ESAB | AristoFeed 30-4 | Instruction manual | ESAB AristoFeed 30-4 User manual

ESAB AristoFeed 30-4 User manual
GR
AristoFeed 30- 4
AristoFeed 48- 4
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0458 716 101 GR 051220
Valid for serial no. 233--xxx--xxxx, 249--xxx--xxxx,
445--xxx--xxxx, 451--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
4
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
ÓõíäÝóåéò êáé Ýëåã÷ïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç íåñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò AristoFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò AristoFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
12
13
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
19
20
24
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ
ôñöïäóôéêü AristoFeed 30/30W, AristoFeed 48/48W áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 105 âñßóêåôáé óå
óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974--5 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEC) êáé ôçí
ðñïóèÞêç (93/68/EEC). âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò
ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--04--18
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
bm29d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ïé ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò AristoFeed 30-4 êáé AristoFeed 48-4
ðñïïñßæïíôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò AristoMig.
ÕðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìåò äéÜöïñåò ðáñáëëáãÝò: âëÝðå óôç óåëßäá 19.
Âñßóêïíôáé åî ïëïêëÞñïõ óå êïõâïýêëéï êáé ðåñéÝ÷ïõí ìç÷áíéóìü ôñïöïäïóßáò
ìå ôÝóóåñéò ôñï÷ïýò êáé ôïí áíáãêáßï çëåêôñïíéêü åîïðëéóìü åëÝã÷ïõ.
bm29d1ya
-- 4 --
Åßíáé êáôÜëëçëåò ãéá ÷ñÞóç ìå óýñìá óôï ESAB’s MarathonPact, Þ óå
ôõðïðïéçìÝíåò ìðïìðßíåò (ôõðïðïéçìÝíç O 300 mm, åîÜñôçìá O 440 mm).
Ïé ìïíÜäåò ìðïñïýí íá ôïðïèåôïýíôáé ìå ìéá ðïéêéëßá ôñüðùí: ðÜíù óôçí ßäéá
ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, êñåìáóìÝíïé ðÜíù áðü ôç èÝóç åñãáóßáò, óå âñá÷ßïíá
óôÞñéîçò Þ ìå óåô ôñï÷þí ðÜíù óôï äÜðåäï.
ÂëÝðå óåëßäá 24 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ç ìïíÜäá AristoFeed 30 ðáñáäßäåôáé ìå:
S Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
S Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
S Áõôïêüëëçôá ìå óõíéóôþìåíá öèåéñüìåíá ìÝñç.
Ç ìïíÜäá AristoFeed 48 ðáñáäßäåôáé ìå:
S ÑïäÝëá áðüóôáóçò (4 ôåìÜ÷éá).
S ÅîÜãùíï êëåéäß (4 mm)
S Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
S Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
S Áõôïêüëëçôá ìå óõíéóôþìåíá öèåéñüìåíá ìÝñç.
3.2
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
Ïé ìïíÜäåò ðáñáäßäïíôáé ìå Ýíáí áðü ôïõò áêüëïõèïõò ðßíáêåò åëÝã÷ïõ:
Ôïí ðßíáêá M0
¢äåéïò ðßíáêáò ãéá ÷ñÞóç ìå äéðëÝò ìïíÜäåò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ìå ÷ñÞóç ôïõ
êéâùôßïõ åëÝã÷ïõ AristoPendant U8.
Ôïí ðßíáêá M2
Ìå êïõìðéÜ ãéá üëåò ôéò ñõèìßóåéò.
Ôïí ðßíáêá
MA4
Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò
ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò
ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå áíôßóôïé÷á óýìâïëá
óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.
Ôïí ðßíáêá
MA6
Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò
ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò
ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå Ýíäåéîç êåéìÝíïõ
óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.
Ôïí ðßíáêá U6
Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò
ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò
ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå Ýíäåéîç êåéìÝíïõ
óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.
bm29d1ya
-- 5 --
Ëåðôïìåñåßò ðåñéãñáöÝò ôùí ðéíÜêùí åëÝã÷ïõ ìðïñïýí íá âñåèïýí óå ÷ùñéóôÜ
Åã÷åéñßäéáïäçãéþí.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
AristoFeed 30-4
AristoFeed 48-4
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò
42 V 50 - 60 Hz
42 V 50 - 60 Hz
Áðáßôçóç éó÷ýïò
336 VA
378 VA
Ñåýìá êéíçôÞñá
8A
9A
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
0,8 - 25 m/min
0,8 - 25 m/min
Óýíäåóç ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò
EURO
EURO
ÌÝã. äéÜìåôñïò ìðïìðßíáò óýñìáôïò
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò
0,6 - 1,6 mm
0,6 - 2,4 mm
ÂÜñïò
âáóéêÞ ìïíÜäá
ìå öïñåßï ìðïìðßíáò
ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï
13 kg
16 kg
17,5 kg
18 kg
21 kg
22,5 kg
ÄéáóôÜóåéò (ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò)
âáóéêÞ ìïíÜäá
ìå öïñåßï ìðïìðßíáò
ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï
380 x 265 x 340 mm
560 x 265 x 350 mm
690 x 285 x 420 mm
380 x 265 x 340 mm
560 x 265 x 350 mm
690 x 285 x 420 mm
¼ëïé ïé ôýðïé
ðñïïñßæïíôáé ãéá
óõãêüëëçóç MIG/MAG
5 bar
¼ëïé ïé ôýðïé
ðñïïñßæïíôáé ãéá
óõãêüëëçóç MIG/MAG
5 bar
50% íåñü / 50%
ãëõêüëç
5 bar
50% íåñü / 50%
ãëõêüëç
5 bar
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå
êýêëï äñÜóçò 60%
500 A
500 A
ÔÜîç Ðñáïôá áßáò
âáóéêÞ ìïíÜäá
ìå öïñåßï ìðïìðßíáò
ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï
IP23
IP2X
IP23
IP23
IP2X
IP23
Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
ìÝã. ðßåóç
Øõêôéêü
ìÝã. ðßåóç
* ÅîÜñôçìá, âëÝðå óåëßäá 24.
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
Ï åîïðëéóìüò ðïõ åðéóçìáßíåôáéìå IP 2X åßíáé ó÷åäéáóìÝíïò ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêïýò
÷þñïõò.
bm29d1ya
-- 6 --
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç óå ðåñéâÜëëïí ìå áõîçìÝíï çëåêôñéêü êßíäõíï, åðéôñÝðåôáé íá
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï ðçãÝò ñåýìáôïò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãé’ áõôü ôï ðåñéâÜëëïí. ÁõôÝò ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óçìåéþíïíôáé ìå ôï óýìâïëï .
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ï áñéèìüò ðáñáããåëßáò ãéá ôïí êñßêï áíýøùóçò âñßóêåôáé óôç óåëßäá 24.
Óçìåßùóç! ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôáé Üëëç äéÜôáîç åãêáôÜóôáóçò, áõôÞ èá ðñÝðåé íá
åßíáé ìïíùìÝíç áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
bm29d1ya
-- 7 --
5.2
ÁíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý
Ãéá íá áðïöåýãåôáé ðáñåìâïëÞ óôçí åðéêïéíùíßá,
ôá Üêñá ôïõ âýóìáôïò åðéêïéíùíßáò CAN ðñÝðåé
íá ôåñìáôßæïíôáé ìå ùìéêÜ öïñôßá.
Ôï Ýíá Üêñï ôïõ âýóìáôïò åðéêïéíùíßáò CAN åßíáé óôïí
ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, ðïõ
Ý÷åé åíóùìáôùìÝíï áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý. Ôï Üëëï Üêñï
åßíáé óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò. Áí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ï óõíäåôÞñáò,
ðñÝðåé íá åöïäéÜæåôáé ìå áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý, üðùò öáßíåôáé
óôï ó÷Þìá äåîéÜ.
5.3
Óýíäåóç ðïëëáðëþí ìïíÜäùí ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
¼ôáí óõíäÝåôå ðïëëáðëÝò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò (ìÝãéóôï 4 ôì÷.) èá
ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ùñßò ðßíáêá åëÝã÷ïõ
(M0) êáé ìå êéâþôéï åëÝã÷ïõ AristoPendant U8.
ÊáëÝóôå Ýíáí åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB üôáí óõíäÝåôå
ðïëëáðëÝò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
ÓõíäÝóôå äýï ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ùò åîÞò:
bm29d1ya
-- 8 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Âåâáéùèåßôå üôé ôá ðëåõñéêÜ áíïßãìáôá åßíáé êëåéóôÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí
êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ
âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá
åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé
ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï
Þ Ý÷åé êëßóç.
¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìü ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëç ÷åéñïëáâÞ.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ÐïôÝ ìçí ôñáâÜôå ôï ðéóôüëé.
bm29d1ya
-- 9 --
6.1
1
ÓõíäÝóåéò êáé Ýëåã÷ïé
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
(âëÝðå áíôßóôïé÷ï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí)
6
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò áðü
ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (OKC)
2a
2b
Óýíäåóç ãéá ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ
Óýíäåóç ãéá AristoPendant U8
7
Óýíäåóç ãéá ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü
ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
3
Óýíäåóç ìå ELP* ãéá íåñü øýîçò ðñïò
ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò - ÌÐËÅ
8
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôçí ðçãÞ
ñåýìáôïò (ìïíÜäá øýîçò) - ÊÏÊÊÉÍÏ
4
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí
ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò - ÊÏÊÊÉÍÏ
9
Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí ðçãÞ
ñåýìáôïò (ìïíÜäá øýîçò) - ÌÐËÅ
5
Óýíäåóç ãéá ôçí ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò
10
Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ÓõíäÝóåéò íåñïý øýîçò äéáôßèåíôáé ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá.
* ELP = ESAB Logic Pump (Áíôëßá “Logic” ôçò ESAB), âëÝðå óçìåßï6.2
6.2
Óýíäåóç íåñïý
Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìå óýíäåóç íåñïý åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå
óýóôçìá áíß÷íåõóçò ELP (ESAB Logic Pump) ôï ïðïßï åëÝã÷åé áí åßíáé
óõíäåäåìÝíïé ïé åýêáìðôïé óùëÞíåò íåñïý.
AristoMig 400 êáé 500
Ïé äéáêüðôåò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç” èÝóç 0” (Off)
üôáí óõíäÝåôáé ôï õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò.
Áí óõíäÝåôáé õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò, ç áíôëßá íåñïý îåêéíÜ
áõôïìÜôùò üôáí ï êåíôñéêüò äéáêüðôçò On/Off ãõñßóåé óôï ”START” êáé/Þ üôáí
îåêéíÜ ç óõãêüëëçóç. ÌåôÜ ôç óõãêüëëçóç, ç áíôëßá óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá
6,5 ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.
bm29d1ya
-- 10 --
AristoMig 320 êáé 450
Ï äéáêüðôçò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ãéá ôç ìïíÜäá øýîçò ðñÝðåé íá åßíáé
óôç èÝóç ”I” (ON) üôáí óõíäÝåôáé õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò.
6.3
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ
Ç Ýêäïóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôï AristoPendant U8 èá ðñÝðåé íá åßíáé 1.20 Þ
áíþôåñç. Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé óùóôÜ ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ïé ìç÷áíÝò Aristo
ìå åíóùìáôùìÝíï ðßíáêá åëÝã÷ïõ èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýêäïóç ðñïãñÜììáôïò 1.21
Þ áíþôåñç.
¼ôáí óõíäÝåôáé ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ç ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ. Ôá ðëÞêôñá êáé
ôá êïõìðéÜ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíá. Ïé ëåéôïõñãßåò ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ìüíï
ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.
ÅÜí äåí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ðñÝðåé íá
áðïóõíäÝåôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò/ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, åðåéäÞ
äéáöïñåôéêÜ èá ðáñáìåßíåé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ.
¼ôáí ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò, ç
ëåéôïõñãßá èá áëëÜîåé óýìöùíá ìå ôç ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç ÌÌÁ.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò
ôçëååëÝã÷ïõ, âëÝðå ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
6.4
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý
óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç
óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.
åéê. 1
åéê 2
Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá
ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï
ôåìÜ÷éï.
¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï
(åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.
ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï,
ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).
bm29d1ya
-- 11 --
6.5
S
S
S
S
S
S
S
ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò AristoFeed 30
Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, ôá
ñÜïõëá ðßåóçò ãëéóôñïýí ðñïò ôá ðÜíù.
Ôõëßîôå ðßóù óôç ìðïìðßíá ôï óýñìá ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ìåßíåé áíÜìåóá óôá
ñÜïõëá êáé âãÜëôå ôç ìðïìðßíá.
Éóéþóôå 10-20 cm ôïõ Üêñïõ ôïõ íÝïõ óýñìáôïò. ËéìÜñåôå ôõ÷üí ãñÝæéá áðü
ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò êáé êáôüðéí ðåñÜóôå ôï óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíï óôï áõëÜêé
óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò êáé óôï óôüìéï åîüäïõ êáèþò êáé óôïí áãùãü ôïõ
óýñìáôïò.
Óößîôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò.
Êëåßóôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.
6.6
S
S
S
S
S
S
S
S
ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò AristoFeed 48
Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.
ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé
ðñïò ôá ðÜíù.
ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï
Ôõëßîôå ðßóù óôç ìðïìðßíá ôï óýñìá ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ìåßíåé áíÜìåóá óôá
ñÜïõëá êáé âãÜëôå ôç ìðïìðßíá.
Éóéþóôå 10-20 cm ôïõ Üêñïõ ôïõ íÝïõ óýñìáôïò. ËéìÜñåôå ôõ÷üí ãñÝæéá áðü
ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò êáé êáôüðéí ðåñÜóôå ôï óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíï óôï áõëÜêé
óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò êáé óôï óôüìéï åîüäïõ êáèþò êáé óôïí áãùãü ôïõ
óýñìáôïò.
ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï öïñåßï.
Êëåßóôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.
6.7
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 30
S
S
Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò (1)
äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðÜíù.
S ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ðßåóçò (2) ãõñßæïíôáò
ôïí Üîïíá (3) . ôçò óôñïöÞò ðñïò ôá äåîéÜ êáé
ôñáâþíôáò Ýîù ôïí Üîïíá. Ôá ñÜïõëá ðßåóçò
áðïóõíäÝïíôáé.
S ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (4)
îåâéäþíïíôáò ôá ðáîéìÜäéá (5) êáé ôñáâþíôáò
Ýîù ôá ñÜïõëá.
ÓõíáñìïëïãÞóôå îáíÜ ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
ÅðéëïãÞ ôïõ óùóôïý áõëáêéïý óôá ñÜïõëá
ôñïöïäüôçóçò.
Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï óçìÜäé
ôïõ ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá åßíáé
ãõñéóìÝíï ðñïò åóÜò.
bm29d1ya
-- 12 --
6.8
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 48
S
Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.
S
ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò (1) êáé
ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé ðñïò ôá ðÜíù.
S
ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï (2).
S
ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò Üëåí (3) óôï åíäéÜìåóï
óôüìéï êáé áöáéñÝóôå ôï.
S
Ëýóôå ôç âßäá ðïõ êñáôÜ ôï óôüìéï åîüäïõ
(4) êáé óðñþîôå ôï óôüìéï ðñïò ôá ðßóù.
S
ÁöáéñÝóôå ôç âßäá Üëåí (5) óôï êÝíôñï.
S
×áëáñþóôå ôéò äýï âßäåò Üëåí (6) êáôÜ ìéóÞ óôñïöÞ.
S ÔñáâÞîôå Ýîù ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (7).
ÓõíáñìïëïãÞóôå îáíÜ ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
ÅðéëïãÞ ôïõ óùóôïý áõëáêéïý óôá
ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò
ÔïðïèåôÞóôå ìßá Þ äýï ñïäÝëåò
öïñåßò ìåôáîý ôçò åîùôåñéêÞò
ñïäÝëáò êáé ôùí ñÜïõëùí
ôñïöïäüôçóçò. Óçì: ÁíôéêáôáóôÞóôå
ïëüêëçñï ôï öïñåßï üôáí áëëÜæåôå ôá
ñÜïõëá ðßåóçò (8).
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç êáíïíéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá ôçí åîáóöÜëéóç áóöÜëåéáò êáé
áîéïðéóôßáò.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
7.1
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò
ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå
âñùìéÜ.
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí ìåñþí ôïõ ìç÷áíéóìïý
ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ
äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò
ðñïâëÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé åÜí ç ðñïÝíôáóç åßíáé ñõèìéóìÝíç ðïëý
óöé÷ôÜ, áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áíþìáëç öèïñÜ ôïõ ñÜïõëïõ
ðßåóçò, ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò.
bm29d1ya
-- 13 --
Áöáëüò öñÝíïõ
Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí
áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò
ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ
öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï
÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
S
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:
S
Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.
S
ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Óçì: Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.
Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèåéñüìåíùí ìåñþí ôïõ ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá
åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. ÖõóÜôå
ôáêôéêÜ ôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò êáé êáèáñßæåôå ôï Üêñï åðáöÞò.
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
Tá AristoFeed 30, AristoFeed 48 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá
ìå ôá äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--5 êáé ÅN 50199)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bm29d1ya
-- 14 --
p
-- 15 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
AristoFeed 30--4, AristoFeed 48--4
bm29e11a
-- 16 --
bm29e11a
-- 17 --
page
-- 18 --
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
1.
Control
panel
AristoFeed 30--4
M0
AristoFeed 30--4 W
M0
AristoFeed 30--4
M2
AristoFeed 30--4 W
M2
AristoFeed 30--4
MA4
AristoFeed 30--4 W
MA4
AristoFeed 30--4
MA6
AristoFeed 30--4 W
MA6
AristoFeed 30--4
U6
AristoFeed 30--4 W
U6
AristoFeed 48--4
M0
AristoFeed 48--4 W
M0
AristoFeed 48--4
M2
AristoFeed 48--4 W
M2
AristoFeed 48--4
MA4
AristoFeed 48--4 W
MA4
AristoFeed 48--4
MA6
AristoFeed 48--4 W
MA6
AristoFeed 48--4
U6
AristoFeed 48--4 W
U6
Water
cooling
kit
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Spare parts list
Feeder for
Marathon Pact
Feeder with
open bobbin
Feeder with
capsuled bobbin
0458 804 881
0458 805 881
0458 806 881
0458 804 891
0458 805 891
0458 806 891
0458 804 882
0458 805 882
0458 806 882
0458 804 892
0458 805 892
0458 806 892
0458 804 884
0458 805 884
0458 806 884
0458 804 894
0458 805 894
0458 806 894
0458 804 886
0458 805 886
0458 806 886
0458 804 896
0458 805 896
0458 806 896
0458 804 887
0458 805 887
0458 806 887
0458 804 897
0458 805 897
0458 806 897
0458 804 981
0458 805 981
0458 806 981
0458 804 991
0458 805 991
0458 806 991
0458 804 982
0458 805 982
0458 806 982
0458 804 992
0458 805 992
0458 806 992
0458 804 984
0458 805 984
0458 806 984
0458 804 994
0458 805 994
0458 806 994
0458 804 986
0458 805 986
0458 806 986
0458 804 996
0458 805 996
0458 806 996
0458 804 987
0458 805 987
0458 806 987
0458 804 997
0458 805 997
0458 806 997
0458 716 990
0458 716 990
0458 716 990
Instruction manual
M2
x
0458 853 001
0458 853 001
0458 853 001
Instruction manual
MA4
x
0458 818 001
0458 818 001
0458 818 001
Instruction manual
MA6
x
0458 854 101
0458 854 101
0458 854 101
Instruction manual
U6
x
0459 287 001
0459 287 001
0459 287 001
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm29o11a
-- 19 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4
Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 20 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4
bm29whj1
-- 21 --
Edition 051220
AristoFeed 48- 4
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller (S)
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD) (S)
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 22 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
Edition 051220
AristoFeed 48- 4
bm29whk1
-- 23 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Aîåóïõáñ
bm29a11a
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 24 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
1
Wheel kit for Aristofeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
bm29a11a
-- 25 --
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control adapter RA23 23 pole . . . . . 0459 491 911
For connecting welding gun with RS3 program
selector to CAN based equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm29a11a
-- 26 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 051220
AristoFeed 30- 4, AristoFeed 48- 4
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Remote adapter kit used from serial no 451--xxx--xxxx
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 881
Connection kit used from serial no 451--xxx--xxxx
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac 1000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
bm29a11a
-- 27 --
Edition 051220
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising