ESAB | Origo™Feed 30-2 | Instruction manual | ESAB Origo™Feed 30-2 Handleiding

ESAB Origo™Feed 30-2 Handleiding
NL
OrigoFeed 30- 2
OrigoFeed 30- 4
Gebruiksaanwijzing
0459 508 001 NL 051110
Valid for serial no. 418--xxx--xxxx, 435--xxx--xxxx,
533--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitleg van functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdraad verwisselen en plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadrol OrigoFeed 30--2 vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadrol OrigoFeed 30--4 vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
10
10
11
11
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
15
16
20
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid OrigoFeed 30--4 van het serienummer 418 in overeenstemming is
met norm IEC/EN 60974--5 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met annex (93/68/EEG) en
met norm IEC/EN 60974--10 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--04--20
Henry Selenius
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bm38d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bm38d1ha
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
De OrigoFeed 30--2 en OrigoFeed 30-- 4 draadaanvoereenheden zijn bedoeld voor
MIG/MAG--lassen met de OrigoMig 405--stroombron.
Ze worden in verschillende uitvoeringen geleverd, zie pagina 15.
Ze kunnen worden gebruikt met draad op ESAB’s MarathonPact of op een
draadspoel Ø 300 mm.
Ze kunnen op de stroombron worden gemonteerd, worden opgehangen boven het
werkstuk, op een steunarm of op de vloer worden geplaatst, al dan niet met wielset.
Zie pagina 20 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De draadaanvoereenheden worden geleverd met een gebruikershandleiding en
stickers.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
OrigoFeed 30--2
OrigoFeed 30--4
Voeding
42 V, 50--60 Hz
42 V, 50--60 Hz
Opgenomen vermogen
336 VA
336 VA
Motorstroom Imax.
3,5 A
3,5 A
Instellingen
Draadaanvoersnelheid
Nabrandtijd
Puntlastijd
1,5--22,0 m/min
0--0,7 s
--
1,5--22,0 m/min
0--0,7 s
0,2--5 s
Toortsaansluiting
EURO
EURO
Max. diameter draadspoel
300 mm
300 mm
Draaddiameter
Fe
Ss
Al
Gevulde draad
0,6--1,2 mm
0,6--1,2 mm
1,0--1,2 mm
0,8--1,2 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,2 mm
1,0--1,6 mm
0,8--1,6 mm
Gewicht
12,6 kg
13,2 kg
Afmetingen (l x b x h)
569 x 259 x 355 mm
569 x 259 x 355 mm
Beschermgas
Gassen voor MIG/MAG-lassen
5 bar
Gassen voor MIG/MAG-lassen
5 bar
Maximaal vermogen bij
60% inschakelduur
100% inschakelduur
365 A
280 A
365 A
280 A
Beschermingsklasse
basisuitvoering
met gesealde draadspoelhouder*
met MarathonPact
IP2X
IP23
IP23
IP2X
IP23
IP23
Max. druk
* Accessoires, zie pagina 20.
bm38d1ha
-- 5 --
NL
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en watter. Apparatuur gemarkeerd met IP 2X is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen alleen stroombronnen die
speciaal geschikt zijn voor dergelijke omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn
voorzien van het symbool
.
5.1
Hijsinstructies
Het bestelnummer voor het hijsoog vindt u op pagina 20.
Opmerking! Als er een ander bevestigingsmechanisme wordt gebruikt, moet dit
worden geïsoleerd van de draadaanvoereenheid.
bm38d1ha
-- 6 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
De zijpanelen moeten tijdens het gebruik gesloten zijn!
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor kantelen als de elektrodevoedingskast wordt voorzien van een voorziening voor het ontlasten van kabels.Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond
niet egaal is of schuin afloopt.
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
OPMERKING! Trek nooit aan de lastoorts.
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
Aansluiten van de besturingskabel
Bij het aansluiten van de besturingskabel
is het belangrijk de kabel te beveiligen
met de trekontlasting.
Zorg ervoor dat de afdekking goed op zijn
plaats is geschroefd.
bm38d1ha
-- 7 --
NL
OrigoFeed 30--2
1
Knop voor instelling van de
draadaanvoersnelheid
4
Aansluiting voor lastoorts
2
Knop voor instellen van nabrandtijd
5
Aansluiting voor lasstroom van de
stroombron (OKC)
3
Schakelaar voor tweetakt / viertakt
6
Aansluiting voor beschermgas
7
Aansluiting voor de besturingskabel van
de stroombron
OrigoFeed 30--4
1
Knop voor instelling van de draadaanvoer-snelheid
6
Aansluiting voor lastoorts
2
Schakelaar voor activering van
twee/viertakt, puntlassen, koude
draadaanvoer of gasspoelfunctie.
7
Aansluiting voor lasstroom van de
stroombron (OKC)
3
Knop voor instelling van de puntlastijd
8
Aansluiting voor beschermgas
4
Knop voor instellen van nabrandtijd
9
Aansluiting voor de besturingskabel van
de stroombron
5
Schakelaar voor kruipstart UIT / AAN
bm38d1ha
-- 8 --
NL
6.2
Uitleg van functie
Draadaanvoersnelheid
Voor instelling van de gewenste draadaanvoersnelheid in meter/minuut.
Tweetakt
Bij tweetakt start de gastoevoer en de draadaanvoer zodra de toortsschakelaar
wordt ingedrukt. Het lasproces is afgesloten zodra de schakelaar wordt losgelaten.
De draadaanvoer stopt en het gas stopt met stromen.
Viertakt
Bij de instelling viertakt start de gasstroom als de schakelaar van de toorts wordt
ingedrukt en start de draadaanvoer als de schakelaar wordt losgelaten. Het
lasproces gaat door tot de schakelaar weer wordt ingedrukt, de draadaanvoer stopt
en de gasstroom stopt als de schakelaar wordt losgelaten.
Puntlassen
Puntlassen wordt gebruikt als u kort en herhaald met een vooraf ingestelde tijd wilt
lassen.
Als de toortsschakelaar wordt ingedrukt, start de gastoevoer voor een bepaalde tijd,
geregeld door de elektronische schakelingen. Hierna start het lasproces voor een
bepaalde ingestelde tijd. Als het lasproces is voltooid, stopt de gastoevoer.
Koude draadaanvoer
Koude draadaanvoer wordt gebruikt om de draad zonder lasstroom en gasstroom
aan te voeren.
Activeren van koude draadaanvoer: druk de schakelaar in en de draadaanvoer
begint.
Gasspoelen
Gasspoeling wordt gebruikt om de gasstroom te meten of de gasslangen te spoelen
om lucht en vocht te verwijderen voordat u begint te lassen. Gasspoelen wordt
uitgevoerd met uitgeschakelde lasstroom en draadaanvoer.
Gasspoelen activeren: druk de schakelaar in en de draadaanvoer begint.
Nabrandtijd
Nabrandtijd is de vertraging tussen het tijdstip waarop de lasdraad remt en het
tijdstip waarop de stroombron de lasspanning uitschakelt. Een te korte nabrandtijd
resulteert na het lassen in een langere ”draadpeuk”. Er bestaat dan een kans dat de
draad in het stollende lasbad blijft steken. Een te lange nabrandtijd resulteert in een
kortere ”draadpeuk”, waarbij de kans bestaat dat de lasboog in het lasmondstuk
slaat.
Kruipstart
Kruipstart betekent dat de draad met 50% lagere snelheid wordt aangevoerd tot
deze in elektrisch contact komt met het werkstuk. Daarna wordt de snelheid
verhoogd tot de ingestelde snelheid.
bm38d1ha
-- 9 --
NL
6.3
Druk draadaanvoer
Controleer om te beginnen of de draad niet stroef door de draadgeleider gaat. Stel
vervolgens de druk in voor de drukrollen in het aanvoermechanisme. Het is
belangrijk dat de druk niet te groot is.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Om te controleren of de bovendruk juist is ingesteld, kan een draad worden
doorgevoerd tegen een geïsoleerd voorwerp, bijvoorbeeld een blokje hout.
Als het pistool circa 5 mm van het houtblokje wordt gehouden (fig. 1) dienen de
aanvoerrollen te slippen.
Als het pistool circa 50 mm van het houtblokje wordt gehouden, dient de draad te
worden doorgevoerd en te buigen (fig. 2).
6.4
Lasdraad verwisselen en plaatsen
S
Maak het zijpaneel open.
S
Maak de druksensor los door deze naar achteren te duwen. De drukarm wordt
opgeklapt.
S
Rol 10--20 cm nieuw draad uit. Vijl bramen en scherpe randen van het einde van
de draad af voordat u deze in draadaanvoereenheid steekt.
S
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier in de groef van de draadrol en in
het uitvoermondstuk of de lasdraadgeleider wordt geplaatst.
S
Duw de drukarm naar beneden en zet deze vast in de druksensor.
S
Sluit het zijpaneel.
bm38d1ha
-- 10 --
NL
6.5
Draadrol OrigoFeed 30--2 vervangen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor los (1) door deze naar
achteren te duwen.
S Draai de inbusschroef (2) en de afstandsring los en
verwijder deze.
S Neem de draadaanvoerrol uit (3).
Herhaal bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde
volgorde bij het terugplaatsen van een
draadaanvoerrol.
S
S
Keuze van groef in draadaanvoerrol
Draai de draadaanvoerrol met de afmetingsmarkering
voor de gewenste groef naar u toe.
6.6
Draadrol OrigoFeed 30--4 vervangen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor los (1) door deze naar
achteren te duwen.
S Maak de draadaanvoerrollen (2) los door de
moeren (3) los te draaien en de rollen uit te
nemen.
Herhaal bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde
volgorde bij het terugplaatsen van een draadaanvoerrol.
S
S
Keuze van groef in draadaanvoerrol
Draai de draadaanvoerrol met de afmetingsmarkering
voor de gewenste groef naar u toe.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Draadaanvoereenheid
Controleer regelmatig of de draadaanvoereenheid niet vervuild is.
S
Het draadaanvoermechanisme moet regelmatig worden schoongemaakt en de
versleten onderdelen moeten vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Een te hoge voorspanning kan leiden tot
abnormale slijtage van het drukmechanisme, de aanvoerrol en de
draadgeleider.
bm38d1ha
-- 11 --
NL
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
OrigoFeed 30--2 / OrigoFeed 30--4 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--5 en EN 50199. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien
dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bm38d1ha
-- 12 --
Schema
OrigoFeed 30--2
bm38e11a
-- 13 --
Edition 051110
OrigoFeed 30--4
bm38e11a
-- 14 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 495 782 Wire feed unit
OrigoFeed 30--2
0459 495 882 Wire feed unit
OrigoFeed 30--4
0459 508 990 Spare parts list
OrigoFeed 30--2 / OrigoFeed 30--4
bm38o11a
-- 15 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2
Slijtageonderdelen
S= Standard
Item
Ordering no.
HM1
0455 889 001*
0455 894 001*
Insert tube (S)
Insert tube
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM2
0455 886 001*
0455 885 001*
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM3
0455 898 001
0215 201 202
Screw
O--ring
(M5x12)
HM4
0455 881 001
Cover plate
HM5
Denomination
Notes
Screw
M4x12
HM6
0193 104 002
Washer
Ø16/5x1
HM7
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
0367 556 006
Feed roller
Feed roller (S)
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 -- 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 -- 1.0 mm, V groove
For Fe, SS & cored wire Ø 1.0 -- 1.2 mm, V groove
For Al wire, Ø 1.0 -- 1.2 mm, U groove
For Cored wire, Ø 1.2 -- 1.6 mm, V--Knurled groove
HM8
0466 074 001
Insert tube
HM9
0455 906 001
Spacer sleeve
Included in item HM100
HM10
0455 907 001
Pressure roller
Flat, Included in item HM100
Nut
M8, Included in item HM100
HM11
HM12
0469 835 001
Pressure arm
Included in item HM100
HM13
0456 088 001
Shaft
Included in item HM100
HM14
0455 896 001
Spring
HM15
Nut
M10
HM16
0458 748 002
Insulating washer
HM17
0458 748 001
Insulating bushing
HM18
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
HM19
0191 496 114
Woodruff wedge
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
* Insert tube 0455 889 001 and outlet nozzle 0455 886 001 must be used together.
Insert tube 0455 894 001 and outlet nozzle 0455 885 001 must be used together.
PARTS SET
Item
Ordering no.
Denomination
HM100
0367 529 001
Pressure arm compl.
Notes
Includes item HM9, HM10, HM11, HM12 and HM13
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whm1
-- 16 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2
bm38whm1
-- 17 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 4
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HN1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al Wire
HN2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire, Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
For Al wire, Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
HN3
0191 496 114
Woodruff wedge
HN4
0459 440 001
Motor gear euro
HN5
Washer
Ø 16/5x1
HN6
Screw
M4x12
HN7
Screw
M6x12
HN8
Washer
Ø 12/6.4x1.5
HN9
0469 838 001
Cover
HN10
0458 722 880
Axle and Nut
HN11
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
Feed roller
Feed roller
Feed roller (S)
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 & 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 & 1.0 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, V groove
0369 557 004
0369 557 011
0369 557 006
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Cored wire, Ø 1.0/1.2 & 1.4/1.6 mm, V--Knurled groove
For Al wire, Ø 0.8 & 0.9 mm, U groove
For Al wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, U groove
HN12
0459 441 880
Gear adapter
HN13
0455 049 001
Inlet nozzle
HN14
0455 906 001
Spacer sleeve
HN15
0455 907 001
Pressure roller
HN16
0215 702 708
Locking washer
HN17
0459 518 001
Axel pressure roll
HN18
Nut
HN19
0458 748 002
Insulating washer
HN20
0458 748 001
Insulating bushing
HN21
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Flat
M10
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whn1
-- 18 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 4
bm38whn1
-- 19 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
Accessoires
bm38a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Brake hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0146 967 881
1
2
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
-- 20 --
Edition 051110
OrigoFeed 30- 2, OrigoFeed 30- 4
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 564 880
Connection set
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm38a11a
-- 21 --
0459 532 880
0459 532 881
0459 532 882
0459 532 892
Edition 051110
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising