ESAB | Aristo YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Aristo YardFeed 200 User manual

ESAB Aristo YardFeed 200 User manual
HU
Aristo YardFeed 200
Kezelési utasítások
0459 936 001 HU 051201
Valid for serial no. 548--xxx--xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MA6 vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Bekötések és vezérlõeszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az egyes funkciók ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huzalelõtolási nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A huzal cseréje és bevezetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A huzaladagoló cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
9
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
Ellenõrzés és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
15
16
18
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
NYILATKOZAT
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Sweden, feleõssége tudatában kinyilatkozza, hogy az
548 sorozatszámú Aristo YardFeed 200 elktródaadagoló berendezés kielégíti az IEC/EN 60974-5
szabványt a (73/23/EEG) sz. utasítás elõírásai szerint a (93/68/EEG) kiegészítéssel együtt, valamint az
IEC/EN 60974-10 szabványt a (89/336/EEG) sz. utasítás elõírásai szerint a (93/68/EEG) kiegészítéssel
együtt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--11--29
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
bm46d1ua
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
bm46d1ua
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
Az MA6 vezérlõpanellel ellátott Aristo YardFeed 200 huzalelõtoló egység MIG/MAG
hegesztéshez készült, léptetõ- és tirisztoros vezérlésû hegesztõ áramforrással.
Különféle változatokban áll rendelkezésre, lásd az 15oldalt.
A huzalelõtoló négy huzalelõtoló mechanizmusból, valamint vezérlõ elektronikából áll.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 18 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
A huzalelõtolót a következõkkel szállítjuk:
S
a huzalelõtolóra, és
S
a vezérlõpanelre vonatkozó használati utasítás.
S
Matrica, ajánlott kopó alkatrészekkel
S
Gázárammérõ
3.2
MA6 vezérlõpanel
Feszültség- és huzalelõtolási sebesség /hegesztõáram-szabályozó
gombokkal. Az egyéb paraméterek nyomógombokkal, a kijelzõn
megjelenõ szöveges üzenetek szerint állíthatók be.
Az MA6 vezérlõpanel részletes leírását lásd a külön kezelési útmutatókban.
4
MÛSZAKI ADATOK
Aristo YardFeed 200
Hálózati feszültség
42 V, 50-60 Hz
Energiafelvétel
180 VA
Motor áram Imax
3,5 A
Huzalelõtolás sebessége
0,8-25,0 m/perc
A hegesztõpisztoly
csatlakoztatása
EURO
A huzalcséve maximális átmérõje
200 mm
Huzalátmérõ
Fe
Ss
Al
Beles hegesztõpálca
0,6 -1,2 mm
0,6 -1,2 mm
1,0 -1,2 mm
0,8 -1,2 mm
Tömeg
11,3 kg
Befoglaló méretek (hossz x
szélesség x magasság)
593 x 210 x 302 mm
Védõgáz
max. nyomás
Minden típus MIG/MAG hegesztéshez készült.
5 bar
bm46d1ua
-- 5 --
HU
Aristo YardFeed 200
Hûtés típusa
max. nyomás
60% víz / 40% etilénglikol
5 bar
Maximális megengedett terhelés
60%-os mûködési ciklus
365 A
A készülékház védettségi foka
IP23
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
FIGYELEM!
Elektromos áram okozta jelentõs veszélyt rejtõ környezetben végzett hegesztés esetén csak az ilyen
környezetben használatra szánt áramforrás alkalmazható. Az ilyen áramforrásokon a
szimbólum
látható.
5.1
bm46d1ua
Emelési utasítások
-- 6 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
FIGYELEM!
Gondoskodjon róla, hogy muködés közben az oldalsó panelek zárva legyenek.
VIGYÁZAT!
Az elktródaorsó lecsúszását a féktengelyagyról megelõz endõ: Zárja le az
orsót a piros karral, a féktengelyagy közelében elhelyezett figyelmeztetõ
címke sz!
VIGYÁZAT!
Forgó alkatrészek becsípési veszélyt jelentenek, legyen óvatos
6.1
Bekötések és vezérlõeszközök
1
Az áramforrástól kapott hegesztõáram
csatlakoztatása (OKC)
7
KÉK csatlakozás, a hegesztõpisztolyhoz
vezetett hûtõközeget továbbító ELP*-vel.
2
A védõgáz csatlakoztatása
8
Csatlakoztatás a távirányító egységhez
3
Az áramforrástól vezetett vezérlõkábel
csatlakoztatása
9
Biztonsági kapcsoló
4
Az áramforráshoz vezetett hûtõközeg
bekötése (hûtõegység) - VÖRÖS
10
A hegesztõpisztoly bekötése
5
Az áramforrástól elvezetett hûtõközeg
bekötése (hûtõegység) KÉK
11
Vezérlõpanel,
(Lásd a külön használati utasítást!)
6
A hegesztõpisztolytól visszaérkezõ hûtõközeg
bekötése - VÖRÖS
AH 0744
Megjegyzés! A hûtõközeg-bekötés csak egyes modelleknél áll rendelkezésre.
* ELP = ESAB intelligens szivattyú, lásd a 6.2 pontot.
bm46d1ua
-- 7 --
HU
6.2
Az egyes funkciók ismertetése
Vízhûtés csatlakoztatása
A vízcsatlakozással ellátott huzalelõtoló egység ELP (ESAB Intelligens Szivattyú)
vízérzékelõ rendszerrel van felszerelve, amely ellenõrzi, hogy a tömlõk csatlakoztatva
vannak-e. Amikor a vízhûtéses hegesztõpisztoly víztömõi be vannak kötve, a vízszivattyú
mûködésbe lép.
A vízérzékelés csak az ELP-vel felszerelt áramforrások esetében mûködik.
Feszültségmentesítés
Csatlakoztassa a feszültségmentesítõt a huzalelõtoló egység hátsó részéhez és a
csatlakozó kábelhez.
Biztonsági kapcsoló
0Hegesztés KI(kapcsolva)
1Hegesztés BE(kapcsolva)
Hõ BE (tartozék) és hegesztés KI(kapcsolva)
Az orsó területét melegítik, hogy a hegesztõhuzal
hegesztéskor ne legyen nyirkos.
a biztonsági kapcsoló 0 vagy
állásban van, a vezérlõpanelen a kód jelenik
Amikor
meg. Ez azt jelenti, hogy nem lehet hegeszteni. Amikor a kapcsoló 1 állásban van, megint
lehet hegeszteni. A kód törléséhez nyomja meg bármelyik funkcióbillentyût.
Gázáram szabályozása
A = Gázáram szabályozása
B = Gázárammérõ
bm46d1ua
-- 8 --
HU
6.3
Huzalelõtolási nyomás
Elõször is ellenõrizze hogy a drót könnyen járjon a vezetõvályatban. Állítsa be ezután a
nyomást az adagoló görgõin. A nyomás ne legyen túl nagy.
1 ábra
2 ábra
Az adagolónyomás ellenõrzése elvégezhetõ a drót adagolásával egy szigetelt test, pl. egy
fadarab felé.
Ha a pisztolyt kb. 5 mm-re tartja a fadarabtól (1 ábra), a görgõknek csúszni kell.
Ha a pisztolyt kb. 50 mm-re tartja a fadarabtól, a drótnak ki kell jönnie és elgörbülnie (2
ábra).
6.4
S
S
S
S
S
S
A huzal cseréje és bevezetése
Nyissa fel az oldalsó panelt.
Visszahajtva kösse ki a nyomásérzékelõt; a nyomógörgõk felfelé mozdulnak el.
Az új huzal 10-20 cm-ét egyenesítse ki. Mielõtt a huzal végét beillesztené a
huzalelõtoló egységbe, távolítsa el a revéket és az éles széleket.
Ellenõrizze, hogy a huzal megfelelõen illeszkedjen a huzaltovábbító vájatába és az
adagoló csúcsba, vagy a huzalvezetõbe.
Rögzítse a nyomásérzékelõt.
Zárja be az oldalsó panelt.
6.5
A huzaladagoló cseréje
Nyissa fel az oldalsó panelt.
Visszahajtva kösse ki a nyomásérzékelõt (1); a
nyomógörgõk felfelé mozdulnak el.
S A tengelyt (3) az óramutató járásával azonos irányban,
egy negyed fordulattal elforgatva kapcsolja szét a
nyomógörgõket (2) és húzza ki a tengelyt. A
nyomógörgök szétkapcsolódnak.
S Az anyákat (5) lecsavarozva szerelje szét az
adagológörgõket (4) és húzza ki a görgõket.
A telepítés során ismételje meg a fenti lépéseket, de fordított sorrendben.
S
S
Vájatválasztás az adagológörgõkben
A kívánt vájathoz tartozó, méretbeállító jellel ellátott adagológörgõt fordítsa maga felé.
bm46d1ua
-- 9 --
HU
7
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható mûködéshez.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
7.1
Ellenõrzés és tisztítás
A huzaladagoló egység
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a huzaladagoló egység nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
S
Rendszeres idõközönként meg kell tisztítani és cserélni kell a huzaladagoló egység
elhasználódó részeit, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Megjegyzendõ, hogy
ha az elõfeszítés túl erõs, a nyomógörgõ, az adagológörgõ és a huzalvezetõ túlzottan
elkophat.
A fékagy
Az agyat szállítás elõtt beállítjuk. Ha a késõbbiekben módosítás
szükséges, kövesse az alábbi utasításokat: Úgy állítsa be a fékagyat,
hogy a huzalelõtolás leállításakor a huzal kicsit laza maradjon.
S
A féknyomaték beállítása:
S
A piros gombot állítsa zárt állásba.
S
Illesszen imbuszkulcsot az agy
csavarjaiba.
Ha a csavarokat az óramutató járásával azonos irányban fordítja el, a féknyomaték nõ.
Ha az óramutató járásával ellentétes irányban, akkor a féknyomaték csökken.
MEGJEGYZÉS! Mindkét csavart azonos mértékben fordítsa el.
Hegesztõpisztoly
S
Rendszeres idõközönként meg kell tisztítani és cserélni kell a hegesztõpisztoly kopó
részeit, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Rendszeresen fúvassa ki a
huzalvezetõt és tisztítsa meg az érintkezõ csúcsot.
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Aristo YardFeed 200 kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--5 és az EN 60974--10
nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz
feladata annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bm46d1ua
-- 10 --
p
-- 11 --
Kapcsolási rajz
Aristo YardFeed 200
bm46e
-- 12 --
Edition 051201
bm46e
-- 13 --
Edition 051201
p
-- 14 --
Aristo YardFeed 200
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0459 906 886 Wire feed unit
Aristo YardFeed 200 with control panel MA6
0459 906 896 Wire feed unit
Aristo YardFeed 200 with control panel MA6 and water
cooling
0459 839 005 Spare parts list
Aristo YardFeed 200
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm46o
-- 15 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Kopó alkatrészek
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm46w
-- 16 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
bm46w
-- 17 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Kopó alkatrészek
OKC angle connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0365 557 001
1 male and 2 female connection
Control panel protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 961 880
Gas flow meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0368 952 001
Heating kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 941 880
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . 0457 341 880
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 600 880
bm46a
-- 18 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
Connection set
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm46a
-- 19 --
0459 528 582
0459 528 583
0459 528 584
0459 528 585
0459 528 586
0459 528 592
0459 528 593
0459 528 594
0459 528 595
0459 528 596
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm46a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 20 --
Edition 051201
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising