ESAB | Aristo YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Aristo YardFeed 200 Instrukcja obsługi

ESAB Aristo YardFeed 200 Instrukcja obsługi
PL
Aristo YardFeed 200
Instrukcja obs³ugi
0459 936 001 PL 051201
Valid for serial no. 548--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania MA6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Przy³¹cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opisy funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dociskanie podawanego drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana i wk³adanie drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rolek podaj¹cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
10
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
Kontrola i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 ZAMAWIANIE CZÊ CI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZʶCI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
15
16
18
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sweden, declares that Wire feed unit Aristo
YardFeed 200 from serial number 548 onwards, conforms to standard IEC/EN 60974--5, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEC) and appendix (93/68/EEC) and standard IEC/EN
60974--10 in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and appendix (93/68/EEC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--11--29
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bm46d1oa
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
Nie wyrzucaæ urz±dzeñ elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywa Europejsk± 2002/96/EC dotyczaca odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w ¶wietle prawa krajowego, wyeksploatowane
urz±dzenia elektryczne nale¿y gromadzic oddzielnie i oddawaæ do zak³adu zajmuj±cego siê
ich utylizacja, zgodnie z zasadami ochrony ¶rodowiska. W³a¶ciciel sprzêtu powinien
uzyskaæ informacje na temat sprawdzonych systemów gromadzenia takich odpadów u
naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi ¶rodowisko i ludzkie zdrowie!
bm46d1oa
-- 4 --
PL
3
WSTÊP
Podajnik drutu Aristo YardFeed 200 z panelem sterowania MA6 jest przeznaczony do
spawania MIG/MAG ze ród³ami pr¹du Aristo.
Podajnik wystêpuje w ró¿nych wariantach - patrz strona 15.
Podajnik drutu zawiera mechanizm podawania drutu z napêdem czteroko³owym, jak
równie¿ elektronikê steruj¹c¹.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 18.
3.1
Wyposa¿enie
Wraz z podajnikiem drutu dostarczane s¹:
S
Instrukcja obs³ugi podajnika drutu
S
Instrukcja obs³ugi panelu sterowania
S
Szablon z zalecanymi czê ciami zamiennymi
S
Przep³ywomierz gazu
3.2
Panel sterowania MA6
Pokrêt³a do regulacji napiêcia i prêdko ci podawania drutu / pr¹du
spawania. Inne parametry sterowane s¹ przyciskami z tekstem na
wy wietlaczu.
Szczegó³owy opis panelu sterowania MA6 znajduje siê w oddzielnej instrukcji obs³ugi.
4
DANE TECHNICZNE
Aristo YardFeed 200
Napiêcie sieciowe
42 V 50-60 Hz
Zapotrzebowanie mocy
180 VA
Pr¹d silnikowy Imaks.
3,5 A
Prêdko æ podawania drutu
0,8
Przy³¹cze uchwytu
EURO
Maks. rednica szpuli drutu
200 mm
rednica drutu
Fe
Ss
Al
Drut rdzeniowy
0,6
0,6
1,0
0,8
25,0 m/min.
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
Masa
11,3 kg
Wymiary (d³. x szer. x wys.)
593 x 210 x 302 mm
Gaz os³onowy
ci nienie maks.
Wszystkie typy przeznaczone do spawania MIG/MAG
5 bar
bm46d1oa
-- 5 --
PL
Aristo YardFeed 200
Typ ch³odzenia
ci nienie maks.
60% woda / 40% etylenglikol
5 bar
Maksymalne dopuszczalne
obci¹¿enie przy
60% cyklu pracy
365 A
Stopieñ ochrony
IP23
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
OSTRZE¯ENIE!
Podczas spawania w ¶rodowisku o podwy¿szonym zagro¿eniu pora¿eniem pr±dem nale¿y stosowaæ
wy³±cznie ¼ród³a zasilania przeznaczone do takiego ¶rodowiska. Te ¼ród³a zasilania zosta³y oznaczone
symbolem
.
bm46d1oa
-- 6 --
PL
5.1
Instrukcja podnoszenia
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie NO TAG. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
UWAGA!
W trakcie pracy maszyny panele boczne powinny bya zamkniete.
UWAGA!
Aby unikn±æ opadania szpuli z drutem spawalniczym nale¿y przekrêciæ
czerwone pokrêt³o znajduj±ce siê w korpusie hamulca zgodnie z rysunkiem
umieszczonym na podstawie
UWAGA!
Elementy obrotowe - niebezpieczeñstwo wypadku! Zachowaj jak najwiêksz±
ostro¿no¶æ!
6.1
Przy³¹cza i elementy nastawcze
1
Przy³¹cze pr¹du spawania ze ród³a pr¹du,
(OKC)
7
Przy³¹cze NIEBIESKIE z ELP* do ch³odziwa
uchwytu spawalniczego
2
Przy³¹cze gazu os³onowego
8
Przy³¹cze zdalnego sterowania
3
Przy³¹cze kabla sterowania ze ród³a pr¹du
9
Wy³¹cznik awaryjny
4
Czerwone przy³¹cze do pod³¹czenia
ch³odziwa do ród³a pr¹du (uk³adu ch³odzenia
ciecz¹)
bm46d1oa
10
-- 7 --
Przy³¹cze uchwytu spawalniczego
PL
5
Niebieskie przy³¹cze do pod³¹czenia ch³odziwa
ze ród³a pr¹du (uk³adu ch³odzenia ciecz¹)
6
Przy³¹cze CZERWONE do ch³odziwa z
uchwytu spawalniczego
11
Panel sterowania,
(patrz oddzielna instrukcja obs³ugi)
AH 0744
Uwaga! Przy cza ch odziwa wystêpuj tylko w niektórych modelach.
* ELP = ESAB Logic Pump, patrz punkt 6.2.
6.2
Opisy funkcji
Przy³¹cze wodne
Podajnik drutu z przy³¹czem wodnym jest wyposa¿ony w system detekcji ELP (ESAB Logic
Pump), który sprawdza, czy pod³¹czono wê¿e doprowadzaj¹ce wodê. Po pod³¹czeniu
uchwytu spawalniczego ch³odzonego wod¹ uruchamia siê pompa wodna.
Detekcja dzia³a tylko wtedy, gdy ród³a pr¹du s¹ wyposa¿one w ELP.
Odci¹¿nik
Zaczepiæ odci¹¿nik na haczyku w tylnej czê ci podajnika i na kablu po³¹czeniowym.
Wy³¹cznik awaryjny
0 Spawanie wy³¹czone
1 Spawanie w³¹czone
Ciep³o w³¹czone (wyposa¿enie dodatkowe) i
spawanie wy³¹czone
Obszar szpuli jest ogrzewany, aby drut spawalniczy
nie by³ wilgotny podczas spawania.
bm46d1oa
-- 8 --
PL
Kod
jest wy wietlany przez panel sterowania, kiedy wy³¹cznik bezpieczeñstwa
znajduje siê w pozycji 0 lub . Oznacza to, ¿e spawanie jest niemo¿liwe. Po ustawieniu
tego prze³¹cznika w pozycji 1, spawanie znowu bêdzie mo¿liwe. Aby usun¹æ kod, nale¿y
nacisn¹æ dowolny klawisz funkcyjny.
Sterowanie przep³ywem gazu
A = Sterowanie przep³ywem gazu.
B = Przep³ywomierz gazu
6.3
Dociskanie podawanego drutu
Nale¿y upewniæ siê, ¿e drut nie napotyka na opór podczas przesuwania siê we wk³adzie
uchwytu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ docisk rolek dociskowych. Wa¿ne jest aby docisk nie
by³ zbyt du¿y.
Rysunek 1
Rysunek 2
W celu przytykaj±c czy nacisk podawania jest prawid³owo ustawiony, mo¿na wysuwaæ
drut przytykaj±c go do jakiego¶ izolowanego przedmiotu, np. do drewnianego klocka .
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 5 mm od klocka drewnianego, (rysunek 1) rolki
podajnika powinny ¶lizgaæ siê.
Trzymaj±c uchwyt w odleg³o¶ci ok. 50 mm od drewnianego klocka, drut powinien
wysuwaæ siê i zaginaæ (rysunek 2).
6.4
S
S
S
S
Wymiana i wk³adanie drutu
Otworzyæ panel boczny.
Od³¹czyæ czujnik nacisku, odchylaj¹c go w ty³. Unie æ rolki dociskowe.
Spi³owaæ zadziory i ostre krawêdzie koñcówki drutu przed umieszczeniem go w
podajniku.
Sprawdziæ, czy drut prawid³owo przechodzi przez rolki prowadz¹ce podajnika do dyszy
wylotowej lub prowadnicy drutu.
bm46d1oa
-- 9 --
PL
S
S
Zabezpieczyæ czujnik nacisku.
Zamkn¹æ panel boczny.
6.5
Wymiana rolek podaj¹cych
Otworzyæ panel boczny.
Od³¹czyæ czujnik nacisku (1), odchylaj¹c go w ty³.
Unie æ rolki dociskowe.
S Od³¹czyæ rolki dociskowe (2), obracaj¹c o (3) o 1/4
obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i
wyci¹gaj¹c j¹. Od³¹czyæ rolki dociskowe.
S Od³¹czyæ rolki podaj¹ce (4), odkrêcaj¹c nakrêtki (5) i
wyjmuj¹c rolki.
W trakcie instalacji nale¿y powtórzyæ powy¿sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
S
S
Wybór cie¿ki w rolkach podaj¹cych
Obróciæ rolkê podaj¹c¹ znakiem wymiarowym wymaganej cie¿ki do
siebie.
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
7.1
Kontrola i czyszczenie
Podajnik drutu
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy podajnik drutu nie jest zapchany brudem.
S
Czyszczenie i wymianê zu¿ytych czê¶ci mechanizmu podajnika drutu nale¿y
przeprowadzaæ w regularnych odstêpach czasu, co zapewni bezproblemowe
podawanie drutu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy zbyt mocnym dociskaniu drutu mo¿e
doj¶æ do szybszego zu¿ycia rolek dociskowych, rolek podaj±cych i prowadnicy drutu.
Piasta hamulca
Piasta jest regulowana przy dostawie. Je li wymagana jest
dodatkowa regulacja, nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹
instrukcj¹. Wyregulowaæ piastê hamulca, aby po zatrzymaniu podawania drut by³ trochê
lu ny.
S
Regulacja momentu hamuj¹cego:
S
Ustawiæ czerwone pokrêt³o w pozycji zablokowanej.
S
W³o¿yæ klucz imbusowy w ruby
piasty.
Obracanie rub w prawo powoduje zwiêkszenie momentu hamuj¹cego.
bm46d1oa
-- 10 --
PL
Natomiast obracanie w lewo powoduje jego zmniejszenie. UWAGA! ruby nale¿y
obracaæ o jednakow¹ warto æ.
Uchmyt spawalniczy
S
Aby zapewniæ bezproblemowe podawanie drutu nale¿y regularnie przeprowadzaæ
czyszczenie i wymianê zu¿ytych elementów uchwytu. Nale¿y regularnie
przedmuchiwaæ prowadnicê drutu i czy¶ciæ koñcówkê stykow±.
8
ZAMAWIANIE CZÊ CI ZAMIENNYCH
Aristo YardFeed 200 is designed and tested in accordance with the international and
European standards IEC/EN 60974--5 and EN 60974--10. It is the obligation of the service unit which has carried out the service or repair work to make sure that the product
still conforms to the said standard.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bm46d1oa
-- 11 --
Schemat
Aristo YardFeed 200
bm46e
-- 12 --
Edition 051201
bm46e
-- 13 --
Edition 051201
p
-- 14 --
Aristo YardFeed 200
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0459 906 886 Wire feed unit
Aristo YardFeed 200 with control panel MA6
0459 906 896 Wire feed unit
Aristo YardFeed 200 with control panel MA6 and water
cooling
0459 839 005 Spare parts list
Aristo YardFeed 200
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bm46o
-- 15 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Czê¶ci eksploatacyjne
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Denomination
Wire type
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm46w
-- 16 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
bm46w
-- 17 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
OKC angle connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0365 557 001
1 male and 2 female connection
Control panel protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 961 880
Gas flow meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0368 952 001
Heating kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 941 880
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . 0457 341 880
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 600 880
bm46a
-- 18 --
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 960 880
Connection set
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm46a
-- 19 --
0459 528 582
0459 528 583
0459 528 584
0459 528 585
0459 528 586
0459 528 592
0459 528 593
0459 528 594
0459 528 595
0459 528 596
Edition 051201
Aristo YardFeed 200
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm46a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 20 --
Edition 051201
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising