ESAB | Control panel MA6 | Instruction manual | ESAB Control panel MA6 Användarmanual

ESAB Control panel MA6 Användarmanual
SE
Control panel MA6
Bruksanvisning
0458 854 170 SE 051003
Valid for program version 1.30
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Gör detta först . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanelens arbetssätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler i display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1 Huvudmeny och mätmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Valmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Menystruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
3 MIG/MAG-- SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 MMA--SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5 KOLBÅGSMEJSLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6 GENERELLA FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1 Fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
7 MINNESHANTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1 Lagra svetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Återkalla svetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Radera svetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
8 LÅSKOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 FELKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9.1 Felkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Beskrivning av felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
10 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
INTRODUKTION
Manualen beskriver handhavandet av inställningspanel MA6.
För allmän information om drift se strömkällans respektive trådmatarenhetens
bruksanvisning.
Om denna varningstexten dyker upp i displayen betyder det att maskinen inte stödjer
funktionen.
Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få en uppgradering av
programvaran.
1.1
Gör detta först
Denna meny syns i displayen första gången man startar maskinen.
Vid leverans är inställningspanelen inställd på engelska och för att välja ditt språk
gör på följande sätt.
S
Tryck på
S
Tryck på
S
Tryck på
(den mjuka knappen längst till höger under displayen) tills rätt
språk visas i displayen.
bi03ints1
för att komma in i valmenyn.
för att komma in i konfigurationsmenyn.
-- 3 --
SE
1.2
Inställningspanelens arbetssätt
Inställningspanelen kan sägas bestå av två enheter: arbetsminnet och
svetsdataminnet.
Lagra
Arbetsminne
Svetsdataminne
Återkalla
I arbetsminnet skapar man en komplett uppsättning svetsdatainställningar som kan
lagras i svetsdataminnet.
Vid svetsning är det alltid innehållet i arbetsminnet som styr processen. Det är därför
också möjligt att återkalla en svetsdatauppsättning från svetsdataminnet till
arbetsminnet.
Observera att arbetsminnet alltid innehåller senast inställda svetsdatainställningar.
De kan vara återkallade från svetsdataminnet eller individuellt ändrade inställningar.
Arbetsminnet är med andra ord aldrig tomt eller “nollställt”
1.3
Inställningspanel
1
Display
2
Ratt för inställning av spänning
3
Ratt för inställning av trådmatningshastighet och ström
4
Mjuka knappar (funktionsknappar)
5
”MENU”--knapp
Mjuka knappar
Knappar med olika funktioner beroende på vilken undermeny du befinner dig i. Den
aktuella funktionen för dessa knappar framgår av texten i displayens nedre rad (när
funktionen är aktiv indikeras detta med en vit prick bredvid texten).
“MENU”--knapp
Med denna knapp kommer man till valmenyn (se under punkt 2.2) om man är i
huvudmenyn i annat fall backar man tillbaka ett steg.
bi03ints1
-- 4 --
SE
1.4
Symboler i display
Tillbaka till huvudmenyn
Förflytta markören nedåt till en ny inställningsparameter.
Byta funktion för den raden som är markerad
Öka ett värde
2
Minska ett värde
MENYER
Inställningspanelen använder flera olika menyer. Menyerna är huvud--, mät--, val--,
process--, inställnings--, konfigurations-- och minnesmeny. Under uppstart visas även
en uppstartsbild med information om vilken panel det är och vilken programversion
som gäller.
2.1
Huvudmeny och mätmeny
Huvudmenyn kommer alltid fram direkt efter uppstart.
Menyn visar de värden som är inställda. Om man är i
huvudmenyn när man börjar svetsa skiftar den automatiskt
över till att visa uppmätta värden (Mätmeny). De uppmätta
värdena finns kvar i displayen även efter det att svetsningen
avslutats.
Man kan gå till andra menyer utan att tappa mätvärdena.
Det är först när man vrider på någon ratt eller byter svetsmetod som man visar
inställningsvärden istället för uppmätta värden.
2.2
Valmeny
I valmenyn väljer man vilken undermeny man vill gå till:
process-- inställnings-- konfigurations-- eller minnesmenyn.
Processmeny
Här kan man byta
svetsprocess,
materialtyp mm.
Inställningsmeny
Här kan man välja
inställning av olika
svetsdata till exempel
för gasförströmning,
varmstartstid,
kraterfyllnadstid mm.
Konfigurationsmeny
Här kan man byta
språk, måttenhet mm.
Minnesmeny
I minnesmenyn kan
man lagra, återkalla
och radera olika
inställda svetsdata.
Svetsdata kan lagras i
tio olika minnespositioner.
bi03ints1
-- 5 --
bi03mens2
-- 6 --
Synergi
1) Trådtyp
Gas
Tråddiam.
2) Trådtyp
Gas
Tråddiam.
MIG/MAG
Puls
Processmeny
MIG/MAG
3) E--typ
E--diam
4) E--diam
Induktans
Gasförstr.
Varmstart
Kraterfyll.
Efterbrinnt.
Gasefterst.
Punktsvets
MIG/MAG
Mata tråd
Mata tråd
Kolbågs-mejsling
Gasspola
Gasspola
MMA
Krypstart
Krypstart
Gasförstr.
Varmstart
Kraterfyll.
Efterbrinnt.
Gasefterst.
Punktsvets
MIG/MAG
Puls
5) Språk
Måttenhet
Aktiv panel
Byte tr.data
Bågtryck
Varmstart
MIG/MAG
MIG/MAG
Puls
MMA
MMA
Inställningsmeny
Varmstart
Varmstart
2/4 takt
Kraterfyll.
MIG/MAG Puls
Kraterfyll.
2/4 takt
Menystruktur
MIG/MAG
2.3
Kolbågs-mejsling
5) Språk
Måttenhet
Aktiv panel
MMA
5) Språk
Måttenhet
Aktiv panel
Konfigurationsmeny
Varmstart
Lagra
Återkalla
Radera
MIG/MAG
MIG/MAG
Puls
MMA
Kolbågsm.
Minnesmeny
Kolbågsmejsling
SE
1)
2)
3)
I tabellen nedan visas de tråddiametrar som kan väljas i processmenyn för MIG/MAG--svetsning med synergi.
Trådtyp
Skyddsgas
Tråddiameter
Låglegerad eller olegerad solid tråd (Fe)
Ar + 20% CO2
Ar + 8% CO2
1,0 1,2
1,0 1,2
Rostfri solidtråd (Ss)
Ar + 2%CO2
Ar + 3%CO2 1%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Magnesiumlegerad aluminiumtråd (AlMg)
Ar
1,2 1,6
Kisellegerad aluminiumtråd (AlSi)
Ar
1,2 1,6
Metallpulverfylld rörtråd (Fe)
Ar + 20% CO2
1,2 1,4 1,6
Rutil fluxfylld rörtråd (Fe)
Ar + 20% CO2
1,2 1,4 1,6
Basisk fluxfylld rörtråd (Fe)
Ar + 20% CO2
1,2 1,4 1,6
I tabellen nedan visas de trådiametrar som kan väljas i processmenyn för MIG/MAG--pulsning.
Trådtyp
Skyddsgas
Tråddiameter
Låglegerad eller olegerad solid tråd (Fe)
Ar + 20% CO2
Ar + 8% CO2
1,0 1,2
1,0 1,2
Rostfri solidtråd (Ss)
Ar + 2%CO2
Ar + 3%CO2 1%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Magnesiumlegerad aluminiumtråd (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Kisellegerad aluminiumtråd (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
I tabellen nedan visas de elektroddiametrar som kan väljas i processmenyn för
MMA--svetsning.
Elektrodtyp
Elektroddiameter
Basisk
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Rutil
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Cellulosa
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
4)
Följande elektroddiametrar kan väljas i processmenyn för kolbågsmejsling:
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
5)
Den text som presenteras i inställningspanelen finns tillgänglig på följande språk:
Svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, holländska, franska, spanska, italienska,
portugisiska, polska, tjeckiska, ungerska, turkiska och amerikanska.
bi08tabs3
-- 7 --
SE
3
MIG/MAG--SVETSNING
Vid MIG/MAG--svetsning smälter en ljusbåge en kontinuerligt frammatad tråd, smältan
skyddas av en skyddsgas.
Pulsning används för att påverka överföring av dropparna från ljusbågen så att den blir
stabil och sprutfri även vid låga svetsdata.
3.1
Inställningar
MIG/MAG--svetsning utan pulsning
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
2/4--takt
Kraterfyllnad
Kraterfyllnadstid
Varmstart “Hotstart”
Varmstarttid “Hotstarttid”
Krypstart
Gasspolning 1)
Kalltrådsmatning
Synergi
Induktans
Gasförströmning
Efterbrinntid
Gasefterströmning
Punktsvetsning
Punktsvetsningstid
Spänning
2--takt eller 4--takt
FRÅN eller TILL
0 -- 5 s
FRÅN eller TILL
0 -- 10 s
FRÅN eller TILL
--FRÅN eller TILL
0 -- 100
0,1 -- 25 s
0 -- 0,35 s
0,1 -- 20 s
AV eller PÅ
0,1 -- 25 s
8 -- 60
Trådmatningshastighet
Byte av triggerdata
0,8 -- 25,0 m/min
EJ AKTIV,
M / U BÅGE eller
U BÅGE
METRISK eller TUM
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
--0,1 s
-0,1 s
----1
0,1 s
0,01 s
1s
-0,1 s
0,25 (visas med en
decimal)
0,1 m/min
--
2--takt
FRÅN
1,0 s
FRÅN
1,5 s
TILL
--TILL 2)
70
0,1 s
0,10 s
1s
AV
0,1 s
synergiavvikelse
¦0
5 m/min
EJ AKTIV
-------
METRISK
PÅ
AV
AV
AV
AV
1)
Måttenhet
Aktiv panel
Spara automatiskt 3)
AVC--matarenhet 3)
Gränsvärden 3)
Låskod 3)
1)
Dessa funktioner går inte att ändra under pågående svetsning.
Synergilinjen vid leverans: solid tråd (Fe), skyddsgas CO2 med tråd 0.8 mm.
3) Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
2)
MIG/MAG--svetsning med pulsning
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
2/4--takt 1)
Kraterfyllnad
Kraterfyllnadstid
Varmstart “Hotstart”
2--takt eller 4--takt
FRÅN eller TILL
0 -- 5 s
FRÅN eller TILL
--0,1 s
--
2--takt
FRÅN
1,0 s
FRÅN
bi08migs4
-- 8 --
SE
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
Varmstarttid “Hotstarttid”
Krypstart
Gasspolning 1)
Kalltrådsmatning
Gasförströmning
Efterbrinntid
Gasefterströmning
Punktsvetsning
Punktsvetsningstid
Spänning
0 -- 10 s
FRÅN eller TILL
--0,1 -- 25 s
0 -- 0,35 s
0 -- 20 s
AV eller PÅ
0,1 -- 25 s
8 -- 60
Trådmatningshastighet
Byte av triggerdata
0,8 -- 25,0 m/min
EJ AKTIV,
M / U BÅGE eller
U BÅGE
METRISK eller TUM
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
0,1 s
---0,1 s
0,01 s
1s
-0,1 s
0,25 (visas med en
decimal)
0,1 m/min
--
1,5 s
TILL
--0,1 s
0,10 s
1s
AV
0,1 s
synergiavvikelse
¦0
5 m/min
EJ AKTIV
-------
METRISK
PÅ
AV
AV
AV
AV
Måttenhet
Aktiv panel
Spara automatiskt 2)
AVC--matarenhet 2)
Gränsvärden 2)
Kodlås 2)
1))
Dessa funktioner går inte att ändra under pågående svetsning.
auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
Synergilinjen vid leverans: solid tråd (Fe), skyddsgas Ar 8% CO2 med tråd 1.0 mm.
2) Kontakta
2--takt
Gasförströmning
Varm
start
Svetsning
Kraterfylln.
Gasefterströmning
Funktioner vid 2--taktsmanövrering av pistolkontakten.
Vid 2--takt startar eventuell gasförströmning när pistolkontakten trycks in (1).
Därefter startar svetsprocessen. När kontakten släpps upp (2) påbörjas eventuell
kraterfyllnad och svetsningen avbryts helt och eventuell gasefterströmning startar.
TIPS! Om pistolkontakten trycks in igen under kraterfyllnad kan man förlänga
svetsningen med kraterfyllnadens slutdata under valfri tid (streckade linjen).
Kraterfyllnaden kan även avbrytas genom att kontakten snabbt återigen trycks in och
släpps under pågående kraterfyllnad.
-- Aktivering av 2--takt utförs i huvudmenyn.
bi08migs4
-- 9 --
SE
4--takt
Gasförströmning
Varm
start
Svetsning
Kraterfylln.
Gasefterströmning
Funktioner vid 4--taktsmanövrering av pistolkontakt.
Vid 4--takt startar gasförströmning när pistolkontakten trycks in (1). När
pistolkontakten släpps upp (2) startar svetsprocessen. När kontakten åter trycks in
(3) påbörjas eventuell kraterfyllnad och svetsdata sänks till ett lägre värde. När
pistolkontakten släpps (4) avbryts svetsningen helt och eventuell gasefterströmning
startar.
TIPS! Kraterfyllnaden upphör när pistolkontakten släpps upp. Hålls kontakten istället
intryckt längre tid fortsätter svetsning med kraterfyllnadens slutdata (streckade
linjen).
-- Aktivering av 4--takt utförs i huvudmenyn.
Kraterfyllnad
Kraterfyllnad gör det lättare att undvika porer, varmsprickor och kraterbildning i
arbetsstycket vid svetsslut.
-- Inställningen av kraterfyllnadstid utförs i inställningsmenyn.
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” ökar svetsströmmen under en inställbar tid i början av svetsför-loppet, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
-- Inställning av varmstartstid utförs i inställningsmenyn.
Krypstart
Krypstart innebär att tråden matas med 50 % av inställd hastighet tills dess den får
elektrisk kontakt med arbetstycket.
-- Aktivering av krypstart utförs i huvudmenyn.
Gasspola
Gasspolningsfunktionen används vid mätning av gasflödet eller för att spola
gasslangarna rena från eventuell luft och fukt innan svetsningen påbörjas.
Gasspolningen pågår så länge knappen hålls intryckt och utförs utan att spänning
och trådmatning går igång.
-- Aktivering av gasspolning utförs i huvudmenyn.
bi08migs4
-- 10 --
SE
Kalltrådsmatning
Kalltrådsmatning används när man vill mata fram tråd utan att svetsspänningen går
till. Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.
-- Aktivering av kalltrådsmatning utförs i huvudmenyn.
Synergi
Varje kombination av trådtyp, tråddiameter och gasmix kräver sitt unika förhållande
mellan trådmatningshastighet och spänning (ljusbågslängd) för att erhålla en stabil
fungerande ljusbåge. Spänningen (ljusbågslängden) följer automatiskt “med” enligt
den förprogrammerade synerginlinjen du har valt, vilket gör det mycket lättare att
snabbt hitta rätt svetsparametrar. Sambandet mellan trådmatningshastighet och
övriga parametrar kallas synergilinje.
Synergi TILL:
huvudmenyn visar inställd trådmatning samt positiv
respektive negativ avvikelse från synergilinjens
spänning.
Positiv avvikelse visas med en stapel ovanför SYN,
negativ visas nedanför.
Synergi FRÅN:
huvudmenyn visar inställt värde på spänning och trådmatning.
-- Aktivering av synergi utförs i huvudmenyn.
Synerglinjepaket
Det synergilinjepaket som levereras med maskinen heter “Standard synergic lines”
och innehåller de 33 mest frekventa synergilinjerna.
Det går även att beställa andra paket av synergilinjer, men de måste installeras av
en auktoriserad ESAB servicetekniker.
Induktans
Högre induktans ger en mer utfluten svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil koncentrerad ljusbåge.
-- Inställning av induktans utförs i inställningsmenyn.
Gasförströmning
Gasförströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma innan
ljusbågen tänds.
-- Inställningen av gasförströmningstid utförs i inställningsmenyn.
Efterbrinntid
Efterbrinntid är en fördröjning mellan tidpunkten då tråden börjar bromsas till dess
strömkällan stänger av svetsspänningen. En för kort efterbrinntid ger ett långt
trådutstick efter avslutad svetsning med risk för att tråden kan frysa fast i smältan.
En lång efterbrinntid ger ett kortare utstick och ökad risk för att ljusbågen ska brinna
upp i kontaktmunstycket.
-- Inställningen av efterbrinntid utförs i inställningsmenyn.
bi08migs4
-- 11 --
SE
Gasefterströmning
Gasefterströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma efter att
ljusbågen släckts.
-- Inställningen av gasefterströmningstid utförs i inställningsmenyn.
Byte av triggerdata
Med denna funktion är det möjligt att med hjälp av en dubbelklickning på
svetspistolens avtryckare (trigger) byta till olika förinställda svetsdataalternativ.
Växlingarna sker mellan minnespositionerna 1, 2 och 3. (se under kapitel 7
“minneshantering”) Om det inte finns någon data i minnesposition 2 hoppar man
istället mellan position 1 och 3.
M / U BÅGE -- Växlingar mellan minnespositioner kan ske före, efter eller under
pågående svetsning.
U BÅGE -- Växlingar mellan minnespositioner kan endast ske före eller efter
svetsning.
-- Aktivering av triggerdatabyte utförs i konfigurationsmenyn.
AVC--matarenhet
Vid aktivering av denna funktion är det möjligt att använda en bågspänningskontrollerad matarenhet (Off--The--Arc feeder), där bågspänningen från strömkällan
används som matningsspänningen till matarenheten.
Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
-- Aktivering av AVC--matarenhet utförs i konfigurationsmenyn.
Punktsvetsning
Punktsvetsning används när man vill punktsvetsa ihop tunna plåtar.
-- Aktivering och inställning av punktsvetsning utförs i inställningsmenyn.
Spänning
Ökad spänning ökar båglängden och ger en varmare och bredare sträng.
Oberoende av vilken meny som visas kan man alltid ändra inställningsvärdet på
spänning. Värdet visas i huvudmenyn eller valmenyn.
Trådmatningshastighet
Med trådmatningshastighet anges en matningshastighet (m/min) för tråden.
Oberoende av vilken meny som visas kan man alltid ändra inställningsvärdet på
trådmatningshastigheten. Värdet visas i huvudmenyn eller valmenyn.
bi08migs4
-- 12 --
SE
4
MMA--SVETSNING
MMA--svetsning kallas även svetsning med belagda elektroder. När ljusbågen tänds
smälter den elektroden varvid höljet bildar skyddande slagg.
4.1
Inställningar
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
Varmstart “Hotstart” 1)
FRÅN eller TILL
--
FRÅN
Varmstarttid “Hot start”
1 -- 30
1
10
Bågtryck “Arc force”
0 -- 10
0,5
3
Ström 2)
16 -- 500 A
1A
164 A
Måttenhet
METRISK eller TUM
--
METRISK
AV eller PÅ
--
PÅ
AV eller PÅ
--
AV
AV eller PÅ
--
AV
AV eller PÅ
--
AV
Aktiv panel
Spara automatiskt
Gränsvärden
Kodlås
3)
3)
3)
1))
Denna funktion går inte att ändra under pågående svetsning.
Maximal ström beroende på vilken maskintyp som används.
3) Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
Synergilinjen vid leverans rutil tråd 4.0 mm.
2)
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” ökar svetsströmmen under en inställbar tid i början av svetsför-loppet, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
-- Inställning av varmstartstid utförs i inställningsmenyn.
Bågtryck “Arc force”
Bågtryck “Arc force” har betydelse för hur strömmen ändras vid en förändring av
båglängden. Ett lägre värde ger en lugnare ljusbåge med mindre sprut.
-- Inställning av bågtryck utförs i inställningsmenyn.
Ström
Högre ström ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
Oberoende av vilken meny som visas kan man alltid ändra inställningsvärdet på
strömmen. Värdet visas i huvudmenyn eller valmenyn.
bi08mmas6
-- 13 --
SE
5
KOLBÅGSMEJSLING
Vid kolbågsmejsling används en elektrod som består av en kolstav med kopparhölje.
Mellan kolstaven och arbetsstycket bildas en ljusbåge som smälter materialet. Luft
tillförs så det smälta materialet blåses bort.
5.1
Inställningar
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
Elektroddiameter
4,0--8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Spänning
8--60 V
0,25 V (Visas med en
decimal.)
37,0 V
Elektroddiameter
Större elektroddiameter ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
Spänning
Högre spänning ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
bi08gougings
-- 14 --
SE
6
GENERELLA FUNKTIONER
6.1
Fjärrdon
Aristomaskiner med inbyggd inställningspanel ska ha programversion 1.21 eller
högre för att fjärrdonet ska fungera korrekt.
Inställningspanelens uppträdande vid anslutning av fjärrdon
S
Displayen fryses i den meny man står i när man ansluter fjärrdon.
Mät-- och inställningsvärdena uppdateras, men visas endast i de menyer som
värdena kan visas.
S
Vid visning av en felindikeringssymbol kan man inte trycka bort den förrän
fjärrdon är bortkopplad.
S
Vid 10--programsfjärrdon växlar man mellan minnespositionerna 1, 2, 3, 4, 5 6,
7, 8, 9 och 10. Är minnesposition 2 tom behålls värdena från position 1. Se
vidare under kapitel 7 “minneshantering”.
6.2
Inställningar
Aktiv panel
När ett fjärrdon är anslutet kan man ställa in ström eller spänning och trådmatning
med inställningspanelen eller fjärrdonet.
Observera: funktionen måste aktiveras innan fjärrdonet ansluts.
-- Aktivering av aktiv panel utförs i konfigurationsmenyn.
Spara automatiskt
Om en svetsdatauppsättning är återkallad från svetsdataminnet och man ändrar
inställningarna, kommer ändringarna att automatiskt lagras när man återkallar en ny
svetsdatauppsättning från minnet.
Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
-- Aktivering av auto spara utförs i konfigurationsmenyn.
Gränsvärden
I denna funktion kan man ange max-- och minvärde för trådmatning / ström eller
spänning. Gränsvärden kan sparas i de 5 första minnespositionerna i
svetsdataminnet .
Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
-- Aktivering av gränser utförs i konfigurationsmenyn.
Kodlås
I denna funktion kan man låsa inställningsmenyn och då kan man endast komma åt
huvudmenyn och mätmenyn, se vidare under kapitel 8 “Kodlås”.
Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få denna funktion aktiverad.
-- Aktivering av kodlås utförs i konfigurationsmenyn.
bi08gens7
-- 15 --
SE
7
MINNESHANTERING
I minnesmenyn kan olika svetsdata skapade i arbetsminnet lagras. Man kan lagra
upp till 10 olika svetsdatauppsättningar.
7.1
Lagra svetsdata
S
Ställ in en svetsdatauppsättning i arbetsminnet.
S
Tryck på
för att komma till “valmenyn” och sedan på
komma till aktuella inställningar.
för att
Kontrollera att svetsdatainställningarna är korrekta.
S
Tryck på
S
Tryck på
tills du kommer till den minnesposition du vill lagra
svetsdatauppsättningen i, exempelvis position 2.
S
Tryck på
, nu finns en lagrad svetsdatauppsättning i minnesposition 2. De
andra minnespositionerna är tomma.
bi08mins8
för att komma till minnesmenyn.
-- 16 --
SE
7.2
Återkalla svetsdata
S
Tryck på
för att komma till valmenyn och sedan på
till aktuella inställningar.
S
Tryck på
S
Välj vilken minnesposition du vill återkalla exempelvis position 2. Tryck på
tills du kommer till position 2.
S
Tryck på
S
Tryck på “JA” om du vill återkalla svetsdata från minnesposition 2 och ändra de
aktuella inställningarna som finns i arbetsminnet. (Om du ångrar dig tryck “NEJ”)
för att komma till minnesmenyn.
för att återkalla minnesposition 2. Följande fråga kommer fram:
Denna ikon
i huvudmenyn
minnesposition som är återkallad.
bi08mins8
för att komma
visar vilken
-- 17 --
SE
7.3
Radera svetsdata
S
Tryck på
för att komma till valmenyn och sedan på
till aktuella inställningar.
S
Tryck på
S
Välj vilken minnesposition du vill radera exempelvis position 2. Tryck på
tills du kommer till position 2.
S
Tryck på
S
Tryck på “JA” om du vill radera svetsdata från minnesposition 2, (om du ångrar
dig tryck “NEJ”). I minnesposition 2 är det nu tomt.
8
för att komma
för att komma till minnesmenyn.
för att radera minnesposition 2. Följande fråga kommer fram.
LÅSKOD
Kontakta auktoriserad ESAB servicetekniker för att få låskoden aktiverad.
S
Tryck på
S
Välj första siffran i pinkoden genom att trycka på
S
Tryck på
, nu är första siffran lagrad, gör på samma sätt med de
nästföljande siffrorna.
S
Tryck på
bi08mins8
för att komma till låskodsmenyn.
för att låsa upp inställningspanelen.
-- 18 --
för att komma till rätt siffra.
SE
9
FELKODER
Felkoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i utrustningen. Den anges i
displayen som en symbol som ser ut på följande sätt:
Felkoderna uppdateras efter 3 sekunder. Den översta siffran i symbolen
beskriver vilken felkodsnummer det är, se under punkt 9.1. Den
nedersta siffran beskriver i vilken enhet felet ligger.
Ovanstående symbol visar att inställningspanelen (0) har tappat kontakten med
strömkällan.
Har flera fel detekterats, visas endast koden för det sist inträffade felet.
För att få bort symbolen från displayen tryck på någon funktionsknapp.
Symbolen har ett fast eller ett blinkande sken beroende på feltyp.
Blinkande symbol markeras med “o” i felkodslistan.
9.1
Felkodslista
0
= inställningspanel
3
= trådmatarenhet
1
= kylaggregat
4
= fjärrdon
2
= strömkälla
Fel- Beskrivning
kod
0
1
2
3
4
x
1
Minnesfel EPROM
x
x
x
x
2
3
Minnesfel RAM
Minnesfel extern RAM
x
x
x
x
x
x
4
Matningspänning 5V
x
5
Hög likmellanspänning
6
Hög temperatur
8
Matningspänning 1*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
Matningspänning 2*
x
10
Matningspänning 3*
x
11
Trådhastighetsservo
12
Kommunikationsfel (varning)
x
x
14
Kommunikationsfel (busoff)
x
x
15
Förlorade meddelanden
x
16
Hög tomgångsspänning
17
Förlorat kontakten med matarenheten
o
18
Förlorat kontakten med strömkällan
o
19
Felaktiga inställningsvärden i extern RAM
x
20
Minnesalokeringsfel
x
22
Spill i sändarbuffer
x
x
23
Spill i mottagarbuffer
x
x
26
Watch dog
x
27
Slut på tråd
28
29
Spill i stacken
Inget vattenflöde
bi08fels9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
x
-- 19 --
x
x
o
x
SE
Fel- Beskrivning
kod
31
Inget svar från displayenheten
32
Inget gasflöde
Enhet
0
2
4
o
Spänning 2*
Spänning 3*
+24V
+ 24 V
Inställningspanel
+3 V
Strömkälla
+15 V
--15V
Trådmatarenhet 30/48--4
Trådmatarenhet 30L--4
+15 V
+15 V
+ 20V
+ 60V
Fjärrdon
+12 V
+10 V
9.2
3
x
Spänning 1*
Kylaggregat
1
Beskrivning av felkoder
Felkod Beskrivning
1
2
3
4
5
6
8
bi08fels9
Programminnesfel (EPROM)
Programminnet är skadat.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Fel i mikroprocessorns RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa till det interna minnet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Fel i externt RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa till det externa minnet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Spänningsfall i 5 V matningsspänning
Matningsspänningen är för låg.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Likmellanspänning utanför gränsvärde
Spänningen är för hög eller för låg. För hög spänning kan bero på kraftfulla transienter på
nätet eller svagt nät (hög induktans i nätet eller en fas borta).
Strömkällan stoppas och kan ej startas.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Hög temperatur
Temperaturvakt har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och det går ej att starta förrän temperaturvakten har slagit till igen.
Åtgärd: Kontrollera att kylluftsintaget / utsläppet ej är igensatt eller nedsmutsat. Kontrollera även att arbetscykeln, så att den ej överskrider märkdata.
Matningsspänning +24V, (kylaggregat)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
-- 20 --
SE
Felkod Beskrivning
8
8
8
9
9
9
10
11
12
Låg batterispänning+3V, (inställningspanel)
För låg batterispänning. Om inte batteriet byts så försvinner all lagrad data.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker för byte av batteri.
Matningsspänning +15V, (matarenhet och strömkälla)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +13V, (fjärrdon)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning --15V, (strömkälla)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +20V, +60V, (matarenhet)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +10V, (fjärdon)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +24V
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Trådhastighet
Trådhastigheten avviker från inställt värde.
När felet uppstår stannar trådmatningen.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Kommunikationsfel (varning)
Belastningen på systemets CAN--buss är tillfälligt för hög.
Strömkälla / matarenhet kan ha förlorat kontakten med inställningspanelen.
Åtgärd: Se över utrustningen så att endast en matarenhet eller fjärrdon är inkopplad.
Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
14
Kommunikationsfel
Systemets CAN--buss har tillfälligt upphört att fungera på grund av för hög belastning.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Se över utrustningen så att endast en matarenhet eller fjärrdon är inkopplad.
Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
15
Förlorade meddelanden
Mikroprocessorn klarar inte av att bearbeta inkommande meddelanden i tillräckligt hög takt
och information har förlorats.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Hög tomgångsspänning
Tomgångsspänningen har varit för hög.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
16
bi08fels9
-- 21 --
SE
Felkod Beskrivning
17
18
19
20
22
23
26
27
28
29
31
32
bi08fels9
Förlorat kontakten
Inställningspanelen har förlorat kontakten med matarenheten.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Förlorat kontakten
Inställningspanelen har förlorat kontakten med strömkällan.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Felaktiga inställningsvärden i extern RAM
Felet detekteras om det står felaktig information i det batteriuppbackade minnet.
Åtgärd: Felet åtgärdar sig själv, men lagrad data i aktuell minnesposition försvinner.
Minnesalokeringsfel
Mikroprocessorn klarar inte att reservera tillräckligt med minne.
Felet kommer att orsaka felkod 26.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Spill i sändarbuffer
Inställningspanelen hinner inte sända information till de andra enheterna i tillräcklig hög
takt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning.
Spill i mottagarbuffer
Inställningspanelen hinner inte bearbeta information från de andra enheterna i tillräcklig
hög takt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning.
Watchdog
Något har förhindrat processorn att utföra sina normala uppgifter i programmet.
Programmet startas om automatiskt. Pågående svetsprocess kommar att stoppas. Inga
funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Upprepas felet, tillkalla servicetekniker.
Slut på tråd (matarenhet)
Trådmatarenheten matar inte fram någon tråd. Pågående svetsprocess kommer att stoppas och förhindrar svetsstart.
Åtgärd: Fyll på ny tråd.
Spill i stacken
Programexekveringen fungerar inte.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Inget vattenföde
Flödesvakten har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera kylvattenkrets och pump.
Inget svar från displayenheten
Mikroprocessorn har inte kontakt med displaykortet.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Inget gasföde
Gasflödet har underskridit 6 l/min. Start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.
-- 22 --
SE
10
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bi08fels9
-- 23 --
Schema
bi03e11a
-- 24 --
Control panel MA6
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 886 Control panel MA6
0458 854 170
0458 854 171
0458 854 172
0458 854 173
0458 854 174
0458 854 175
0458 854 176
0458 854 177
0458 854 178
0458 854 179
0458 854 180
0458 854 181
0458 854 182
0458 854 183
0458 854 184
0458 854 127
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 854 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi03o11a
-- 25 --
Edition 051003
P
-- 26 --
P
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising