ESAB Origo™Feed 30-2 Používateľská príručka

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

ESAB Origo™Feed 30-2 Používateľská príručka | Manualzz
GR
OrigoFeed 30- 2
OrigoFeed 30- 4
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0459 508 001 GR 051110
Valid for serial no. 418--xxx--xxxx, 435--xxx--xxxx,
533--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
4
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐåñéãñáöÞ ëåéôïõñãßáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åéóáãùãÞ óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò OrigoFeed 30-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò OrigoFeed 30-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
10
10
11
11
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
15
16
20
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÁ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç ESAB Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ
ôñöïäóôéêü OrigoFeed 30--4 áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 418 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô
IEC/ÅÍ 60974--5 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC)
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô IEC/EN 60974-10 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
(89/336/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--04--20
Henry Selenius
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
bm38d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ïé ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò OrigoFeed 30-2 êáé OrigoFeed 30-4
ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG ìå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò OrigoMig 405.
ÕðÜñ÷ïõí óå äéÜöïñåò ðáñáëëáãÝò, âëÝðå óåëßäá 15.
Ïé ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìáæß ìå óýñìá óôï
MarathonPac ôçò ESABt, Þ óå ìðïìðßíá óýñìáôïò O 300 mm.
Ìðïñïýí íá åãêáèßóôáôáé åßôå óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, êñåìáóìÝíåò ðÜíù áðü ôç
èÝóç åñãáóßáò, óå âñá÷ßïíá óôÞñéîçò Þ ðÜíù óôï äÜðåäï ìå Þ ÷ùñßò óåô
ôñï÷þí.
bm38d1ya
-- 4 --
ÂëÝðå óåëßäá 20 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ïé ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ðáñÝ÷ïíôáé ìå åã÷åéñßäéï ïäçãéþí êáé
áõôïêüëëçôá.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
OrigoFeed 30--2
OrigoFeed 30--4
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
ÆÞôçóç éó÷ýïò
336 VA
336 VA
Ñåýìá êéíçôÞñá IìÝã.
3,5 A
3,5 A
Óôïé÷åßá ñýèìéóçò
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
×ñüíïò óçìåéáêÞò óõãêüëëçóçò
1,5-22,0 m/min
0-0,7 s
-
1,5-22,0 m/min
0-0,7 s
0,2-5 s
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
EURO
EURO
ÌÝã. äéÜìåôñïò ìðïìðßíáò óýñìáôïò
300 mm
300 mm
ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò
Fe
Ss
Al
Óýñìá ìå ðõñÞíá
0,6 -1,2 mm
0,6 -1,2 mm
1,0 -1,2 mm
0,8 -1,2 mm
0,6 -1,6 mm
0,6 -1,2 mm
1,0 -1,6 mm
0,8 -1,6 mm
ÂÜñïò
12,6 kg
13,2 kg
ÄéáóôÜóåéò (ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò)
569 x 259 x 355 mm
569 x 259 x 355 mm
Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
ÁÝñéá ãéá óõãêüëëçóç
MIG/MAG
5 bar
ÁÝñéá ãéá óõãêüëëçóç
MIG/MAG
5 bar
365 A
280 A
365 A
280 A
ìÝã. ðßåóç
ÌÝãéóôï åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå
êýêëï åñãáóßáò 60%
êýêëï åñãáóßáò 100%
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
IP2X
âáóéêüò ôýðïò
ìå óöñáãéóìÝíç õðïäï÷Þ ìðïìðßíáò* IP23
IP23
ìå ôï MarathonPact
IP2X
IP23
IP23
* ÅîáñôÞìáôá, âëÝðå óåëßäá 20.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êùäéêüò IPäçëþíåé ôçí êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò, äçëáäÞ ôïí âáèìü ðñïóôáóßáò Ýíáíôé
äéåßóäõóçò óôáèåñþí áíôéêåéìÝíùí êáé íåñïý. Ïé óõóêåõÝò ðïõ Ý÷ïõí óÞìáíóç IP 2X
ðñïïñßæïíôáé ãéá åóùôåñéêÞ ÷ñÞóç.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
bm38d1ya
-- 5 --
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç óå ðåñéâÜëëïí ìå áõîçìÝíï çëåêôñéêü êßíäõíï, åðéôñÝðåôáé íá
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï ðçãÝò ñåýìáôïò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãé’ áõôü ôï ðåñéâÜëëïí. ÁõôÝò ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óçìåéþíïíôáé ìå ôï óýìâïëï .
5.1
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ï áñéèìüò ðáñáããåëßáò ãéá ôïí êñßêï áíýøùóçò âñßóêåôáé óôç óåëßäá 20.
Óçìåßùóç! ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôáé Üëëç äéÜôáîç åãêáôÜóôáóçò, áõôÞ èá ðñÝðåé íá
åßíáé ìïíùìÝíç áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Âåâáéùèåßôå üôé ôá ðëåõñéêÜ áíïßãìáôá åßíáé êëåéóôÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.
bm38d1ya
-- 6 --
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí
êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ
âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá
åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé
ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï
Þ Ý÷åé êëßóç.
¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìü ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëç ÷åéñïëáâÞ.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ÐïôÝ ìçí ôñáâÜôå ôï ðéóôüëé.
6.1
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ
Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ åëÝã÷ïõ
¼ôáí óõíäÝåôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ
åßíáé óçìáíôéêü íá áóöáëßæåôå ôï
êáëþäéï ìå ôïí äáêôýëéï óôåñÝùóçò.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï êÜëõììá åßíáé
óùóôÜ âéäùìÝíï óôç èÝóç ôïõ.
bm38d1ya
-- 7 --
OrigoFeed 30-2
1
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
4
Óýíäåóç ãéá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
2
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôïõ ÷ñüíïõ
êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
5
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò áðü
ðçãÞ ñåýìáôïò, (OKC)
3
Äéáêüðôçò ãéá 2 ÷ñüíïõò / 4 ÷ñüíïõò
6
Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
7
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü ôçí
ðçãÞ ñåýìáôïò
OrigoFeed 30-4
1
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
6
Óýíäåóç ãéá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
2
Äéáêüðôçò ãéá åíåñãïðïßçóç 2/4
÷ñüíùí, óçìåéáêÞò óõãêüëëçóçò,
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò åí øõ÷ñþ Þ
êáèáñéóìïý ìå áÝñéï
7
Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò áðü
ðçãÞ ñåýìáôïò, (OKC)
3
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôïõ ÷ñüíïõ
óçìåéáêÞò óõãêüëëçóçò
8
Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
4
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôïõ ÷ñüíïõ
êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
9
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü ôçí
ðçãÞ ñåýìáôïò
5
Äéáêüðôçò ãéá Ýíáñîç åñðõóìïý OFF /
ON
bm38d1ya
-- 8 --
6.2
ÐåñéãñáöÞ ëåéôïõñãßáò
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Ñõèìßæåé ôçí áðáéôïýìåíç ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò ôïõ óýñìáôïò ðëÞñùóçò óå
m/ëåðôü.
2 ÷ñüíïé
Ìå 2 ÷ñüíïõò, îåêéíÜ ç ñïÞ ôïõ áåñßïõ êáé áêïëïõèåß ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò
üôáí ðéÝæåôáé ï äéáêüðôçò óêáíäÜëçò. Ç äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò ïëïêëçñþíåôáé
üôáí áöÞíåôáé ï äéáêüðôçò óêáíäÜëçò êáé óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò
êáé ç ñïÞ ôïõ áåñßïõ.
4 ÷ñüíïé
Ìå 4 ÷ñüíïõò, ç ñïÞ áåñßïõ îåêéíÜ üôáí ðéÝæåôáé ï äéáêüðôçò óêáíäÜëçò êáé ç
ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò îåêéíÜ üôáí áõôüò áöÞíåôáé. Ç äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò
óõíå÷ßæåôáé Ýùò üôïõ ðéåóôåß ðÜëé ï äéáêüðôçò, ïðüôå óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò êáé üôáí áöÞíåôáé ï äéáêüðôçò óôáìáôÜ ç ñïÞ áåñßïõ.
ÓçìåéáêÞ óõãêüëëçóç
Ç óçìåéáêÞ óõãêüëëçóç ÷ñçóéìïðïéåßôáé üôáí èÝëåôå íá êÜíåôå óýíôïìåò,
åðáíáëáìâáíüìåíåò óõãêïëëÞóåéò ìå ðñïñõèìéóìÝíï ÷ñüíï.
¼ôáí ðéÝæåôáé ï äéáêüðôçò óêáíäÜëçò, îåêéíÜ ç ñïÞ ôïõ áåñßïõ ãéá ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá ðïõ ïñßæåôáé áðü ôçí ðëáêÝôá ôõðùìÝíïõ êõêëþìáôïò. Óôç óõíÝ÷åéá
îåêéíÜ ç äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò ãéá ôïí ñõèìéóìÝíï ÷ñüíï. ¼ôáí ïëïêëçñùèåß ç
äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò, ç ñïÞ áåñßïõ óôáìáôÜ.
Ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò åí øõ÷ñþ
Ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò åí øõ÷ñþ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò
÷ùñßò ôÜóç óõãêüëëçóçò êáé ñïÞ áåñßïõ.
Åíåñãïðïßçóç ãéá ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò åí øõ÷ñþ: ðáôÞóôå ôïí äéáêüðôç
óêáíäÜëçò êáé èá áñ÷ßóåé ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò.
Êáèáñéóìüò ìå áÝñéï
Ï êáèáñéóìüò ìå áÝñéï ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç ìÝôñçóç ôçò ñïÞò áåñßïõ Þ ãéá
ôïí êáèáñéóìü ôùí åýêáìðôùí óùëÞíùí áåñßïõ áðü ôõ÷üí áÝñá êáé õãñáóßá
ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò. Ï êáèáñéóìüò ìå áÝñéï äéåîÜãåôáé ìå
äéáêïðÞ ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
Åíåñãïðïßçóç ôïõ êáèáñéóìïý ìå áÝñéï: ðáôÞóôå ôïí äéáêüðôç óêáíäÜëçò êáé èá
áñ÷ßóåé ï êáèáñéóìüò ìå áÝñéï.
bm38d1ya
-- 9 --
×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò åßíáé ç êáèõóôÝñçóç ìåôáîý ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ ôï
óýñìá öñåíÜñåé ìÝ÷ñé ôï ÷ñüíï êáôÜ ôïí ïðïßï ç ðçãÞ ñåýìáôïò äéáêüðôåé ôçí
ôÜóç óõãêüëëçóçò. Ðïëý óýíôïìïò ÷ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò Ý÷åé ùò
áðïôÝëåóìá íá ðñïåîÝ÷åé ìåãÜëï ôìÞìá ôïõ óýñìáôïò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò
óõãêüëëçóçò, ìå êßíäõíï ôï óýñìá íá ðéáóôåß óôï óçìåßï óõãêüëëçóçò. Ðïëý
ìåãÜëïò ÷ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá ðñïåîÝ÷åé
ìéêñüôåñï ôìÞìá ôïõ óýñìáôïò, ìå áõîçìÝíï êßíäõíï ôï ôüîï íá áíÜøåé ðÜëé óôï
Üêñï åðáöÞò.
¸íáñîç åñðõóìïý
Ç Ýíáñîç åñðõóìïý óçìáßíåé üôé ôï óýñìá ôñïöïäïôåßôáé ìå 50% ÷áìçëüôåñç
ôá÷ýôçôá Ýùò üôïõ áðïêôÞóåé çëåêôñéêÞ åðáöÞ ìå ôï áíôéêåßìåíï åñãáóßáò,
ïðüôå ç ôá÷ýôçôá áõîÜíåôáé ìÝ÷ñé ôç ñõèìéóìÝíç ôá÷ýôçôá.
6.3
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý
óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç
óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.
åéê. 1
åéê 2
Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá
ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï
ôåìÜ÷éï.
¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï
(åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.
ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï,
ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).
6.4
S
S
S
ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åéóáãùãÞ óýñìáôïò
Áíïßîôå ôï ðëáúíü ðÜíåë.
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, åíþ
áðïìáêñýíåôáé ï âñá÷ßïíáò ðßåóçò.
Éóéþóôå 10-20 cm ôïõ êáéíïýñãéïõ óýñìáôïò. ËéìÜñåôå ôá ãñÝæéá êáé ôéò
êïöôåñÝò Üêñåò áðü ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò ðñïôïý ôï ðåñÜóåôå óôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
bm38d1ya
-- 10 --
S
Âåâáéùèåßôå üôé ôï óýñìá ðåñíÜåé óùóôÜ ìÝóá óôï áõëÜêé ôïõ ñÜïõëïõ
ôñïöïäüôçóçò êáé ìÝóá óôï óôüìéï åîüäïõ Þ óôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò.
S
ÅðáíáöÝñåôå ôïí âñá÷ßïíá ðßåóçò êáé áóöáëßóôå ôïí óôïí áéóèçôÞñá
ðßåóçò.
S
Êëåßóôå ôï ðëáúíü ðÜíåë.
6.5
ÁíôéêáôÜóôáóç ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò OrigoFeed 30-2
S
Áíïßîôå ôï ðëáúíü ðÜíåë.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò (1)
äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù.
S
ÁðïóõíäÝóôå êáé áðïìáêñýíåôå ôç âßäá Allen (2) êáé
ôç ñïäÝëá.
S ÔñáâÞîôå Ýîù ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò (3).
ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç åðáíáëÜâåôå ôá
ðáñáðÜíù ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
ÅðéëïãÞ áõëáêéïý óôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò
Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï
óçìÜäé ôïõ ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá
åßíáé ãõñéóìÝíï ðñïò åóÜò.
6.6
ÁíôéêáôÜóôáóç ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò OrigoFeed 30-4
S
Áíïßîôå ôï ðëáúíü ðÜíåë.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò (1)
äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (2)
îåâéäþíïíôáò ôá ðáîéìÜäéá (3) êáé ôñáâþíôáò
Ýîù ôá ñÜïõëá.
ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç åðáíáëÜâåôå ôá ðáñáðÜíù
ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
ÅðéëïãÞ áõëáêéïý óôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò
Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï óçìÜäé
ôïõ ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá åßíáé
ãõñéóìÝíï ðñïò åóÜò.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
bm38d1ya
-- 11 --
7.1
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò
ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå
âñùìéÜ.
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí ìåñþí ôïõ ìç÷áíéóìïý
ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ
äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò
ðñïâëÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé åÜí ç ðñïÝíôáóç åßíáé ñõèìéóìÝíç ðïëý
óöé÷ôÜ, áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áíþìáëç öèïñÜ ôïõ ñÜïõëïõ
ðßåóçò, ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò.
Áöáëüò öñÝíïõ
Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí
áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò
ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ
öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï
÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
S
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:
S
Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.
S
ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Óçì: Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.
Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèåéñüìåíùí ìåñþí ôïõ ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá
åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. ÖõóÜôå
ôáêôéêÜ ôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò êáé êáèáñßæåôå ôï Üêñï åðáöÞò.
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
Tá OrigoFeed 30--2 / OrigoFeed 30--4 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá
óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--5 êáé ÅN 50199)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bm38d1ya
-- 12 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
OrigoFeed 30--2
bm38e11a
-- 13 --
Edition 051110
OrigoFeed 30--4
bm38e11a
-- 14 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
Ordering no.
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Denomination
Type
0459 495 782 Wire feed unit
OrigoFeed 30--2
0459 495 882 Wire feed unit
OrigoFeed 30--4
0459 508 990 Spare parts list
OrigoFeed 30--2 / OrigoFeed 30--4
bm38o11a
-- 15 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2
Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
S= Standard
Item
Ordering no.
HM1
0455 889 001*
0455 894 001*
Insert tube (S)
Insert tube
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM2
0455 886 001*
0455 885 001*
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM3
0455 898 001
0215 201 202
Screw
O--ring
(M5x12)
HM4
0455 881 001
Cover plate
HM5
Denomination
Notes
Screw
M4x12
HM6
0193 104 002
Washer
Ø16/5x1
HM7
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
0367 556 006
Feed roller
Feed roller (S)
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 -- 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 -- 1.0 mm, V groove
For Fe, SS & cored wire Ø 1.0 -- 1.2 mm, V groove
For Al wire, Ø 1.0 -- 1.2 mm, U groove
For Cored wire, Ø 1.2 -- 1.6 mm, V--Knurled groove
HM8
0466 074 001
Insert tube
HM9
0455 906 001
Spacer sleeve
Included in item HM100
HM10
0455 907 001
Pressure roller
Flat, Included in item HM100
Nut
M8, Included in item HM100
HM11
HM12
0469 835 001
Pressure arm
Included in item HM100
HM13
0456 088 001
Shaft
Included in item HM100
HM14
0455 896 001
Spring
HM15
Nut
M10
HM16
0458 748 002
Insulating washer
HM17
0458 748 001
Insulating bushing
HM18
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
HM19
0191 496 114
Woodruff wedge
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
* Insert tube 0455 889 001 and outlet nozzle 0455 886 001 must be used together.
Insert tube 0455 894 001 and outlet nozzle 0455 885 001 must be used together.
PARTS SET
Item
Ordering no.
Denomination
HM100
0367 529 001
Pressure arm compl.
Notes
Includes item HM9, HM10, HM11, HM12 and HM13
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whm1
-- 16 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2
bm38whm1
-- 17 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 4
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HN1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al Wire
HN2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire, Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
For Al wire, Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
HN3
0191 496 114
Woodruff wedge
HN4
0459 440 001
Motor gear euro
HN5
Washer
Ø 16/5x1
HN6
Screw
M4x12
HN7
Screw
M6x12
HN8
Washer
Ø 12/6.4x1.5
HN9
0469 838 001
Cover
HN10
0458 722 880
Axle and Nut
HN11
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
Feed roller
Feed roller
Feed roller (S)
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 & 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 & 1.0 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, V groove
0369 557 004
0369 557 011
0369 557 006
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Cored wire, Ø 1.0/1.2 & 1.4/1.6 mm, V--Knurled groove
For Al wire, Ø 0.8 & 0.9 mm, U groove
For Al wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, U groove
HN12
0459 441 880
Gear adapter
HN13
0455 049 001
Inlet nozzle
HN14
0455 906 001
Spacer sleeve
HN15
0455 907 001
Pressure roller
HN16
0215 702 708
Locking washer
HN17
0459 518 001
Axel pressure roll
HN18
Nut
HN19
0458 748 002
Insulating washer
HN20
0458 748 001
Insulating bushing
HN21
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Flat
M10
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whn1
-- 18 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 4
bm38whn1
-- 19 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
Aîåóïõáñ
bm38a11a
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Brake hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0146 967 881
1
2
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
-- 20 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 564 880
Connection set
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm38a11a
-- 21 --
0459 532 880
0459 532 881
0459 532 882
0459 532 892
Edition 051110
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227

advertisement

Related manuals

advertisement