ESAB | T6 | Instruction manual | ESAB T6 Kasutusjuhend

ESAB T6 Kasutusjuhend
FI
Control panel T6
Käyttöohjeet
0458 855 173 FI 051003
Valid for program version 1.30
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Aloita näin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneelin toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
4
2 VALIKOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1 Päävalikko ja mittausvalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Valintavalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Valikkorakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
3 TIG--HITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 PUIKKOHITSAUS (MMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1 Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5 TALTTAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1 Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6 LEISTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1 Kauko--ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
7 MUISTIN HALLINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1 Hitsaustietojen tallentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Hitsaustietojen palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Hitsaustietojen poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
8 LUKITUSKOODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 VIKAKOODIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9.1 Vikakoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Vikakoodien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
10 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa on selostettu ohjauspaneelin T6 käyttö.
Lisätietoa käytöstä on virtalähteen käyttöohjeessa.
Jos tämä varoitusteksti tulee näyttöön, tarkoittaa se sitä, että virtalähde ei tue
toimintoa.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--asentajaan ohjelmiston päivittämiseksi.
1.1
Aloita näin
Päävalikko tulee näyttöön, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran.
Tehdasasetuksena ohjauspaneelin valikkokieli on englanti. Kieli vaihdetaan
seuraavasti:
.
S
Siirry valintavalikkoon painamalla
S
Siirry asetusvalikkoon painamalla
S
Paina
(oikeanpuoleisin pehmeä painike näytön alla), kunnes haluttu kieli
näkyy näytössä.
bi05intx1
.
-- 3 --
FI
1.2
Ohjauspaneelin toiminta
Ohjauspaneeli koostuu kahdesta yksiköstä: työmuistista ja hitsaustietomuistista.
Tallenna
Työmuisti
Hitsaustietomuisti
Palauta
Työmuistiin luodaan täydellinen hitsaustietosarja, joka voidaan tallentaa
hitsaustietomuistiin.
Hitsausta ohjataan aina työmuistiin tallennettujen tietojen perusteella. Tämän vuoksi
käyttäjällä on mahdollisuus palauttaa hitsaustietosarja hitsaustietomuistista
työmuistiin.
Huomaa, että työmuisti sisältää vain viimeisimmät ohjelmoidut hitsausasetukset. Ne
voivat olla hitsaustietomuistista haettuja tai yksitellen muutettuja asetuksia.
Työmuisti ei siis koskaan voi olla tyhjä eikä nollattu
1.3
Ohjauspaneeli
1
Näyttö
2
Säätöpyörä hitsausvirran säätämistä varten
3
Pehmeät painikkeet (toimintopainikkeet)
4
”MENU”--painike
Pehmeät painikkeet
Painikkeen ohjaamat toiminnot vaihtelevat valikosta riippuen. Painikkeen toiminto
näytetään näytön alarivillä näkyvällä tekstillä (kun toiminto on aktiivinen, se
osoitetaan tekstin vieressä näkyvällä valkoisella pisteellä).
“MENU”--painike
Päävalikossa tämä painike avaa valintavalikon (katso kohta 2.2), muussa
tapauksessa se peruuttaa yhden askeleen.
1.4
Näytön symbolit
Takaisin päävalikkoon
bi05intx1
-- 4 --
FI
Siirtää osoitinta alaspäin toisen asetuksen kohdalle.
Vaihtaa valitun rivin toiminnon
Suurentaa arvoa
2
Pienentää arvoa
VALIKOT
Ohjauspaneelissa on useita erilaisia valikoita. Nämä ovat pää--, mittaus--, valinta--,
prosessi--, ohjaus--, asetus-- ja muistivalikko. Käynnistyksen aikana näytössä näkyy
aloituskuva, jossa kerrotaan paneelin tyyppi ja ohjelmaversio.
2.1
Päävalikko ja mittausvalikko
Päävalikko tulee näyttöön käynnistyksen jälkeen. Valikossa
näkyvät ohjelmoidut arvot. Jos hitsaaminen aloitetaan niin,
että näytössä on päävalikko, näyttöön tulee automaattisesti
mittausvalikko, jossa näkyvät mitatut arvot. Mitatut arvot
näkyvät näytössä myös hitsauksen lopetuksen jälkeen.
Toiseen valikkoon siirtyminen ei poista mittaustuloksia.
Vasta kun säätöpyörää käännetään tai hitsausmenetelmää vaihdetaan, näyttöön
tulevat säätöarvot mitattujen arvojen tilalle.
2.2
Valintavalikko
Valintavalikossa valitaan haluttu alivalikko: prosessi--,
ohjaus--, asetus-- ja muistivalikko.
Prosessivalikko
Valikossa voidaan
valita hitsausprosessi,
hitsausmenetelmä jne.
Ohjausvalikko
Valikossa voidaan
valita erilaisten
hitsaustietojen
asetukset, esim.
kaasun esisyöttö,
rampin nousuaika,
pulssivirta jne.
Asetusvalikko
Valikossa voidaan
valita kieli, mittayksikkö
(metri tai tuuma) jne.
Muistivalikko
Muistivalikossa voidaan
tallentaa, ladata ja
poistaa ohjelmoituja
hitsaustietoja.
Hitsaustiedot voidaan
tallentaa kymmeneen
muistipaikkaan.
bi05intx1
-- 5 --
bi05menx2
-- 6 --
HF
Liftarc
1) E--type
E--diam
MMA
Process menu
TIG
2) E--diam
Air gouging
Gas purge
2/4 stroke
Valikkorakenne
TIG
TIG Puls
2.3
Gas post fl.
Slope down
Slope up
Gas pre fl,
TIG
Peak puls A
Peak puls T
Gas pre fl.
Slope up
S.lope down
Gas post fl.
TIG Puls
Setting menu
TIG Puls
Arc force
Hot start0
MMA
Gas purge
2/4 stroke
3) Language
Dimension
Panel enable
Trigger data
TIG
TIG Puls
3) Language
Dimension
Panel enable
MMA
Configure menu
MMA
3) Language
Dimension
Panel enable
Air gouging
Hot start
Store
Recall
Delete
TIG
TIG Puls
MMA
Air gouging
Memory menu
Air gouging
FI
1)
Seuraavassa taulukossa on esitetty puikkohitsauksen prosessivalikossa valittavissa olevat
elektrodin poikkileikkausmitat.
Elektrodin tyyppi
Elektrodin halkaisija
Emäksinen
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Rutiili
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Selluloosa
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
2)
Talttaus prosessivalikossa valittavissa olevat elektrodin poikkileikkausmitat.
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
3)
Valittavissa ovat seuraavat valikkokielet:
ruotsi, tanska, norja, suomi, englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia, portugali, puola,
tsekki, unkari, turkki ja amerikanenglanti.
bi05tabx3
-- 7 --
FI
3
TIG--HITSAUS
TIG--hitsauksessa valokaari sulattaa työkappaletta wolframielektrodin avulla. Sulate
ja wolframielektrodi suojataan suojakaasulla.
Hitsausvirran pulssituksella parannetaan hitsisulan ja jähmettymisen hallittavuutta.
Pulssitaajuus on valittava niin pieneksi, että sulate ehtii ainakin osittain jähmettyä pulssien välillä. Pulssitustiedot määritetään neljällä parametrillä: pulssiaika, tausta--aika,
pulssivirta ja taustavirta.
3.1
Asetukset
TIG-- hitsaus ilman pulssitusta
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo toimitettaessa
2--vaihe tai 4--vaihe
--
2--vaihe
HF tai Liftarc
--
HF
--
--
Kaasun esisyöttö
0 -- 5 s
0,1 s
0,5 s
Rampin nousuaika
0 -- 5 s
0,1 s
0,0 s
Rampin laskuaika
0 -- 10 s
0,1 s
2,0 s
Kaasun jälkisyöttö
0 -- 25 s
0,1 s
5,0 s
4 -- 500 A
1A
100 A
Ohj.val.liip
POIS
PÄÄLLÄ tai
ON POIS
--
POIS
Miitayksikkö
METRI tai TUUMA
--
METRI
PÄÄLLÄ tai POIS
--
POIS
2/4--vaihe
1)
HF / Liftarc
Kaasuhuuhtelu
Virta
2)
Paneeli pllä
Autom tallen
3)
1)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
Rajoitukset
3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
Lukitustoim
3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
1)
Näitä toimintoja ei voi muuttaa hitsauksen aikana.
Maksimivirta riippuu käytettävästä laitetyypistä.
3) Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon toiminnon aktivointia varten.
2)
bi08tigx5
-- 8 --
FI
TIG--hitsaus, pulssitettu
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo toimitettaessa
2--vaihe tai 4--vaihe
--
2--vaihe
HF tai Liftarc
--
HF
--
--
--
Kaasun esisyöttö
0 -- 5 s
0,1 s
0,5 s
Rampin nousuaika
0 -- 5 s
0,1 s
0,0 s
Rampin laskuaika
0 -- 10 s
0,1 s
2,0 s
Kaasun jälkisyöttö
0 -- 25 s
0,1 s
5,0 s
Pulssiaika
0,001 -- 0,1 s
0,1 -- 5 s
0,001 s
0,1 s
0,100 s
Tausta--aika
0,001 -- 0,1 s
0,1 -- 1 s
0,001 s
0,1 s
0,200 s
Pulssivirta 2)
4 -- 500 A
1A
100 A
4 -- 500 A
1A
25 A
Ohj.val.liip
POIS
PÄÄLLÄ tai
ON POIS
--
POIS
Miitayksikkö
METRI tai TUUMA
--
METRI
PÄÄLLÄ tai POIS
--
POIS
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
Rajoitukset 3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
Lukitustoim 3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
2/4--vaihe
1)
HF / Liftarc
Kaasuhuuhtelu
Taustavirta
2)
Paneeli pllä
Autom tallen
3)
1)
1)
Näitä toimintoja ei voi muuttaa hitsauksen aikana.
Maksimivirta riippuu käytettävästä laitetyypistä.
3) Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon toiminnon aktivointia varten.
2)
2--vaihe
Kaasun esisyöttö
Rampin
nousu
Rampin lasku
Kaasun jälkisyöttö
Toiminnot pistoolikoskettimen 2--vaiheohjauksella.
2--vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esisyöttö käynnistyy ja valokaari syttyy,
kun TIG--pistoolin kosketinta painetaan (1). Tämän jälkeen virta kasvaa säädettyyn
arvoon (mahdollisessa rampin nousuajassa). Kun kosketin vapautetaan (2), virtaa
pienennetään (mahdollisessa rampin laskuajassa) ja valokaari sammutetaan. Tämän
jälkeen seuraa mahdollinen kaasun jälkisyöttö.
-- 2--vaiheohjaus aktivoidaan päävalikosta.
bi08tigx5
-- 9 --
FI
4--vaihe
Kaasun esisyöttö
Rampin
nousu
Rampin lasku
Kaasun jälkisyöttö
Toiminnot pistoolikoskettimen 4--vaiheohjauksella.
4--vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esisyöttö käynnistyy, kun pistoolin
kosketinta painetaan (1). Esivirtausajan kuluttua virta kasvaa ohjaustasolle
(muutaman ampeerin) ja valokaari syttyy. Kun kosketin vapautetaan (2), virta kasvaa
säädettyyn arvoon (mahdollisessa rampin nousuajassa). Kun kosketinta painetaan
(3), virta laskee takaisin ohjaustasolle (mahdollisessa rampin laskuajassa). Kun
kosketin vapautetaan (4), valokaari sammuu ja mahdollinen kaasun jälkisyöttö alkaa.
-- 4--vaiheohjaus aktivoidaan päävalikosta.
HF
HF--tilassa valokaari sytytetään kipinällä, joka syntyy, kun elektrodin ja työkappaleen
välinen etäisyys on tietyn suuruinen.
-- HF--tila aktivoidaan prosessivalikosta.
Lift Arc
Lift Arc --tilassa valokaari syttyy, kun elektrodilla kosketetaan työkappaleeseen ja
elektrodi nostetaan irti työkappaleesta.
Sytytys Lift Arc –toiminnon avulla. Vaiheessa 1 elektrodia pidetään suoraan työkappaletta vasten. Kun
kosketinta painetaan vaiheessa 2, elektrodiin syötetään pieni virta. Valokaari syttyy vaiheessa 3, kun
käyttäjä nostaa elektrodin irti työkappaleesta. Tämän jälkeen virta kasvaa säädettyyn arvoon.
-- Lift--Arc--toiminto aktivoidaan prosessivalikosta.
Kaasuhuuhtelu
Kaasuhuuhtelutoimintoa käytetään kaasuvirtaaman mittaamiseen ja kaasuletkujen
puhdistamiseen ilmasta ja kosteudesta ennen hitsauksen aloitusta. Kaasuhuuhtelu
jatkuu niin kauan kuin painike pidetään painettuna. Virran ja langan syöttö on
katkaistu huuhtelun aikana.
-- Kaasuhuuhtelu aktivoidaan päävalikosta.
bi08tigx5
-- 10 --
FI
Kaasun esisyöttö
Kaasun esisyötöllä määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa ennen valokaaren
sytytystä.
-- Kaasu esivirtausaika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Rampin nousu
Rampin nousu tarkoittaa, että virta kasvaa TIG--kaaren sytytyksen jälkeen hitaasti
säädettyyn arvoon. Tämän ansiosta elektrodi kuumenee hitaammin ja käyttäjä ehtii
suunnata elektrodin ennen hitsausprosessin aloitusta.
-- Rampin nousuaika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Rampin lasku
TIG--hitsauksessa rampin laskulla estetään kraattereiden muodostuminen
hitsauksen lopussa. Rampin laskulla tarkoitetaan, että virta pienenee hitaasti
säädettyyn arvoon.
-- Rampin laskuaika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Kaasun jälkisyöttö
Kaasun jälkisyötöllä määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa valokaaren
sammutuksen jälkeen.
-- Kaasu jälkivirtausaika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Pulssiaika
Pulssivirran päälläoloaika pulssijakson aikana.
-- Pulssiaika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Tausta-- aika
Taustavirran aika, joka yhdessä pulssivirran ajan kanssa muodostaa pulssijakson.
-- Tausta--aika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Taustavirta
Alempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
-- Taustavirta ohjelmoidaan asetusvalikossa.
bi08tigx5
-- 11 --
FI
Pulssivirta
Ylempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
Pulssivirran asetusta voidaan muuttaa näytössä näkyvästä valikosta riippumatta.
Arvo näkyy päävalikossa, valintavalikossa ja asetusvalikossa.
Virta
Tausta--aika
Pulssivirta
Taustavirta
Pulssiaika
Aika
TIG--hitsaus, pulssitettu.
Virta
Suuremmalla virralla tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
Virran säätöarvoa voidaan muuttaa näytössä näkyvästä valikosta riippumatta. Arvo
näkyy päävalikossa ja valintavalikossa.
Liipaisutietojen vaihtaminen
Tämä toiminto mahdollistaa valmiiksi määritettyjen hitsaustietojen valitsemisen
pistoolin liipaisimen kaksoispainalluksella.
Valittavat muistipaikat ovat 1, 2 ja 3. (katso kappale 7 “Muistin hallinta”). Jos
muistipaikassa 2 ei ole tietoja, käytetään muistipaikkoihin 1 ja 3 tallennettuja tietoja.
PÄÄLLÄ -- Muistipaikka voidaan valita ennen hitsausta, sen jälkeen tai hitsauksen
aikana.
ON POIS -- Muistipaikka voidaan valita vain ennen hitsausta tai sen jälkeen.
-- Tietojen valinta liipaisimella aktivoidaan konfigurointivalikosta.
bi08tigx5
-- 12 --
FI
4
PUIKKOHITSAUS (MMA)
Puikkohitsaus on päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaa hitsausta. Kun valokaari syttyy, elektrodi sulaa ja kuori muodostaa suojaavan kuonakerroksen.
4.1
Asetukset
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo toimitettaessa
Kuumakäynnistys
“Hotstart” 1)
POIS tai PÄÄLLÄ
--
POIS
Kuumakäynnistysaika“Hot
start”
1 -- 30
1
10
Kaaripaine “Arc force”
0 -- 10
0,5
3
16 -- %00 A
1A
164 A
METRI tai TUUMA
--
METRI
PÄÄLLÄ tai POIS
--
POIS
Virta
2)
Miitayksikkö
Paneeli pllä
Autom tallen
3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
Rajoitukset
3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
Lukitustoim
3)
PÄÄLLÄ tai POIS
--
PÄÄLLÄ
1)
Tätä toimintoa ei voi muuttaa hitsauksen aikana.
Maksimivirta riippuu käytettävästä laitetyypistä.
3) Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon toiminnon aktivointia varten.
Arvokäyrä toimitettaessa: rutiilipuikko 4,0 mm.
2)
Kuumakäynnistysaika“Hot start”
Kuumakäynnistys “Hot start” suurentaa hitsausvirtaa säädettävän ajanjakson ajan
hitsausprosessin alussa. Tämä vähentää hitsisauman alkuun muodostuvan liitosvian
vaaraa.
-- Kuumakäynnistysaika ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Kaaripaine “Arc force”
Kaaripaine “Arc force” määrittää sen, kuinka virranvoimakkuus muuttuu kaaren pituuden muuttuessa. Pieni arvo synnyttää rauhallisemman valokaaren ja vähemmän hitsausroiskeita.
-- Kaaripaine ohjelmoidaan asetusvalikossa.
Virta
Suuremmalla virralla tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
Virran säätöarvoa voidaan muuttaa näytössä näkyvästä valikosta riippumatta. Arvo
näkyy päävalikossa ja valintavalikossa.
bi08mmax6
-- 13 --
FI
5
TALTTAUS
Talttaus käytetään erikoiselektrodia, joka koostuu kuparikuoren sisällä olevasta hiilipuikosta. Hiilipuikon ja työkappaleen väliin syntyy valokaari, jonka sulattama materiaali puhalletaan pois paineilmalla.
5.1
Asetukset
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo toimitettaessa
Elektrodin halkaisija
4,0 --8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Jännite
8 --60 V
0,25 V (näytetään
yhden desimaalin tarkkuudella)
37,0 V
Elektrodin halkaisija
Paksummalla elektrodilla tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
Jännite
Suuremmalla jännitteellä tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
bi08gougingx
-- 14 --
FI
6
LEISTOIMINNOT
6.1
Kauko--ohjaus
Aristo--koneissa yhdennetyllä säätöpaneelilla ohjelmaversion pitää olla 1.21 tai
suurempi, jotta kaukosäädin toimisi oikein.
Säätöpaneelin ulkonäkö, kun siihen on liitetty kauko-- ohjaus
S
Näytössä näkyy kytkentähetken valikko.
Mittaus-- ja säätöarvot päivitetään, mutta ne näytetään vain niissä valikoissa,
joissa arvot voidaan näyttää.
S
Vikakuvaketta ei voi kuitata ennen kuin kauko--ohjaus on irrotettu paneelista.
S
10--toimisella kauko--ohjauksella voidaan valita muistipaikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ja 10. Jos muistipaikka 2 on tyhjä käytetään muistipaikan 1 tietoja. Katso
lisätiedot kappaleesta 7 “muistin hallinta”.
6.2
Asetukset
Aktiivinen paneeli
Kun kauko--ohjaus on kytketty, virta, jännite ja langansyöttönopeus voidaan säätää
joko ohjauspaneelista tai kauko--ohjaimesta.
Huom: toiminto on aktivoitava ennen kauko--ohjaimen kytkemistä.
-- Aktiivinen paneeli aktivoidaan konfigurointivalikossa.
Automaattinen tallennus
Jos hitsausarvokäyrä on haettu muistista ja asetuksia muutetaan, muutokset
tallennetaan automaattisesti kun uusi hitsausarvokäyrä haetaan muistista.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon toiminnon aktivointia varten.
-- Automaattinen tallennus aktivoidaan konfigurointivalikossa.
Raja--arvot
Tällä toiminnolla voidaan määrittää maksimi-- ja minimiarvot langansyöttönopeudelle/
virralle ja jännitteelle. Raja--arvot tallennetaan hitsausarvomuistin 5 ensimmäiseen
muistipaikkaan.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon toiminnon aktivointia varten.
-- Rajat aktivoidaan konfigurointivalikossa.
Koodilukko
Tällä toiminnolla voidaan lukita säätövalikko, jolloin käyttäjä pääsee vain
päävalikkoon ja mittausvalikkoon, lisätietoa kappaleessa 8 ”Koodilukko”.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon toiminnon aktivointia varten.
-- Koodilukko aktivoidaan konfigurointivalikossa.
bi08genx7
-- 15 --
FI
7
MUISTIN HALLINTA
Muistivalikossa voidaan tallentaa työmuistiin luodut hitsaustiedot. Muistiin voi
tallentaa 10 erilaista hitsaustietosarjaa.
7.1
Hitsaustietojen tallentaminen
S
Luo hitsaustietosarja työmuistiin.
S
Avaa valintavalikko painamalla
painamalla
ja siirry sitten kyseisiin asetuksiin
.
Varmista, että hitsaustietoasetukset ovat oikein.
S
Siirry muistivalikkoon painamalla
S
Paina
, kunnes tulet siihen muistipaikkaan, johon haluat tallentaa
hitsaustietosarjan, esim. muistipaikka 2.
S
Paina
. Hitsaustietosarja on nyt tallennettu muistipaikkaan 2. Muut
muistipaikat ovat tyhjiä.
bi05mfx8
.
-- 16 --
FI
7.2
S
Hitsaustietojen palauttaminen
Avaa valintavalikko painamalla
painamalla
ja siirry sitten kyseisiin asetuksiin
.
S
Siirry muistivalikkoon painamalla
S
Valitse muistipaikka, jonka tiedot palautetaan, esim. muistipaikka 2. Siirry
muistipaikkaan 2 painamalla
.
.
S
Palauta muistipaikkaan 2 tallennetut tiedot painamalla
seuraava kysymys:
S
Valitse “JA”, jos haluat palauttaa hitsaustiedot muistipaikasta 2 ja muuttaa
työmuistissa olevat nykyiset asetukset. (Valitse muussa tapauksessa “NEJ”)
Tämä
päävalikon
muistipaikan.
7.3
S
. Näyttöön tulee
kuvake osoittaa palautetun
Hitsaustietojen poistaminen
Avaa valintavalikko painamalla
painamalla
bi05mfx8
ja siirry sitten kyseisiin asetuksiin
.
-- 17 --
FI
S
Siirry muistivalikkoon painamalla
S
Valitse tyhjennettävä muistipaikka, esim. muistipaikka 2. Siirry muistipaikkaan 2
painamalla
.
.
S
Tyhjennä muistipaikka 2 painamalla
S
Valitse “JA”, jos haluat poistaa hitsaustiedot muistipaikasta 2 (muussa
tapauksessa valitse “NEJ”). Muistipaikka 2 on nyt tyhjä.
8
. Näyttöön tulee seuraava kysymys:
LUKITUSKOODI
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoon lukituskoodin aktivointia varten.
.
S
Siirry lukituskoodivalikkoon painamalla
S
Valitse PIN--koodin ensimmäinen numero painamalla
S
Paina
. Ensimmäinen numero on nyt tallennettu muistiin. Valitse
seuraavaksi loput numerot.
S
Avaa ohjauspaneelin lukitus painamalla
bi05mfx8
-- 18 --
.
.
FI
9
VIKAKOODIT
Vikakoodeilla osoitetaan laitteistossa ilmenneet viat. Ne osoitetaan näytössä
seuraavalla symbolilla:
Vikakoodit päivitetään 3 sekunnin välein. Ylin numero osoittaa
vikakoodin numeron, katso 9.1. Alin numero osoittaa vikakoodin
aiheuttaneen yksikön:
0 = ohjauspaneeli
2 = virtalähde
4 = kauko--ohjaus
Edellä näkyvä symboli osoittaa, että ohjauspaneelin (0) ja virtalähteen välinen yhteys on
katkennut.
Jos useita vikoja on havaittu, näytetään vain viimeisen ilmenneen vian koodi.
Symboli poistetaan näytöstä painamalla jotain toimintopainiketta.
Symboli näkyy jatkuvasti tai vilkkuu vian tyypistä riippuen.
Vilkkuva symboli on merkitty “o”--merkillä vikakoodiluettelossa.
9.1
Vikakoodi
Vikakoodiluettelo
Kuvaus
Ohjauspaneeli
Virtalähde
Kauko-ohjaus
x
1
Muistivirhe, EEPROM
x
x
2
Muistivirhe, RAM
x
x
3
Muistivirhe, ulkoinen RAM
x
4
Syöttöjännite, 5 V
x
5
Suuri tasavirtavälijännite
x
6
8
Korkea lämpötila
Syöttöjännite 1*
x
x
x
x
x
x
9
Syöttöjännite 2*
x
10
Syöttöjännite 3*
x
12
Tiedonsiirtovika (varoitus)
x
x
x
14
15
Tiedonsiirtovika (väylävika)
Hävinneitä viestejä
x
x
x
x
16
Suuri tyhjäkäyntijännite
18
Katkennut yhteys hitsausvirtalähteeseen
o
19
Ulkoisen RAM--muistin asetukset virheelliset
x
20
Allokointivirhe
x
22
Hävikkiä lähetyspuskurissa
x
23
Hävikkiä vastaanottopuskurissa
x
26
Watchdog
x
x
28
Hävikkiä pinossa
x
x
29
Ei veden virtausta
31
32
Ei vastausta näyttöyksiköstä
Ei kaasun virtausta
bi05mfx8
x
x
o
x
o
-- 19 --
FI
Yksikkö
Syöttöjännite 1*
Syöttöjännite 2*
Syöttöjännite 3*
+24 V
Ohjauspaneeli
+3 V
Virtalähde
+15 V
--15 V
Kauko--ohjaus
+13 V
+10 V
9.2
Vikakoodi
1
2
3
4
5
6
8
8
8
bi05mfx8
Vikakoodien kuvaus
Kuvaus
Ohjelmamuistivirhe (EEPROM)
Vika ohjelmamuistissa.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Vika mikrosuorittimen RAM--muistissa
Mikrosuoritin ei voi kirjoittaa/lukea sisäistä muistia.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Vika ulkoisessa RAM--muistissa
Mikrosuoritin ei voi kirjoittaa/lukea ulkoista muistia.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Jännitehäviö 5 V --syöttöjännitteessä
Syöttöjännite liian alhainen.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide:Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Tasavirtavälijännite raja--arvojen ulkopuolella
Jännite liian suuri tai liian pieni. Liian suuri jännite voi johtua hetkellisistä jännitepiikeistä
verkossa tai heikosta verkosta (verkon induktanssi suuri tai yksi vaihe puuttuu).
Virtalähde kytketään pois päältä eikä sitä voi kytkeä päälle.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Korkea lämpötila
Lämpövaroke on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään eikä virtalähdettä voi kytkeä päälle ennen
kuin lämpövaroke on sulkeutunut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo--/poistoaukot eivät ole tukossa tai likaiset.
Tarkasta myös työjakso ja ettei nimellisarvoja ylitetä.
Alhainen paristojännite +3 V (ohjauspaneeli)
Liian alhainen paristojännite. Jos paristoja ei vaihdeta, tallennetut tiedot häviävät.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon paristojen vaihtoa varten.
Syöttöjännite +15 V (virtalähde)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +13 V (kauko--ohjaus)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
-- 20 --
FI
Vikakoodi
9
9
10
12
Kuvaus
Syöttöjännite –15 V (virtalähde)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +10 V (kauko--ohjaus)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +24 V
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Tiedonsiirtovika (varoitus)
Järjestelmän CAN--väylän kuormitus on hetkellisesti liian suuri.
Ohjauspaneelin ja virtalähteen välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Yritä käyttää laitteistoa niin, että vain syöttöyksikkö tai kauko--ohjaus on kytketty. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
14
Tiedonsiirtovika
Järjestelmän CAN--väylä on lopettanut toimintansa liian suuren kuormituksen vuoksi.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta, että vain yksi kauko--ohjaus on kytketty. Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
15
Hävinneitä viestejä
Mikrosuoritin ei ehdi käsitellä tulevia viestejä riittävän nopeasti ja tietoja on hävinnyt.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Suuri tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntijännite on ollut liian suuri. Virtalähde kytketään pois päältä eikä sitä voi kytkeä
päälle.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
16
18
19
20
22
23
bi05mfx8
Katkennut yhteys
Ohjauspaneelin ja virtalähteen välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Ulkoisen RAM--muistin asetukset virheelliset
Vika havaitaan, jos paristovarmennetussa muistissa on virheellistä tietoa.
Toimenpide: Vika poistuu itsekseen, mutta kyseiseen muistipaikkaan tallennetut tiedot
häviävät.
Allokointivirhe
Mikrosuoritin ei pysty varaamaan riittävästi muistia.
Vika aiheuttaa vikakoodin 26 tallentumisen.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Hävikkiä lähetyspuskurissa
Ohjauspaneeli ei ehdi lähettää tietoa muihin yksiköihin riittävän nopeasti.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö.
Hävikkiä vastaanottopuskurissa
Ohjauspaneeli ei ehdi käsitellä muilta yksiköiltä tulevaa tietoa riittävän nopeasti.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö.
-- 21 --
FI
Vikakoodi
Kuvaus
26
Watchdog
Jokin on estänyt suorittimen toiminnan ohjelman suorituksen aikana.
Ohjelma käynnistetään automaattisesti uudelleen. Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään. Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.
28
Hävikkiä pinossa
Ohjelman suoritus ei toimi.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Ei veden virtausta
Virtausvartija on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta jäähdytyspiiri ja pumppu.
Ei vastausta näyttöyksiköstä
Mikrosuorittimen ja näyttökortin välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Ei kaasun virtausta
Kaasun virtaus on alle 6 l/min. Käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta kaasuventtiili, letkut ja liitännät.
29
31
32
10
VARAOSIEN TILAAMINEN
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bi05mfx8
-- 22 --
Johdotuskaavio
bi05e11a
-- 23 --
Control panel T6
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
0458 535 885 Control panel T6
0458 855 170
0458 855 171
0458 855 172
0458 855 173
0458 855 174
0458 855 175
0458 855 176
0458 855 177
0458 855 178
0458 855 179
0458 855 180
0458 855 181
0458 855 182
0458 855 183
0458 855 184
0458 855 127
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 855 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi05o11a
-- 24 --
Edition 051003
p
-- 25 --
p
-- 26 --
p
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising