ESAB | AristoFeed 30L-4 | Instruction manual | ESAB AristoFeed 30L-4 Instrukcja obsługi

ESAB AristoFeed 30L-4 Instrukcja obsługi
PL
AristoFeed 30L- 4
Instrukcja obs³ugi
0459 814 001 PL 051220
Valid for serial no. 535--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania MA6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Przyå±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zå±cze wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dociskanie podawanego drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana i wkåadanie drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rolek podaj±cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
Kontrola i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZʶCI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
16
18
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORMA
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z peln± odpowiedzialno¶±, ¿e podajnik
elektrody AristoFeed 30L--4i od numeru seryjnego 535 zgodny jest z norm± IEC/EN 60974-5 wed³ug
warunków ustalonych w dyrektywie (73/23/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym (93/68/EEG) oraz z nurm±
IEC/EN 60974-10 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (89/336/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--10--07
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bm45d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
bm45d1oa
-- 4 --
PL
3
WSTÊP
Podajnik drutu AristoFeed 30L-4 wyposa¿ony w panel sterowania MA6, jest
przeznaczony do spawania MIG/MAG w poå±czeniu ze ¼ródåem pr±du AristoMig 300.
Podajnik wystêpuje w ró¿nych wariantach - patrz strona 14.
Podajnik drutu zawiera mechanizm podawania drutu z napêdem czterokoåowym, jak
równie¿ elektronikê steruj±c±.
Podajnik mo¿na stosowaæ razem z drutem na MarathonPactfirmy Esab lub na szpuli drutu
(standard Ø 300 mm, wyposa¿enie dodatkowe Ø 440 mm).
Podajnik drutu mo¿na instalowaæ przy wózku ¼ródåa pr±du, zawieszony nad miejscem pracy, na
ramieniu równowa¿±cym lub na podåo¿u z koåami lub bez.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 18.
3.1
Wyposa¿enie
Wraz z podajnikiem drutu dostarczane s±:
S
Instrukcja obsåugi podajnika drutu
S
Instrukcja obsåugi panelu sterowania
S
Szablon z zalecanymi czê¶ciami zamiennymi
3.2
Panel sterowania MA6
Pokrêtåa do regulacji napiêcia i prêdko¶ci / pr±du podawania drutu. Inne
parametry sterowane s± przyciskami z tekstem na wy¶wietlaczu.
Szczegóåowy opis panelu sterowania MA6 znajduje siê w oddzielnej instrukcji obsåugi.
4
DANE TECHNICZNE
AristoFeed 30L-4
Zasilacz
42 V 50-60 Hz
Zapotrzebowanie mocy
180 VA
Pr±d silnikowy Imaks.
3,5 A
Prêdko¶æ podawania drutu
0,8 - 25,0 m/min.
Przyå±cze uchwytu
EURO
Maks. ¶rednica szpuli drutu
300 mm (*440 mm)
¦rednica drutu
Fe
Ss
Al
Drut rdzeniowy
0,6 - 1,2 mm
0,6 - 1,2 mm
1,0 - 1,2 mm
0,8 - 1,2 mm
Masa
15 kg
bm45d1oa
-- 5 --
PL
AristoFeed 30L-4
Wymiary (då. x szer. x wys.)
690 x 275 x 420 mm
Gaz osåonowy
ci¶nienie maks.
Wszystkie typy przeznaczone do spawania MIG/MAG
5 bar
Typ chåodzenia
ci¶nienie maks.
50% woda / 50% glikol
5 bar
Maksymalne dopuszczalne
obci±¿enie przy
60% cyklu pracy
365 A
Stopieñ ochrony
ze szczelnie zamkniêtym
uchwytem szpuli
bez szczelnie zamkniêtego
uchwytu szpuli
IP23
IP2X
* Akcesoria, patrz strona 18.
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa szczelno¶ci.
Kod IP oznacza klasê szczelno¶ci, to znaczy okre¶la, w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na
przedostawanie siê do wewn±trz zanieczyszczeñ sta³ych i wody. Urz±dzenie z oznaczeniem IP 2X jest
przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach.
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
OSTRZE¯ENIE!
Podczas spawania w ¶rodowisku o podwy¿szonym zagro¿eniu pora¿eniem pr±dem nale¿y stosowaæ
wy³±cznie ¼ród³a zasilania przeznaczone do takiego ¶rodowiska. Te ¼ród³a zasilania zosta³y oznaczone
symbolem
.
bm45d1oa
-- 6 --
PL
5.1
Instrukcja podnoszenia
Numer zamówieniowy uchwytu do podnoszenia znajduje siê na stronie 18.
Uwaga! W razie korzystania z innego urz±dzenia do monta¿u, nale¿y je elektrycznie
odizolowaæ od podajnika drutu.
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
Przesuwaj±c sprzêt nale¿y korzystaæ z odpowiedniego uchwytu. UWAGA! Nigdy nie
nale¿y ci±gn±æ za uchwyt spawalniczy.
UWAGA!
W trakcie pracy maszyny panele boczne powinny bya zamkniete.
UWAGA!
Aby unikn±æ opadania szpuli z drutem spawalniczym nale¿y przekrêciæ
czerwone pokrêt³o znajduj±ce siê w korpusie hamulca zgodnie z rysunkiem
umieszczonym na podstawie
UWAGA!
Elementy obrotowe - niebezpieczeñstwo wypadku! Zachowaj jak najwiêksz±
ostro¿no¶æ!
UWAGA!
Je¶li komora podajnika drutu zostanie wyposa¿ona w ramiê przeciwwagi, zachodzi
niebezpieczeñstwo wywrócenia. Urz±dzenie nale¿y umocowaæ szczególnie wtedy, gdy
pod³o¿e jest nierówne lub pochy³e.
bm45d1oa
-- 7 --
PL
6.1
Przyå±cza i elementy nastawcze
1
Panel sterowania,
(patrz oddzielna instrukcja obsåugi)
6
Zå±cze pr±du spawania ze ¼ródåa pr±du,
(OKC)
2
Zå±cze zdalnego sterowania
7
Zå±cze przewodu sterowniczego ze ¼ródåa
pr±du lub chåodnicy
3
Zå±cze NIEBIESKIE z ELP* do chåodziwa
uchwytu spawalniczego
8
Zå±cze CZERWONE do chåodziwa do
chåodnicy
4
Zå±cze CZERWONE do chåodziwa z uchwytu
spawalniczego
9
Zå±cze gazu osåonowego
5
Zå±cze uchwytu spawalniczego
10
Zå±cze NIEBIESKIE do chåodziwa z chåodnicy
Uwaga! Zå±cza chåodziwa wystêpuj± tylko w niektórych modelach.
* ELP = ESAB Logic Pump, patrz punkt 6.2.
6.2
Zå±cze wodne
Podajnik drutu ze zå±czem wodnym jest wyposa¿ony w system detekcji ELP (ESAB Logic
Pump), który sprawdza, czy podå±czono wê¿e doprowadzaj±ce wodê. Po podå±czeniu
uchwytu spawalniczego chåodzonego wod± uruchamia siê pompa wodna.
Detekcja dziaåa tylko wtedy, gdy ¼ródåa pr±du s± wyposa¿one w ELP.
bm45d1oa
-- 8 --
PL
6.3
Dociskanie podawanego drutu
Nale¿y upewniæ siê, ¿e drut nie napotyka na opór podczas przesuwania siê we wk³adzie
uchwytu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ docisk rolek dociskowych. Wa¿ne jest aby docisk nie
by³ zbyt du¿y.
Rysunek 1
Rysunek 2
W celu przytykaj±c czy nacisk podawania jest prawid³owo ustawiony, mo¿na wysuwaæ
drut przytykaj±c go do jakiego¶ izolowanego przedmiotu, np. do drewnianego klocka .
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 5 mm od klocka drewnianego, (rysunek 1) rolki
podajnika powinny ¶lizgaæ siê.
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 50 mm od drewnianego klocka, drut powinien
wysuwaæ siê i zaginaæ (rysunek 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Wymiana i wkåadanie drutu
Otworzyæ panel boczny.
Odå±czyæ czujnik nacisku, odchylaj±c go w tyå. Unie¶æ rolki dociskowe.
Wyprostowaæ 10-20 cm nowego drutu. Spiåowaæ zadziory i ostre krawêdzie koñcówki
drutu przed umieszczeniem go w podajniku.
Sprawdziæ, czy drut prawidåowo przechodzi przez rolki prowadz±ce podajnika do dyszy
wylotowej i prowadnicy drutu.
Zabezpieczyæ czujnik nacisku.
Zamkn±æ panel boczny.
6.5
Wymiana rolek podaj±cych
Otworzyæ panel boczny.
Odå±czyæ czujnik nacisku (1), odchylaj±c go w tyå.
Unie¶æ rolki dociskowe.
S Odå±czyæ rolki dociskowe (2), obracaj±c o¶ (3) o 1/4
obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i
wyci±gaj±c j±. Odå±czyæ rolki dociskowe.
S Odå±czyæ rolki podaj±ce (4), odkrêcaj±c nakrêtki (5) i
wyjmuj±c rolki.
W trakcie instalacji nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynno¶ci w odwrotnej kolejno¶ci.
S
S
Wybór ¶cie¿ek w rolkach podaj±cych
Obróciæ rolkê podaj±c± znakiem wymiarowym wymaganej ¶cie¿ki do
siebie.
bm45d1oa
-- 9 --
PL
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Kontrola i czyszczenie
Podajnik drutu
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy podajnik drutu nie jest zapchany brudem.
S
Czyszczenie i wymianê zu¿ytych czê¶ci mechanizmu podajnika drutu nale¿y
przeprowadzaæ w regularnych odstêpach czasu, co zapewni bezproblemowe
podawanie drutu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy zbyt mocnym dociskaniu drutu mo¿e
doj¶æ do szybszego zu¿ycia rolek dociskowych, rolek podaj±cych i prowadnicy drutu.
Piasta hamulca
Piasta jest regulowana przy dostawie, je¶li wymagana
jest ponowna regulacja, wówczas nale¿y postêpowaæ
wed³ug nastêpuj±cych instrukcji. Wyregulowaæ piastê
hamulca tak, aby drut by³ lekko poluzowany, gdy
podajnik zostanie zatrzymany.
S
Regulacja momentu obrotu:
S
Obróciæ czerwony uchwyt w celu w³±czenia blokady.
S
W³ozyæ ¶rubokrêt do sprê¿yny piasty.
Obracaæ sprê¿ynê w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ¿eby
zredukowaæ moment obrotu
Obracaæ sprê¿ynê w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, by zwiêkszyæ
moment obrotu. NB: Obróciæ obie ¶ruby o tak± sam± warto¶æ.
Uchmyt spawalniczy
S
Aby zapewniæ bezproblemowe podawanie drutu nale¿y regularnie przeprowadzaæ
czyszczenie i wymianê zu¿ytych elementów uchwytu. Nale¿y regularnie
przedmuchiwaæ prowadnicê drutu i czy¶ciæ koñcówkê stykow±.
8
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
AristoFeed 3012--4 s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i
europejsk± norm± IEC/EN 60974--5 i EN 60974--10. Obowi±zkiem jednostki
serwisowej dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e produkt w
dalszym ci±gu odpowiada wymienionym normom.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bm45d1oa
-- 10 --
p
-- 11 --
Schemat
bm44e
-- 12 --
Edition 051220
bm44e
-- 13 --
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0458 806 586 Wire feed unit
AristoFeed 30L--4, with control panel MA6
0458 806 596 Wire feed unit
AristoFeed 30L--4, with control panel MA6 and water
cooling
0459 839 001 Spare parts list
ArtistoFeed 30L--4
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm45o
-- 14 --
Edition 051220
p
-- 15 --
AristoFeed 30L- 4
Czê¶ci eksploatacyjne
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.2 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm44w
-- 16 --
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
bm44w
-- 17 --
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
Wyposa¿enie
bm44a11a
WYPOSA¯ENIE
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
Note! The wire feed unit must be placed on the
floor when this adaptor i used.
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 18 --
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Connection set 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 580
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 581
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 582
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm44a11a
-- 19 --
0456 528 583
0456 528 590
0456 528 591
0456 528 592
0456 528 593
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control adapter RA23 23 pole . . . . . 0459 491 911
For connecting welding gun with RS3 program
selector to CAN based equipment.
bm44a11a
-- 20 --
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Remote adapter kit
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 881
bm44a11a
-- 21 --
Edition 051220
AristoFeed 30L- 4
Connection kit without wire feed speed adjustment
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm44a11a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 22 --
Edition 051220
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising