ESAB | ESABFeed 30-4 M13 | Instruction manual | ESAB ESABFeed 30-4 M13 Používateľská príručka

ESAB ESABFeed 30-4 M13 Používateľská príručka
CZ
ESABFeed 30- 4 M13
ESABFeed 48- 4 M13
Návod k pou¾ívání
0459 162 001 CZ 051220
Valid for serial no. 238--xxx--xxx, 410--xxx--xxxx,
440--xxx--xxxx, 502--xxx--xxxx
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Pokyny ke zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Pøipojení a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvìtlení funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávání svaøovacího drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna a zakládání drátu ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna a zakládání drátu ESABFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna podávacích váleèkù v zaøízení ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna podávacích váleèkù v zaøízení ESABFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
10
10
11
11
7 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontrola a èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTØEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
12
14
15
16
20
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB AB Arc Equipment, S-695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e podávaè elektród
ESABFeed 30--4 M13 /ESABFeed 48--4 M13 ze série èísel 238 se plnì shoduje s normou EN 60974-5 dle
podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s doplòkem (93/68/EEG) a s normou EN 50199 dle podmínek ve
smìrnicích (89/336/EEG) s doplòkem (93/68/EEG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2002--10--23
Henry Selenius
Vice President
ESAB AB Arc Equipment
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
bm34d1ja
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
bm34d1ja
-- 4 --
CZ
3
ÚVOD
Zaøízení k podávání drátu ESABFeed 30-4 a ESABFeed
48-4 s ovládacím panelem M13 jsou urèena pro svaøování
kovovou elektrodou v ochranném plynu (MIG) a pro obloukové
svaøování kovovou elektrodou (MAG) s plynule nastavitelnými
zdroji energie.
Dodávají se v rùzných variantách, viz na stranì15.
Zaøízení k podávání drátu jsou uzavøená a skládají se z
pohánìcího mechanismu podávání drátu o ètyøech kolech a z
øídicí elektroniky.
Lze je pou¾ívat spoleènì se zaøízením ESAB MarathonPact nebo na cívce drátu (o
standardním Ø 300 mm nebo o druhotném Ø 440 mm).
Zaøízení k podávání drátu mù¾e být nainstalováno na zdroji elektrické energie nebo
zavì¹eno nad pracovi¹tìm na opìrném rameni èi umístìno na podlaze se soupravou kol
nebo bez ní.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na stranì 20.
3.1
Vybavení
Se zaøízením k podávání drátu ESABFeed 30 se dodává:
S
návod k pou¾ití
S
nálepkami s doporuèenými opotøebovanými èástmi.
Se zaøízením k podávání drátu ESABFeed 48 se dodává:
S
vymezovaè (4)
S
klíè do vnitøního ¹estihranu (4 mm)
S
návod k pou¾ití
S
nálepkami s doporuèenými opotøebovanými èástmi.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
ESABFeed 30-4 M13
ESABFeed 48-4 M13
Napájení
42 V 50 - 60 Hz
42 V 50 - 60 Hz
Pøíkon
336 VA
378 VA
Primární proud Imax
8A
9A
1,9 -25,0 m/min
0 -0,5 s
0 -5,1 s
OFF (VYP) nebo ON (ZAP)
2- èinný nebo 4-èinný
vypínaè
1,9 -25,0 m/min
0 -0,5 s
0 -5,1 s
OFF (VYP) nebo ON (ZAP)
2- èinný nebo 4-èinný
vypínaè
Pøipojení svaøovací pistole
EURO
EURO
Max. prùmìr cívky svaøovacího drátu
300 mm (*440mm)
300 mm (*440mm)
Údaje k nastavení
Rychlost podávání drátu
Doba zhá¹ení
Doba zaplòování kráteru
Spu¹tìní pomalého posuvu
2/4-èinný vypínaè
bm34d1ja
-- 5 --
CZ
ESABFeed 30-4 M13
ESABFeed 48-4 M13
Prùmìr svaøovacího drátu
0,6 -1,6 mm
0,6 -2,4 mm
Hmotnost
základní verze
s izolovaným dr¾ákem cívky
11,5 kg
15 kg
14,5 kg
19 kg
Rozmìry (d x ¹ x v)
základní verze
s izolovaným dr¾ákem cívky
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
V¹echny typy urèené pro
svaøování MIG/MAG
5 barù
V¹echny typy urèené pro
svaøování MIG/MAG
5 barù
Chladicí kapalina
max. tlak
50 % voda / 50 % glykol
5 barù
50 % voda / 50 % glykol
5 barù
Pøípustná zátì¾ pøi
60% pracovním cyklu
630 A
630 A
Tøída krytí
IP23
IP23
Ochranný plyn
max. tlak
* Pøíslu¹enství najdete na stranì 20.
Zatì¾ovací cyklus
Zatì¾ovací cyklus specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
VÝSTRAHA!
Pøi svaøování v prostøedí se zvý¹eným nebezpeèím úrazu elektrickým proudem, lze pou¾ívat pouze ty
zdroje energie, které jsou urèeny k pou¾ití v tomto prostødí. Tyto zdroje energie jsou oznaèeny
symbolem
.
bm34d1ja
-- 6 --
CZ
5.1
Pokyny ke zvedání
Objednací èíslo závìsného oka najdete na stranì 20.
Poznámka: Jestli¾e se pou¾ívá jiné montá¾ní zaøízení, musí být odizolováno od
zaøízení k podávání drátu.
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
VÝSTRAHA!
Zajistite, aby byly boení kryty bihem provozu zavoené.
VAROVÁNÍ!
Aby se buben nesesmekl z náboje, zablokujte jej pootoèením èerveného
knoflíku, jak je to znázornìno na varovném ¹títku u náboje.
UWAGA!
Elementy obrotowe - niebezpieczeñstwo wypadku! Zachowaj jak najwiêksz±
ostro¿no¶æ!
VÝSTRAHA!
Jestli¾e je skøíò podávání drátu vybavena vyva¾ovacím ramenem, existuje nebezpeèí pøevr¾ení.
Pøipevnìte zaøízení - zejména kdy¾ stojí na nerovném nebo sva¾itém povrchu.
bm34d1ja
-- 7 --
CZ
Pøi pohybování zaøízením pou¾ívejte k tomu urèenou rukoje». POZNÁMKA: Nikdy
netahejte za svaøovací pistoli.
6.1
Pøipojení a ovládací prvky
1
Displej
9
2
Otoèný regulátor napìtí
10
2-èinný nebo 4-èinný vypínaè
3
Voliè èasu zaplòování kráteru
11
Voliè doby zhá¹ení
4
Vypínaè pro pomalý posuv OFF (VYP) / ON
(ZAP)
12
Pøipojení svaøovacího proudu z napájecího
zdroje (OKC)
5
Voliè rychlosti podávání svaøovacího drátu
13
Pøipojení ovládacího kabelu z napájecího
zdroje
6
Pøipojení pro dálkový ovladaè
14
ÈERVENÁ pøípojka pro chladicí vodu ke zdroji
napájení (chladicí zaøízení)
7
MODRÁ pøípojka s ELP* pro chladicí kapalinu
do svaøovací pistole
15
MODRÁ pøípojka pro chladicí vodu od zdroje
napájení (chladicího zaøízení)
8
ÈERVENÁ pøípojka chladicí vody ze svaøovací
pistole
16
Pøipojení ochranného plynu
Pøipojení svaøovací pistole
POZNÁMKA: Pøipojení pro displej (èíslicový pøístroj) a chladicí vodu jsou k dispozici pouze u nìkterých
modelù.
* ELP = inteligentní èerpadlo Smart Logic spoleènosti ESAB, viz bod 6.2.
6.2
Pøipojení vody
Pøi pøipojování svaøovací pistole chlazené vodou musí být hlavní vypínaè zdroje energie v
poloze Off (Vyp.) a vypínaè chladicí jednotky v poloze ”ELP/0”.
Zaøízení k podávání drátu s pøipojením vody je vybaveno systémem detekce vody ELP
(ESAB Logic Pump), které kontroluje pøipojení vodních hadic. Pokud jsou pøipojeny, vodní
èerpadlo se spustí automaticky.
Detekování vody funguje pouze s tìmi zdroji energie, které jsou vybaveny ELP.
bm34d1ja
-- 8 --
CZ
6.3
Vysvìtlení funkcí
Doba zhá¹ení
Doba zhá¹ení je zpo¾dìní mezi okam¾ikem, kdy se spustí brzda podávání drátu, a
okam¾ikem, kdy napájecí jednotka vypíná svaøovací napìtí. Pøíli¹ krátká doba zhá¹ení má za
následek vysunutí del¹ího kousku drátu po dokonèení svaøování, co¾ vyvolává nebezpeèí, ¾e
se drát zachytí v tuhnoucí tavné lázni. Pøíli¹ dlouhá doba zhá¹ení má za následek vysunutí
krat¹ího kousku drátu, èím¾ vznikne nebezpeèí, ¾e oblouk pøeskoèí zpìt na ¹pièku kontaktu.
Zaplòování kráteru
Zaplnìní kráterù napomáhá pøi pøeru¹ení svaøování pøedcházet vzniku dutin, tepelných trhlin
a kráterù ve sváru.
Obrázek 1ukazuje pøeru¹ení svaøování, kdy
se v dùsledku smr¹»ování bìhem tuhnutí ve
støedové èásti snadno vytváøí trhlina nebo
kráter.
Obr. 1. Po svaøování bez zaplnìní kráteru
Obrázek 2 ukazuje, ¾e kráter pøi tuhnutí
tavné láznì nadále vydává urèité teplo. V
dùsledku toho se mìní proces tuhnutí tak,
¾e poslední èást tavné láznì stoupá nahoru,
co¾ umo¾òuje vylouèit vznik kráteru.
Obr. 2. Po svaøování se zaplnìním kráteru
2-èinný
U 2-èinného vypínaèe zaène podávání drátu pøi stisknutí tlaèítka a ukonèí se po jeho
uvolnìní.
4-èinný
U 4-èinného vypínaèe zaène pøi stisknutí tlaèítka proudit ochranný vzduch a podávání
drátu zaèíná, kdy¾ se tlaèítko uvolní. Svaøování pokraèuje, dokud se tlaèítko znovu nestiskne,
èím¾ se zastaví podávání drátu, a kdy¾ se tlaèítko uvolní, zastaví se proudìní plynu.
Spu¹tìní pomalého posuvu
Spu¹tìní pomalého posuvu znamená, ¾e se drát zaène pomalu podávat, dokud se
nedostane do elektrického kontaktu s pracovním bodem, a potom se rychlost jeho podávání
zvý¹í na nastavenou hodnotu.
Rychlost podávání drátu
Nastavuje po¾adovanou rychlost podávání plnicího drátu v m/min.
bm34d1ja
-- 9 --
CZ
6.4
Tlak podávání svaøovacího drátu
Zaènìte tím, ¾e zkontrolujete, zda se drát ve vodítku pohybuje volnì. Pak nastavte tlak
pøítlaèných kladky v podávání drátu. Je dùle¾ité, aby tlak nebyl pøíli¹ vysoký.
Obr. 1
Obr. 2
Pro kontrolu, zda je tlak v podávání nastaven správnì, mù¾ete nechat drát vysouvat proti
samostatnému pøedmìtu, napøíklad proti kusu døeva.
Kdy¾ dr¾íte pistoli ve vzdálenosti pøibli¾nì 5 mm od tohoto kusu døeva (Obr. 1), podávací
kladky by mìly prokluzovat.
Kdy¾ dr¾íte pistoli ve vzdálenosti pøibli¾nì 50 mm od tohoto kusu døeva, drát by se mìl
vysouvat a ohýbat (Obr. 2).
6.5
Výmìna a zakládání drátu ESABFeed 30
S
Otevøete boèní kryt.
S
Odklopením odpojte snímaè tlaku, èím¾ se uvolní zábìr pøítlaèných váleèkù.
S
Narovnejte 10-20 cm nového drátu. Ne¾ vlo¾íte drát do podávacího zaøízení, opilujte
otøepy a ostré hrany na jeho konci.
S
Zajistìte, aby drát správnì procházel váleèkovou podávací dráhou a výstupní hubicí
nebo vedením drátu.
S
Pøipojte snímaè tlaku.
S
Zavøete boèní kryt.
6.6
Výmìna a zakládání drátu ESABFeed 48
S
Otevøete boèní kryt.
S
Pøitlaète na tlakovou jednotku a pøitáhnìte ji k sobì a nahoru.
S
Vytáhnìte vozík.
S
Narovnejte 10-20 cm nového drátu. Ne¾ vlo¾íte drát do podávacího zaøízení, opilujte
otøepy a ostré hrany na jeho konci.
S
Zajistìte, aby drát správnì procházel váleèkovou podávací dráhou a výstupní hubicí
nebo vedením drátu.
S
Znovu nainstalujte vozík.
S
Zavøete boèní kryt.
bm34d1ja
-- 10 --
CZ
6.7
Výmìna podávacích váleèkù v zaøízení ESABFeed 30
S
S
Otevøete boèní kryt.
Odklopením odpojte snímaè tlaku (1), èím¾ se uvolní
zábìr pøítlaèných váleèkù.
S
Pøítlaèné váleèky (2) odpojte pootoèením osy (3) o ¼
otáèky ve smìru pohybu hodinových ruèièek a jejím
vyta¾ením. Pøítlaèné váleèky jsou odpojené.
Podávací váleèky (4) uvolnìte od¹roubováním matic (5) a
vytáhnìte je.
Pøi instalaci provádìjte tyto operace v opaèném poøadí.
S
Výbìr drah v podávacích váleècích
Otoète k sobì podávací váleèek s oznaèením rozmìru po¾adované
dráhy.
6.8
Výmìna podávacích váleèkù v zaøízení ESABFeed 48
S
Otevøete boèní kryt.
S
Pøitlaète na tlakovou jednotku a pøitáhnìte ji k sobì a
nahoru.
S
Vytáhnìte vozík (2).
S
Od¹roubujte ¹rouby s vnitøním ¹estihranem (3) na
konzole prostøední hubice a vyjmìte ji.
S
Uvolnìte ¹roub výstupní hubice (4) a zatlaète
hubici zpìt.
S
Od¹roubujte ¹roub s vnitøním ¹estihranem (5)
uprostøed podávacího váleèku.
S
O pùl otáèky povolte dva krajní ¹rouby s vnitøním ¹estihranem
(6).
S Vytáhnìte podávací váleèky (7).
Pøi instalaci provádìjte tyto operace v opaèném poøadí.
Výbìr drah v podávacích váleècích
Mezi vnìj¹í podlo¾ku a podávací váleèek
umístìte jednu nebo dvì vodicí podlo¾ky èi
¾ádnou. Poznámka:Pøi výmìnì pøítlaèných
váleèkù (8) se provádí výmìna celého
vozíku.
7
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
bm34d1ja
-- 11 --
CZ
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
7.1
Kontrola a èi¹tìní
Zaøízení k podávání svaøovacího drátu
Pravidelnì kontrolujte, zda zaøízení k podávání svaøovacího drátu není zaneseno
neèistotou.
S
K zaji¹tìní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných intervalech
provádìt èi¹tìní a výmìnu opotøebovaných dílù mechanismu podávání svaøovacího
drátu. Vezmìte na vìdomí, ¾e nastavení pøíli¹ silného mechanického napìtí má za
následek nadmìrné opotøebování pøítlaèných váleèkù a vedení drátu.
Hlava brzdy
Hlava brzdy je pøi dodání ji¾ nastavena. V pøípadì
potøeby nového nastavení postupujte podle ní¾e
uvedených pokynù. Nastavte hlavu brzdy tak, aby drát
byl pøi zastavení podávání mírnì uvolnìný.
S
Nastavení brzdného momentu:
S
Natoète èervené dr¾adlo do zamèené polohy.
S
Do pru¾in v hlavì brzdy vlo¾te ¹roubovák.
Kdy¾ chcete brzdný moment sní¾it, natoète pru¾iny ve smìru otáèení hodinových
ruèièek.
Kdy¾ chcete brzdný moment zvý¹it, natoète pru¾iny proti smìru otáèení hodinových
ruèièek. NB: Obì pru¾iny natoète stejnì.
Svaøovací pistole
S
K zaji¹tìní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných intervalech
provádìt èi¹tìní a výmìnu opotøebovaných dílù svaøovací pistole. Pravidelnì èistìte
vedení drátu profukováním a oèi¹»ujte dotekový hrot.
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
ESAB/Feed 30--4 M13 / ESABFeed 48--4 M13 je navrena a zkou ena v souladu s
mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974--5 a EN 50199. Servisní jednotka,
která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bm34d1ja
-- 12 --
page
-- 13 --
Schema
bm34e11a
-- 14 --
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Objednací èíslo
1.
Feeder for Marathon Pact
Feeder with
capsuled bobbin
ESABFeed 30--4 M13
0459 114 883
0459 116 883
ESABFeed 30--4 M13 with display
0459 114 884
0459 116 884
ESABFeed 30--4 M13 with water cooling
0459 114 893
0459 116 893
ESABFeed 30--4 M13 with water cooling and display
0459 114 894
0459 116 894
ESABFeed 48--4 M13
0459 114 983
0459 116 983
ESABFeed 48--4 M13 with display
0459 114 984
0459 116 984
ESABFeed 48--4 M13 with water cooling
0459 114 993
0459 116 993
ESABFeed 48--4 M13 with water cooling and display
0459 114 994
0459 116 994
Spare parts list
0459 162 990
0459 162 990
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bm34o11a
-- 15 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13
Opotøebované díly
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 16 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13
bm29whj1
-- 17 --
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M13
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller (S)
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Denomination
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
Item
Ordering no.
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Denomination
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD) (S)
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
Nut
HK11
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Wire dimensions
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 18 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M13
bm29whk1
-- 19 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Spotøební díly
bm35a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 20 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
bm35a11a
Push button for cold wire feed or gas purging
0459 465 880
Remote control unit M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG:wire feed speed and voltage
0459 491 895
-- 21 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Remote cable 23 pole -- 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
Extension cable for remote control 23 pole
8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 880
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 881
Digital Volt / Ampere meter . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 173 882
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
bm35a11a
-- 22 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Connection set for 400 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 981
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 983
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
Connection set for 500 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
bm35a11a
-- 23 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Railtrac
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Welding gun with EURO connection
Self cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60&
285A 60%
0.6 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.6 -- 1.6
PSF 505
0458 401 884
0458 401 885
475A 60%
410A 60%
0.6 -- 2.4
Water cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
PSF 410W
0458 400 882
0458 400 883
425A 100% 400A 100%
0.6 -- 1.6
PSF 510W
0458 400 884
0458 400 885
500A 100% 440A 100%
0.6 -- 2.4
bm35a11a
-- 24 --
CO2
Wire dimensions
Mix Ar
Edition 051220
page
-- 25 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising