ESAB | AristoMig C300 | Instruction manual | ESAB AristoMig C300 Používateľská príručka

ESAB AristoMig C300 Používateľská príručka
GR
AristoMig C300
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0459 824 001 GR 051018
Valid for serial no. 535--xxx--xxxx
1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ MA6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
ÈÝóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óõãêüëëçóç ÷ùñßò áÝñéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åéóáãùãÞ óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
10
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
12
12
14
16
18
20
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÁ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò AristoMig C300 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 535 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé
ìå ôï ðñüôõðá IEC/EN 60974--1 /--5 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï IEC/EN 60974--10 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò
ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--10--17
Denis Sharp
Technical Director
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
bc20d1ya
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
Ìçí áðïññßðôåôå åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ìáæß ìå êïéíÜ áðïññßììáôá!
Ôçñþíôáò ôçí ÅõñùðáÚêÞ ïäçãßá 2002/96/EK ó÷åôéêÜ ìå ôá áðüâëçôá åéäþí
çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý åîïðëéóìïý êáé ôçí åöáñìïãÞ ôçò óýìöùíá ìå ôçí
åèíéêÞ íïìïèåóßá, ôá åßäç çëåêôñéêïý åîïðëéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ïëïêëçñþóåé ôïí êýêëï
ôçò æùÞò ôïõò ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ êáé íá åðéóôñÝöïíôáé óå
ðåñéâáëëïíôéêÜ óõìâáôÞ åãêáôÜóôáóç áíáêýêëùóçò. Ùò éäéïêôÞôçò ôïõ åîïðëéóìïý,
èá ðñÝðåé íá åíçìåñþíåóôå áðü ôïí ôïðéêü áíôéðñüóùðü ìáò ôó åãêåêñéìÝíá
óõóôÞìáôá óõëëïãÞò.
Ìå ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ïäçãßáò âåëôþíåôáé ôï ðåñéâÜëëïí êáé ç
õãåßá ôïõ áíèñþðïõ!
bc20d1ya
-- 4 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
ToAristoMig C300 åßíáé ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá
óõãêüëëçóç MIG/MAG ìå ÷ñÞóç ìïíüêëùíïõ óýñìáôïò áðü ÷Üëõâá, áíïîåßäùôï
÷Üëõâá, áëïõìßíéï, êáèþò êáé óýñìáôïò ìå ðõñÞíá, ìå Þ ÷ùñßò ðñïóôáôåõôéêü
áÝñéï. Åßíáé åðßóçò äõíáôÞ ç óõãêüëëçóç ìå åðéêáëõììÝíá çëåêôñüäéá
(óõãêüëëçóç MMA).
ÂëÝðå óåëßäá 20 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò AristoMig C300 ðáñáäßäåôáé ìå:
Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá
ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ, áõôïêüëëçôï ìå óõíéóôþìåíá öèåéñüìåíá ìÝñç êáé êáëþäéï
åðéóôñïöÞò ìÞêïõò 5 ìÝôñùí.
3.2
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ MA6
ÊïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò / ôïõ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò. ¢ëëåò
ðáñÜìåôñïé åëÝã÷ïíôáé ìå ðëÞêôñá, ìå êåßìåíï óôïí ðßíáêá
áðåéêüíéóçò.
ÂëÝðå ôï ÷ùñéóôü åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ëåðôïìåñÞ ðåñéãñáöÞ ôïõ ðßíáêá
åëÝã÷ïõ.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
AristoMig C300
ÔÜóç äéêôýïõ
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Ðñùôåýïí ñåýìá
IìÝã MIG/MAG
IìÝã MMA
20 A
23 A
ÆÞôçóç éó÷ýïò åí êåíþ óå ëåéôïõñãßá ìå
åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò, 6,5 min ìåôÜ ôç
óõãêüëëçóç
30 W
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
MIG/MAG
MMA
8-48 V / 16-300 A
16-300 A
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MIG/MAG
êýêëïò åñãáóßáò 35%
êýêëïò åñãáóßáò 60%
êýêëïò åñãáóßáò 100%
300 A / 29 V
240 A / 26 V
200 A / 24 V
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå MMA
êýêëïò åñãáóßáò 35%
êýêëïò åñãáóßáò 60%
êýêëïò åñãáóßáò 100%
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
MIG/MAG
MMA
0,70
0,73
bc20d1ya
-- 5 --
AristoMig C300
Âáèìüò áðüäïóçò ìå ìÝãéóôï ñåýìá
MIG/MAG
MMA
84 %
83 %
ÔÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
MIG/MAG
MMA
70 - 80 V
57 - 67 V
Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò
-10 Ýùò +40˚C
Óõíå÷Þò Á-óôáèìéóìÝíç ç÷çôéêÞ ðßåóç
< 70 dB
ÄéáóôÜóåéò ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò
652 x 412 x 423 mm
ÂÜñïò
38 kg
Êáôçãïñßá ìüíùóçò ìåôáó÷çìáôéóôÞò
H
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
IP 23C
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
EURO
ÌÝã. äéÜìåôñïò ìðïìðßíáò óýñìáôïò
300 mm
ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò
Fe
Ss
Al
Óýñìá ìå ðõñÞíá
0,6
0,6
1,0
0,8
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
ìÝã. ðßåóç
¼ëïé ïé ôýðïé ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá
óõãêüëëçóç MIG/MAG
5 bar
Ñåýìá êéíçôÞñá IìÝã.
3,5 A
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
bc20d1ya
-- 6 --
5.1
ÈÝóç
ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå íá ìç öñÜæïíôáé ïé
åßóïäïé êáé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò.
5.2
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ
ÅëÝãîôå áí ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé
óõíäåäåìÝíç ìå ôç óùóôÞ ôÜóç ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ
êáé áí ðñïóôáôåýåôáé ìå ôï óùóôü ìÝãåèïò áóöÜëåéáò.
ÐñÝðåé íá ãßíåôáé óýíäåóç ãåßùóçò ðñïóôáóßáò óýìöùíá ìå
ôïõò êáíïíéóìïýò.
Ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ìå óôïé÷åßá óýíäåóçò ðáñï÷Þò
Óõíéóôþìåíá ìåãÝèç áóöÜëåéáò êáé åëÜ÷éóôç äéáôïìÞ êáëùäßïõ
AristoMig C300
MIG/MAG
MMA
ÔÜóç äéêôýïõ
400 V
400 V 3µ 50 Hz
ÄéáôïìÞ êáëùäßïõ äéêôýïõ
4G2,5
4G2,5
óå mm2
Ñåýìá öÜóçò, I RMS
13 A
14 A
ÁóöÜëåéá
Ðñïóôáóßáò áðü õðÝñôáóç
16 A
16 A
Ôýðïõ C MCB
20 A
20 A
Óçìåßùóç! Ïé äéáôïìÝò ôïõ êáëùäßïõ äéêôýïõ êáé ôá ìåãÝèç áóöáëåéþí ðïõ áíáöÝñïíôáé
ðáñáðÜíù åßíáé óýìöùíá ìå ôïõò óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôïõò ó÷åôéêïýò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
Óçìåßùóç! ÁõôÞ ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá óýíäåóç
óå óýóôçìá ôåóóÜñùí áãùãþí ìå ôÜóç 230/400 Volt.
ÅÜí ç ðçãÞ ñåýìáôïò ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå ÷þñá ìå õøçëüôåñç ôÜóç
äéêôýïõ, ç óýíäåóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá ãßíåôáé ìÝóù ìåôáó÷çìáôéóôÞ
áóöáëåßáò.
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìü ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëç ÷åéñïëáâÞ.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ÐïôÝ ìçí ôñáâÜôå ôï ðéóôüëé.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Âåâáéùèåßôå üôé ôá ðëåõñéêÜ áíïßãìáôá åßíáé êëåéóôÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí
êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ
âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
bc20d1ya
-- 7 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá
åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.
6.1
ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ
1
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ,
âëÝðå ÷ùñéóôü åã÷åéñßäéï ïäçãéþí
5
Óýíäåóç ãéá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
2
Óýíäåóç ãéá ìïíÜäá øýîçò Þ ìïíÜäá
ôçëååëÝã÷ïõ
6
Äéáêüðôçò ôÜóçò äéêôýïõ
3
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò (-)
7
Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
4
Óýíäåóç ãéá êáëþäéï ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò (+) (óõãêüëëçóç MMA)
6.2
¸ëåã÷ïò áíåìéóôÞñá
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äéáèÝôåé ÷ñïíïäéáêüðôç, ðïõ óçìáßíåé üôé ïé áíåìéóôÞñåò
óõíå÷ßæïõí íá ëåéôïõñãïýí ãéá 6,5 ëåðôÜ ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò óõãêüëëçóçò, êáé
ç ìïíÜäá ìåôáöÝñåôáé óå ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò. Ïé áíåìéóôÞñåò
îåêéíïýí ðÜëé üôáí áñ÷ßæåé åê íÝïõ ç óõãêüëëçóç.
Ïé áíåìéóôÞñåò ëåéôïõñãïýí ìå ìåéùìÝíç ôá÷ýôçôá ãéá ñåýìáôá óõãêüëëçóçò
Ýùò 110 A êáé ìå ðëÞñç ôá÷ýôçôá ãéá õøçëüôåñá ñåýìáôá.
6.3
Ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ý÷åé ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç, ç ïðïßá
ëåéôïõñãåß åÜí ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ. ¼ôáí óõìâáßíåé áõôü, ôï ñåýìá
óõãêüëëçóçò äéáêüðôåôáé êáé óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ åìöáíßæåôáé êùäéêüò
óöÜëìáôïò.
Ç ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç åðáíáöÝñåôáé áõôïìÜôùò üôáí ðÝóåé ç
èåñìïêñáóßá.
bc20d1ya
-- 8 --
6.4
Óõãêüëëçóç ÷ùñßò áÝñéï
ÕðÜñ÷åé äõíáôüôçôá ìåôáãùãÞò áðü ôç óõãêüëëçóç ìå ìïíüêëùíï óýñìá êáé
ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï óôç óõãêüëëçóç ìå èùñáêéóìÝíï óýñìá ìå ðõñÞíá ÷ùñßò
áÝñéï, êáé áíôéóôñüöùò.
Ìïíüêëùíï
óýñìá
S
S
S
S
S
ÈùñáêéóìÝíï óýñìá ìå ðõñÞíá,
÷ùñßò áÝñéï
ÁðïóõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò áðü ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ.
Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü öýëëï. ÁöáéñÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá.
Óõóößîôå îáíÜ ôïí èåôéêü óýíäåóìï (+) êáé ôïí áñíçôéêü óýíäåóìï (-) óôï
óõãêñüôçìá áêñïäåêôþí ðÜíù áðü ôïí ìç÷áíéóìü ôñïöïäüôçóçò.
ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá. Êëåßóôå ôï
ðëåõñéêü öýëëï.
ÌåôáêéíÞóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò áðü ôçí áñíçôéêÞ Ýîïäï (-)
óôç èåôéêÞ Ýîïäï (+).
6.5
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý
óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç
óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.
åéê. 1
åéê 2
Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá
ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï
ôåìÜ÷éï.
¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï
(åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.
ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï,
ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).
bc20d1ya
-- 9 --
6.6
ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åéóáãùãÞ óýñìáôïò
S
Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü öýëëï.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, åíþ
ïëéóèáßíïõí ôá ñÜïõëá ðßåóçò.
S
Éóéþóôå ôï êáéíïýñãéï óýñìá 10-20 cm. ËéìÜñåôå ôá ãñÝæéá êáé ôéò êïöôåñÝò
ðñïåîï÷Ýò áðü ôçí Üêñç ôïõ óýñìáôïò ðñïôïý ôï ðåñÜóåôå óôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ôï óýñìá ðåñíÜåé óùóôÜ ìÝóá óôï áõëÜêé ôïõ ñÜïõëïõ
ôñïöïäüôçóçò êáé ìÝóá óôï óôüìéï åîüäïõ êáé óôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò.
S
Áóöáëßóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò.
S
Êëåßóôå ôï ðëåõñéêü öýëëï.
6.7
ÁëëáãÞ ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò
S
Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü öýëëï.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò (1)
äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, åíþ ïëéóèáßíïõí
ôá ñÜïõëá ðßåóçò.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ðßåóçò (2) ãõñßæïíôáò
ôïí Üîïíá (3) êáôÜ 1/4 ôçò óôñïöÞò ðñïò ôá
äåîéÜ êáé ôñáâþíôáò ôïí Ýîù. Ôá ñÜïõëá ðßåóçò
áðïóõíäÝïíôáé.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (4)
îåâéäþíïíôáò ôá ðáîéìÜäéá (5) êáé ôñáâþíôáò Ýîù ôá
ñÜïõëá.
ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç åðáíáëÜâåôå ôá ðáñáðÜíù ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
ÅðéëïãÞ áõëáêéþí óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò
Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï óçìÜäé ôïõ
ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá åßíáé ãõñéóìÝíï ðñïò
åóÜò.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
Ç óõíôÞñçóç ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åðáããåëìáôßá.
Ìüíï ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí êáôÜëëçëåò çëåêôñéêÝò ãíþóåéò (åîïõóéïäïôçìÝíï
ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôéò ðéíáêßäåò áóöáëåßáò.
bc20d1ya
-- 10 --
7.1
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò
ÐçãÞ ñåýìáôïò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå
ñýðïõò.
Ç óõ÷íüôçôá êáé ïé ìÝèïäïé êáèáñéóìïý ðïõ åöáñìüæïíôáé åîáñôþíôáé áðü: ôç
äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò, ôïõò ÷ñüíïõò ôüîïõ, ôç èÝóç êáé ôï ðåñéâÜëëïí.
ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá áðïìáêñýíåôáé ç óêüíç áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ìå
öýóçìá ìå ÷ñÞóç îçñïý ðåðéåóìÝíïõ áÝñá (ìåéùìÝíç ðßåóç) ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï.
Áëëéþò, ïé ìðëïêáñéóìÝíåò Þ öñáãìÝíåò åßóïäïé êáé Ýîïäïé ðñïêáëïýí
õðåñèÝñìáíóç.
ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå
âñùìéÜ.
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí ìåñþí ôïõ ìç÷áíéóìïý
ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ
äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò
ðñïâëÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé åÜí ç ðñïÝíôáóç åßíáé ñõèìéóìÝíç ðïëý
óöé÷ôÜ, áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áíþìáëç öèïñÜ ôïõ ñÜïõëïõ
ðßåóçò, ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò.
Áöáëüò öñÝíïõ
Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí
áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò
ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ
öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï
÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
S
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:
S
Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.
S
ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Óçì: Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.
Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèåéñüìåíùí ìåñþí ôïõ ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá
åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. ÖõóÜôå
ôáêôéêÜ ôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò êáé êáèáñßæåôå ôï Üêñï åðáöÞò.
bc20d1ya
-- 11 --
8
ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
ÄïêéìÜóôå áõôïýò ôïõò óõíéóôþìåíïõò åëÝã÷ïõò êáé åðéèåùñÞóåéò ðñïôïý
êáëÝóåôå åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ôýðïò óöÜëìáôïò
Äåí äçìéïõñãåßôáé ôüîï.
ÅíÝñãåéá
S
S
S
Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò
äéáêüðôåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç.
S
S
ÅëÝãîôå áí ï äéáêüðôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ åßíáé
åíôüò.
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
ÅëÝãîôå áí ëåéôïýñãçóå ç ðñïóôáóßá áðü õðåñèÝñìáíóç
(óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ åìöáíßæåôáé êùäéêüò óöÜëìáôïò
E6).
ÅëÝãîôå ôéò áóöÜëåéåò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ.
Ç ðñïóôáóßá áðü
õðåñèÝñìáíóç åíåñãïðïéåßôáé
óõ÷íÜ.
S
Âåâáéùèåßôå üôé äåí õðåñâáßíåôå ôéò ïíïìáóôéêÝò ôéìÝò
ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò (äçëáäÞ üôé ç ìïíÜäá
äåí õðåñöïñôßæåôáé).
ÊáêÞ åðßäïóç óõãêüëëçóçò.
S
ÅëÝãîôå áí ôá êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé åðéóôñïöÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
ÅëÝãîôå áí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
ÅëÝãîôå áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï óùóôü óýñìá.
ÅëÝãîôå ôéò áóöÜëåéåò ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò äéêôýïõ.
S
S
S
9
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá AristoMig C300 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ
êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1, 60974--5 êáé 60974--10) Aöïý ãßíåé
óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá
âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò
óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bc20d1ya
-- 12 --
p
-- 13 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
bc19e
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 14 --
Edition 051018
bc19e
-- 15 --
Edition 051018
AristoMig C300
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
Ordering no.
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Denomination
Type
0459 750 882 Welding power source
AristoMig C300 with control panel MA6
0459 824 990 Spare parts list
AristoMig C300i with control panel MA6
0458 854
Instruction manual
Control panel MA6
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bc20o
-- 16 --
Edition 051018
p
-- 17 --
AristoMig C300
Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 0.9/1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V--Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
ba40w
-- 18 --
Edition 051018
AristoMig C300
ba40w
-- 19 --
Edition 051018
AristoMig C300
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Cooling unit ESAB Cooler
0459 800 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bc19a
-- 20 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 051018
AristoMig C300
Return cable 5 m 50mm2
0156 743 907
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bc19a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 21 --
Edition 051018
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising