ESAB | AristoMig C300 | Instruction manual | ESAB AristoMig C300 Kasutusjuhend

ESAB AristoMig C300 Kasutusjuhend
FI
AristoMig C300
Käyttöohjeet
0459 824 001 FI 051018
Valid for serial no. 535--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 MA6--ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsaus ilman kaasua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langansyöttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langan vaihtaminen ja pujottaminen paikalleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttörullien vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
10
7 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
14
16
18
20
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde AristoMig C300 alkaen sarjanumerosta 535 täyttää standardin IEC/EN 60974--1 /--5 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin IEC/
EN 60974--10 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--10--17
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
bc20d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö-- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö-- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
bc20d1xa
-- 4 --
FI
3
JOHDANTO
AristoMig C3500–hitsausvirtalähde soveltuu MIG/MAG--hitsaukseen teräksestä,
ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetuilla umpilangoilla sekä
täytelangoilla suojakaasun kanssa tai ilman. Virtalähdettä voidaan käyttää myös
puikkohitsaukseen (MMA).
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 20.
3.1
Varusteet
AristoMig C300–hitsausvirtalähteen mukana toimitetaan:
Hitsausvirtalähteen käyttöohje, ohjauspaneelin käyttöohje, tarra, jossa on mainittu
suositellut kulutusosat sekä 5 m maadoituskaapeli.
3.2
MA6--ohjauspaneeli
Säätöpyörät jännitteen ja langansyöttönopeuden / hitsausvirran
säätämistä varten. Muut säädöt tehdään painikkeilla ja näytön
tekstiviestien avulla.
Ohjauspaneelit on kuvattu tarkemmin erillisissä käyttöohjeissa.
4
TEKNISET TIEDOT
AristoMig C300
Verkkojännite
400 V, ±10 %, 3∼ 50/60 Hz
Ensiövirta
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
21 A
23 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5
minuuttia hitsauksen lopetuksen jälkeen
30 W
Säätöalue
MIG/MAG
MMA
8--48 V / 16--300 A
16 --300 A
Sallittu kuormitus MIG/MAG
35 % katkonainen
60% katkonainen
100 % katkonainen
300 A / 29 V
240 A / 26 V
200 A / 24 V
Sallittu kuormitus MMA
30 % katkonainen
60 % katkonainen
100 % katkonainen
300A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Tehokerroin maksimivirralla
MIG/MAG
MMA
0.70
0.73
Hyötysuhdemaksimivirralla
MIG/MAG
MMA
84 %
83 %
bc20d1xa
-- 5 --
FI
AristoMig C300
Tyhjäkäyntijännite
MIG/MAG
MMA
70 --80 V
57 --67 V
Käyttölämpötila
--10 – +40 ˚C
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
<70 dB
Mitat, pxlxk
652 x 412 x 423 mm
Paino
38 kg
Eristysluokka muuntaja
H
Kotelointiluokka
IP 23C
Käyttöluokka
Pistooliliitäntä
EURO
Lankakelan suurin läpimitta
300 mm
Langan läpimitta
Fe
Ss
Al
Täytelanka
0,6
0,6
1,0
0,8
Suojakaasu
maks. paine
Kaikki MIG/MAG--hitsaukseen tarkoitetut
5 bar
MoottorivirtaImaks.
3,5 A
-----
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo-- ja poistoaukkojen
edessä.
bc20d1xa
-- 6 --
FI
5.2
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen
verkkojännitteeseen ja että se suojataan oikean kokoisella
varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
AristoMig C300
MIG/MAG
MMA
Verkkojännite
Verkkojohdon poikkipinta-ala mm2
Vaihevirta I tehokas
Varoke
hidastettu varoke
mikrokytkin, tyyppi C
400 V 3µ 50 Hz
4G2,5
400 V 3µ 50 Hz
4G2,5
13 A
14 A
16 A
20 A
16 A
20 A
HUOM! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät on
suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
HUOM! Hitsausvirtalähde on suunniteltu kytkettäväksi 230 / 400 V –järjestelmään
neljällä johtimella.
Jos käyttöpaikan verkkojännite on suurempi, virtalähde on kytkettävä
suojamuuntajan kautta.
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
Käytä aina kahvaa laitteen siirtämiseen. Huomautus! Älä koskaan vedä pistoolista.
VAROITUS!
Varmista, että sivuluukut ovat kiinni käytön aikana.
VAROITUS!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta: Lukitse jarrunapa
punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti.
Ks. myös kuva oikealla.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
bc20d1xa
-- 7 --
FI
6.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Ohjauspaneeli,
katso erillinen käyttöohje
5
Hitsauspistoolin liitäntä
2
Liintät jäähdytysyksikölle tai
kauko--ohjaimelle
6
Virtakytkin
3
Maadoituskaapelin (–) liitäntä
7
Suojakaasuliitäntä
4
Hitsauskaapelin (+) liitäntä
(puikkohitsaus)
6.2
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alle 110 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 110 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
6.3
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu lämpövarokkeella, joka laukeaa, jos laitteen lämpötila
nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja ohjauspaneelissa
näkyy vikakoodi.
Lämpövaroke palautuu automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
bc20d1xa
-- 8 --
FI
6.4
Hitsaus ilman kaasua
Hitsausvirtalähdettä voidaan käyttää umpilankahitsaukseen suojakaasulla tai
hitsaukseen itsesuojaavalla täytelangalla ilman suojakaasua.
Umpilanka
Itsesuojaava täytelanka
S
Kytke hitsausvirtalähde irti verkkojännitteestä.
S
Avaa sivuluukku. Irrota suojus.
S
Vaihda plus-- (+) ja miinusliitännät (--) liitinrimassa syöttömekanismin yläpuolella.
S
Asenna suojus paikalleen. Sulje sivuluukku.
S
Siirrä maadoituskaapeli miinusliitännästä (--) plusliitäntään (+).
6.5
Langansyöttöpaine
Aloita tarkastamalla, että lanka liikkuu esteettä langanjohtimessa. Säädä sen
jälkeen syöttölaitteen painopyörät. On tärkeää, ettei paine ole liian suuri.
Kuva 1
Kuva 2
Syöttöpaineen oikea säätö voidaan tarkastaa syöttämällä lankaa eristettyä
esinettä, esim. puupalaa, vasten.
Kun pistoolia pidetään noin 5 mm päässä puupalasta (kuva 1), syöttöpyörien tulee
luistaa.
Kun pistoolia pidetään noin 50 mm päässä puupalasta, lankaa on syötettävä ulos
ja sen on taivuttava (kuva 2).
bc20d1xa
-- 9 --
FI
6.6
S
S
S
S
S
S
Langan vaihtaminen ja pujottaminen paikalleen
Avaa sivuluukku.
Irrota paineanturi kääntämällä se taakse. Painerullat nousevat nyt ylös.
Vedä uutta lankaa esiin 10--20 cm. Viilaa langan päästä purseet ja terävät reunat
ennen kuin pujotat sen langansyöttölaitteeseen.
Varmista, että lanka tulee oikein syöttörullan uraan, ulostulosuuttimeen ja
langanohjaimeen.
Tiukkaa paineanturi.
Sulje sivuluukku.
6.7
Syöttörullien vaihto
Avaa sivuluukku.
Irrota paineanturi (1) kääntämällä se taakse.
Painerullat nousevat nyt ylös.
S Irrota painerullat (2) kiertämällä akselia (3)
--kierros myötäpäivään ja vedä se ulos.
Painerullat irtoavat.
S Irrota syöttörullat (4) irrottamalla mutterit (5) ja vedä
rullat ulos.
Asennus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
S
S
Syöttörullien uran valinta
Käännä syöttörullaa niin, että halutun uran mittamerkintä on
ulospäin.
7
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu henkilö.
Suojapellit saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus ja puhdistus
Virtalähde
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Puhdistusten väli ja suoritustapa riippuvat seuraavista: hitsausprosessi, kaariaika,
kokoonpano sekä ympäristö. Normaalisti riittää, kun virtalähde puhalletaan kuivalla
paineilmalla puhtaaksi (alennetulla paineella) kerran vuodessa.
Muuten jäähdytysilman tulo-- tai poistoaukon tukkeutuminen saattaa aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen.
bc20d1xa
-- 10 --
FI
Langansyöttöyksikkö
Tarkasta säännöllisesti, että syöttöyksikkö on puhdas.
S
Syöttömekanismin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein
häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi. Huomaa, että liian suuri esijännitys
voi aiheuttaa poikkeuksellista kulumista puristusrullissa, syöttörullissa ja
langanohjaimissa.
Jarrunapa
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan
säätäminen on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin,
että lanka on hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
Pistooli
S
Pistoolin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain puhtaaksi ja puhdista
kosketussuutin.
8
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastukset suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (ohjauspaneelissa
näkyy vikakoodi E6).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus-- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käytät oikeaa lankaa.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
bc20d1xa
-- 11 --
FI
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
AristoMig C300 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1, 60974--5 ja 60974--10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote
poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bc20d1xa
-- 12 --
p
-- 13 --
Johdotuskaavio
bc19e
-- 14 --
Edition 051018
bc19e
-- 15 --
Edition 051018
AristoMig C300
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0459 750 882 Welding power source
AristoMig C300 with control panel MA6
0459 824 990 Spare parts list
AristoMig C300i with control panel MA6
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bc20o
-- 16 --
Edition 051018
p
-- 17 --
AristoMig C300
Kulutusosat
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 0.9/1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
ba40w
-- 18 --
Edition 051018
AristoMig C300
ba40w
-- 19 --
Edition 051018
AristoMig C300
Lisävarusteet
Cooling unit ESAB Cooler
0459 800 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bc19a
-- 20 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 051018
AristoMig C300
Return cable 5 m 50mm2
0156 743 907
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bc19a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 21 --
Edition 051018
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising