku.
Paina puristuslaitetta (1) alaspäin ja vedä sitä sitten
ulos-- ja ylöspäin.
S Vedä ulos lankakela (2).
S Irrota keskisuuttimen pitimen kuusiokoloruuvit
(3) ja ota se pois.
S Löysää syöttösuuttimen (4) ruuvia ja työnnä
suutinta taaksepäin.
S Irrota keskiön kuusiokoloruuvi (5) ja ota se pois.
S Löysää kahta ulompaa kuusiokoloruuvia (6)
puoli kierrosta.
S Vedä ulos syöttötelat (7).
Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
S
S
Syöttötelan uran valitseminen
Aseta 0, 1 tai 2 välikelevyä ulomman
aluslevyn ja syöttötelan väliin. HUOM!
Puristusteloja (8) vaihdettaessa koko
lankakela pitää vaihtaa.
7
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus ja puhdistus
Langansyöttöyksikkö
Tarkasta säännöllisesti, että syöttöyksikkö on puhdas.
S
Syöttömekanismin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein
häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi. Huomaa, että liian suuri esijännitys
voi aiheuttaa poikkeuksellista kulumista puristusrullissa, syöttörullissa ja
langanohjaimissa.
bm29d1xa
-- 13 --
FI
Jarrunapa
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan
säätäminen on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin,
että lanka on hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
Pistooli
S
Pistoolin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain puhtaaksi ja puhdista
kosketussuutin.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
AristoFeed 30, AristoFeed 48 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--5 ja EN 50199) mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bm29d1xa
-- 14 --
p
-- 15 --
Johdotuskaavio
AristoFeed 30--4, AristoFeed 48--4
bm29e11a
-- 16 --
bm29e11a
-- 17 --
page
-- 18 --
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Tilausnumero
1.
Control
panel
AristoFeed 30--4
M0
AristoFeed 30--4 W
M0
AristoFeed 30--4
M2
AristoFeed 30--4 W
M2
AristoFeed 30--4
MA4
AristoFeed 30--4 W
MA4
AristoFeed 30--4
MA6
AristoFeed 30--4 W
MA6
AristoFeed 30--4
U6
AristoFeed 30--4 W
U6
AristoFeed 48--4
M0
AristoFeed 48--4 W
M0
AristoFeed 48--4
M2
AristoFeed 48--4 W
M2
AristoFeed 48--4
MA4
AristoFeed 48--4 W
MA4
AristoFeed 48--4
MA6
AristoFeed 48--4 W
MA6
AristoFeed 48--4
U6
AristoFeed 48--4 W
U6
Water
cooling
kit
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Spare parts list
Feeder for
Marathon Pact
Feeder with
open bobbin
Feeder with
capsuled bobbin
0458 804 881
0458 805 881
0458 806 881
0458 804 891
0458 805 891
0458 806 891
0458 804 882
0458 805 882
0458 806 882
0458 804 892
0458 805 892
0458 806 892
0458 804 884
0458 805 884
0458 806 884
0458 804 894
0458 805 894
0458 806 894
0458 804 886
0458 805 886
0458 806 886
0458 804 896
0458 805 896
0458 806 896
0458 804 887
0458 805 887
0458 806 887
0458 804 897
0458 805 897
0458 806 897
0458 804 981
0458 805 981
0458 806 981
0458 804 991
0458 805 991
0458 806 991
0458 804 982
0458 805 982
0458 806 982
0458 804 992
0458 805 992
0458 806 992
0458 804 984
0458 805 984
0458 806 984
0458 804 994
0458 805 994
0458 806 994
0458 804 986
0458 805 986
0458 806 986
0458 804 996
0458 805 996
0458 806 996
0458 804 987
0458 805 987
0458 806 987
0458 804 997
0458 805 997
0458 806 997
0458 716 990
0458 716 990
0458 716 990
Instruction manual
M2
x
0458 853 001
0458 853 001
0458 853 001
Instruction manual
MA4
x
0458 818 001
0458 818 001
0458 818 001
Instruction manual
MA6
x
0458 854 101
0458 854 101
0458 854 101
Instruction manual
U6
x
0459 287 001
0459 287 001
0459 287 001
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm29o11a
-- 19 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4
Kulutusosat
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 20 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4
bm29whj1
-- 21 --
Edition 051220
AristoFeed 48- 4
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller (S)
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD) (S)
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 22 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
Edition 051220
AristoFeed 48- 4
bm29whk1
-- 23 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Lisävarusteet
bm29a11a
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 24 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
1
Wheel kit for Aristofeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
bm29a11a
-- 25 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control adapter RA23 23 pole . . . . . 0459 491 911
For connecting welding gun with RS3 program
selector to CAN based equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm29a11a
-- 26 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Remote adapter kit used from serial no 451--xxx--xxxx
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 881
Connection kit used from serial no 451--xxx--xxxx
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm29a11a
-- 27 --
Edition 051220
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising