ESAB | Control panel MA4 | Instruction manual | ESAB Control panel MA4 Instrukcja obsługi

ESAB Control panel MA4 Instrukcja obsługi
PL
Control panel MA4
Instrukcja obs³ugi
0458 818 082 PL 051003
Valid from program version. 1.30
1 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urz±dzenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
Menu gåówne i pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu ustawieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3 SPAWANIE MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
3.4
Drut czy elektroda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole na wy¶wietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia przykåadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
7
9
4 SPAWANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1
4.2
4.3
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole na wy¶wietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia przykåadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
5 ’af£OBIENIE £UKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1
5.2
5.3
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole na wy¶wietlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia przykåadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
6 KODY USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1
6.2
Lista kodów usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opisy kodów usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
7 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
WSTÊP
Niniejsza instrukcja opisuje korzystanie z panelu sterowania MA4, zainstalowanego w
podajnikach drutu AristoFeed 30-4 i AristoFeed 48-4.
Informacje ogólne na temat obsåugi znajduj± siê w instrukcji obsåugi podajnika drutu i ¼ródåa
pr±du.
1.1
1.2
Panel sterowania
1
Wy¶wietlacz
2
Pokrêtåo do regulacji napiêcia
3
Pokrêtåo do regulacji prêdko¶ci podawania
drutu oraz pr±du spawania
4
Funkcje Zwiêkszenie (+) lub Zmniejszenie (-)
wybierane s± za pomoc± przycisków. →
5
Pierwszy, drugi i trzeci przycisk funkcyjny
Urz±dzenie zdalnego sterowania
Urz±dzenie zdalnego sterowania umo¿liwia regulacjê podstawowych parametrów procesu
spawania za pomoc± innego urz±dzenia ni¿ panel sterowania.
Urz±dzenia Aristo ze zintegrowanym panelem sterowania nale¿y wyposa¿yæ w program w
wersji 1.21 lub nowszej, aby zdalne sterowanie mogåo dziaåaæ prawidåowo.
Zachowanie panelu sterowania po podå±czeniu zdalnego sterowania
S
Wy¶wietlacz zatrzymuje siê na menu pokazuj±c, kiedy zostaje podå±czone zdalne
sterowanie.
Warto¶ci pomiarów i ustawienia zostaj± zaktualizowane, lecz s± widoczne tylko w tych
menu, w których wystêpuj±.
S
Je¶li pojawi siê symbol kodu usterki, nie mo¿na go usun±æ do momentu odå±czenia
zdalnego sterowania.
bi02d1oa
-- 3 --
PL
2
MENU
Panel sterowania wykorzystuje wiele ró¿nych menu. S± to menu gåówne, pomiarów i
ustawieñ.
2.1
Menu gåówne i pomiarów
Menu gåówne jest zawsze widoczne natychmiast po
uruchomieniu urz±dzenia. Menu to pokazuje ustawione warto¶ci.
Je¶li menu gåówne jest wy¶wietlane podczas rozpoczêcia
spawania, przeå±czy siê automatycznie na menu pomiarów.
Warto¶ci te bêd± wy¶wietlane nawet po zakoñczeniu spawania.
Menu ustawieñ mo¿na wy¶wietliæ bez utraty warto¶ci pomiarów. Mo¿na je wy¶wietliæ po
przekrêceniu pokrêtåa.
2.2
Menu ustawieñ
W menu ustawieñ mo¿na wprowadzaæ ró¿ne warto¶ci.
Aby wy¶wietliæ menu ustawieñ, nale¿y nacisn±æ
lub
,
,
.
Kiedy ¼ródåo pr±du zostanie wyå±czone i wå±czone ponownie, przywoåane zostan± ostatnio
ustawione warto¶ci.
3
SPAWANIE MIG/MAG
3.1
Drut czy elektroda?
Spawanie MIG/MAG wykorzystuje drut elektrodowy do spawania, nawiniêty na no¶nik
(szpulê lub rdzeñ). Ten rodzaj elektrody nazywany jest w dalszej czê¶ci instrukcji drutem.
3.2
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Ustawienie domy¶lne
Proces
MIG/MAG, MMA lub
¿åobienie åukowe
-
MIG/MAG
2/4-stopniowe*
2-stopniowe lub
4-stopniowe
-
2-stopniowe
Wypeånianie krateru*
W£. lub WY£.
-
WY£.
Czas wypeåniania krateru 0 - 5 s
0,1 s
1,7 s
Indukcyjno¶æ
0 - 100
1
70
Pocz±tkowy wypåyw
gazu
0,1 - 25,0 s
0,1 s
0,1 s
Start peåzaj±cy
W£. lub WY£.
-
W£.
Czas wygaszania åuku
1 - 350 ms
10 ms
100 ms
bi02d1oa
-- 4 --
PL
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach:
Ustawienie domy¶lne
Resztkowy wypåyw gazu 0,1 - 20 s
1s
1s
Napiêcie
8 - 60 V
0,25 V (wy¶wietlane z
jedn± dziesi±t±)
12 V
Prêdko¶æ podawania
drutu
0,8 - 25,0 m/min.
0,1 m/min.
5 m/min.
*) Nie mo¿na zmieniæ tych funkcji w trakcie procesu spawania.
MIG/MAG
Spawanie MIG/MAG topi ci±gle podawany drut do spawania, podczas gdy jeziorko
spawalnicze chronione jest przez gaz osåonowy.
2-stopniowe
Pocz±tkowy
wypåyw gazu
Gor±c Spawanie
y
start
Wypeånia
nie
krateru
Resztkowy wypåyw gazu
Dziaåa, kiedy u¿ywane jest 2-stopniowe sterowanie uchwytem spawalniczym.
Pocz±tkowy wypåyw gazu (je¶li stosowany) rozpoczyna siê w chwili naci¶niêcia spustu
uchwytu spawalniczego (1). Nastêpuje rozpoczêcie procesu spawania. Po zwolnieniu
spustu (2), rozpoczyna siê wypeånianie krateru (je¶li wybrane) i pr±d spawania zostaje
zatrzymany. Rozpoczyna siê resztkowy wypåyw gazu (je¶li wybrany).
Wskazówka: Ponowne naci¶niêcie spustu podczas wypeåniania krateru spowoduje dalsze
wypeånianie krateru do momentu zwolnienia spustu (wykropkowana linia). Wypeånianie
krateru mo¿na równie¿ przerwaæ poprzez szybkie naci¶niêcie i zwolnienie spustu w trakcie
procesu.
bi02d1oa
-- 5 --
PL
4-stopniowe
Pocz±tkowy
wypåyw gazu
Gor±c Spawanie
y
start
Wypeånia
nie
krateru
Resztkowy wypåyw gazu
Dziaåa, kiedy u¿ywane jest 4-stopniowe sterowanie uchwytem spawalniczym.
Pocz±tkowy wypåyw gazu rozpoczyna siê w chwili naci¶niêcia spustu uchwytu
spawalniczego (1): zwolnienie spustu uruchamia proces spawania. Ponowne naci¶niêcie
spustu (3) rozpoczyna wypeånianie krateru (je¶li wybrane) i redukuje dane spawania do
ni¿szej warto¶ci. Zwolnienie spustu (4) caåkowicie zatrzymuje spawanie i rozpoczyna
resztkowy wypåyw gazu (je¶li wybrany).
Wskazówka: Wypeånianie krateru zostanie zatrzymane w momencie zwolnienia spustu.
Natomiast wciskanie spustu umo¿liwia dalsze wypeånianie krateru (kropkowana linia).
Wypeånianie krateru
Wypeånianie krateru pozwala unikn±æ porów, pêkniêæ cieplnych oraz formowania siê krateru
w spoinie po zatrzymaniu spawania.
Indukcyjno¶æ
Niska indukcyjno¶æ wytwarza bardziej chropowaty d¼wiêk i bardziej stabilny, skupiony åuk.
Wy¿sza indukcyjno¶æ zapewnia bardziej miêkk± spoinê (mniej rozprysków) i bardziej gor±cy
proces, umo¿liwiaj±c jeziorku spawalniczemu na wiêkszy wypåyw.
Pocz±tkowy wypåyw gazu
Pocz±tkowy wypåyw gazu wskazuje czas, w trakcie którego wypåywa gaz osåonowy, zanim
zostanie zajarzony åuk.
Start peåzaj±cy
Peåzanie rozpoczyna podawanie drutu przy 50 % ustawionej prêdko¶ci do momentu
elektrycznego kontaktu z obrabianym przedmiotem.
bi02d1oa
-- 6 --
PL
Czas wygaszania åuku
Czas wygaszania åuku to opó¼nienie miêdzy rozpoczêciem zmniejszenia prêdko¶ci drutu, a
wyå±czeniem pr±du spawania przez urz±dzenie zasilaj±ce. Zbyt krótki czas wygaszania
sprawi, ¿e pozostanie dåu¿szy odcinek drutu do spawania, co grozi dostaniem siê drutu do
krzepn±cego jeziorka spawalniczego. Zbyt dåugi czas wygaszania åuku sprawi, ¿e koñcówka
drutu do spawania bêdzie krótsza, co grozi ponownym zajarzeniem przez drut koñcówki
kontaktowej.
Resztkowy wypåyw gazu
Resztkowy wypåyw gazu to czas, w którym gaz osåonowy nadal wypåywa po wygaszeniu
åuku.
Napiêcie
Wy¿sze napiêcie zwiêksza dåugo¶æ åuku i wytwarza bardziej gor±ce, szersze jeziorko
spawalnicze.
Niezale¿nie od wy¶wietlanego menu mo¿na zmieniaæ zadan± warto¶æ napiêcia. Warto¶æ ta
wy¶wietlana jest wyå±cznie w menu gåównym.
Prêdko¶æ podawania drutu
Såu¿y do ustawiania wymaganej prêdko¶ci podawania drutu spawalniczego w metrach na
minutê.
Niezale¿nie od wy¶wietlanego menu mo¿na zmieniaæ zadan± prêdko¶æ podawania drutu.
Warto¶æ ta wy¶wietlana jest wyå±cznie w menu gåównym.
3.3
Symbole na wy¶wietlaczu
Symbole funkcyjne
bi02d1oa
MIG/MAG
Indukcyjno¶æ
2-stopniowe
4-stopniowe
Pocz±tkowy wypåyw gazu
Resztkowy wypåyw gazu
Wypeånianie krateru
Czas wypeåniania krateru
Start peåzaj±cy
Czas wygaszania åuku
-- 7 --
PL
Wyja¶nienie symboli
Symbol aktywno¶ci (ciemne tåo). Aktywno¶æ oznacza, ¿e funkcja
reprezentowana przez ten symbol mo¿e zostaæ uruchomiona. Nowe warto¶ci mo¿na
ustawiæ tylko wtedy, gdy symbol ten jest aktywny.
Symbol braku aktywno¶ci (jasne tåo). Brak aktywno¶ci oznacza, ¿e nie mo¿na
zmieniæ ustawieñ funkcji reprezentowanej przez ten symbol.
Naci¶niêcie symbolu braku aktywno¶ci w menu ustawieñ spowoduje powrót do menu
gåównego.
Kropka w prawym górnym rogu wskazuje, ¿e wypeånianie krateru jest wå±czone.
Symbole warto¶ci
W menu ustawieñ wy¶wietlane s± symbole warto¶ci dla ka¿dej funkcji.
Indukcyjno¶æ ni¿sza
Indukcyjno¶æ wy¿sza
Brak wypåywu gazu
Dåugi wypåyw gazu
Pocz±tek peåzania wå±czony
(ON)
Pocz±tek peåzania wyå±czony
(OFF)
Krótszy czas wygaszania åuku
bi02d1oa
Dåu¿szy czas wygaszania åuku
-- 8 --
PL
3.4
Ustawienia przykåadowe
Oto przykåad ustawieñ u¿ywanych przy spawaniu MIG/MAG.
Ustawienia
Warto¶æ
Proces
MIG/MAG
2/4-stopniowe
4-stopniowe
Wypeånianie krateru
W£.
Czas wypeåniania krateru
1s
Indukcyjno¶æ
80%
Start peåzaj±cy
WY£.
Czas wygaszania åuku
150 ms
Pocz±tkowy wypåyw gazu
0,7 s
Resztkowy wypåyw gazu
3s
Napiêcie
30 V
Prêdko¶æ podawania drutu
10,0 m/min.
Proces = spawanie MIG/MAG
S
Wy¶wietliæ menu gåówne dla spawania MIG/MAG, naciskaj±c na pierwszy przycisk
funkcyjny.
2/4-stopniowe = 4-stopniowe
S
Nacisn±æ
bi02d1oa
, aby wybraæ 4-stopniowe.
-- 9 --
PL
Wypeånianie krateru = 1,0 sekunda
S
Nacisn±æ
, aby wå±czyæ wypeånianie krateru (ON).
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 1,0 s.
Indukcyjno¶æ = 80 %
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 80 .
.
Start peåzaj±cy = wyå±czony (OFF)
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 1 .
bi02d1oa
-- 10 --
.
PL
Czas wygaszania åuku = 150 milisekund
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 150 .
.
Pocz±tkowy wypåyw gazu = 0,7 sekundy
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 0,7 s.
.
Resztkowy wypåyw gazu = 3 sekundy
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 3 s.
.
Napiêcie = 30 V
S
Ustawiæ napiêcie pokrêtåem do momentu pojawienia siê 30,0 V.
bi02d1oa
-- 11 --
PL
Prêdko¶æ podawania drutu = 10,0 m/min
Ustawiæ prêdko¶æ podawania drutu pokrêtåem do momentu pojawienia siê 10 m/min.
S
4
SPAWANIE MMA
4.1
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach
Ustawienie domy¶lne
Proces
MIG/MAG, MMA lub
¿åobienie åukowe
-
MIG/MAG
W£. lub WY£.
-
WY£.
Czas startu gor±cego
1 - 30
1
10
Moc åuku
0 - 10
0,5
3
Pr±d
AristoMig 400
AristoMig 500
16 - 400 A
16 - 500 A
1A
1A
100 A
100 A
Start gor±cy”*
*) Nie mo¿na zmieniæ tej funkcji w trakcie procesu spawania.
MMA
MMA mo¿e tak¿e oznaczaæ spawanie z wykorzystaniem elektrod otulonych. Podczas
zajarzania åuku elektroda topi siê, a jej otulina wytwarza ¿u¿el ochronny.
Gor±cy start
Gor±cy start (Hot start) zwiêksza pr±d spawania przez okre¶lony czas na pocz±tku
spawania, redukuj±c ryzyko wyst±pienia braku przetopu na pocz±tku spoiny.
Moc åuku
Moc åuku (Arc force) ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian pr±du w stosunku do
zmian dåugo¶ci åuku. Ni¿sza warto¶æ oferuje åagodniejszy åuk z mniejsz± ilo¶ci± rozprysków.
Pr±d
Wiêksze natê¿enie pr±du wytwarza szersze jeziorko spawalnicze oraz lepsz± penetracjê w
obrabianym przedmiocie.
Niezale¿nie od wy¶wietlanego menu mo¿na zmieniaæ warto¶æ zadan± pr±du. Warto¶æ ta
wy¶wietlana jest wyå±cznie w menu gåównym.
bi02d1oa
-- 12 --
PL
4.2
Symbole na wy¶wietlaczu
Symbole funkcyjne
Spawanie MMA
Moc åuku
Gor±cy start
Wyja¶nienie symboli
Symbol aktywno¶ci (ciemne tåo). Aktywno¶æ oznacza, ¿e mo¿na uruchomiæ
funkcjê reprezentowan± przez ten symbol. Nowe warto¶ci mo¿na ustawiæ tylko wtedy, gdy
symbol ten jest aktywny.
Symbol braku aktywno¶ci (jasne tåo). Brak aktywno¶ci oznacza, ¿e nie mo¿na
zmieniæ ustawieñ funkcji reprezentowanej przez ten symbol.
Naci¶niêcie symbolu braku aktywno¶ci w menu ustawieñ spowoduje powrót do menu
gåównego.
Kropka w prawym górnym rogu wskazuje, ¿e gor±cy start jest wå±czony (ON).
Symbole warto¶ci
W menu ustawieñ wy¶wietlane s± symbole warto¶ci dla ka¿dej funkcji.
4.3
Brak mocy åuku
Wiêksza moc åuku
Krótki czas gor±cego startu
Dåugi czas gor±cego startu
Ustawienia przykåadowe
Ustawienia
Warto¶æ
Proces
MMA
Start gor±cy”*
W£.
Czas startu gor±cego
12
Moc åuku
5
Pr±d
250 A
bi02d1oa
-- 13 --
PL
Proces = spawanie MMA
S
Wy¶wietliæ menu gåówne dla spawania MMA, naciskaj±c przycisk pierwszej funkcji.
Czas gor±cego startu = 12 sekund
S
Nacisn±æ
, aby wå±czyæ gor±cy start (ON).
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 12,0 .
Moc åuku = 5
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê
S
Naciskaæ
do momentu pojawienia siê 5,0 .
.
Pr±d = 250 A
S
Ustawiæ pr±d pokrêtåem do momentu pojawienia siê 250 A.
bi02d1oa
-- 14 --
PL
5
’AF£OBIENIE £UKOWE
’afåobienie åukowe polega na u¿yciu specjalnej elektrody, zbudowanej z prêta wêglowego z
miedzian± otulin±. £uk powstaje miêdzy prêtem wêglowym i przedmiotem obrabianym,
powietrze doprowadza siê w celu wydmuchiwania stopionego materiaåu i tak powstaje
szew.
5.1
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawieñ
W stopniach
Ustawienie domy¶lne
Proces
MMA lub ¿åobienie
åukowe
-
MIG/MAG
Pr±d
8-60 V
0,25 V (wy¶wietlane z
jedn± dziesi±t±)
37,0 V
Pr±d
Pr±d o wiêkszym natê¿eniu daje szersz± i gåêbsz± penetracjê w obrabianym przedmiocie.
5.2
Symbole na wy¶wietlaczu
Symbole funkcyjne
’afåobienie åukowe
5.3
Ustawienia przykåadowe
Ustawienie
Warto¶æ
Proces
’afåobienie åukowe
Pr±d
45 V
Proces = ¿åobienie åukowe
S
Wybraæ proces, naciskaj±c pierwszy przycisk funkcyjny do momentu pojawienia siê
.
Pr±d = 45 V
S
Ustawiæ pr±d pokrêtåem do momentu pojawienia siê warto¶ci 45 V.
bi02d1oa
-- 15 --
PL
6
KODY USTEREK
Kody usterek informuj± o wyst±pieniu usterek sprzêtu. Pojawiaj± siê one na wy¶wietlaczu w
postaci nastêpuj±cych symboli:
Kody usterek s± aktualizowane co trzy sekundy. Górna cyfra w symbolu
oznacza numer konkretnego kodu usterki: patrz Pozycja 6.1. Dolna cyfra
wskazuje, gdzie wyst±piåa usterka:
0 = panel sterowania
2 = zasilacz
3 = podajnik drutu
4 = zdalne sterowanie
Powy¿szy symbol informuje, ¿e panel sterowania (0) utraciå kontakt ze ¼ródåem pr±du.
Je¶li zostanie wykrytych kilka usterek, wy¶wietlony zostanie tylko kod ostatniej z nich.
W celu usuniêcia symboli z wy¶wietlacza wystarczy nacisn±æ dowolny klawisz funkcyjny.
Symbole mog± byæ nieruchome lub pulsuj±ce, w zale¿no¶ci od rodzaju usterki.
Symbole pulsuj±ce s± zaznaczone za pomoc± o” na li¶cie kodów usterek.
6.1
Lista kodów usterek
Kod
Wyja¶nienie
uster
ki
Panel
sterowania
Urz±dzenie
zasilaj±ce
Podajnik
drutu
Zdalne
sterowanie
1
2
Bå±d pamiêci, EPROM
Bå±d pamiêci, RAM
x
x
x
x
x
x
x
3
Bå±d pamiêci, zewnêtrzna RAM
x
4
Zasilanie 5 V
x
5
Wysokie napiêcie po¶rednie
pr±du staåego (DC)
6
8
Wysoka temperatura
Zasilanie 1*
x
x
x
x
9
Zasilanie 2*
x
x
x
10
Zasilanie 3*
x
11
Serwomechanizm podawania
drutu
12
Bå±d komunikacji (ostrze¿enie)
x
14
Bå±d komunikacji (magistrala
wyå±czona)
x
15
Komunikaty zostaåy utracone
x
16
Wysokie napiêcie obwodu
otwartego
17
Utrata kontaktu z podajnikiem
drutu
o
18
Utrata kontaktu ze ¼ródåem
pr±du
o
19
Niepoprawne warto¶ci ustawieñ x
w pamiêci zewnêtrznej RAM
20
Bå±d alokacji pamiêci
bi02d1oa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 16 --
PL
Wyja¶nienie
Kod
uster
ki
Panel
sterowania
22
Przepeånienie bufora transmisji
x
23
Przepeånienie bufora
odbiorczego
x
26
27
Program alarmowy
Brak drutu
28
Przepeånienie stosu
29
Brak przepåywu wody
chåodz±cej
31
Brak odpowiedzi wy¶wietlacza
32
Brak przepåywu gazu
Zespóå
Zasilanie 1*
Panel sterowania
+3V
¬ródåo pr±du
Urz±dzenie
zasilaj±ce
Podajnik
drutu
x
x
x
o
x
x
x
Zdalne
sterowanie
o
x
o
Zasilanie 2*
Zasilanie 3*
+15V
-15V
+24V
Podajnik drutu
+15V
+20V
Zdalne sterowanie
+13V
+10V
6.2
Kod
usterki
1
2
3
4
5
bi02d1oa
Opisy kodów usterek
Wyja¶nienie
Bå±d pamiêci programu, (EPROM)
Wyst±piå bå±d w pamiêci programu.
Ten bå±d nie wyå±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Uruchomiæ urz±dzenie ponownie. Je¶li usterka wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
Bå±d mikroprocesora pamiêci RAM
Mikroprocesor nie mo¿e odczytaæ z/zapisaæ w danej pozycji pamiêci w swojej pamiêci
wewnêtrznej.
Ten bå±d nie wyå±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Uruchomiæ urz±dzenie ponownie. Je¶li usterka wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
Bå±d pamiêci zewnêtrznej RAM
Mikroprocesor nie mo¿e odczytaæ z/zapisaæ w danej pozycji pamiêci w swojej pamiêci
zewnêtrznej.
Ten bå±d nie wyå±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Uruchomiæ urz±dzenie ponownie. Je¶li usterka wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ
technika serwisu.
Niskie zasilanie 5 V
Napiêcie zasilania jest zbyt niskie.
Bie¿±cy proces spawania zostaå zatrzymany i nie mo¿e byæ uruchomiony ponownie.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li usterka wystêpuje
nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Przekroczenie limitu napiêcia po¶redniego pr±du staåego
Napiêcie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Napiêcie mo¿e byæ zbyt wysokie w wyniku powa¿nych
przebiegów przej¶ciowych w zasilaniu sieciowym lub såabego zasilania (wysoka indukcyjno¶æ
zasilania lub utrata fazy).
Urz±dzenie zasilaj±ce zostaåo zatrzymany i nie mo¿e byæ uruchomione ponownie.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li usterka wystêpuje
nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
-- 17 --
PL
Kod
usterki
6
8
8
8
9
9
9
10
11
12
14
15
bi02d1oa
Wyja¶nienie
Wysoka temperatura
Zadziaåaåy termiczne, samoczynne wyå±czniki przeci±¿eniowe.
Bie¿±cy proces spawania zostaå zatrzymany i nie mo¿e byæ uruchomiony ponownie do chwili
zresetowania wyå±cznika.
Nale¿y: Sprawdziæ, czy wloty lub wyloty chåodz±cego powietrza nie s± zablokowane lub zatkane
brudem. Sprawdziæ u¿ywany cykl pracy, aby upewniæ siê, ¿e sprzêt nie jest przeci±¿any.
Niskie napiêcie baterii + 3 V, (w panelu sterowania)
Napiêcie podtrzymuj±cej pamiêæ baterii jest zbyt niskie. Je¶li bateria nie zostanie wymieniona,
zawarto¶æ pamiêci danych spawania w panelu sterowania zostanie utracona.
Ten bå±d nie wyå±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu, aby wymieniå bateriê.
Zasilanie + 15 V, (podajnik drutu i urz±dzenie zasilaj±ce)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie +13 V, (urz±dzenie zdalnego sterowania)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie - 15 V, (urz±dzenie zasilaj±ce)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie +20 V, (podajnik drutu)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie +10 V, (urz±dzenie zdalnego sterowania)
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Zasilanie +24V
Napiêcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Prêdko¶æ podawania drutu
Prêdko¶æ podawania drutu ró¿ni siê od warto¶ci zadanej.
W razie wyst±pienia tej usterki, podawanie drutu zostanie zatrzymane.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Bå±d komunikacji (ostrze¿enie)
Obci±¿enie szyny systemowej CAN jest chwilowo zbyt wysokie.
Mo¿liwe, ¿e urz±dzenie zasilaj±ce lub podajnik drutu utraciåy kontakt z panelem sterowania.
Nale¿y: Sprawdziæ sprzêt i upewniæ siê, czy podå±czony jest tylko jeden podajnik drutu lub
zdalne sterowanie. Je¶li usterka wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Bå±d komunikacji
Szyna systemowa CAN chwilowo nie dziaåa z powodu nadmiernego obci±¿enia.
Bie¿±cy proces spawania zostaå zatrzymany.
Nale¿y: Sprawdziæ sprzêt i upewniæ siê, ¿e podå±czony jest tylko jeden podajnik drutu lub zdalne
sterowanie. Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li usterka
wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Komunikaty zostaåy utracone
Mikroprocesor jest niezdolny do przetwarzania informacji nadchodz±cych wystarczaj±co szybko,
na skutek czego informacje te zostaåy utracone.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li usterka wystêpuje
nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
-- 18 --
PL
Kod
usterki
16
17
18
19
20
22
23
26
27
28
29
bi02d1oa
Wyja¶nienie
Wysokie napiêcie obwodu otwartego
Napiêcie obwodu otwartego byåo zbyt wysokie.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li usterka wystêpuje
nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Brak komunikacji
Panel sterowania utraciå kontakt z urz±dzeniem podaj±cym drut.
Bie¿±cy proces spawania zostaå zatrzymany.
Nale¿y: Sprawdziæ kable. Je¶li usterka wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Brak komunikacji
Panel sterowania utraciå kontakt ze ¼ródåem pr±du.
Bie¿±cy proces spawania zostaå zatrzymany.
Nale¿y: Sprawdziæ kable. Je¶li usterka wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Niepoprawne warto¶ci ustawieñ w pamiêci zewnêtrznej RAM
Bå±d zostanie wykryty, je¶li informacja w pamiêci podtrzymywanej bateri± zostaåa uszkodzona.
Nale¿y: Usterka naprawi siê samoczynnie, lecz dane przechowywane w danej komórce pamiêci
zostan± utracone.
Bå±d alokacji pamiêci
Mikroproceros nie jest w stanie zarezerwowaæ wystarczaj±cej ilo¶ci pamiêci.
Ten bå±d spowoduje bå±d o kodzie 26.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Przepeånienie bufora transmisji
Panel sterowania nie jest w stanie przekazaæ informacji do innych urz±dzeñ wystarczaj±co
szybko.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia.
Przepeånienie bufora odbiorczego
Panel sterowania nie jest w stanie przetworzyæ informacji od innych urz±dzeñ wystarczaj±co
szybko.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia.
Program alarmowy
Co¶ przeszkodziåo procesorowi w wykonywaniu jego normalnych zadañ programowych.
Nast±pi ponowne, automatyczne uruchomienie programu. Bie¿±cy proces spawania zostanie
zatrzymany.
Ten bå±d nie wyå±cza ¿adnej funkcji.
Nale¿y: Je¶li uszkodzenie wystêpuje nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Brak drutu (podajnik drutu)
Podajnik drutu nie podaje drutu. Bie¿±cy proces spawania zostanie zatrzymany i nie bêdzie mógå
zostaæ uruchomiony ponownie.
Nale¿y: Zaåadowaæ nowy drut.
Przepeånienie stosu
Wykonywanie programu nie dziaåa.
Nale¿y: Wyå±czyæ zasilanie sieciowe w celu zresetowania urz±dzenia. Je¶li usterka wystêpuje
nadal, nale¿y wezwaæ technika serwisu.
Brak przepåywu wody chåodz±cej
Zadziaåaå wyå±cznik monitoruj±cy przepåyw.
Bie¿±cy proces spawania zostaå zatrzymany i nie mo¿e byæ uruchomiony ponownie.
Nale¿y: Sprawdziæ obieg wody chåodz±cej i pompê.
-- 19 --
PL
Kod
usterki
31
32
7
Wyja¶nienie
Brak odpowiedzi wy¶wietlacza
Mikroprocesor nie jest poå±czony z wy¶wietlaczem.
Nale¿y: Wezwaæ technika serwisu.
Brak przepåywu gazu
Wypåyw gazu jest mniejszy ni¿ 6 l/min. Nie mo¿na rozpocz±æ spawania.
Nale¿y: Sprawdziæ zawór gazu, wê¿e i zå±czki.
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bi02d1oa
-- 20 --
Schemat
bi02e11a
-- 21 --
Control panel MA4
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
0458 535 884 Control Panel MA4
0458 818 070
0458 818 071
0458 818 072
0458 818 073
0458 818 074
0458 818 075
0458 818 076
0458 818 077
0458 818 078
0458 818 079
0458 818 080
0458 818 081
0458 818 082
0458 818 083
0458 818 084
0458 818 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 818 990 Spare parts list contol panel MA4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi02o
-- 22 --
Edition 051003
P
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising