ESAB | RoboFeed 30-4 | Instruction manual | ESAB RoboFeed 30-4 Användarmanual

ESAB RoboFeed 30-4 Användarmanual
SE
Aristo RoboFeed 30- 4
Bruksanvisning
0461 030 001 SE 051220
Valid for serial no. 501--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5.1 Avslutningsmotstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Exempel på ett robotsvetssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasflödesvakt (om monterad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådmatningstryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte och införing av tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
9
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
13
14
16
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att trådmatarenhet Aristo RoboFeed 30--4 från serienummer 501 är i överensstämmelse med standard IEC/EN
60974--5 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt
villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--04--20
Henry Selenius
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
bm40d1sa
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
3
INTRODUKTION
Trådmatarenhet Aristo RoboFeed 30-- 4 är avsedd för MIG/MAG--svetsning
tillsammans med en robotutrustning.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 16.
3.1
Utrustning
Trådmatarenheten levereras med bruksanvisning och en dekal med rekommenderade slitdelar.
bm40d1sa
-- 4 --
SE
4
TEKNISKA DATA
Aristo RoboFeed 30--4
Matningsspänning
42 V 50 -- 60 Hz
Effektbehov
147 VA
Motorström Imax
3,5 A
Inställningsdata
Trådmatningshastighet
0,8 -- 25,0 m/min
Pistolanslutning
EURO
Tråddimension
Fe
Ss
Al
Rörtråd
0,6
0,6
1,0
0,8
Vikt
7,3 kg
Dimensioner (l x b x h)
362 x 246 x 235 mm
Skyddsgas
max tryck
Gaser för MIG/MAG--svetsning
5 bar
Kylvätska
max tryck
50 % vatten / 50 % glycol
5 bar
Tillåten belastning vid
60% intermittens
100% intermittens
500 A
280 A
Kapslingsklass
IP2X
-----
1,6 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Intermittensfaktorn gäller vid 40˚C.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 2X är avsedd för inomhusbruk.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
VARNING!
Vid svetsning i miljö med förhöjd elektrisk fara ska endast strömkällor avsedda för denna miljö
användas, dessa strömkällor är märkta med symbolen
.
bm40d1sa
-- 5 --
SE
5.1
Avslutningsmotstånd
För att undvika kommunikationsstörningar ska
CAN--bussens ändar vara försedda med
avslutningsmotstånd.
Avslutningsmotståndet levereras med strömkällan.
CAN--bussens ena ände finns i inställningspanelen,
vilken har ett inbyggt motstånd. Den andra änden finns
i trådmatarenheten och skall vara försedd med
avslutningsmotstånd placerat enligt följande figur.
5.2
Exempel på ett robotsvetssystem
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Se till att sidoluckorna är stängda under drift.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
bm40d1sa
-- 6 --
SE
6.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Vit indikeringslampa, matningsspänning
TILL
9
Anslutning för svetspistol (EURO)
2
Omkopplare för gasspolning
10
Anslutning för sprutensningsluft in
3
Omkopplare för omvänd trådmatning
11
Anslutning för kylvatten från strömkälla
(kylaggregat), BLÅ
4
Omkopplare för kalltrådsmatning
12
Anslutning för kylvatten till strömkälla
(kylaggregat), RÖD
5
Anslutning för signaler till/från robotens
svetspistol
13
Anslutning för skyddsgas
6
Anslutning för sprutensningsluft ut
14
Anslutning för svetsström från strömkälla,
(OKC)
7
Anslutning för kylvatten från svetspistol,
RÖD
15
Anslutning för avslutningsmotstånd eller
vidarekoppling till nästa trådmatarenhet
8
Anslutning för kylvatten till svetspistol,
BLÅ
16
Anslutning för manöverkabel från
strömkälla
Symbol och funktionsförklaringar
Sprutrensningsluft in (10)
Skyddsgas (13)
Sprutrensningsluft ut (6)
Används för sprutrensning av kontaktmunstycket i svetspistolen.
Gasspolning (2)
Används vid mätning av gasflödet eller för att spola gasslangarna rena från eventuell
luft och fukt innan svetsning påbörjas. Gasspolningen utförs utan att spänning och
trådmatning går igång.
bm40d1sa
-- 7 --
SE
Omvänd trådmatning (3)
Används för att backa tillbaka tråden vid t.ex byte av trådbobbin.
Kalltrådsmatning (4)
Används när man vill mata fram tråd utan att svetsspänningen går till.
6.2
Gasflödesvakt (om monterad)
Gasflödesvakten bryter pågående svetsprocess om gasflödet underskrider 3,5 l/min.
När detta sker visas ett felmeddelande via inställningslådan.
6.3
Trådmatningstryck
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in trycket
på matarenhetens tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för hårt.
Fig. 1
Fig. 2
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot ett
isolerat föremål, till exempel en träbit.
När man håller pistolen cirka 5 mm från träbiten (fig. 1) skall matarrullarna slira.
Håller man pistolen cirka 50 mm från träbiten skall tråden matas ut och vecka sig
(fig. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Byte och införing av tråd
Öppna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren genom att fälla den bakåt, tryckrullarna åker upp.
Räta ut den nya tråden 10--20 cm. Fila bort grader och vassa kanter på
trådänden innan den förs in i trådmatarenheten.
Se till att tråden kommer rätt i matarrullens spår och in i utloppsmunstycket
respektive trådledaren.
Spänn fast tryckgivaren.
Stäng sidoluckan.
bm40d1sa
-- 8 --
SE
6.5
Byte av matarrullar
Öpnna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren (1) genom att fälla den bakåt,
tryckrullarna åker upp.
S Lossa tryckrullarna (2) genom att vrida axeln (3)
1/4--varv medurs och drag ut axeln. Tryckrullarna
lossar.
S Lossa matarrullarna (4) genom att skruva bort
muttrarna (5) och dra ut rullarna.
Vid montering upprepa ovanstående i omvänd ordning.
S
S
Val av spår i matarrullarna
Vänd matarrullen med dimensionsmärkningen för önskat spår
mot dig.
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Kontroll och rengöring
Trådmatarenheten
Kontrollera regelbundet att matarenheten ej är nedsmutsad.
S
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna
mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning. Observera att för hårt
inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och
trådledare.
Pistol
S
Rengöring och byte av pistolens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
erhålla en störningsfri trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och
rengör kontaktmunstycket.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Aristo RoboFeed 30--4 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974--5 och EN 50199. Efter utförd service eller
reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte
avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bm40d1sa
-- 9 --
Schema
bm40e
-- 10 --
Edition 051220
bm40e
-- 11 --
Edition 051220
p
-- 12 --
Aristo RoboFeed 30- 4
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Note
0461 000 880 Wire feed unit
Aristo RoboFeed 30--4
23 pole
0461 000 881 Wire feed unit
Aristo RoboFeed 30--4
12 pole
0461 030 990 Spare parts list
Aristo RoboFeed 30--4
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bm40o
-- 13 --
Edition 051220
Aristo RoboFeed 30- 4
Slitdelar
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 14 --
Edition 051220
Aristo RoboFeed 30- 4
bm29whj1
-- 15 --
Edition 051220
Aristo RoboFeed 30- 4
Tillbehör
Connection plate compl 12 pol
bm40a
.............
0461 057 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . .
F102 440 880
Adapter with needle bearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0455 053 881
Adapterplate for mounting on the robot arm . . . . .
0461 038 880
Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0461 045 880
Side panel with window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0461 003 880
-- 16 --
Edition 051220
P
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising