ESAB | ESABFeed 30-4 M13 | Instruction manual | ESAB ESABFeed 30-4 M13 Instrukcja obsługi

ESAB ESABFeed 30-4 M13 Instrukcja obsługi
PL
ESABFeed 30- 4 M13
ESABFeed 48- 4 M13
Instrukcja obs³ugi
0459 162 001 PL 051220
Valid for serial no. 238--xxx--xxx, 410--xxx--xxxx,
440--xxx--xxxx, 502--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Instrukcje podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Z³±cza i sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyl±cze wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opisy funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nacisk podajnika drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana / ³adowanie drutu ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana / ³adowanie drutu ESABFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana rolek podaj±cych w urz±dzeniu ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana rolek podaj±cych w urz±dzeniu ESABFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
10
11
11
11
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
Sprawdzanie i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZʶCI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
20
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORMA
ESAB AB Arc Equipment, S-695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z peln± odpowiedzialno¶±, ¿e podajnik drutu
ESABFeed 30--4 M13 /ESABFeed 48--4 M13 od numeru seryjnego 238 zgodny jest z norm± EN 60974-5
wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (73/23/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym (93/68/EEG) oraz z
norm± EN 50199 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (89/336/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2002--10--23
Henry Selenius
Vice President
ESAB AB Arc Equipment
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bm34d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bm34d1oa
-- 4 --
PL
3
WSTÊP
Podajniki drutu ESABFeed 30-4 i ESABFeed 48-4
wyposa¿one w panel sterowania M13 s³u¿± do spawania
MIG/MAG w po³±czeniu ze regulowanymi ¼ród³ami zasilania.
Urz±dzenia s± produkowane w ró¿nych wersjach, zob. na
stronie 15.
Podajniki drutu s± szczelnie zamkniête i zawieraj± mechanizmy
podawania drutu z napêdem czteroko³owym, jak równie¿
elektronikê steruj±c±.
Mo¿na je wykorzystaæ z drutem na MarathonPact firmy ESAB lub na szpuli (standard Ø
300 mm, wyposa¿enie dodatkowe Ø 440 mm).
Podajnik drutu mo¿na zainstalowaæ na ¼ródle pr±du, zawieszony nad miejscem pracy, na
wsporniku lub na pod³o¿u, z kó³kami lub bez.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 20.
3.1
Wyposa¿enie
Podajnik drutu ESABFeed 30 jest wyposa¿ony w:
S
S
Instrukcjê obs³ugi
Zalecanymi czê¶ciami eksploatacyjnymi.
Podajnik drutu ESABFeed 48 jest wyposa¿ony w:
S
S
Element dystansuj±cy (4)
Klucz imbusouy (sze¶ciok±tny) (4 mm)
S
Instrukcjê obs³ugi
S
Zalecanymi czê¶ciami eksploatacyjnymi.
4
DANE TECHNICZNE
ESABFeed 30-4 M13
ESABFeed 48-4 M13
Zasilanie
42 V 50 - 60 Hz
42 V 50 - 60 Hz
Wymagania dot. zasilania
336 VA
378 VA
Pr±d silnikowy Imaks.
8A
9A
Ustawienia
Prêdko¶æ podawania drutu
Czas uypalania electrody
Czas wype³niania krateru
Prêdko¶æ dojazdoua
2/4-takt
1,9 - 25,0 m/min.
0 - 0,5 s
0 - 5,1 s
Wy³. (OFF) lub w³. (ON)
2-takt lub 4-takt
1,9 - 25,0 m/min.
0 - 0,5 s
0 - 5,1 s
Wy³. (OFF) lub w³. (ON)
2-takt lub 4-takt
Prey³±cze uchwytu
EURO
EURO
Maks. ¶rednica szpuli z drutem
300 mm
300 mm
¦rednica drutu
0,6 - 1,6 mm
0,6 - 2,4 mm
Masa
wersja podstawowa
ze szczelnie zamkniêtym uchwytem szpuli
11,5 kg
15 kg
14,5 kg
19 kg
bm34d1oa
-- 5 --
PL
ESABFeed 30-4 M13
ESABFeed 48-4 M13
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
Wszystkie typy
przeznaczone do
spawania MIG/MAG
5 bar
Wszystkie typy
przeznaczone do
spawania MIG/MAG
5 bar
Ciecz ch³odz±ca
ci¶nienie maks.
50% woda / 50% glikol
5 bar
50% woda / 50% glikol
5 bar
Obci±¿enie dopuszczalne przy
60% cyklu pracy
630 A
630 A
Stopieñ ochrony
IP23
IP23
Wymiary (d³. x szer. x wys.)
wersja podstawowa
ze szczelnie zamkniêtym uchwytem szpuli
Gaz os£anowy
ci¶nienie maks.
* Akcesoria, patrz strona 20.
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
OSTRZE¯ENIE!
Podczas spawania w ¶rodowisku o podwy¿szonym zagro¿eniu pora¿eniem pr±dem nale¿y stosowaæ
wy³±cznie ¼ród³a zasilania przeznaczone do takiego ¶rodowiska. Te ¼ród³a zasilania zosta³y oznaczone
symbolem
.
bm34d1oa
-- 6 --
PL
5.1
Instrukcje podnoszenia
Numer uchwytu do podnoszenia potrzebny przy sk³adaniu zamówienia znajduje siê na
stronie 20.
Uwaga! Je¶li stosowane jest inne urz±dzenie mocuj±ce, nale¿y je odizolowaæ od
podajnika drutu.
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
UWAGA!
W trakcie pracy maszyny panele boczne powinny bya zamkniete.
UWAGA!
Aby unikn±æ opadania szpuli z drutem spawalniczym nale¿y przekrêciæ
czerwone pokrêt³o znajduj±ce siê w korpusie hamulca zgodnie z rysunkiem
umieszczonym na podstawie
UWAGA!
Elementy obrotowe - niebezpieczeñstwo wypadku! Zachowaj jak najwiêksz±
ostro¿no¶æ!
bm34d1oa
-- 7 --
PL
UWAGA!
Je¶li komora podajnika drutu zostanie wyposa¿ona w ramiê przeciwwagi, zachodzi
niebezpieczeñstwo wywrócenia. Urz±dzenie nale¿y umocowaæ szczególnie wtedy, gdy
pod³o¿e jest nierówne lub pochy³e.
Przesuwaj±c sprzêt nale¿y korzystaæ z odpowiedniego uchwytu. UWAGA! Nigdy nie
nale¿y ci±gn±æ za uchwyt spawalniczy.
6.1
Z³±cza i sterowanie
1
Wy¶wietlacz
9
2
Pokrêt³o do regulacji napiêcia
10
Prze³±cznik 2-taktu / 4-taktu
3
Pokrêt³o do ustawiania czasu wype³niania
kratera
11
Pokrêt³o nastawy czasu upalania elektrody
4
Prze³±cznik prêdko¶ci dojazdowej
Wy³±czona / Wy³±czona (OFF / ON)
12
Przy³±cze do pod³±czenia pr±du spawania ze
¼ród³a pr±du (OKC)
5
Pokrêt³o do regulacji prêdko¶ci podawania
drutu.
13
Przy³±cze do pod³±czenia przewodu
sterowniczego ze ¼ród³a pr±du
6
Z³±cze urz±dzenia zdalnego sterowania
14
Czerwone przy³±cze do pod³±czenia cieczy
ch³odz±cej do ¼ród³a pr±du (uk³adu ch³odzenia
ciecz±)
7
Niebieskie przy³±cze z ELP* do pod³±czenia
cieczy ch³odz±cej uchwyt spawalniczy
15
Niebieskie przy³±cze do pod³±czenia cieczy
ch³odz±cej ze ¼ród³a pr±du (uk³adu ch³odzenia
ciecz±)
8
Czerwone przy³±cze do pod³±czenia cieczy
ch³odz±cej uchwyt spawalniczy
16
Przy³±cze do pod³±czenia gazu o os³onowego.
Przy³±cze uchwytu spawalniczego
Uwaga! Przy³±cza cieczy ch³odz±ce nie s± dostêpne we wszystkich wersjach.
* ELP = ESAB Logic Pump, zob. punkt 6.2
6.2
Przyl±cze wodne
Podczas pod³±czania uchwytu ch³odzonego ciecz± prze³±cznik zasilania ¼ród³a pr±du musi
byæ ustawiony w pozycji wy³±czonej OFF, a prze³±cznik uk³adu ch³odzenia ciecz± musi byæ
ustawiony w pozycji “ELP/0”.
bm34d1oa
-- 8 --
PL
Podajnik z przy³±czem wodnym jest wyposa¿ony w czujnik ELP (ESAB Logic Pump), który
wykrywa czy przewody cieczy ch³odz±cej zosta³y pod³aczone. Je¶li jest pod³±czony uchwyt
ch³odzony ciecz±, pompa wodna zostaje w³±czona.
Nastêpuje to tylko w ¼ród³ach pr±du wyposa¿onych w ELP.
6.3
Opisy funkcji
Czas uypalania elektrody
Czas uypalania elektrody to opó¼nienie miêdzy rozpoczêciem hamowania drutu, a
wy³±czeniem pr±du spawania przez ¼ród³o zasilania. Zbyt krótki czas uypalania elektrody
sprawia, ¿e po zakoñczeniu spawania pozostaje d³ugi odcinek drutu do spawania, co grozi
dostaniem siê drutu do krzepn±cego jeziorka spawalniczego. Zbyt d³ugi czas uypalania
sprawia, ¿e koñcówka drutu do spawania jest krótsza, co grozi ponownym zajarzeniem
przez drut koñcówki pr±dowej.
Wype³nienie krateru
Wype³nianie kratera pozwala unikn±æ porów, pêkniêæ cieplnych oraz formowania siê krateru
w spoinie po zatrzymaniu spawania.
Rysunek 1 przedstawia przerwê w
spawaniu, w wyniku czego w ¶rodkowej,
krzepn±cej czê¶ci natychmiast otwiera siê
pêkniêcie lub krater na skutek kurczenia siê
podczas procesu krzepniêcia.
Rys. 1. Po spawaniu bez wype³niania krateru
Rysunek 2 przedstawia sytuacjê, gdzie w
trakcie krzepniêcia jeziorka spawalniczego
³uk nadal wydziela pewn± ilo¶æ ciep³a.
Wp³ywa to na proces krzepniêcia
powoduj±c, ¿e ostatnia krzepn±ca czê¶æ
jeziorka spawalniczego znajduje siê na
górze,
ó
co pozwala
l unikn±æ
ik æ pojawienia
j i i siê
i
krateru.
Rys. 2. Po spawaniu z wype³nianiem krateru
2-takt
Przy trybie prauy 2-taktem podawanie drutu rozpoczyna siê po naci¶niêciu przycislau ua
uchwycie, a koñczy po jego zwolnieniu.
4-takt
Przy trybie prauy 4-taktem wyplyw gazu rozpoczyna siê po naci¶niêciu przycislau ua
uchwycie, a podawanie drutu po jego zwolnieniu. Proces spawania trwa do momentu
kolejnego naci¶niêcia przycislau, zatrzymania podawania drutu oraz kiedy po zwolnieniu
przycislau nastêpuje zatrzymanie wyp³ywu gazu.
bm34d1oa
-- 9 --
PL
Prêdlco¶æ dojazdoua
Prêdlco¶æ dojazdoua oznacza, ¿e drut jest podawany z niewielk± prêdko¶ci±, a¿ dojdzie do
jego kontaktu elektrycznego z przedmiotem obrabianym, kiedy to prêdko¶æ wzrasta do
warto¶ci zadanej.
Prêdko¶æ podawania drutu
S³ u¿y do ustawiawia uymoganej prêdko¶ci podawania drutu spawalniczego w metrach na
minutê.
6.4
Nacisk podajnika drutu
Nale¿y upewniæ siê, ¿e drut nie napotyka na opór podczas przesuwania siê we wk³adzie
uchwytu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ docisk rolek dociskowych. Wa¿ne jest aby docisk nie
by³ zbyt du¿y.
Rysunek 1
Rysunek 2
W celu przytykaj±c czy nacisk podawania jest prawid³owo ustawiony, mo¿na wysuwaæ
drut przytykaj±c go do jakiego¶ izolowanego przedmiotu, np. do drewnianego klocka .
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 5 mm od klocka drewnianego, (rysunek 1) rolki
podajnika powinny ¶lizgaæ siê.
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 50 mm od drewnianego klocka, drut powinien
wysuwaæ siê i zaginaæ (rysunek 2).
6.5
Zmiana / ³adowanie drutu ESABFeed 30
S
Otworzyæ panel boczny.
S
Od³±czyæ czujnik nacisku, odchylaj±c go w ty³. Unie¶æ rolki dociskowe.
S
Wyprostowaæ 10-20 cm nowego drutu. Spi³owaæ zadziory i ostre krawêdzie koñcówki
drutu przed umieszczeniem go w podajniku.
S
Sprawdziæ, czy drut prawid³owo przechodzi przez rolki podaj±ce do tulejki wyj¶ciowej
lub prowadnicy drutu.
S
Zabezpieczyæ czujnik nacisku.
S
Zamkn±æ panel boczny.
bm34d1oa
-- 10 --
PL
6.6
Zmiana / ³adowanie drutu ESABFeed 48
S
Otworzyæ panel boczny.
S
Docisn±æ i poci±gn±æ urz±dzenie dociskaj±ce do siebie i do góry.
S
Wyci±gn±æ wózek.
S
Wyprostowaæ 10-20 cm nowego drutu. Spi³owaæ zadziory i ostre krawêdzie koñcówki
drutu przed umieszczeniem go w podajniku.
S
Sprawdziæ, czy drut prawid³owo przechodzi przez rolki prowadz±ce podajnika do tulejki
wyj¶ciowej lub prowadnicy drutu.
S
Ponownie zainstalowaæ wózek.
S
Zamkn±æ panel boczny.
6.7
Zmiana rolek podaj±cych w urz±dzeniu ESABFeed 30
S
S
Otworzyæ panel boczny.
Od³±czyæ czujnik nacisku (1), odchylaj±c go w ty³.
Unie¶æ rolki dociskowe.
S
Od³±czyæ rolki dociskowe (2), obracaj±c o¶ (3) o¶
obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara i wyci±gaj±c j±. Od³±czyæ rolki dociskowe.
Od³±czyæ rolki podaj±ce (4), odkrêcaj±c nakrêtki (5) i
wyjmuj±c rolki.
W trakcie instalacji nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynno¶ci w
odwrotnej kolejno¶ci.
S
Wybór ¶cie¿ek w rolkach podaj±cych
Obróciæ rolkê podaj±c± znakiem wymiarowym wymaganej ¶cie¿ki do
siebie.
6.8
Zmiana rolek podaj±cych w urz±dzeniu ESABFeed 48
S
Otworzyæ panel boczny.
S
Docisn±æ i poci±gn±æ dzwigniê dociskow± (1) do siebie i
do góry.
S
Wyci±gn±æ wózek (2).
S
Odkrêciæ ¶rubki z ³bem gniazdowym (3) na korpusie
po¶rednim i wyj±æ prowadnicê drutu.
S
Odkrêciæ ¶rubkê tulejki wyj¶ciowej (4) i wepchn±æ
tulejki z powrotem.
S
Ca³kowicie wykrêciæ ¶rodkow± ¶rubkê z ³bem
gniazdowym (5).
S
Odkrêciæ dwie zewnêtrzne ¶rubki z ³bem gniazdowym (6) o ½
obrotu.
S Wyci±gn±æ rolki podaj±ce (7).
W trakcie instalacji nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynno¶ci w odwrotnej kolejno¶ci.
bm34d1oa
-- 11 --
PL
Wybór ¶cie¿ek w rolkach podaj±cych
Miêdzy podk³adkê zewnêtrzn± a rolkê
podaj±c± mo¿na w³o¿yæ maksymalnie dwie
podk³adki prowadz±ce. Uwaga!
Wymieniaj±c rolki dociskowe (8), nale¿y
wymieniæ ca³y wózek.
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Sprawdzanie i czyszczenie
Podajnik drutu
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy podajnik drutu nie jest zapchany brudem.
S
Czyszczenie i wymianê zu¿ytych czê¶ci mechanizmu podajnika drutu nale¿y
przeprowadzaæ w regularnych odstêpach czasu, co zapewni bezproblemowe
podawanie drutu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy zbyt mocnym dociskaniu drutu mo¿e
doj¶æ do szybszego zu¿ycia rolek dociskowych, rolek podaj±cych i prowadnicy drutu.
Piasta hamulca
Piasta jest regulowana przy dostawie, je¶li wymagana
jest ponowna regulacja, wówczas nale¿y postêpowaæ
wed³ug nastêpuj±cych instrukcji. Wyregulowaæ piastê
hamulca tak, aby drut by³ lekko poluzowany, gdy
podajnik zostanie zatrzymany.
S
Regulacja momentu obrotu:
S
Obróciæ czerwony uchwyt w celu w³±czenia blokady.
S
W³ozyæ ¶rubokrêt do sprê¿yny piasty.
Obracaæ sprê¿ynê w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ¿eby
zredukowaæ moment obrotu
Obracaæ sprê¿ynê w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, by zwiêkszyæ
moment obrotu. NB: Obróciæ obie ¶ruby o tak± sam± warto¶æ.
Uchmyt spawalniczy
S
Aby zapewniæ bezproblemowe podawanie drutu nale¿y regularnie przeprowadzaæ
czyszczenie i wymianê zu¿ytych elementów uchwytu. Nale¿y regularnie
przedmuchiwaæ prowadnicê drutu i czy¶ciæ koñcówkê stykow±.
bm34d1oa
-- 12 --
PL
8
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
ESAB/Feed 30--4 M13 / ESABFeed 48--4 M13 zosta³ zaprojektowany i przetestowany
zgodnie z miêdzynarodowymi, europejskimi standardami IEC/EN 60974--5 i EN 50199.
Do obowi±zków serwisu, który przeprowadza³ konserwacjê lub naprawê, nale¿y
upewniæ siê, ¿e produkt nadal jest zgodny z wymienionymi standardami.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bm34d1oa
-- 13 --
Schemat
bm34e11a
-- 14 --
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Numer zamówieniowy
1.
Feeder for Marathon Pact
Feeder with
capsuled bobbin
ESABFeed 30--4 M13
0459 114 883
0459 116 883
ESABFeed 30--4 M13 with display
0459 114 884
0459 116 884
ESABFeed 30--4 M13 with water cooling
0459 114 893
0459 116 893
ESABFeed 30--4 M13 with water cooling and display
0459 114 894
0459 116 894
ESABFeed 48--4 M13
0459 114 983
0459 116 983
ESABFeed 48--4 M13 with display
0459 114 984
0459 116 984
ESABFeed 48--4 M13 with water cooling
0459 114 993
0459 116 993
ESABFeed 48--4 M13 with water cooling and display
0459 114 994
0459 116 994
Spare parts list
0459 162 990
0459 162 990
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bm34o11a
-- 15 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13
Czê¶ci eksploatacyjne
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 16 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13
bm29whj1
-- 17 --
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M13
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller (S)
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Denomination
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
Item
Ordering no.
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Denomination
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD) (S)
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
Nut
HK11
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Wire dimensions
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 18 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M13
bm29whk1
-- 19 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Wyposa¿enie
bm35a11a
WYPOSA¯ENIE
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 20 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
bm35a11a
Push button for cold wire feed or gas purging
0459 465 880
Remote control unit M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG:wire feed speed and voltage
0459 491 895
-- 21 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Remote cable 23 pole -- 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
Extension cable for remote control 23 pole
8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 880
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 881
Digital Volt / Ampere meter . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 173 882
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
bm35a11a
-- 22 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Connection set for 400 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 981
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 983
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
Connection set for 500 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
bm35a11a
-- 23 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M13, ESABFeed 48- 4 M13
Railtrac
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Welding gun with EURO connection
Self cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60&
285A 60%
0.6 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.6 -- 1.6
PSF 505
0458 401 884
0458 401 885
475A 60%
410A 60%
0.6 -- 2.4
Water cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
PSF 410W
0458 400 882
0458 400 883
425A 100% 400A 100%
0.6 -- 1.6
PSF 510W
0458 400 884
0458 400 885
500A 100% 440A 100%
0.6 -- 2.4
bm35a11a
-- 24 --
CO2
Wire dimensions
Mix Ar
Edition 051220
page
-- 25 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising