ESAB | Control panel A4 | Instruction manual | ESAB Control panel A4 Användarmanual

ESAB Control panel A4 Användarmanual
SE
Control panel A4
Bruksanvisning
0458 856 070 SE 050801
Valid from program version 1.00
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1 Huvudmeny och mätmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Inställningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
3 MMA--SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1 Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Symboler i display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Inställningsexempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
4 FELKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1 Felkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Beskrivning av felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
INTRODUKTION
Denna manual beskriver handhavandet av inställningspanel A4 som är placerad i
svetsströmkällan AristoArc 400 & AristoArc 500.
För allmän information om drift se strömkällans bruksanvisning.
1.1
Inställningspanel
1.2
1
Display
2
Ratt för inställning av ström
3
Öka (+) eller minska (--) funktion, funktion
som väljs med funktionsknapp →
4
Första, andra och tredje funktionsknapp
Fjärrdon
Med ett fjärrdon kan man reglera svetsprocessens primära parameterar från en
annan enhet än inställningspanelen.
Aristomaskiner med inbyggd inställningspanel ska ha programversion 1.21 eller
högre för att fjärrdonet ska fungera korrekt.
Inställningspanelens uppträdande vid anslutning av fjärrdon
S
Displayen fryses i den meny man står i när man ansluter fjärrdon.
Mät-- och inställningsvärdena uppdateras, men visas endast i de menyer som
värdena kan visas.
S
Vid visning av en felindikeringssymbol kan man inte trycka bort den förrän
fjärrdon är bortkopplad.
2
MENYER
Inställningspanelen använder flera olika menyer. Menyerna är huvud--, mät-- och
inställningsmeny,
2.1
Huvudmeny och mätmeny
Huvudmenyn kommer alltid fram direkt efter uppstart.
Menyn visar de värden som är inställda. Om man är i
huvudmenyn när man börjar svetsa skiftar den automatiskt
över till att visa uppmätta värden (Mätmeny). De uppmätta
värdena finns kvar i displayen även efter det att svetsningen
avslutats.
bi07d1sa
-- 3 --
SE
Man kan gå till inställningsmenyn utan att tappa mätvärdena. Det är först när man
vrider på ratten som man visar inställningsvärdena istället för uppmätta värden.
2.2
Inställningsmeny
I inställningsmenyn ställer man in olika värden.
För att komma till inställningsmenyn tryck på
eller
,
,
.
När man stänger av strömkällan och startar den igen kommer den ihåg senast
inställda värden.
3
MMA--SVETSNING
3.1
Inställningar
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde vid leverans
Varmstart “Hotstart”*
FRÅN eller TILL
--
FRÅN
Varmstarttid “Hot start” 1 -- 30
1
10
Bågtryck “Arc force”
0 -- 10
0,5
3 **
Elektrod
Rutil, Cellulosa, Kolbågsmejsling, Basisk
4
Rutil **
16 -- 400 A
16 -- 500 A
1A
1A
100 A
100 A
Ström
AristoArc 400
AristoArc 500
*) Denna funktion går inte att ändra under pågående svetsning.
**) Vid val av elektrodtyp är alltid startvärdet 3 för bågtryck.
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” ökar svetsströmmen under en inställbar tid i början av svetsför-loppet, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
Bågtryck “Arc force”
Bågtryck “Arc force” har betydelse för hur strömmen ändras vid en förändring av
båglängden. Ett lägre värde ger en lugnare ljusbåge med mindre sprut.
Ström
Högre ström ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
Oberoende av vilken meny som visas kan man ändra inställningsvärdet på
strömmen. Värdet visas endast i huvudmenyn.
bi07d1sa
-- 4 --
SE
3.2
Symboler i display
Funktionssymboler
Bågtryck “Arc force”
Varmstart “Hot start”
Rutil elektrod
Cellulosa elektrod
Kolbågsmejslingselektrod
Basisk elektrod
Symbolförklaring
Aktiv symbol (mörk bakgrund). Med aktiv menas att den funktion som
symbolen visar kan aktiveras. Man kan ställa in nya värden enbart när symbolen är
aktiv.
Inaktiv symbol (ljus bakgrund). Med inaktiv menas att man inte kan ändra
inställning för den funktion symbolen visar. Trycker man på en inaktiv symbol återgår
man till huvudmenyn när man befinner sig i inställningsmenyn.
En prick i övre högra hörnet indikerar att varmstart “Hotstart” är TILL.
Värdesymboler
Värdesymbolerna visas i inställningsmenyn för respektive funktion.
Inget bågtryck “Arc force”
Högt bågtryck “Arc force”
Kort varmstarttid “Hot start”
3.3
Inställningsexempel
Inställningar
Värde
Elektrod
Basisk
Varmstart “Hotstart”
TILL
Varmstarttid “Hotstart”
5
Bågtryck
“Arc force”
5,0
Ström
120 Amp
bi07d1sa
Lång varmstarttid “Hot start”
-- 5 --
SE
Elektrod = Basisk
S
Välj elektrodtyp genom att trycka på den första funktionsknappen tills
visas i diplayen.
Varmstarttid “Hot start” = 5
S
Tryck på
varmstarten aktiveras TILL.
S
Tryck på
tills det står 5,0 i displayen.
Bågtryck “Arc force” = 5
S
Tryck på
tills
visas i displayen.
S
Tryck på
tills det står 5,0 i displayen.
Ström = 120 Ampere
S
Vrid ratten för inställning av ström tills displayen visar 120 Amp.
bi07d1sa
-- 6 --
SE
4
FELKODER
Felkoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i utrustningen. Den anges i
displayen som en symbol som ser ut på följande sätt:
Felkoderna uppdateras efter 3 sekunder. Den översta siffran i symbolen
beskriver vilken felkodsnummer det är, se under punkt 4.1. Den
nedersta siffran beskriver i vilken enhet felet ligger:
0 = inställningspanel
2 = strömkällan
4 = fjärrdon
Ovanstående symbol visar att inställningspanelen (0) har tappat kontakten med
strömkällan.
Har flera fel detekterats, visas endast koden för det sist inträffade felet.
För att få bort symbolen från displayen tryck på någon funktionsknapp.
Symbolen har ett fast eller ett blinkande sken beroende på feltyp.
Blinkande symbol markeras med “o” i felkodslistan.
4.1
Felkodslista
Felkod Beskrivning
Inställningspanel
Strömkälla
Fjärrdon
x
x
x
1
2
Minnesfel EPROM
Minnesfel RAM
x
x
3
Minnesfel extern RAM
x
4
Matningspänning 5V
x
5
Hög likmellanspänning
x
6
Hög temperatur
x
8
Matningspänning 1*
x
x
9
Matningspänning 2*
x
x
10
Matningspänning 3*
x
12
Kommunikationsfel (varning)
x
14
Kommunikationsfel (busoff)
x
15
Förlorade meddelanden
x
16
Hög tomgångsspänning
18
Förlorat kontakten med strömkällan
o
19
Felaktiga inställningsvärden i extern RAM
x
20
Minnesalokeringsfel
x
22
Spill i sändarbuffer
x
23
Spill i mottagarbuffer
x
26
Watch dog
x
x
28
Spill i stacken
x
x
29
Inget vattenflöde
31
32
Inget svar från displayenheten
Inget gasflöde
bi07d1sa
x
x
x
x
x
x
x
x
o
x
o
-- 7 --
SE
Enhet
Matningsspänning 1*
Matningsspänning 2*
Matningsspänning 3*
+24V
Inställningspanel
+3V
Strömkälla
+15V
--15V
Fjärrdon
+13V
+10V
4.2
Beskrivning av felkoder
Felkod Beskrivning
1
2
3
4
5
6
8
8
8
9
bi07d1sa
Programminnesfel (EPROM)
Programminnet är skadat.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Fel i mikroprocessorns RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa till det interna minnet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Fel i externt RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa till det externa minnet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Spänningsfall i 5 V matningsspänning
Matningsspänningen är för låg.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Likmellanspänning utanför gränsvärde
Spänningen är för hög eller för låg. För hög spänning kan bero på kraftfulla transienter på
nätet eller svagt nät (hög induktans i nätet eller en fas borta).
Strömkällan stoppas och kan ej startas.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Hög temperatur
Temperaturvakt har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och det går ej att starta förrän temperaturvakten har slagit till igen.
Åtgärd: Kontrollera att kylluftsintaget / utsläppet ej är igensatt eller nedsmutsat. Kontrollera även att arbetscykeln, så att den ej överskrider märkdata.
Låg batterispänning+3V, (inställningspanel)
För låg batterispänning. Om inte batteriet byts, så försvinner all lagrad data.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker för byte av batteri.
Matningsspänning +15V, (strömkälla)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +13V, (fjärrdon)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning --15V (strömkälla)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
-- 8 --
SE
Felkod Beskrivning
9
10
12
14
15
16
18
19
20
22
23
26
bi07d1sa
Matningsspänning +10V (fjärrdon)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +24V
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Kommunikationsfel (varning)
Belastningen på systemets CAN--buss är tillfälligt för hög.
Strömkällan kan ha förlorat kontakten med inställningspanelen.
Åtgärd: Se över utrustningen så att endast ett fjärrdon är inkopplad. Kvarstår felet, tillkalla
servicetekniker.
Kommunikationsfel
Systemets CAN--buss har tillfälligt upphört att fungera på grund av för hög belastning.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Se över utrustningen så att endast en matarenhet eller fjärrdon är inkopplad.
Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Förlorade meddelanden
Mikroprocessorn klarar inte av att bearbeta inkommande meddelanden i tillräckligt hög takt
och information har förlorats.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Hög tomgångsspänning
Tomgångsspänningen har varit för hög. Strömkällan stoppas och kan ej startas.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Förlorat kontakten
Inställningspanelen har förlorat kontakten med strömkällan.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Felaktiga inställningsvärden i extern RAM
Felet detekteras om det står felaktig information i det batteriuppbackade minnet.
Åtgärd: Felet åtgärdar sig själv, men lagrad data i aktuell minnesposition försvinner.
Minnesalokeringsfel
Mikroprocessorn klarar inte att reservera tillräckligt med minne.
Felet kommer att orsaka felkod 26.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Spill i sändarbuffer
Inställningspanelen hinner inte sända information till de andra enheterna i tillräcklig hög
takt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning.
Spill i mottagarbuffer
Inställningspanelen hinner inte bearbeta information från de andra enheterna i tillräcklig
hög takt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning.
Watchdog
Något har förhindrat processorn att utföra sina normala uppgifter i programmet.
Programmet startas om automatiskt. Pågående svetsprocess kommer att stoppas. Inga
funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Upprepas felet, tillkalla servicetekniker.
-- 9 --
SE
Felkod Beskrivning
28
29
31
32
5
Spill i stacken
Programexekveringen fungerar inte.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Inget vattenflöde
Flödesvakten har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera kylvattenkrets och pump.
Inget svar från displayenheten
Mikroprocessorn har inte kontakt med displaykortet.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Inget gasflöde
Gasflödet har underskridit 6 liter per minut. Start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bi07d1sa
-- 10 --
Schema
bi07e11a
-- 11 --
Control panel A4
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 888 Control Panel A4
0458 856 070
0458 856 071
0458 856 072
0458 856 073
0458 856 074
0458 856 075
0458 856 076
0458 856 077
0458 856 078
0458 856 079
0458 856 080
0458 856 081
0458 856 082
0458 856 083
0458 856 084
0458 856 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 856 990 Spare parts list contol panel A2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi07o
-- 12 --
Edition 050801
P
-- 13 --
P
-- 14 --
P
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising