ESAB | ESABFeed 30L-4i | Instruction manual | ESAB ESABFeed 30L-4i Brugermanual

ESAB ESABFeed 30L-4i Brugermanual
DK
ESABFeed 30L- 4i
Brugsanvisning
0459 813 001 DK 051220
Valid for serial no. 535--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1 Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vandtilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådfremføringstryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådskift og indføring af tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsruller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
16
18
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at elektrodefremøringsenhed ESABFeed 30L--4i fra serienummer 535 er i overensstemmelse med standarden IEC/
EN 60974--5 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden IEC/
EN 60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--10--07
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
bm44d1da
-- 3 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU--direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles
separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du
skaffe dig oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
bm44d1da
-- 4 --
DK
3
INDLEDNING
Trådfremføringsenhederne ESABFeed 30L--4i med betjeningspanel MA23 eller
MA23A, er beregnet til MIG/MAG--svejsning sammen med svejsestrømkilde
ESABMig 300i.
De findes i forskellige udgaver, se side 14.
Fremføringsenhederne indeholder firehjulsdrevne fremføringsmekanismer samt
styreelektronik.
De kan anvendes sammen med tråd på ESAB’s MarathonPact eller på trådspole
(standard Ø 300 mm, tilbehør Ø 440 mm).
Fremføringsenheden kan placeres enten på strømkildens vogn, hængende over
arbejdspladsen, på en aflastningsarm eller på gulvet med eller uden kørestel.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 18.
3.1
Udstyr
Trådfremføringsenheden leveres med:
S
Brugsanvisning til trådfremføringsenhed
S
Brugsanvisning på engelsk til betjeningspanel
S
Dekal med anbefalede sliddele
3.2
Betjeningspanel
Trådfremføringsenheden leveres med et af følgende betjeningspaneler:
MA23
Drejeknapper til indstilling af spænding og
trådfremføringshastighed/strøm. Øvrige indstillinger med
trykknapper.
MA23A
Drejeknapper til indstilling af spænding/ QSett og
trådfremføringshastighed/strøm. Øvrige indstillinger med
trykknapper.
Betjeningspanelerne er udførligt beskrevet i en særskilt brugsanvisning.
bm44d1da
-- 5 --
DK
4
TEKNISKE DATA
ESABFeed 30L--4i
Forsyningsspænding
42 V 50--60 Hz
Effekt
180 VA
Motorstrøm Imaks.
3,5 A
Trådfremføringshastighed
0,8--25,0 m/min
Tilslutning af svejsepistol
EURO
Maks. diameter trådspole
300 mm (*440 mm)
Tråddimension
Fe
Ss
Al
Rørtråd
0,6--1,2 mm
0,6--1,2 mm
1,0--1,2 mm
0,8--1,2 mm
Vægt
15 kg
Dimensioner (l x b x h)
690 x 275 x 420 mm
Beskyttelsesgas
maks. tryk
Alle typer beregnet til MIG/MAG--svejsning
5 bar
Kølevæske
maks. tryk
50 % vand / 50 % glykol
5 bar
Tilladt belastning ved
60 % intermittens
365 A
Kapslingsklasse
med indkapslet spoleholder
uden indkapslet spoleholder
IP23
IP2X
* Tilbehør se på side 18.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande
og vand. Udstyr, der er mærket IP 2X, er beregnet til indendørs brug.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
bm44d1da
-- 6 --
DK
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
VARNING!
Ved svejsning i miljø med forhøjet chokfare, må kun anvendes strømkilder beregnet til dette
miljø; disse strømkilder er mærket med symbolet .
5.1
Forholdsregler ved løft
Bestillingsnummer for løfteøje finder du på side 18.
OBS! Hvis der bruges anden ophængningsanordning, skal denne være elektrisk
isoleret fra trådfremføringsenheden.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Obs! Træk aldrig i
pistolen.
ADVARSEL!
Sørg for, at lugerne i siden er lukket under drift.
ADVARSEL!
For at forhindre, at trådspolen glider af bremsenavet, stilles
bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde drejegreb,
i henhold til instruktionen som sidder ved bremsenavet.
bm44d1da
-- 7 --
DK
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
ADVARSEL!
Der er risiko for at udstyret vælter, når trådfremføringsenheden udstyres med aflastningsarm.
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner.
6.1
Tilslutninger og kontrolmuligheder
1
Betjeningspanel,
(se særskilt brugsanvisning)
6
Tilslutning af svejsestrøm fra strømkilde
(OKC)
2
Tilslutning af fjernbetjening
7
Tilslutning af kontrolkabel fra strømkilde
eller køleaggregat
3
Tilslutning BLÅ, med ELP* for kølevand til
svejsepistol
8
Tilslutning RØD, af kølevand til køleaggregat
4
Tilslutning RØD, af kølevand fra svejsepistol
9
Tilslutning af beskyttelsesgas
5
Tilslutning af svejsepistol
10
Tilslutning BLÅ, af kølevand fra køleaggregat
OBS! Kølevandstilslutninger findes kun på visse modeller.
*ELP = ESAB Logic Pump, se punkt 6.2.
6.2
Vandtilslutning
Trådfremføringsenhed med vandtilslutning er forsynet med et aflæsningssystemELP
(ESAB Logic Pump), som aflæser, om vandslangerne er tilsluttet. Ved tilslutning af
vandkølet svejsepistol starter vandpumpen.
Aflæsningen fungerer kun sammen med strømkilder, som er udstyret med ELP.
bm44d1da
-- 8 --
DK
6.3
Trådfremføringstryk
Begynd med at kontrollere, at tråden ikke går stramt i trådlederen. Indstil derpå
trykket på trådboksens trykruller. Det er vigtigt, at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For at kontrollere, at trådtrykket er korrekt indstillet, kan man lade tråden køre ud
mod en isolerende genstand, f.eks. et stykke træ.
Når man holder pistolen cirka 5 mm fra træstykket (fig. 1), skal trådrullerne glide.
Holder man pistolen cirka 50 mm fra træstykket, skal tråden køre ud og bukke
sammen (fig. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Trådskift og indføring af tråd
Luk sidelågen op.
Løsn trykføleren ved at vippe den tilbage; så går trykrullerne op.
Ret 10--20 cm af den nye tråd ud. Fil grater og skarpe kanter på trådenden bort,
inden den indføres i trådfremføringsenheden.
Sørg for, at tråden kommer til at ligge rigtigt i fremføringsrullens rille og i hhv.
udløbsmundstykket og trådlederen.
Spænd trykføleren fast.
Luk sidelågen.
6.5
Udskiftning af fremføringsruller
Luk sidelågen op.
Løsn trykføleren (1) ved at vippe den tilbage; så
går trykrullerne op.
S Løsn trykrullerne (2) ved at dreje akslen (3) 1/4
omgang med uret, og træk akslen ud. Trykrullerne
løsner sig.
S Tag fremføringsrullerne (4) af ved at løsne møtrikkerne
(5) og trække rullerne udad.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt rækkefølge.
S
S
Valg af rille i fremføringsrullerne
Vend fremføringsrullen, så dimensionsmærket for den ønskede
rille peger hen mod dig selv.
bm44d1da
-- 9 --
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Eftersyn og rengøring
Trådfremføringsenheden
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
S
Rengøring og udskiftning af fremføringsmekanismens sliddele bør ske med
jævne mellemrum for at sikre fejlfri trådfremføring. Vær opmærksom på, at for
hård tilspænding kan medføre unormal slitage på trykrulle, fremføringsrulle og
trådleder.
Bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til
låst position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet. OBS! Drej fjedrene lige
meget.
Svejsepistolen
S
Rengøring og udskiftning af pistolens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at sikre fejlfri trådfremføring. Blæs jævnligt trådlederen ren, og gør
kontaktmundstykket rent.
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
ESABFeed 30L--4i er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--5 og EN 60974--10. Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bm44d1da
-- 10 --
p
-- 11 --
Skema
bm44e
-- 12 --
Edition 051220
bm44e
-- 13 --
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 116 587 Wire feed unit
ESABFeed 30L--4i with control panel MA23
0459 116 597 Wire feed unit
ESABFeed 30L--4i with control panel MA23 and water cooling
0459 116 588 Wire feed unit
ESABFeed 30L--4i with control panel MA23A
0459 116 598 Wire feed unit
ESABFeed 30L--4i with control panel MA23A and water cooling
0459 839 001 Spare parts list
ESABFeed 30L--4i
0459 912
Instruction manual
Control panel MA23 and MA23A
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm44o
-- 14 --
Edition 051220
p
-- 15 --
ESABFeed 30L- 4i
Sliddele
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.2 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm44w
-- 16 --
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
bm44w
-- 17 --
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
Tilbehør
bm44a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
Note! The wire feed unit must be placed on the
floor when this adaptor i used.
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 18 --
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Connection set 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 580
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 581
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 582
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm44a11a
-- 19 --
0456 528 583
0456 528 590
0456 528 591
0456 528 592
0456 528 593
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control adapter RA23 23 pole . . . . . 0459 491 911
For connecting welding gun with RS3 program
selector to CAN based equipment.
bm44a11a
-- 20 --
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Remote adapter kit
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 881
bm44a11a
-- 21 --
Edition 051220
ESABFeed 30L- 4i
Connection kit without wire feed speed adjustment
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm44a11a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 22 --
Edition 051220
P
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising