ESAB | ESABFeed 30-4 M14 | Instruction manual | ESAB ESABFeed 30-4 M14 Brugermanual

ESAB ESABFeed 30-4 M14 Brugermanual
DK
ESABFeed 30- 4 M14
ESABFeed 48- 4 M14
Brugsanvisning
0459 160 001 DK 051220
Valid for serial no. 238--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vandtilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådfremføringstryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning og indføring af tråd ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning og indføring af tråd ESABFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsruller på ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsruller på ESABFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
13
13
13
14
14
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
8 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
18
22
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB Arc Equipment, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at trådfremørings--enhed
ESABFeed 30--4 M14 /ESABFeed 48--4 M14 fra serienummer 238 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--5 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden
EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2002--10--23
Henry Selenius
Vice President
ESAB AB Arc Equipment
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
bm35d1da
-- 3 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
bm35d1da
-- 4 --
DK
3
INTRODUKTION
Trådfremføringsenhederne ESABFeed 30--4 og
ESABFeed 48--4 med betjeningspanel M14 er beregnet
til MIG/MAG--svejsning sammen med svejsestrømkilderne ESABMig 400t og ESABMig 500t.
De findes i forskellige udgaver, se på side 17.
Fremføringsenhederne er indkapslede og indeholder
trådfremføringsværk med firhjulstræk samt
styreelektronik.
De kan anvendes sammen med tråd på ESAB’s MarathonPact eller på trådspole
(standard Ø 300 mm, tilbehør Ø 440 mm).
Fremføringsenheden kan placeres enten på strømkilden, hængende over
arbejdspladsen, på en aflastningsarm eller på gulvet med eller uden kørestel.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 22.
3.1
Udstyr
Trådfremføringsenheden ESABFeed 30 leveres med:
S
Brugsanvisning
S
Etiket med anbefalede sliddele.
Trådfremføringsenheden ESABFeed 48 leveres med:
S
Afstandsskive (4 stk.)
S
Sekskantnøgle (4 mm)
S
Brugsanvisning
S
Etiket med anbefalede sliddele.
4
TEKNISKE DATA
ESABFeed 30--4 M14
ESABFeed 48--4 M14
Forsyningsspænding
42 V 50 --60 Hz
42 V 50 --60 Hz
Effekt
336 VA
378 VA
Motorstrøm Imaks.
8A
9A
1,9 --25,0 m/min.
0 --0,5 s
0 --5,1 s
FRA eller TIL
2--takt eller 4--takt
14 forudindstillede og
2 programmerbare
1,9 --25,0 m/min.
0 --0,5 s
0 --5,1 s
FRA eller TIL
2--takt eller 4--takt
14 forudindstillede og
2 programmerbare
Tilslutning af svejsepistol
EURO
EURO
Maks.diameter trådspole
300 mm (*440mm)
300 mm (*440mm)
Tråddimension
0,6 -- 1,6 mm
0,6 -- 2,4 mm
Indstillingsdata
Trådfremføringshastighed
Efterbrændingstid
Krateropfyldningstid
Krybestart
2/4--takt
Synergilinjer
bm35d1da
-- 5 --
DK
ESABFeed 30--4 M14
ESABFeed 48--4 M14
Vægt
basisenhed
med indkapslet spoleholder
11,5 kg
15 kg
14,5 kg
19 kg
Dimensioner (l x b x h)
basisenhed
med indkapslet spoleholder
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
Alle typer beregnet tilMIG/MAG--svejsning
5 bar
Alle typer beregnet tilMIG/MAG--svejsning
5 bar
Beskyttelsesgas
maks. tryk
Kølevæske
maks. tryk
50% vand / 50 % glykol 50% vand / 50 % glykol
5 bar
5 bar
Tilladt belastning ved
60% intermittens
630 A
630 A
Kapslingsklasse
IP23
IP23
* Tilbehør se på side 22.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
VARNING!
Ved svejsning i miljø med forhøjet chokfare, må kun anvendes strømkilder beregnet til dette
miljø; disse strømkilder er mærket med symbolet .
bm35d1da
-- 6 --
DK
5.1
Forholdsregler ved løft
Bestillingsnummer for løfteøje finder du på side 22.
Obs! Hvis der bruges anden ophængningsanordning, skal denne være isoleret fra
trådfremføringsenheden.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL!
Sørg for, at lugerne i siden er lukket under drift.
ADVARSEL!
For at forhindre, at trådspolen glider af bremsenavet, stilles
bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde drejegreb,
i henhold til instruktionen som sidder ved bremsenavet.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
ADVARSEL!
Der er risiko for at udstyret vælter, når trådfremføringsenheden udstyres med aflastningsarm.
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner.
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Obs! Træk aldrig i
pistolen.
bm35d1da
-- 7 --
DK
6.1
Tilslutninger og kontrolmuligheder
1
Display
13
Tilslutning af fjernbetjening
2
Kontrollampe for arbejdspunkt
14
Tilslutning BLÅ, med ELP* for kølevand til
svejsepistol
3
Kontrollampe for lagring af svejsedata
15
Tilslutning RØD, af kølevand fra svejsepistol
4
Drejeknap til indstilling af spænding
16
Tilslutning af svejsepistol
5
Omkobler til valg af svejsedata 1, 2, 3
17
Omkobler til 2--takt / 4--takt
6
Trykomkobler for lagring af svejsedata
18
Drejeknap til indstilling af efterbrændingstid
7
Trykomkobler for forudindstilling (preset) af
trådfremføring og spænding
19
Tilslutning af svejsestrøm fra strømkilde
(OKC)
8
Omkobler
MANUEL, PROGRAM, SYNERGI
20
Tilslutning af kontrolkabel fra strømkilde
9
Drejeknap til indstilling af krateropfyldningstid
21
Tilslutning RØD, af kølevand til strømkilde
(køleaggregat)
10
Omkobler til valg af synergilinje
22
Tilslutning BLÅ, af kølevand fra strømkilde
(køleaggregat)
11
Drejeknap til indstilling af trådfremføringshastighed.
23
Tilslutning af beskyttelsesgas
12
Omkobler til krybestart FRA/TIL
Obs! Kølevandstilslutninger findes kun på visse modeller.
* ELP = ESAB Logic Pump se punkt 6.2.
6.2
Vandtilslutning
Ved tilslutning af vandkølet svejsepistol skal strømkildens strømafbryder for
netspænding være slukket og strømafbryderen for køleaggregatet skal være i
position ”ELP/0”.
Trådfremføringsenhed med vandtilslutning er forsynet med et vandaflæsningssystem
ELP (ESAB Logic Pump), som aflæser, om vandslangerne er tilsluttet. Ved tilslutning
starter vandpumpen automatisk.
Vandaflæsningen fungerer kun sammen med strømkilder, som er udstyret med ELP.
bm35d1da
-- 8 --
DK
6.3
Funktionsforklaringer
Efterbrændingstid
Efterbrændingstiden er en udvidelse af den tid, der går fra det øjeblik, hvor tråden
begynder at bremses, til det tidspunkt, hvor strømkilden afbryder svejsespændingen.
For kort efterbrændingstid giver stort trådudstik efter afsluttet svejsning med risiko
for, at tråden sidder fast i smeltebadet. En for lang efterbrændingstid giver kortere
trådudstik og større risiko for, at lysbuen brænder op i kontaktdysen.
Krateropfyldning
Krateropfyldning gør det lettere at undgå porer, varmerevner og kraterdannelse på
de steder i emnet, hvor svejsningen afsluttes.
Figur 1 viser, at svejsningen er blevet
afbrudt direkte, og i den størknede del i
centrum åbner der sig let en revne eller
et krater på grund af krybningen under
størkningsforløbet.
Fig 1. Svejseafslutning uden krateropfyldning
Figur 2 viser, at lysbuen fortsætter med
at give en vis varmetilførsel, mens smeltebadet størkner. Det ændrer størkningsforløbet, således at den sidst størknede
del af smeltebadet ender længst oppe,
og man derved undgår, at der opstår et
krater.
Fig 2. Svejseafslutning med krateropfyldning
2-- takt
Ved 2--taktsbetjening starter trådfremføringen, når pistolkontakten trykkes ind, og
afsluttes, når den slippes.
4-- takt
Ved 4--taktsbetjening starter gasflowet, når pistolkontakten trykkes ind, og
trådfremføringen starter, når den slippes. Svejseprocessen fortsætter, indtil
kontakten trykkes ind igen, trådfremføringen standser, og når kontakten slippes,
ophører gasflowet.
Krybestart
Krybestart betyder, at tråden fremføres med lav hastighed, indtil den får elektrisk
kontakt med emnet, og så øges farten til indstillet hastighed.
bm35d1da
-- 9 --
DK
Synergi
Hver enkelt kombination af trådtype, tråddiameter og gasblanding kræver sit unikke
forhold mellem trådfremføringshastighed og spænding (lysbuelængde) for at
tilvejebringe en stabilt fungerende lysbue. Fremføringsenheden har forprogrammerede såkaldte synergilinjer.
Når du vælger den forprogrammerede synergilinje, som passer til din trådtype,
tråddiameter og gasblanding, behøver du herefter bare at indstille en
trådfremføringshastighed, som passer til dit svejseemne. Spændingen
(lysbuelængden) følger automatisk med den forprogrammerede synergilinje, som du
har valgt.
Eftersom forskellige svejseemner og svejsefuger kræver små forskelle i spænding
(lysbuelængde), kan denne finjusteres i forhold til den forprogrammerede værdi.
Synergilinjer gør det let at finde de rigtige svejseparametre. Du vælger den
synergilinje, som passer til din svejsetråd/gas--kombination og indstiller dernæst
trådfremføringshastigheden. Spændingen følger derefter trådfremføringshastigheden
automatisk i overensstemmelse med synergilinjen.
Trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed angiver en fremføringshastighed (m/min) for tråden.
6.4
Håndtering
Trådfremføringsenheden kan med omkobler 8 stilles i ti forskellige drifspositioner:
MANUEL
6.4.1
, PROGRAM
samt SYNERGI 1 -- 8.
Manuel drift
. Hold ”PRESET”
Stil omkobler 8 i position
knappen 7 trykket inde, når du indstiller
trådfremføring 11 og spænding 4, displayet viser
de indstillede værdier for trådfremføring og
spænding. Under svejsning viser displayet den
målte buespænding og svejsestrøm.
Lagring af arbejdspunkt
Et arbejdspunkt består af en trådfremføringshastighed
og en svejsespænding. Stil omkobler 5 i en af de tre positioner 1, 2 eller 3. Indstil
trådfremføring og en spænding.
Tryk på lagringsknappen 6 for at lagre arbejdspunktet. Efter cirka 2,5 sekunder
tændes den grønne kontrollampe 2. Lampen er tændt, indtil man slipper
lagringsknappen.
Man kan også lagre trådfremføring og svejsespænding fra en synergilinje, se
”Lagring af arbejdspunkt” på side 12.
bm35d1da
-- 10 --
DK
6.4.2
Programposition
Stil omkobler 8 i position
og omkobler 5 i den
position, som indeholder de data du vil anvende.
Hvis en svejsepistol med programvælger er tilsluttet
fjernbetjeningen, skal man vælge arbejdspunkt med
denne. Man kan også skifte arbejdspunkt under
svejsning.
Bemærk, at hvis der findes fjernbetjening eller en
svejsepistol med programvalg tilsluttet
fjernbetjeningen, så kan man ikke vælge arbejdspunkt med omkobler 5.
Tryk ikke på lagringsknappen, når funktionsvælger 8 står i programposition.
I programposition kan kun de lagrede arbejdspunkter påvirke trådfremføring og
spænding. Alle andre indstillinger for trådfremføring og spænding er inaktive.
6.4.3
Synergiposition
Man kan vælge mellem 16 forskellige synergilinjer,
hvoraf to er programmerbare, se tabel på side 12
eller på etiketten, som sidder på den indvendige
side af lågen på fremføringsenheden.
Vælg med funktionsvælger 8 og omkobler 10 den
synergilinje, som svarer til den tråd du skal bruge.
Indstil trådfremføringshastigheden på drejeknap 4 .
Med et spændingspotentiometer fra fjernbetjeningen
eller drejeknap 4 kan man indstille en synergiafvigelse
fra den beregnede buespændingsreference. Hvis afvigelsen er nul, er den grønne
kontrollampe 2 tændt. En positiv eller negativ afvigelse indebærer, at lampen
slukkes. Hvis man vil tilbage til synergilinjen, justerer man spændingen tilbage, indtil
den grønne lampe tændes igen.
Synergiafvigelsen nulstilles, når man vælger en ny synergilinje.
Hvis der bruges fjernbetjening, nulstilles synergiafvigelsen ikke, når man skifter
synergilinje. Stiller man fjernbetjeningens potentiometer i midterposition, bliver
synergiafvigelsen nul.
Forindstilling
Hvis man trykker omkobler 7 ind, kan man aflæse de værdier på trådfremføring og
spænding, som er indstillet i de respektive synergilinjer. Displayet viser valgt
trådfremføring, samt svejsespænding med eventuel synergiafvigelse indregnet.
bm35d1da
-- 11 --
DK
Lagring af arbejdspunkt
Man kan lagre et vilkårligt punkt på en synergilinje på samme måde, som man lagrer
et arbejdspunkt i manuel drift:
S
Vælg en synergilinje.
S
Indstil en ønsket trådfremføring og synergiafvigelse.
S
Kontroller de valgte værdier ved at trykke på omkobler 7.
S
Vælg med omkobler 5 , i hvilket program du vil lagre de valgte svejsedata.
S
Tryk på lagringsknappen 6. Efter 2,5 sekunder lagres de indstillede svejsedata.
S
Den grønne kontrollampe 3 tændes, slip lagringsknappen 6.
Synergi A
1
Fe 1,0 80%Ar 20%CO2
2
Fe 1,2 80%Ar 20%CO2
3
Ss 1,0 98%Ar 2%CO2
4
Ss 1,2 80%Ar 20%CO2
5
Al Mg 1,2 100%Ar
6
Al Mg 1,6 100%Ar
7
Al Si 1,2 100%Ar
8
Al Si 1,6 100%Ar
14 forprogrammerede synergilinjer.
SSFCW
MCW
RFCW
BFCW
6.4.4
1
2
3
4
5
6
7
8
Synergi B
MCW 1,2 80%Ar 20%CO2
MCW 1,6 80%Ar 20%CO2
RFCW 1,2 80%Ar 20%CO2
RFCW 1,6 80%Ar 20%CO2
BFCW 1,2 80%Ar 20%CO2
BFCW 1,6 80%Ar 20%CO2
Programmerbar
Programmerbar
= Stailnless Steel Flux Cored Wire
= Metal Cored Wire
= Rutile Flux Cored Wire
= Basic Flux Cored Wire
Komponere egne synergilinjer
Hvis de forprogrammerede synergilinjer ikke passer til din kombination af trådtype,
tråddiameter og gasblanding, kan man med programmeringskasse PAH1, tilsluttet
fjernbetjeningen, lave to egne synergilinjer og lagre dem i trådfremføringsenhedens
hukommelse.
PAH 1 er tilbehør. Bestillingsnummer se på side 25.
bm35d1da
-- 12 --
DK
6.5
Trådfremføringstryk
Begynd med at kontrollere, at tråden ikke går stramt i trådlederen. Indstil derpå
trykket på trådboksens trykruller. Det er vigtigt, at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For at kontrollere, at trådtrykket er korrekt indstillet, kan man lade tråden køre ud
mod en isolerende genstand, f.eks. et stykke træ.
Når man holder pistolen cirka 5 mm fra træstykket (fig. 1), skal trådrullerne glide.
Holder man pistolen cirka 50 mm fra træstykket, skal tråden køre ud og bukke
sammen (fig. 2).
6.6
S
S
S
S
S
S
Udskiftning og indføring af tråd ESABFeed 30
Luk sidelågen op.
Løsn trykføleren ved at vippe den tilbage; så går trykrullerne op.
Ret 10--20 cm af den nye tråd ud. Fil grater og skarpe kanter på trådenden bort,
inden den indføres i trådfremføringsenheden.
Sørg for, at tråden kommer til at ligge rigtigt i fremføringsrullens rille og i hhv.
indløbsmundstykket og trådlederen.
Spænd trykføleren fast.
Luk sidelågen.
6.7
S
S
S
S
S
S
S
Udskiftning og indføring af tråd ESABFeed 48
Luk sidelågen op.
Pres trykanordningen nedad, og træk den hen mod dig selv og opad.
Træk bogien ud.
Ret 10--20 cm af den nye tråd ud. Fil grater og skarpe kanter på trådenden bort,
inden den indføres i trådfremføringsenheden.
Sørg for, at tråden kommer til at ligge rigtigt i fremføringsrullens rille og i hhv.
indløbsmundstykket og trådlederen.
Sæt bogien på plads.
Luk sidelågen.
bm35d1da
-- 13 --
DK
6.8
Udskiftning af fremføringsruller på ESABFeed 30
Luk sidelågen op.
Løsn trykføleren (1) ved at vippe den tilbage; så
går trykrullerne op.
S Løsn trykrullerne (2) ved at dreje akslen (3) 1/4
omgang med uret, og træk akslen ud. Trykrullerne
løsner sig.
S Tag fremføringsrullerne (4) af ved at løsne møtrikkerne
(5) og trække rullerne udad.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt rækkefølge.
S
S
Valg af rille i fremføringsrullerne
Vend fremføringsrullen, så dimensionsmærket for den ønskede
rille peger hen mod dig selv.
6.9
Udskiftning af fremføringsruller på ESABFeed 48
Luk sidelågen op.
Pres trykanordningen (1) nedad, og træk den hen
mod dig selv og opad.
S Træk bogien ud (2).
S Unbrakoskruerne (3) på holderen til
mellemmundstykket løsnes, og holderen tages
af.
S Indløbsmundstykkets skrue (4) løsnes, og
mundstykket skydes tilbage.
S Unbrakoskruen (5) i midten løsnes helt.
S De to udvendige unbrakoskruer (6) løsnes 1/2 omgang.
S Træk fremføringsrullerne (7) ud.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt rækkefølge.
S
S
Valg af rille i fremføringsrullerne
Anbring ingen, én eller to
medbringerskiver mellem den yderste
skive og fremføringsrullen. Obs! Ved
udskiftning af fremføringsrullerne (8)
skal hele bogien udskiftes.
bm35d1da
-- 14 --
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Eftersyn og rengøring
Trådfremføringsenheden
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
S
Rengøring og udskiftning af fremføringsmekanismens sliddele bør ske med
jævne mellemrum for at sikre fejlfri trådfremføring. Vær opmærksom på, at for
hård tilspænding kan medføre unormal slitage på trykrulle, fremføringsrulle og
trådleder.
Bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til
låst position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet. OBS! Drej fjedrene lige
meget.
Svejsepistolen
S
Rengøring og udskiftning af pistolens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at sikre fejlfri trådfremføring. Blæs jævnligt trådlederen ren, og gør
kontaktmundstykket rent.
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
ESABFeed 30--4/ ESABFeed 48--4 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--5 og EN 50199. Efter udført service eller
reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet
ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bm35d1da
-- 15 --
Skema
bm35e11a
-- 16 --
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Bestillingsnummer
1.
Feeder for Marathon Pact
Feeder with
capsuled bobbin
ESABFeed 30--4 M14 with water cooling
0459 114 895
0459 116 895
ESABFeed 48--4 M14 with water cooling
0459 114 995
0459 116 995
Spare parts list
0459 160 990
0459 160 990
bm35o11a
-- 17 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14
Sliddele
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 18 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14
bm29whj1
-- 19 --
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M14
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller (S)
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD) (S)
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 20 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M14
bm29whk1
-- 21 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Tilbehør
bm35a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 22 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Remote control unit M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG:wire feed speed and voltage
0459 491 895
Remote cable 23 pole -- 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
bm35a11a
-- 23 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Extension cable for remote control 23 pole
8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 880
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 881
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
bm35a11a
-- 24 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Connection set for 400 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 981
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 983
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
Connection set for 500 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Programming unit
PAH1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 525 880
bm35a11a
-- 25 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Welding gun with EURO connection
Self cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60&
285A 60%
0.6 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.6 -- 1.6
PSF 505
0458 401 884
0458 401 885
475A 60%
410A 60%
0.6 -- 2.4
Self cooled with RS3 Remote 3-- step program switch
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0469 798 882
0469 798 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 405
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.6 -- 1.6
Water cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
CO2
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
Mix Ar
PSF 410W
0458 400 882
0458 400 883
425A 100% 400A 100%
0.6 -- 1.6
PSF 510W
0458 400 884
0458 400 885
500A 100% 440A 100%
0.6 -- 2.4
Water cooled with RS3 Remote 3-- step program switch
Type
Ordering no.
Max welding current
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
PSF 410W
0458 400 898
0458 400 899
425A 100% 400A 100%
0.6 -- 1.6
PSF 510W
0458 400 900
0458 400 901
500A 100% 440A 100%
0.6 -- 2.4
bm35a11a
-- 26 --
CO2
Wire dimensions
Mix Ar
Edition 051220
page
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising