ESAB | Control panel A4 | Instruction manual | ESAB Control panel A4 Instrukcja obsługi

ESAB Control panel A4 Instrukcja obsługi
PL
Control panel A4
Instrukcja obs³ugi
0458 856 082 PL 050801
Valid from program version 1.00
1 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urz±dzenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
Menu g³ówne i pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu ustawieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3 SPAWANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole na wy¶wietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia przyk³adowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
4 KODY USZKODZEÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
Lista kodów uszkodzeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opisy kodów uszkodzeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
5 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
WSTÊP
Niniejsza instrukcja opisuje korzystanie z panelu sterowania A4, który jest zainstalowany w
urz±dzeniu zasilaj±cym AristoArc 400 & AristoArc 500.
Informacje ogólne na temat obs³ugi znajduj± siê w instrukcji obs³ugi zród³a zasilania.
1.1
1.2
Panel sterowania
1
Wy¶wietlacz
2
Pokrêt³o do regulacji pr±du.
3
Funkcje ”Zwiêkszenie” (+) lub ”Zmniejszenie”
(-) wybierane s± przy pomocy przycisków.
→.
4
Pierwszy, drugi i trzeci przycisk funkcyjny
Urz±dzenie zdalnego sterowania
U¿ywaj±c urz±dzenia zdalnego sterowania, podstawowe parametry procesu spawania
mo¿na kontrolowaæ przy pomocy innego urz±dzenia ni¿ panel sterowania.
Urz±dzenia Aristo ze zintegrowanymi panelami sterowania powinny posiadaæ program w
wersji 1.21 lub nowszej, aby urz±dzenie zdalnego sterowania mogåo dziaåaæ prawidåowo.
Zachowanie panelu sterowania po pod³±czeniu ³±cza zdalnego sterowania
S
Wy¶wietlacz zatrzymuje siê na menu pokazuj±c, kiedy zostaje pod³±czone ³±cze.
Warto¶ci pomiarów i ustawienia zostaj± zaktualizowane, lecz s± widoczne tylko w tych
menu, w których te warto¶ci mog± siê pojawiæ.
S
Je¶li pojawi siê symbol uszkodzenia, nie mo¿na go usun±æ do momentu od³±czenia
³±cza.
bi07d1oa
-- 3 --
PL
2
MENU
Panel sterowania wykorzystuje wiele ró¿nych menu. S± to menu g³ówne, pomiarowe i
ustawieñ.
2.1
Menu g³ówne i pomiarowe
Menu g³ówne jest zawsze widoczne natychmiast po
uruchomieniu maszyny. Menu to pokazuje ustawione warto¶ci.
Je¶li menu g³ówne jest wy¶wietlane podczas rozpoczêcia
spawania, nast±pi jego automatyczne prze³±czenie i wy¶wietlone
zostan± warto¶ci pomiarów (menu pomiarowe). Warto¶ci
pomiarów bêd± wy¶wietlane nawet po zakoñczeniu spawania.
Menu ustawieñ jest dostêpne bez utraty warto¶ci pomiarów. Pojawia siê ono tylko wtedy,
gdy zostanie zmienione ustawienie pokrêt³a.
2.2
Menu ustawieñ
W menu ustawieñ mo¿na wprowadzaæ ró¿ne warto ci.
,
¯eby przej¶æ do menu ustawieñ, nale¿y nacisn±æ
lub
,
.
Kiedy ¶ród³o zasilania zostanie wy³±czone i w³±czone ponownie, przywo³ane zostan±
ostatnio ustawione warto¶ci.
3
SPAWANIE MMA
3.1
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Warto¶æ domy¶lna
Gor¶cy start*
W¶czony (ON) lub wy¶czony
(OFF)
--
Wy¶czony (OFF)
Czas gor±cego startu
1 - 30
1
10
Moc ³uku
0 - 10
0,5
3**
Elektroda
Rutyl, celuloza,
Z³obienie ³ukowe, zasadnicze
4
Rutyl**
16 - 400 A
16 - 500 A
1A
1A
100 A
100 A
Pr±d
AristoArc 400
AristoArc 500
*) Nie mo¿na zmieniæ tych funkcji w trakcie procesu spawania.
**) Wybieraj±c typ elektrody, warto¶æ pocz±tkowa dla ci nienia ³uku zawsze wynosi 3.
bi07d1oa
-- 4 --
PL
Gor±cy start
Gor±cy start zwiêksza pr±d spawania przez okre¶lony czas na pocz±tku spawania,
redukuj±c ryzyko wyst±pienia braku przetopu na pocz±tku spoiny.
Moc ³uku
Moc ³uku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian pr±du w stosunku do zmian d³ugo¶ci
³uku. Ni¿sza warto¶æ daje spokojniejszy ³uk z mniejsz± ilo¶ci± rozprysków.
Pr±d
Wiêkszy pr±d wytwarza szersze jeziorko spawalnicze oraz lepsz± penetracjê w przedmiocie
obrabianym.
Niezale¿nie od tego, które menu jest wy¶wietlane, mo¿na zmieniaæ zadan± warto¶æ pr±du.
Warto¶æ ta wy¶wietlana jest wy³±cznie w menu g³ównym.
3.2
Symbole na wy¶wietlaczu
Symbole funkcyjne
Moc ³uku
Gor±cy start
Elektroda rutylowa
Elektroda celulozowa
Elektroda do ¿³obienia ³ukowego
Elektroda zasadnicza
Wyja nienie symboli
Symbol aktywno¶ci (ciemne t³o). Aktywno¶æ oznacza, ¿e funkcja
reprezentowana przez ten symbol mo¿e zostaæ uruchomiona. Nowe warto¶ci mo¿na
ustawiæ tylko wtedy, gdy symbol ten jest aktywny.
Symbol braku aktywno¶ci (jasne t³o). Brak aktywno¶ci oznacza, ¿e ustawienia dla
funkcji reprezentowanej przez ten symbol nie mog± zostaæ zmienione. Naci¶niêcie na
symbol braku aktywno¶ci w menu ustawieñ spowoduje powrót do menu g³ównego.
Kropka w prawym górnym rogu wskazuje, ¿e “gor±cy start” jest w³±czony (ON).
Symbole warto¶ci
W menu ustawieñ wy¶wietlane s± symbole warto¶ci dla ka¿dej funkcji.
bi07d1oa
-- 5 --
PL
3.3
Brak mocy ³uku
Du¿a moc ³uku
Krótki czas gor±cego startu
D³ugi czas gor±cego startu
Ustawienia przyk³adowe
Ustawienia
Warto¶æ
Elektroda
Zasadnicza
Gor±cy start
W³±czony (ON)
Czas gor±cego startu
5
Moc ³uku
5,0
Pr±d
120 A
Elektroda = zasadnicza
S
Wybraæ typ elektrody naciskaj±c pierwszy przycisk funkcyjny do momentu pojawienia
siê
.
Czas gor±cego startu = 5
S
Nacisn±æ
¿eby w³±czyæ gor±cy start (ON).
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 5,0 .
bi07d1oa
-- 6 --
PL
Moc ³uku = 5
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 5,0 .
.
Pr±d = 120 A
S
Ustawiæ pr±d przy pomocy pokrêt³a do momentu pojawienia siê 120 A.
4
KODY USZKODZEÑ
Kody uszkodzeñ wykorzystywane s± do poinformowania o wyst±pieniu uszkodzenia
sprzêtu. Pojawiaj± siê one na wy¶wietlaczu w postaci nastêpuj±cych symboli:
Kody uszkodzeñ s± aktualizowane co trzy sekundy. Górna cyfra w symbolu
oznacza numer konkretnego kodu uszkodzenia: patrz Pozycja 4.1. Dolna cyfra
wskazuje, gdzie wyst±pi³o uszkodzenie:
0 = panel sterowania
2 = urz±dzenie zasilaj±ce
4 = urz±dzenie zdalnego sterowania. W celu usuniêcia symboli z wy¶wietlacza
wystarczy nacisn±æ dowolny klawisz funkcyjny.
Powy¿szy symbol informuje, ¿e panel sterowania (0) utraci³ kontakt z urz±dzeniem
zasilaj±cym.
Je¶li zostanie wykrytych kilka uszkodzeñ, wy¶wietlony zostanie kod tylko ostatniego
uszkodzenia.
W celu usuniêcia symboli z wy¶wietlacza wystarczy nacisn±æ dowolny klawisz funkcyjny.
Symbole mog± byæ nieruchome lub mrugaj±ce, w zale¿no¶ci od rodzaju uszkodzenia.
Symbole mrugaj±ce s± zaznaczone przy pomocy “o” na li¶cie kodów uszkodzeñ.
bi07d1oa
-- 7 --
PL
4.1
Lista kodów uszkodzeñ
Kod
Opis
uszkod
zenia
Panel
sterowania
Urz±dzenie
zasilaj±ce
Urz±dzenie
zdalnego
sterowania
x
1
Pamiêæ EPROM
x
x
2
3
Pamiêæ RAM
Pamiêæ zewnêtrzna RAM odczytu i zapisu
x
x
x
4
5
6
Zasilanie 5 V
Wysokie napiêcie po¶rednie zasilania
Wysoka temperatura
8
9
Zasilanie sieciowe 1*
Zasilanie sieciowe 2*
10
12
14
Zasilanie sieciowe 3*
B³±d w komunikacji (ostrze¿enie)
B³±d w komunikacji (szyna wy³±czona)
x
x
15
18
Wiadomo¶ci zosta³y utracone
Utrata kontaktu z urz±dzeniem zasilaj±cym
x
x
19
Niepoprawne warto¶ci ustawieñ w pamiêci
zewnêtrznej RAM
x
20
22
B³±d alokacji pamiêci
Przepe³nienie buforu nadajnika
x
x
23
26
Przepe³nienie buforu odbiornika
Program alarmowy
x
28
29
Przepe³nienie stosu
Brak przep³ywu wody ch³odz±cej
x
31
Brak odpowiedzi wy¶wietlacza
x
32
Brak wyp³ywu gazu
Urz±dzenie
Panel sterowania
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zasilanie sieciowe 1*
Zasilanie sieciowe 2*
Zasilanie sieciowe 3*
+ 24 V
+3V
Urz±dzenie zasilaj±ce
+ 15 V
-15V
Zdalny sterownik
przyciskowy
+13V
+10V
bi07d1oa
x
-- 8 --
PL
4.2
Opisy kodów uszkodzeñ
Kod
Opis
uszkod
zenia 1
1
2
3
4
5
6
8
8
9
bi07d1oa
B³±d pamiêci programu (EPROM)
Pamiêæ programu “utraci³a” warto¶æ, tj. warto¶æ w okre¶lonej komórce pamiêci ró¿ni siê od
warto¶ci oryginalnej.
Ten b³±d nie wy³±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Uruchomiæ maszynê ponownie. Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
B³±d mikroprocesora pamiêci RAM
Mikroprocesor nie mo¿e odczytaæ z/zapisaæ w danej pozycji pamiêci w swojej pamiêci
wewnêtrznej.
Ten b³±d nie wy³±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Uruchomiæ maszynê ponownie. Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
B³±d pamiêci zewnêtrznej RAM
Mikroprocesor nie mo¿e odczytaæ z/zapisaæ w danej pozycji pamiêci w swojej pamiêci
zewnêtrznej.
Ten b³±d nie wy³±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Uruchomiæ maszynê ponownie. Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
Niskie zasilanie 5 V
Napiêcie zasilania jest zbyt niskie.
Mikroprocesor zatrzyma wszystkie normalne czynno¶ci w oczekiwaniu na jego wy³±czenie.
Nale¿y: Wy³±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li uszkodzenie
wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Przekroczenie limitu napiêcia po¶redniego pr±du sta³ego (DC)
Napiêcie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Napiêcie mo¿e byæ zbyt wysokie w wyniku znacznego
wzrostu napiêcia w zasilaniu sieciowym lub s³abego zasilania (wysoka indukcyjno¶æ zasilania).
Urz±dzenie zasilaj±ce wy³±czy siê automatycznie.
Nale¿y: Wy³±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li uszkodzenie
wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Wysoka temperatura
Zadzia³a³y termiczne, samoczynne wy³±czniki przeci±¿eniowe.
Urz±dzenie zasilaj±ce wy³±czy siê automatycznie, a jego ponowne uruchomienie bêdzie mo¿liwe
dopiero po zresetowaniu samoczynnego wy³±cznika.
Nale¿y: Sprawdziæ, czy wloty lub wyloty ch³odz±cego powietrza nie s± zablokowane lub zatkane
brudem. Sprawdziæ u¿ywany cykl pracy i upewnic siê, ¿e sprzêt nie jest przeci±¿any.
Niskie napiêcie baterii + 3 V, (panel sterowania)
Napiêcie baterii podtrzymuj±cej pamiêæ w panelu sterowania jest zbyt niskie.
Ten b³±d nie wy³±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie + 15 V, (podajnik drutu i urz±dzenie zasilaj±ce)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie - 15 V, (urz±dzenie zasilaj±ce)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
-- 9 --
PL
Opis
Kod
uszkod
zenia 1
10
12
14
15
18
19
20
22
23
26
bi07d1oa
Zasilanie + 24 V, (urz±dzenie zasilaj±ce)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
B³±d w komunikacji (ostrze¿enie)
Warto¶æ licznika b³êdów obwodu CAN jest zbyt wysoka i mo¿e nast±piæ utrata kontaktu z
panelem sterowania. Uszkodzenie to mo¿e wyst±piæ je¶li obci±¿enie jest chwilowo zbyt wysokie.
Nale¿y: Sprawdziæ sprzêt w celu upewnienia siê, ¿e pod³±czony jest tylko jedno urz±dzenie
zdalnego sterowania z ³±czem. Je li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika
serwisu.
B³±d w komunikacji
Warto¶æ licznika b³êdów obwodu CAN jest zbyt wysoka i spawanie zostanie przerwane.
Uszkodzenie to mo¿e wyst±piæ je¶li obci±¿enie jest chwilowo zbyt wysokie.
Nale¿y: Przejrzeæ ustawienia danych spawania podczas spawania. Wy³±czyæ zasilanie sieciowe
w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika
serwisu.
Wiadomo¶ci zosta³y utracone
Nast±pi³o nadpisanie jednej wiadomo¶ci przez drug±. B³±d ten mo¿na spowodowaæ przez czêste
naciskanie przycisków panelu sterowania podczas procesu spawania.
Proces spawania zostanie zatrzymany.
Nale¿y: Przejrzeæ ustawienia programów spawania podczas spawania. Wy³±czyæ zasilanie
sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
Utrata kontaktu
Panel sterowania utraci³ kontakt z urz±dzeniem zasilaj±cym.
Bie¿±ca czynno¶æ zostanie zatrzymana.
Nale¿y: Sprawdziæ kable. Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Niepoprawne warto¶ci ustawieñ w pamiêci zewnêtrznej RAM
B³±d zostanie wykryty, je¶li informacja w pamiêci podtrzymywanej bateri± zosta³a uszkodzona.
Nale¿y: Uszkodzenie naprawi siê samoczynnie, lecz dane przechowywane w danej komórce
pamiêci zostan± utracone.
B³±d alokacji pamiêci
Mikroproceros nie jest w stanie zarezerwowaæ wystarczaj±cej ilo¶ci pamiêci.
Ten b³±d spowoduje b³±d o kodzie 26.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Przepe³nienie buforu nadajnika
Nast±pi³o przepe³nienie buforu nadajnika.
Bie¿±ca czynno¶æ zostanie zatrzymana.
Nale¿y: Przejrzeæ ustawienia programów spawania podczas spawania.
Przepe³nienie buforu odbiornika
Wiadomo¶ci CAN s± odbierane czê¶ciej, ni¿ tablica danych spawania mo¿e przyj±æ.
Bie¿±ca czynno¶æ zostanie zatrzymana.
Nale¿y: Przejrzeæ ustawienia programów spawania podczas spawania.
Program alarmowy
Co¶ przeszkodzi³o procesorowi w wykonywaniu jego normalnych zadañ.
Ten b³±d nie wy³±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Przejrzeæ ustawienia programów spawania podczas spawania.
-- 10 --
PL
Opis
Kod
uszkod
zenia 1
28
29
31
32
5
Przepe³nienie stosu
Nast±pi³o przepe³nienie pamiêci wewnêtrznej.
B³±d ten mo¿e byæ wynikiem nieprawid³owego obci±¿enia procesora.
Nale¿y: Przejrzeæ ustawienia danych podczas spawania.
Brak przep³ywu wody ch³odz±cej
Zadzia³a³ wy³±cznik monitoruj±cy przep³yw.
Bie¿±ca czynno¶æ zostanie zatrzymana.
Nale¿y: Sprawdziæ obieg wody ch³odz±cej i pompê.
Brak odpowiedzi wy¶wietlacza
Mikroprocesor nie otrzymuje odpowiedzi z wy¶wietlacza.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Brak wyp³ywu gazu
Wyp³yw gazu jest mniejszy ni¿ 6 l/min.
Nale¿y: Sprawdziæ zawór gazu, wê¿e i z³±czki.
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bi07d1oa
-- 11 --
Schemat
bi07e11a
-- 12 --
Control panel A4
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
0458 535 888 Control Panel A4
0458 856 070
0458 856 071
0458 856 072
0458 856 073
0458 856 074
0458 856 075
0458 856 076
0458 856 077
0458 856 078
0458 856 079
0458 856 080
0458 856 081
0458 856 082
0458 856 083
0458 856 084
0458 856 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 856 990 Spare parts list contol panel A2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi07o
-- 13 --
Edition 050801
P
-- 14 --
P
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising