ESAB | Aristo YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Aristo YardFeed 200 Handleiding

ESAB Aristo YardFeed 200 Handleiding
NL
Aristo YardFeed 200
Gebruiksaanwijzing
0459 936 001 NL 051201
Valid for serial no. 548--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Bedieningspaneel MA6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitleg van de verschillende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdraad verwisselen en plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrollen verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
9
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
15
16
18
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid Aristo YardFeed 200 van het serienummer 548 in overeenstemming is met norm IEC/EN 60974--5 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met annex
(93/68/EEG) en met norm IEC/EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met
annex (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--11--29
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bm46d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
bm46d1ha
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
De draadaanvoereenheid Aristo YardFeed 200 met bedieningspaneel MA6, is
geschikt voor MIG/MAG--lassen met de Aristo--lasstroombronnen.
Ze worden in verschillende uitvoeringen geleverd, zie pagina15.
De draadaanvoereenheden zijn uitgerust met vierwielaangedreven draadaanvoermechanismen en bedieningselektronica.
Zie pagina 18 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De draadaanvoereenheid wordt geleverd met:
S
S
S
S
Instructiehandleiding voor de draadaanvoereenheid
Instructiehandleiding voor het bedieningspaneel
Sticker met aanbevolen onderdelen
Gasstroommeter
3.2
Bedieningspaneel MA6
Knoppen voor instelling van de spanning en de draadtoevoersnelheid / lasstroom. Andere parameters worden geregeld met
drukknoppen, met tekst op het display.
In de aparte instructiehandleiding vindt u gedetailleerde beschrijving van het
MA6--bedieningspaneel.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Aristo YardFeed 200
Netspanning
42 V, 50--60 Hz
Benodigd vermogen
180 VA
Motorstroom Imax.
3,5 A
Draadaanvoersnelheid
0,8--25,0 m/min
Toortsaansluiting
EURO
Max. diameter draadspoel
200 mm
Draaddiameter
Fe
Ss
Al
Gevulde draad
0,6--1,2 mm
0,6--1,2 mm
1,0--1,2 mm
0,8--1,2 mm
Gewicht
11,3 kg
Afmetingen (l x b x h)
593 x 210 x 302 mm
Beschermgas
Max. druk
Alle soorten zijn bedoeld voor MIG/MAG--lassen
5 bar
bm46d1ha
-- 5 --
NL
Aristo YardFeed 200
Soort koeling
Max. druk
60% water / 40% ethyleenglycol
5 bar
Maximaal vermogen bij
60% inschakelduur
365 A
Beschermingsklasse behuizing
IP23
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen alleen stroombronnen die
speciaal geschikt zijn voor dergelijke omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn
voorzien van het symbool
.
5.1
bm46d1ha
Hijsinstructies
-- 6 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
De zijpanelen moeten tijdens het gebruik gesloten zijn!
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
6.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Aansluiting voor lasstroom van de
stroombron (OKC)
7
BLAUWE aansluiting, met ELP* voor
koelvloeistof naar de lastoorts
2
Aansluiting voor beschermgas
8
Aansluiting voor afstandsbediening
3
Aansluiting voor de besturingskabel van
de stroombron
9
Veiligheidsschakelaar
4
RODE aansluiting voor koelvloeistof naar
de voedingseenheid (koeleenheid)
10
Aansluiting voor lastoorts
5
BLAUWE aansluiting voor koelvloeistof
van de voedingseenheid (koeleenheid)
11
Bedieningspaneel,
(zie aparte instructiehandleiding)
6
RODE aansluiting, voor koelwater van
lastoorts
AH 0744
Opmerking! Koelwateraansluitingen zijn alleen op bepaalde modellen beschikbaar.
* ELP = ESAB Logic Pump, zie 6.2.
bm46d1ha
-- 7 --
NL
6.2
Uitleg van de verschillende functies
Wateraansluiting
De draadaanvoereenheid met wateraansluiting is uitgerust met een waterdetectiesysteem ELP (ESAB LogicPump) dat controleert of de waterslangen zijn
aangesloten. Bij aansluiting van een watergekoelde lastoorts start de waterpomp
automatisch.
Waterdetectie werkt alleen bij stroombronnen die zijn uitgerust met ELP.
Trekontlasting
Bevestig de trekontlasting aan de haak aan de achterzijde van de aanvoereenheid
en aan de verbindingskabel.
Veiligheidsschakelaar
0 Lassen UIT
1 Lassen AAN
Warmte AAN (accessoire) en lassen UIT
Het gebied rond de draadspoel wordt
verwarmd zodat de lasdraad tijdens het lassen
droog blijft.
De code
verschijnt op het bedieningspaneel als de veiligheidsschakelaar in de
positie 0 of
staat. Lassen is nu niet mogelijk. Als de schakelaar in de positie 1
staat, kunt u lassen. U annuleert de code met een willekeurige functietoets.
Gasstroombeheer
A = Gasstroom beheren
B = Gasstroommeter
bm46d1ha
-- 8 --
NL
6.3
Druk draadaanvoer
Controleer om te beginnen of de draad niet stroef door de draadgeleider gaat. Stel
vervolgens de druk in voor de drukrollen in het aanvoermechanisme. Het is
belangrijk dat de druk niet te groot is.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Om te controleren of de bovendruk juist is ingesteld, kan een draad worden
doorgevoerd tegen een geïsoleerd voorwerp, bijvoorbeeld een blokje hout.
Als het pistool circa 5 mm van het houtblokje wordt gehouden (fig. 1) dienen de
aanvoerrollen te slippen.
Als het pistool circa 50 mm van het houtblokje wordt gehouden, dient de draad te
worden doorgevoerd en te buigen (fig. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Lasdraad verwisselen en plaatsen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor los door deze naar achteren te duwen. De drukrollen
komen dan omhoog.
Rol de nieuwe lasdraad 10--20 cm uit. Vijl eventuele bramen en scherpe randen
aan het uiteinde van de draad weg voordat u deze in de draadaanvoereenheid
laat lopen.
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier in de groef van de draadrol en in
het uitvoermondstuk of de lasdraadgeleider wordt geplaatst.
Zet de druksensor vast.
Sluit het zijpaneel.
6.5
Draadaanvoerrollen verwisselen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor (1) los door deze naar
achteren te duwen. De drukrollen komen dan
omhoog.
S Maak de drukrollen (2) los door de as (3) een
kwartslag rechtsom te draaien en de as uit te
nemen. De drukrollen komen dan los.
S Maak de draadaanvoerrollen (4) los door de moeren
(5) los te draaien en de rollen uit te nemen.
Herhaal bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde volgorde bij
het plaatsen van de draadaanvoerrollen.
S
S
bm46d1ha
-- 9 --
NL
Keuze van groef in draadaanvoerrollen
Draai de draadaanvoerrol met de afmetingsmarkering voor de gewenste groef naar
u toe.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Draadaanvoereenheid
Controleer regelmatig of de draadaanvoereenheid niet vervuild is.
S
Het draadaanvoermechanisme moet regelmatig worden schoongemaakt en de
versleten onderdelen moeten vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Een te hoge voorspanning kan leiden tot
abnormale slijtage van het drukmechanisme, de aanvoerrol en de
draadgeleider.
De remnaaf
De naaf is bij aflevering afgesteld. Als de naaf moet worden
bijgesteld, volgt u onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo
in dat de draad een beetje slap hangt als de
draadaanvoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Stel de rode knop in op de
geblokkeerde positie.
S
Steek een stiftsleutel in de schroeven van de remnaaf.
Als u de schroeven rechtsom draait, wordt het remmoment vergroot.
Bij linksom draaien wordt het remmoment verkleind. OPMERKING! Verdraai de
schroeven even ver.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
bm46d1ha
-- 10 --
NL
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Aristo YardFeed 200 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de
internationale en europese norm IEC/EN 60974--5 en EN 60974--10. Na onderhoud-of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bm46d1ha
-- 11 --
Schema
Aristo YardFeed 200
bm46e
-- 12 --
Edition 051201
bm46e
-- 13 --
Edition 051201
p
-- 14 --
Aristo YardFeed 200
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 906 886 Wire feed unit
Aristo YardFeed 200 with control panel MA6
0459 906 896 Wire feed unit
Aristo YardFeed 200 with control panel MA6 and water
cooling
0459 839 005 Spare parts list
Aristo YardFeed 200
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm46o
-- 15 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Slijtageonderdelen
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm46w
-- 16 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
bm46w
-- 17 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Accessoires
OKC angle connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0365 557 001
1 male and 2 female connection
Control panel protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 961 880
Gas flow meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0368 952 001
Heating kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 941 880
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . 0457 341 880
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 600 880
bm46a
-- 18 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
Connection set
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm46a
-- 19 --
0459 528 582
0459 528 583
0459 528 584
0459 528 585
0459 528 586
0459 528 592
0459 528 593
0459 528 594
0459 528 595
0459 528 596
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm46a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 20 --
Edition 051201
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising