ESAB | Origo™Feed 30-2 | Instruction manual | ESAB Origo™Feed 30-2 Brugermanual

ESAB Origo™Feed 30-2 Brugermanual
DK
OrigoFeed 30- 2
OrigoFeed 30- 4
Brugsanvisning
0459 508 001 DK 051110
Valid for serial no. 418--xxx--xxxx, 435--xxx--xxxx,
533--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådfremføringstryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådskift og indføring af tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsrulle OrigoFeed 30--2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsrulle OrigoFeed 30--4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
10
10
10
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
13
15
16
20
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at elektrodefremøringsenhed OrigoFeed 30--4 fra serienummer 418 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN
60974--5 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden IEC/EN
60974--10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--04--20
Henry Selenius
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
bm38d1da
-- 3 --
DK
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
3
INDLEDNING
Trådfremføringsenhederne OrigoFeed 30-- 2 og OrigoFeed 30-- 4 er beregnet til
MIG/MAG--svejsning sammen med strømkilde OrigoMig 405.
De findes i forskellige udgaver, se side 15.
Fremføringsenhederne kan anvendes sammen med tråd på ESAB’s MarathonPact
eller på trådspole Ø 300 mm.
bm38d1da
-- 4 --
DK
De kan placeres enten på strømkilden, hængende over arbejdspladsen, på en
aflastningsarm eller på gulvet med eller uden kørestel.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 20.
3.1
Udstyr
Trådfremføringsenhederne leveres med brugsanvisning og etiket.
4
TEKNISKE DATA
OrigoFeed 30--2
OrigoFeed 30--4
Forsyningsspænding
42 V 50 --60 Hz
42 V 50 --60 Hz
Effekt
336 VA
336 VA
Motorstrøm Imaks.
3,5 A
3,5 A
Indstillingsdata
Trådfremføringshastighed
Efterbrændingstid
Punktsvejsning
1,5 --22,0 m/min
0 --0,7 s
--
1,5 --22,0 m/min
0 --0,7 s
0,2 --5 s
Tilslutning af svejsepistol
EURO
EURO
Maks.diameter trådspole
300 mm
300 mm
Tråddimension
Fe
Ss
Al
Rørtråd
0,6
0,6
1,0
0,8
0,6
0,6
1,0
0,8
Vægt
12,6 kg
13,2 kg
Dimensioner (l x b x h)
569 x 259 x 355 mm
569 x 259 x 355 mm
Beskyttelsesgas
maks. tryk
Gaser til MIG/MAG--svejsning
5 bar
Gaser til MIG/MAG--svejsning
5 bar
Tilladt belastning ved
60% intermittens
100% intermittens
365 A
280 A
365 A
280 A
--1,2 mm
--1,2 mm
--1,2 mm
--1,2 mm
Kapslingsklasse
IP2X
basisenhed
med indkapslet spoleholder* IP23
IP23
med MarathonPact
--1,6 mm
--1,2 mm
--1,6 mm
--1,6 mm
IP2X
IP23
IP23
* Tilbehør se side 20.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande
og vand. Udstyr, der er mærket IP 2X, er beregnet til indendørs brug.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
bm38d1da
-- 5 --
DK
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
VARNING!
Ved svejsning i miljø med forhøjet chokfare, må kun anvendes strømkilder beregnet til dette
miljø; disse strømkilder er mærket med symbolet .
5.1
Forholdsregler ved løft
Bestillingsnummer for løfteøje finder du på side 20.
OBS! Hvis der bruges anden ophængningsanordning, skal denne være isoleret fra
trådfremføringsenheden.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL!
Sørg for, at lugerne i siden er lukket under drift.
ADVARSEL!
For at forhindre, at trådspolen glider af bremsenavet, stilles
bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde drejegreb,
i henhold til instruktionen som sidder ved bremsenavet.
bm38d1da
-- 6 --
DK
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
ADVARSEL!
Der er risiko for at udstyret vælter, når trådfremføringsenheden udstyres med aflastningsarm.
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner.
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Obs! Træk aldrig i
pistolen.
6.1
Tilslutninger og kontrolmuligheder
Tilslutning af manøvrekabel
Ved tilslutning af manøvrekabel er det
vigtigt at sætte kablet fast med
trækaflastningen.
Sørg for, at kappen skrues ordentligt fast.
OrigoFeed 30--2
1
Drejeknap til indstilling af trådfremførings-hastighed
4
Tilslutning af svejsepistol
2
Drejeknap til indstilling af efterbrændingstid
5
Tilslutning af svejsestrøm fra strømkilde
(OKC)
3
Omkobler til 2--takt / 4--takt
6
Tilslutning af beskyttelsesgas
7
Tilslutning af kontrolkabel fra strømkilde
bm38d1da
-- 7 --
DK
OrigoFeed 30--4
1
Drejeknap til indstilling af trådfremførings-hastighed
6
Tilslutning af svejsepistol
2
Omkobler til aktivering af 2/4--takt,
punktsvejsning, koldtrådsfremføring eller
gasgennemskylning
7
Tilslutning af svejsestrøm fra strømkilde
(OKC)
3
Drejeknap til indstilling af punktsvejsningstid
8
Tilslutning af beskyttelsesgas
4
Drejeknap til indstilling af efterbrændingstid
9
Tilslutning af kontrolkabel fra strømkilde
5
Omkobler til krybestart FRA/TIL
6.2
Funktionsforklaring
Trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed angiver en fremføringshastighed (m/min) for tråden.
2--takt
Ved 2--taktsbetjening starter gasflowet og derefter trådfremføringen, når
pistolkontakten trykkes ind. Svejseprocessen afsluttes, når pistolkontakten slippes,
trådfremføringen standser, og gassen slutter med at strømme.
4--takt
Ved 4--taktsbetjening starter gasflowet, når pistolkontakten trykkes ind, og
trådfremføringen starter, når den slippes. Svejseprocessen fortsætter, indtil
kontakten trykkes ind igen, trådfremføringen standser, og når kontakten slippes,
ophører gasflowet.
Punktsvejsning
Punktsvejsning anvendes, når man vil svejse korte, gentagne tilfælde med en
forudindstillet tid.
Når pistolkontakten trykkes ind, starter gasflowet i løbet af en af kredskortet styret
tid, efter dette starter svejseprocessen med den tid, som er indstillet. Når
svejseprocessen er afsluttet, stopper gasflowet.
bm38d1da
-- 8 --
DK
Koldtrådsfremføring
Koldtrådsfremføring anvendes til at fremføre tråd uden svejsespænding og gasflow.
Aktivering af koldtrådsfremføring: tryk pistolkontakten ind, og trådfremføringen
starter.
Gasgennemskylning
Gasgennemskylning anvendes for at måle gasflowet eller for at skylle gasslangerne
rene for eventuel luft og fugt, inden svejsningen påbegyndes. Gasgennemskylningen
udføres, uden at spænding og trådfremføring er slået til.
Aktivering af gasgennemskylning: tryk pistolkontakten ind, og gasgennemskylningen
starter.
Efterbrændingstid
Efterbrændingstiden er en udvidelse af den tid, der går fra det øjeblik, hvor tråden
bremses, til det tidspunkt, hvor strømkilden afbryder svejsespændingen. For kort
efterbrændingstid giver stort trådudstik efter afsluttet svejsning med risiko for, at
tråden sidder fast i smeltebadet. En lang efterbrændingstid giver kortere trådudstik
og større risiko for, at lysbuen brænder op i kontaktmundstykket.
Krybestart
Krybestart betyder, at tråden fremføres med 50 % lavere hastighed, indtil den får
elektrisk kontakt med emnet, og så øges farten til indstillet hastighed.
6.3
Trådfremføringstryk
Begynd med at kontrollere, at tråden ikke går stramt i trådlederen. Indstil derpå
trykket på trådboksens trykruller. Det er vigtigt, at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For at kontrollere, at trådtrykket er korrekt indstillet, kan man lade tråden køre ud
mod en isolerende genstand, f.eks. et stykke træ.
Når man holder pistolen cirka 5 mm fra træstykket (fig. 1), skal trådrullerne glide.
Holder man pistolen cirka 50 mm fra træstykket, skal tråden køre ud og bukke
sammen (fig. 2).
bm38d1da
-- 9 --
DK
6.4
Trådskift og indføring af tråd
S
Luk sidelågen op.
S
Løsn trykføleren ved at vippe den tilbage; så vipper trykarmen op.
S
Ret 10--20 cm af den nye tråd ud. Fil grater og skarpe kanter på trådenden bort,
inden den indføres i trådfremføringsenheden.
S
Sørg for, at tråden kommer til at ligge rigtigt i fremføringsrullens rille og i hhv.
indløbsmundstykket og trådlederen.
S
Vip trykarmen ned, og spænd den fast med trykgiveren.
S
Luk sidelågen.
6.5
Udskiftning af fremføringsrulle OrigoFeed 30--2
S Luk sidelågen op.
S Løsn trykgiveren (1) ved at vippe den tilbage.
S Løsn, og fjern unbrakoskruen (2) og skiven.
S Træk fremføringsrullen (3) ud.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt
rækkefølge.
Valg af rille i fremføringsrullen
Vend fremføringsrullen, så dimensionsmærket for den
ønskede rille peger hen mod dig selv.
6.6
Udskiftning af fremføringsrulle OrigoFeed 30--4
Luk sidelågen op.
Løsn trykgiveren (1) ved at vippe den tilbage.
Tag fremføringsrullerne (2) af ved at løsne
møtrikkerne (3) og trække rullerne udad.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt
rækkefølge.
S
S
S
Valg af rille i fremføringsrullen
Vend fremføringsrullen, så dimensionsmærket for den
ønskede rille peger hen mod dig selv.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
bm38d1da
-- 10 --
DK
7.1
Eftersyn og rengøring
Trådfremføringsenheden
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
S
Rengøring og udskiftning af fremføringsmekanismens sliddele bør ske med
jævne mellemrum for at sikre fejlfri trådfremføring. Vær opmærksom på, at for
hård tilspænding kan medføre unormal slitage på trykrulle, fremføringsrulle og
trådleder.
Bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til
låst position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet. OBS! Drej fjedrene lige
meget.
Svejsepistolen
S
Rengøring og udskiftning af pistolens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at sikre fejlfri trådfremføring. Blæs jævnligt trådlederen ren, og gør
kontaktmundstykket rent.
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reparations-- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB--autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve-- og sliddele fra ESAB.
OrigoFeed 30--2 / OrigoFeed 30--4 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--5 og EN 50199. Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet
ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bm38d1da
-- 11 --
page
-- 12 --
Skema
OrigoFeed 30--2
bm38e11a
-- 13 --
Edition 051110
OrigoFeed 30--4
bm38e11a
-- 14 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 495 782 Wire feed unit
OrigoFeed 30--2
0459 495 882 Wire feed unit
OrigoFeed 30--4
0459 508 990 Spare parts list
OrigoFeed 30--2 / OrigoFeed 30--4
bm38o11a
-- 15 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2
Sliddele
S= Standard
Item
Ordering no.
HM1
0455 889 001*
0455 894 001*
Insert tube (S)
Insert tube
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM2
0455 886 001*
0455 885 001*
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM3
0455 898 001
0215 201 202
Screw
O--ring
(M5x12)
HM4
0455 881 001
Cover plate
HM5
Denomination
Notes
Screw
M4x12
HM6
0193 104 002
Washer
Ø16/5x1
HM7
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
0367 556 006
Feed roller
Feed roller (S)
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 -- 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 -- 1.0 mm, V groove
For Fe, SS & cored wire Ø 1.0 -- 1.2 mm, V groove
For Al wire, Ø 1.0 -- 1.2 mm, U groove
For Cored wire, Ø 1.2 -- 1.6 mm, V--Knurled groove
HM8
0466 074 001
Insert tube
HM9
0455 906 001
Spacer sleeve
Included in item HM100
HM10
0455 907 001
Pressure roller
Flat, Included in item HM100
Nut
M8, Included in item HM100
HM11
HM12
0469 835 001
Pressure arm
Included in item HM100
HM13
0456 088 001
Shaft
Included in item HM100
HM14
0455 896 001
Spring
HM15
Nut
M10
HM16
0458 748 002
Insulating washer
HM17
0458 748 001
Insulating bushing
HM18
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
HM19
0191 496 114
Woodruff wedge
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
* Insert tube 0455 889 001 and outlet nozzle 0455 886 001 must be used together.
Insert tube 0455 894 001 and outlet nozzle 0455 885 001 must be used together.
PARTS SET
Item
Ordering no.
Denomination
HM100
0367 529 001
Pressure arm compl.
Notes
Includes item HM9, HM10, HM11, HM12 and HM13
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whm1
-- 16 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2
bm38whm1
-- 17 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 4
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HN1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al Wire
HN2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire, Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
For Al wire, Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
HN3
0191 496 114
Woodruff wedge
HN4
0459 440 001
Motor gear euro
HN5
Washer
Ø 16/5x1
HN6
Screw
M4x12
HN7
Screw
M6x12
HN8
Washer
Ø 12/6.4x1.5
HN9
0469 838 001
Cover
HN10
0458 722 880
Axle and Nut
HN11
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
Feed roller
Feed roller
Feed roller (S)
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 & 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 & 1.0 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, V groove
0369 557 004
0369 557 011
0369 557 006
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Cored wire, Ø 1.0/1.2 & 1.4/1.6 mm, V--Knurled groove
For Al wire, Ø 0.8 & 0.9 mm, U groove
For Al wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, U groove
HN12
0459 441 880
Gear adapter
HN13
0455 049 001
Inlet nozzle
HN14
0455 906 001
Spacer sleeve
HN15
0455 907 001
Pressure roller
HN16
0215 702 708
Locking washer
HN17
0459 518 001
Axel pressure roll
HN18
Nut
HN19
0458 748 002
Insulating washer
HN20
0458 748 001
Insulating bushing
HN21
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Flat
M10
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whn1
-- 18 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 4
bm38whn1
-- 19 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
Tilbehør
bm38a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Brake hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0146 967 881
1
2
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
-- 20 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 564 880
Connection set
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm38a11a
-- 21 --
0459 532 880
0459 532 881
0459 532 882
0459 532 892
Edition 051110
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising