ESAB | T6 | Instruction manual | ESAB T6 Používateľská príručka

ESAB T6 Používateľská príručka
CZ
Control panel T6
Návod k pou¾ívání
0458 855 184 CZ 051003
Valid for program version 1.30
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Co udìlat nejdøive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Princip funkce ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Hlavní menu a menu mìøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
3 SVAØOVÁNÍ TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
Nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 SVAØOVÁNÍ MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5 DRA®KOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6 V©EOBECNÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1
6.2
Jednotka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
7 ØÍZENÍ PAMÌTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1
7.2
7.3
Ukládání dat svaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvolávání dat svaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazání dat svaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
8 KOD ZAMKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 PORUCHOVÉ KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9.1
9.2
Seznam poruchových kódù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis poruchových kódù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
10 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
ÚVOD
Tato pøíruèka popisuje obsluhu ovládacího panelu T6.
V¹eobecné informace o obsluze naleznete v návodu k obsluze napájecího zdroje.
Je-li na displeji zobrazeno toto varování, znamená to, ¾e napájecí zdroj nepodporuje tuto
funkci.
Kontaktujte autorizovaného servisního technika ESAB, aby vám aktualizoval software.
1.1
Co udìlat nejdøive
Toto hlavní menu se na displeji objeví pøi prvním spu¹tìní napájecí jednotky.
Pøi uskuteènìní dodávky je ovládací panel a displej nastaven na angliètinu. V ovládacím
panelu je k dispozici 14 jazykù: zmìnu na jazyk, který chcete pou¾ívat, proveïte
následovnì.
pøejdìte do menu první volby.
S
Stiskem
S
Stiskem
S
Stisknìte
(tj. mìkké tlaèítko vpravo pod symbolem
nezobrazí správný jazyk.
bi05intj1
pøejdìte do menu konfigurace.
-- 3 --
), dokud se na displeji
CZ
1.2
Princip funkce ovládacího panelu
Lze øíci, e ovládací panel sestává ze dvou jednotek: z hlavní pamìti a pamìti dat svaøování.
Uloit
Hlavní pamì
Pamì dat svaøování
Vyvolat
V hlavní pamìti se vytváøí úplný soubor nastavení dat svaøování, který se mùe uloit do
pamiti dat svaøování.
Pøi svaøování je proces vdy øízen obsahem hlavní pamìti. Je proto moné vyvolat nastavení
dat svaoování z pamìti dat svaøování a naèíst je do hlavní pamìti.
Uvìdomte si, e hlavní pamì vdy obsahuje úplnì poslední nastavení dat svaøování. Mohou to
být data vyvolaná z pamìti dat svaøování nebo jednotlivì zmìnìná nastavení. Jinými slovy,
hlavní pamì není nikdy prázdná ani “vynulovaná”
1.3
Ovládací panel
1
Displej
2
Knoflík pro nastavování proudu
3
Mìkká tlaèítka (tlaèítka funkcí)
4
Tlaèítko MENU
Mìkká tlaèítka
Funkce tìchto tlaèítek (tj. co ka¾dé z nich dìlá) se mìní v závislosti na dílèím menu,
zobrazovaném na displeji. Konkrétní funkce tìchto tlaèítek popisuje text ve spodní èásti
displeje, uspoøádaný do ètyø blokù, které odpovídají jednotlivým tlaèítkùm. (Bílá teèka vedle
textu naznaèuje, ¾e toto tlaèítko je aktivní.)
“Tlaèítko MENU
Jestli¾e se nacházíte v hlavním menu, tímto tlaèítkem se dostanete do menu volby (viz èást
2.2). Jestli¾e se nacházíte v nìjakém jiném menu, dostanete se o jedno menu zpìt.
bi05intj1
-- 4 --
CZ
1.4
Symboly na displeji
Zpìt do hlavního menu.
Pøemístit kurzor dolù na nový parametr nastavení.
Zmìnit funkci ve zvoleném øádku.
Zvý¹it hodnotu.
2
Sní¾it hodnotu.
MENU
Ovládací panel pou¾ívá nìkolik rùzných menu: hlavní menu, menu mìøení, menu volby,
menu procesu, menu nastavování, menu konfigurace a menu pamìti. Pøi spu¹tìní se
zobrazí úvodní stínítko s informacemi o typu panelu a o pou¾ité verzi software.
2.1
Hlavní menu a menu mìøení
Hlavní menu se v¾dy objeví ihned po spu¹tìní a zobrazuje
nastavené hodnoty. Jestli¾e se pøi zahájení svaøování nacházíte v
hlavním menu, menu se automaticky zmìní (na menu mìøení) a
zaène zobrazovat mìøené hodnoty. Mìøené hodnoty zùstávají na
displeji i kdy¾ svaøování skonèí.
Do jiných menu lze vstoupit bez ztráty namìøených hodnot.
Hodnoty nastavení se zobrazí místo namìøených hodnot jen kdy se pøepne knoflík nebo se
zmìní metoda svaøování.
2.2
Menu volby
Menu volby pou¾ívejte k volbì dal¹í úrovnì menu, do které chcete
pøejít: proces, nastavování, konfigurace nebo pamì.
Menu procesu
Toto menu pou¾ívejte ke
zmìnì procesu
svaøování, zpùsobu
zahájení svaøování, atd.
Menu nastavování
Toto menu pou¾ívejte k
nastavování sváøecích
parametrù, jako je proud
plynu pøed zapálením,
“nábìh”, proud impulzu,
atd.
Menu konfigurace
Toto menu pouívejte ke
zminì jazyka, mìrných
jednotek (metry nebo
palce) atd.
Menu pamìti
Toto menu pou¾ívejte k
ukládání, vyvolávání
a/nebo vymazání
rùzných dat nastavení
svaøování ulo¾ených v
pamìti. Existuje zde
deset míst ulo¾ení dat.
bi05intj1
-- 5 --
bi05menj2
-- 6 --
HF
Liftarc
1) E--type
E--diam
MMA
Process menu
TIG
Gas purge
2/4 stroke
2) E--diam
Air gouging
Struktura menu
TIG
TIG Puls
2.3
Gas post fl.
Slope down
Slope up
Gas pre fl,
TIG
Peak puls A
Peak puls T
Gas pre fl.
Slope up
S.lope down
Gas post fl.
TIG Puls
Setting menu
TIG Puls
Arc force
Hot start0
MMA
Gas purge
2/4 stroke
3) Language
Dimension
Panel enable
Trigger data
TIG
TIG Puls
3) Language
Dimension
Panel enable
MMA
Configure menu
MMA
3) Language
Dimension
Panel enable
Air gouging
Hot start
Store
Recall
Delete
TIG
TIG Puls
MMA
Air gouging
Memory menu
Air gouging
CZ
1) Ní¾e uvedená tabulka udává prùmìry elektrod, které lze volit v menu procesu svaøování MMA.
Druh elektrody
Prùmìr elektrody
Základní
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0 20
Rutilová
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0 20
Celulózová
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 20
2)
Drá¾kování obloukem ve vzduchu:
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
3)
Text na panelu displeje se mù¾e zobrazovat v následujících jazycích:
¹véd¹tinì, dán¹tinì, nor¹tinì, fin¹tinì, angliètinì, nìmèinì, holand¹tinì, francouz¹tinì, ¹panìl¹tinì
(kastilské), ital¹tinì, portugal¹tinì, pol¹tinì, èe¹tinì, maïar¹tinì, tureètinì a angliètinì (USA).
bi05tabj3
-- 7 --
CZ
3
SVAØOVÁNÍ TIG
Svaøování TIG pou¾ívá netavící se wolframovou elektrodu, od které hoøí oblouk, který taví
svaøovaný díl. Svarová lázeò a wolframová elektroda jsou chránìny ochranným plynem.
Impulzy se pou¾ívají pro lep¹í kontrolu svarové láznì a tuhnutí. Frekvence impulzù je
dostateènì nízká, aby mezi jednotlivými impulzy umo¾nila tuhnutí èásti svarové láznì.
Impulzy mají ètyøi ovladatelné parametry: trvání impulzu, trvání proudu na pozadí, proud
impulzu a proud na pozadí.
3.1
Nastavování
Svaøování TIG bez pou¾ití impulzù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Standardní nastavení
2 zdvihy nebo 4 zdvihy
-
2 zdvihy
Zapalování shora / pøi
odtrhu
Zapalování shora nebo pøi
odtrhu
-
Zapalování shora
Profukování plynem 1)
-
-
Proud plynu pøed
zapálením
0-5s
0,1 s
0,5 s
“Doba” nábìhu
0-5s
0,1 s
0,0 s
Doba sestupu
0 - 10 s
0,1 s
2,0 s
Proud plynu po zhasnutí 0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
4 - 500 A
1A
100 A
Prepínání
DATA NE,
DATA ANO nebo
DATA BEZ
-
DATA NE
Jednotky
METR nebo PALEC
-
METR
2/4 zdvihy
Proud
1)
2)
Nast par zap
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1) Tyto
funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
proud závisí na typu pou¾itého zaøízení.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
2) Maximální
bi08tigj5
-- 8 --
CZ
Svaøování TIG s pou¾itím impulzù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Standardní hodnota
2/4 zdvihy 1)
2 zdvihy nebo 4 zdvihy
-
2 zdvihy
Zapalování shora / pøi
odtrhu
Zapalování shora nebo pøi
odtrhu
-
Zapalování shora
Profukování plynem 1)
-
-
Proud plynu pøed
zapálením
0-5s
0,1 s
0,5 s
“Doba” nábìhu
0-5s
0,1 s
0,0 s
Doba sestupu
0 - 10 s
0,1 s
2,0 s
Proud plynu po zhasnutí 0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
Trvání impulzu
0,001 -0,1 s
0,1 - 5 s
0,001 s
0,1 s
0,100 s
Trvání pozadí
0,001 -0,1 s
0,1 - 1 s
0,001 s
0,1 s
0,200 s
4 - 500 A
1A
100 A
4 - 500 A
1A
25 A
Prepínání
DATA NE,
DATA ANO nebo
DATA BEZ
-
DATA NE
Jednotky
METR nebo PALEC
-
METR
Proud impulzu 2)
Proud na pozadí
Nast par zap
2)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1)
Tyto funkce nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
Maximální proud závisí na typu pou¾itého zaøízení.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
2)
bi08tigj5
-- 9 --
CZ
2 zdvihy
Proud plynu pøed
zapálením
Nábìh
Sestup
Proud plynu po
zhasnutí
2-zdvihové pùsobení tlaèítka spínaèe svaøovací pistole.
Ve 2-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem tlaèítka spínaèe svaøovací pistole zapne
proud plynu pøed zapálením (pokud je pou¾it) a zapálí se oblouk (1). Proud stoupá na
nastavenou hodnotu (jako pøi ovládání “funkcí” nábìhu, pokud je v provozu). Uvolnìním
spou¹tìcího spínaèe (2) se proud sni¾uje (nebo zaène klesat s “funkcí sestupu”, pokud je v
provozu) a oblouk zhasíná. Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
- Aktivace 2 zdvihù se provádí v hlavním menu.
4 zdvihy
Proud plynu pøed
zapálením
Nábìh
Sestup
Proud plynu po
zhasnutí
4-zdvihové pùsobení tlaèítka spínaèe svaøovací pistole.
Ve 4-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem tlaèítka zapne proud plynu pøed zapálením
(pokud je pou¾it) (1). Ke konci doby proudìní plynu pøed zapálením proud stoupá na
zapalovací hodnotu (nìkolika ampér) a zapálí se oblouk. Uvolnìním tlaèítka (2) stoupne
proud na nastavenou hodnotu (s “nábìhem”, pokud je pou¾it). Ke konci svaøování sváøeè
znovu stiskne spínaè (3) a tím proud opìt sní¾í na zapalovací hodnotu (s “funkcí sestupu”,
pokud je pou¾ita). Dal¹ím uvolnìním tlaèítka (4) oblouk zhasne a zaène proudit plyn po
zhasnutí (pokud je pou¾it).
- Aktivace 4 zdvihù se provádí v hlavním menu.
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapálí oblouk jiskrou, která pøeskoèí, jakmile se wolframová
elektroda pøiblí¾í ke svaøovanému dílu na urèitou vzdálenost.
- Aktivace zapalování shora se provádí v menu procesu.
bi08tigj5
-- 10 --
CZ
Zapalování pøi odtrhu
Funkce “zapalování pøi odtrhu” zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svaøovaným dílem a
následným odtrhem.
Zapalování oblouku s pou¾itím funkce “zapalování pøi odtrhu”. Krok 1 znázoròuje elektrodu v kontaktu se
svaøovaným dílem. Pak se stiskne tlaèítko (krok 2) a zaène téci malý proud. Oblouk se zapálí, jakmile
sváøeè zvedne svaøovací pistoli od svaøovaného dílu (krok 3), a tím proud automaticky stoupne na
nastavenou hodnotu.
- Aktivace “zapalování pøi odtrhu” se provádí v menu procesu.
Profukování plynem
Funkci profukování plynem pou¾ijte k mìøení prùtoku plynu nebo k vyfouknutí vzduchu
a/nebo vlhkosti z plynových hadic pøed zaèátkem svaøování. Profukování pokraèuje tak
dlouho, dokud je tlaèítko stisknuté, a zabraòuje kolísání proudu, nebo podávání drátu.
- Nastavení profukování plynem se provádí v hlavním menu.
Proud plynu pøed zapálením
Nastavení proudu plynu pøed zapálením ovládá dobu, po kterou proudí ochranný plyn pøed
zapálením oblouku.
- Nastavení doby proudu plynu pøed zapálením se provádí v menu nastavení.
Nábìh
“Nábìh” znamená, ¾e poèáteèní proud TIG je malý a pomalu se zvy¹uje na nastavenou
hodnotu. Tím je dosa¾eno jemnìj¹ího ohøívání wolframové elektrody a sváøeèi se tak dává
èas, aby správnì umístil elektrodu a oblouk døíve, ne¾ zaène téci plný sváøecí proud.
- Nastavení doby “nábìhu” se provádí v menu nastavení.
Sestup
Funkce “sestupu” u svaøování TIG se pou¾ívá k tomu, aby na konci svaøování nedo¹lo ke
vzniku prasklin kráterù. Sni¾uje pomalu proud bìhem nastavitelné doby.
- Nastavení doby “sestupu” se provádí v menu nastavení.
Proud plynu po zhasnutí
Nastavení proudu plynu po zhasnutí ovládá dobu, bìhem které po zhasnutí oblouku stále
proudí ochranný plyn.
- Nastavení doby proudu plynu po zhasnutí se provádí v menu nastavení.
bi08tigj5
-- 11 --
CZ
Trvání impulzu
Je to doba, po kterou je proud impulzu bìhem cyklu impulzu zapnutý.
- Nastavení trvání impulzu se provádí v menu nastavení.
Délka trvání pozadí
Je to doba, po kterou teèe proud na pozadí. Spolu s dobou trvání impulzu dává celkovou
délku cyklu impulzu.
- Nastavení délky trvání pozadí se provádí v menu nastavení.
Proud na pozadí
Je to ze dvou proudù, které se pøi svaøování s impulzy proudu pou¾ívají, proud o ni¾¹í
hodnotì.
- Nastavení proudu na pozadí se provádí v menu nastavení.
Proud impulzu
Je to ze dvou proudù, které se pøi svaøování s impulzy proudu pou¾ívají, proud o vy¹¹í hodnotì.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu impulzu lze vdy
minit. Hodnota se zobrazí v hlavním menu, menu volby, nebo menu nastavení.
Proud
Délka trvání pozadí
Proud impulzu
Proud na pozadí
Trvání impulzu
Èas
Svaøování TIG s pou¾itím impulzù.
Proud
Vy¹¹í proud zpùsobuje ¹ir¹í a hlub¹í pronikání do svaøovaného dílu.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze vdy minit.
Hodnota se zobrazí v hlavním menu nebo menu volby.
Zmìna dat spou¹tìní
S pomocí této funkce je moné dvojitým uknutím na spou¹ hooáku pøepínat rùzné alternativy
pøedem nastavených dat svaøování.
Pøepínání se dìje mezi pamìovými místy 1, 2 a 3 (viz kapitolu 7 “Øízení pamìti”). Kdy v
pamiovém místì 2 nejsou ádná data, pøepínání se provede mezi místy 1 a 3.
DATA ANO - Pøepínání mezi pamì»ovými pozicemi je mo¾né pøed, po nebo bìhem
svaøování.
DATA BEZ - Pøepínání mezi pamì»ovými pozicemi je mo¾né pouze pøed nebo po
svaøování.
Aktivace pøepínání dat spou¹tìní se provádí v menu konfigurace.
bi08tigj5
-- 12 --
CZ
4
SVAØOVÁNÍ MMA
Svaøování MMA je svaøování s pou¾itím obalených elektrod. Zapálením oblouku se zaène tavit
elektroda a její obal, který zaène tvoøit ochrannou strusku.
4.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Standardní
nastavení
Horký start 1)
ZAP nebo VYP
-
VYP
Doba horkého startu
1 - 30
120
10
Síla oblouku
0 - 10
0,5
3
16 - 500 A
1A
164 A
METR nebo PALEC
-
METR
Proud
2)
Jednotky
Nast par zap
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Ulozip autom
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Nastav meze
3)
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Zamek
3)
1)
Tuto funkci nelze bìhem procesu svaøování mìnit.
Maximální proud závisí na typu pouitého zaøízení.
3) Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
Synergická øada pøi dodávce, rutilov drát 4,0 mm.
2)
Horký start
Funkce horkého startu zvy¹uje po nastavitelnou dobu na zaèátku svaøování sváøecí proud.
Tím se sni¾uje riziko vad ¹patného tavení na zaèátku svaru.
Nastavení délky horkého startu se provádí v menu nastavení.
Síla oblouku
Funkce síly oblouku urèuje, jak se zmìní proud, kdy¾ se zmìní délka oblouku. Ni¾¹í hodnota
dává mìkèí oblouk s men¹ím rozstøikem.20
Nastavení síly oblouku se provádí v menu nastavení.
Proud
Vy¹¹í proud zpùsobuje ¹ir¹í a hlub¹í pronikání do svaøovaného dílu.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze v¾dy mìnit.
Hodnota se zobrazí v hlavním menu nebo menu volby.
bi08mmaj6
-- 13 --
CZ
5
DRA®KOVÁNÍ
Drá¾kování pøedstavuje pou¾ití speciální elektrody, tvoøené uhlíkovou tyèí s mìdìným
obalem. Oblouk vzniká mezi uhlíkovou tyèí a obrobkem, vzduch se pøivádí proto, aby
odfukoval roztavený materiál, a vytváøí se ¹ev.
5.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Prùmìr drátu
4,0 - 8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Napìtí
8 - 60 V
0,25 V (zobrazeno s
jedním desetinným
místem)
37,0 V
Prùmìr drátu
Pøi vìt¹ím prùmìru drátu dochází k ¹ir¹ímu a hlub¹ímu prùniku do obrobku.
Napìtí
Napìtí vy¹¹ím proudu dochází k ¹ir¹ímu a hlub¹ímu prùniku do obrobku.
bi08gougingj
-- 14 --
CZ
6
V©EOBECNÉ FUNKCE
6.1
Jednotka dálkového ovládání
Jednotka dálkového ovládání musí být pøipojena pøes adaptér dálkového ovládání.
Chování ovládacího panelu pøi pøipojení adaptéru dálkového ovládání
S
Displej se zmrazí v menu, zobrazeném kdy¾ se pøipojil adaptér dálkového ovládání.
Hodnoty mìøení a nastavení se aktualizují, ale zobrazí se jen v tìch menu, ve kterých se
tyto hodnoty mohou zobrazit.
S
Kdy¾ se zobrazí poruchový kód, nelze ho odstranit, dokud se adaptér dálkového ovládání
neodpojí.
S
U jednotek dálkového ovládání s 10 programy je mo¾né pøepínat mezi pamì»ovými
místy 1, 2, 3, 4 a 5. Kdy¾ je pamì»ové místo 2 prázdné, podr¾í se hodnoty pamì»ového
místa 1. Dal¹í informace naleznete v kapitole 7 “Øízení pamìti”.
6.2
Nastavení
Aktivace panelu
Je-li pøipojeno dálkové ovládání, lze proud, napìtí a rychlost podávání drátu nastavovat buï
prostøednictvím ovládacího panelu nebo dálkového ovládání.
Poznámka: Tato funkce musí být aktivována pøed pøipojením dálkového ovládání.
- Aktivace panelu pomocí konfiguraèního menu.
Automatické ulo¾ení
Je-li nastavení dat pro sváøení vyvoláno z pamìti a nastavení jsou zmìnìna, dojde pøi
novém vyvolání dat z pamìti k automatickému ulo¾ení nového nastavení.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace automatického ulo¾ení pomocí konfiguraèního menu.
Limity
Touto funkcí lze nastavit maximální a minimální hodnotu posunu drátu/proudu nebo napìtí.
Limity lze ulo¾it do prvních 5 pamì»ových pozic pamìti sváøecích dat.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace limitù pomocí konfiguraèního menu.
Kód zámku
Touto funkcí lze uzamknout menu nastavení. Poté lze volit pouze hlavní menu a menu
mìøení. Viz kapitola 8 ”Kód zámku”.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
- Aktivace kódu zámku pomocí konfiguraèního menu.
bi08genj7
-- 15 --
CZ
7
ØÍZENÍ PAMÌTI
V menu pamìti lze ukládat rùzná data svaøování, vytvoøená v hlavní pamìti. Lze uloit a 10
ruzných nastavení dat svaøování.
7.1
Ukládání dat svaøování
S
Ulote nastavení dat svaoování do hlavní pamìti.
S
Stisknìte
nastavením.
pro pøístup k “menu volby” a pak
pro pøístup k pøíslu¹ným
Zkontrolujte zda jsou nastavení dat svaøování správná.
S
Stiskem
S
Stisknìte
dokud se nedostanete do pamìového místa, do kterého chcete uloit
nastavení dat svaøování, napø. do místa 2.
S
Stisknìte
a nastavení dat svaøování se nyní uloí do pamìového místa 2. Ostatní
pamìová místa jsou prázdná.
bi05mfj8
pøejdìte do menu pamìti.
-- 16 --
CZ
7.2
Vyvolávání dat svaøování
S
Stisknìte
nastavením.
pro pøístup k menu volby a pak
S
Stiskem
S
Vyberte si, které pamìové místo chcete vyvolat, napø. místo 2. Stisknìte
se nedostanete do místa 2.
S
Stisknìte
S
Kdyþ chcete vyvolat data sva¸ov?ní z pamìového místa 2, stisknìte “ANO” a zmìòte
nastavení, která jsou nyní v hlavní pamìti. (Kdy si to rozmyslíte, stisknite “NE”)
pøejdìte do menu pamìti.
S
ukazuje, kterou
Mazání dat svaøování
Stisknìte
nastavením.
bi05mfj8
dokud
pro vyvolání pamìového místa 2. Objeví se následující dotaz:
Tato ikona
hlavního menu
pamì»ovou pozici vyvoláváte.
7.3
pro pøístup k pøíslu¹ným
pro pøístup k menu volby a pak
-- 17 --
pro pøístup k pøíslu¹ným
CZ
S
Stiskem
S
Vyberte si pamìové místo, jeho obsah chcete smazat, napø. místo 2. Stisknìte
dokud se nedostanete do místa 2.
S
Stisknìte
S
Kdyþ chcete smazat data sva¸ov?ní v pamìovém místì 2, stisknìte “ANO” (kdy si to
rozmyslíte, stisknite “NE”). Pamìové místo 2 je nyní prázdné.
8
pøejdìte do menu pamìti.
pro smazání obsahu pamìového místa 2. Objeví se následující dotaz:
KOD ZAMKU
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaný servis ESAB.
S
Stisknutím
S
Stisknìte
S
Stisknutím
S
Ovládací panel odemknete stisknutím
bi05mfj8
získáte pøístup k menu kódu zámku.
dokud není zvolena první èíslice kódu PIN.
ulo¾íte první èíslici kódu. Postup opakujte u zbývajících èíslic.
.
-- 18 --
CZ
9
PORUCHOVÉ KÓDY
Poruchové kódy se pou¾ívají k indikaci vzniku poruchy zaøízení. Zobrazují se na displeji v
podobì následujících symbolù:
Poruchové kódy se ka¾dé tøi sekundy aktualizují. Horní èíslo v symbolu udává
èíslo konkrétního poruchového kódu: viz odstavec 9.1. Spodní èíslo udává
místo poruchy:
0 = ovládací panel
2 = napájecí jednotka
4 = dálkové ovládání
Vý¹e uvedený symbol ukazuje, ¾e ovládací panel (0) ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Jestlie se zjistí nikolik poruch, zobrazí se pouze kód poruchy, která vznikla jako poslední.
Stisknìte kterékoli z tlaèítek funkcí a vymate symbol z displeje.
Symboly mohou být ustálené nebo mohou blikat, podle druhu závady.
Blikající symboly jsou v seznamu poruchových kódù zvýraznìny znakem “o”.
9.1
Seznam poruchových kódù
Poruch Popis
ový
kód
Ovládací
panel
Napájecí
jednotka
Dálkového
ovládání
x
1
EPROM
x
x
2
3
4
RAM
Vnìj¹í pamì typu RAM
Napájecí zdroj 5 V
x
x
x
5
6
Pomocný napájecí zdroj vysokého napìtí
Vysoká teplota
8
9
Napájení ze sítì 1*
Napájení ze sítì 2*
10
Napájení ze sítì 3*
12
14
Chyba komunikace (výstraha)
Chyba komunikace (sbìrnice bez napìtí)
x
x
x
x
15
Ztracené hlá¹ení
x
x
x
18
19
Ztracený kontakt s napájecí jednotkou
Nesprávné hodnoty nastavení ve vnìj¹í
pamìti RAM
x
x
20
22
Chyba pøiøazení pamìti
Pøeteèení vyrovnávací pamìti vysílaèe
x
x
23
26
28
Pøeteèení vyrovnávací pamìti pøijímaèe
Hlídání
Pøeteèení zásobníku
x
29
Neteèe chladicí voda
31
Zobrazovací jednotka nereaguje
32
Neproudí plyn
bi05mfj8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 19 --
CZ
Jednotka
Napájení ze sítì 1*
Napájení ze sítì 2*
Napájení ze sítì 3*
+24 V
Ovládací panel
+3 V
Napájecí jednotka
+15 V
-15 V
Dálkového ovládání
+13 V
+10 V
9.2
Popis poruchových kódù
Poruch Popis
ový
kód 1
1
2
3
4
5
6
8
8
bi05mfj8
Chyba pamìti programu (EPROM)
Pamì programu “ztratila” hodnotu, tj. hodnota v nìjakém konkrétním místì pamìti se li¹í od své
pùvodní hodnoty.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spuste stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba pamìti RAM mikroprocesoru
Mikroprocesor nedoká¾e èíst/zapisovat z/do urèitého pamìového místa své vnitøní pamìti.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spuste stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba vnìj¹í pamìti RAM
Mikroprocesor nedoká¾e èíst/zapisovat z/do urèitého pamìového místa své vnìj¹í pamìti.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Spuste stroj znovu. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Nízké napìtí napájecího zdroje 5 V
Napìtí napájecího zdroje je pøíli¹ nízké.
Mikroprocesor pøeru¹il ve¹kerou normální èinnost a èeká na vypnutí.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
Pomocné stejnosmìrné napìtí je mimo meze
Napìtí je pøíli¹ nízké nebo pøíli¹ vysoké. Pøíli¹ vysoké napìtí mù¾e být zpùsobeno vá¾nými
pøechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím zdrojem (vysokou induktancí zdroje).
Napájecí jednotka se automaticky vypne.
Zákrok: Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si
pomoc servisního technika.
Vysoká teplota
Zapùsobila tepelná ochrana.
Napájecí jednotka se automaticky vypne a nelze ji znovu zapnout, dokud se ochrana znovu
nenastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda pøívody nebo vývody chladicího vzduchu nejsou zablokovány nebo
ucpány neèistotou. Zkontrolujte pou¾itý pracovní cyklus a ujistìte se, ¾e zaøízení není
pøetì¾ováno.
Nízké napìtí baterie +3 V (ovládací panel)
Napìtí podpùrné baterie pamìti v ovládacím panelu je pøíli¹ nízké.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +15 V (jednotka podávání drátu a napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
-- 20 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód 1
9
10
12
14
15
18
19
20
22
23
bi05mfj8
Napájecí zdroj -15 V (napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Napájecí zdroj +24 V (napájecí jednotka)
Napìtí je pøíli¹ vysoké nebo pøíli¹ nízké.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Chyba komunikace (výstraha)
Poèitadlo chyb obvodu CAN má pøíli¹ vysokou hodnotu a kontakt s ovládacím panelem se mohl
ztratit. To mù¾e nastat, kdy¾ je zatí¾ení pøechodnì pøíli¹ vysoké.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou data nastavení bìhem svaøování zpracovávána.
Chyba komunikace
Poèitadlo chyb obvodu CAN má pøíli¹ vysokou hodnotu a svaøování se pøeru¹ilo.
To mù¾e nastat, kdy¾ je zatí¾ení pøechodnì pøíli¹ vysoké.
Zákrok: Zkontrolujte zaøízení a ujistìte se, e je pøipojena jen jedna jednotka dálkového ovládání.
Vypnìte napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc
servisního technika.
Ztracené hlá¹ení
Nìjaké hlá¹ení pøepsalo jiné hlá¹ení. Tato chyba mù¾e být zpùsobena èastým stiskáváním
tlaèítek bìhem svaøování.
Proces svaøování se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou sváøecí programy bìhem svaøování zpracovávány. Vypnìte
napájení ze sítì a jednotku tak vynulujte. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního
technika.
Ztracený kontakt
Ovládací panel ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Kdy¾ závada pøetrvává, vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Nesprávné hodnoty nastavení ve vnìj¹í pamìti RAM
Tato závada bude zji¹tìna, kdy¾ se poruZávada se sama odstraní, ale data uloená v soueasném
místì pamìti budou ztracena. ¹í informace v pamìti, zálohované baterií.
Zákrok:
Chyba pøiøazení pamìti
Mikroprocesor si nedoká¾e vyhradit dostateèný pamìový prostor.
Tato závada generuje poruchový kód 26.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Pøeteèení vyrovnávací pamìti vysílaèe
Vyrovnávací pamì vysílaèe se pøeplnila.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou svaøovací programy bìhem svaøování zpracovávány.
Pøeteèení vyrovnávací pamìti pøijímaèe
Hlá¹ení CAN jsou pøijímána s vy¹¹í rychlostí, ne¾ jakou mù¾e elektronika dat svaøování zpracovat.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou svaøovací programy bìhem svaøování zpracovávány.
-- 21 --
CZ
Poruch Popis
ový
kód 1
26
28
29
31
32
10
Hlídání
Nìco zabránilo procesoru provádìt normální operace.
Tato porucha neblokuje ¾ádnou funkci.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou sváøecí programy bìhem svaøování zpracovávány.
Pøeteèení zásobníku
Vnitøní pamì vysílaèe se pøeplnila.
Tato chyba mù¾e být zpùsobena abnormálním zatí¾ením procesoru.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou data nastavení bìhem svaøování zpracovávána.
Neteèe chladicí voda
Zapùsobil prùtokový spínaè.
Souèasná èinnost se pøeru¹í.
Zákrok: Zkontrolujte okruh a èerpadlo chladicí vody.
Zobrazovací jednotka nereaguje
Mikroprocesor nemá od desky displeje ¾ádnou odezvu.
Zákrok: Vy¾ádejte si pomoc servisního technika.
Neproudí plyn
Prùtok plynu je ni¾¹í ne¾ 6 litrù/min.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a spojky.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bi05mfj8
-- 22 --
Schema
bi05e11a
-- 23 --
Control panel T6
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
0458 535 885 Control panel T6
0458 855 170
0458 855 171
0458 855 172
0458 855 173
0458 855 174
0458 855 175
0458 855 176
0458 855 177
0458 855 178
0458 855 179
0458 855 180
0458 855 181
0458 855 182
0458 855 183
0458 855 184
0458 855 127
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 855 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi05o11a
-- 24 --
Edition 051003
p
-- 25 --
p
-- 26 --
p
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising