ESAB | TA4 Aristo | Instruction manual | ESAB TA4 Aristo Brugermanual

ESAB TA4 Aristo Brugermanual
DK
Control panel T4
Brugsanvisning
0458 819 071 DK 051003
Valid from program version 1.30
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1 Hovedmenu og målemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Indstillingsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
3 TIG--SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Eksempel på indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
7
4 MMA--SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Eksempel på indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
5 KULBUEMEJSLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Eksempel på indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
6 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1 Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Beskrivelse af fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
7 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
INDLEDNING
Manualen beskriver brug af betjeningspanel T4, der er placeret i strømkilde
AristoTig 400.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til strømkilden.
1.1
Betjeningspanel
1.2
1
Display
2
Drejeknap til indstilling af strøm
3
Øge (+) eller mindske (--) funktion. Funktionen vælges med funktionsknappen →
4
Første, anden og tredje funktionsknap
Fjernbetjening
Ved fjernbetjening er det muligt at indstille svejseprocessens primære parametre fra
en anden enhed end betjeningspanelet.
Aristomaskiner med indbygget betjeningspanel skal have programversion 1.21 eller
højere, for at fjernbetjeningen skal fungere korrekt.
Betjeningspanelets funktion med tilsluttet fjernbetjening
S
Displayet fastfryses i den menu, der er åben, når fjernbetjeningen tilsluttes.
Måle-- og indstillingsværdierne opdateres, men de vises kun i de menuer,
værdierne kan vises i.
S
Ved visning af et fejlindikeringssymbol er det ikke muligt at fjerne dette, før
fjernbetjening er koblet fra.
2
MENUER
Betjeningspanelet benytter en række forskellige menuer. Menuerne er hoved--,
måle-- og indstillingsmenuerne.
2.1
Hovedmenu og målemenu
Hovedmenuen vises altid umiddelbart efter start af
apparatet. Menuen viser de indstillede værdier. Hvis man
begynder at svejse, mens man befinder sig i hovedmenuen,
skifter den automatisk til at vise målte værdier (Målemenu).
De målte værdier bliver stående på displayet, efter at
svejsningen er afsluttet.
bi04d1da
-- 3 --
DK
Det er muligt at gå til indstillingsmenuen uden at miste måleværdierne. Drejeknappen
skal aktiveres, hvis der skal vises indstillingsværdier i stedet for målte værdier.
2.2
Indstillingsmenu
I indstillingsmenuen indstilles forskellige værdier.
Tryk på
nuen.
,
eller
for at åbne indstillingsme-
Når strømkilden afbrydes og genstartes, husker den de senest indstillede værdier.
3
TIG--SVEJSNING
3.1
Indstillinger
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Svejsemetode
TIG, MMA, kulbuemejsling
--
TIG
2/4--takt*
2--takt eller 4--takt
--
2--takt
HF / Lift Arc*
HF eller Lift Arc
--
HF
Gasførstrømning
0 --5 s
0,1 s
0,5 s
”Slope up”--tid
0 --5 s
0,1 s
0,0 s
”Slope down”--tid
0 -- 10 s
0,1 s
2,0 s
Gasefterstrømning
0 -- 25 s
0,1 s
5,0 s
Strøm
4 -- 400 A
1A
100 A
*) Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
TIG
Ved TIG--svejsning smeltes emnet af en lysbue ved hjælp af en ikke--smeltende wolframelektrode. Smeltebadet og wolframelektroden beskyttes af en beskyttelsesgas.
2-- takt
Gasførstrømning
Slope
up
Slope down
Gasefter-strømning
Funktioner ved 2--taktsbetjening af brænderens aftrækker.
Ved 2--taktsbetjening starter eventuel gasførstrømning, når TIG--brænderens
aftrækker trykkes ind (1), og lysbuen tændes. Derefter stiger strømmen til den
indstillede værdi (eventuelt med ”slope up”). Når aftrækkeren senere slippes (2),
daler strømmen igen (eventuelt med ”slope down”), og lysbuen slukkes. Derefter
følger en eventuel gasefterstrømning.
bi04d1da
-- 4 --
DK
4-- takt
Gasførstrømning
Slope
up
Slope down
Gasefter-strømning
Funktioner ved 4--taktsbetjening af brænderens aftrækker.
Ved 4--taktsbetjening starter en eventuel gasførstrømning, når aftrykkeren trykkes
ind (1). Når gasførstrømningstiden er udløbet, stiger strømmen til pilotniveau (et par
ampere), og lysbuen tændes. Når aftrækkeren senere slippes (2), stiger strømmen til
den indstillede værdi (eventuelt med ”slope up”). Når aftrækkeren igen trykkes ind
(3), daler strømmen atter til pilotniveau (eventuelt med ”slope down”). Når
aftrækkeren slippes igen (4), slukkes lysbuen, og eventuel gasefterstrømning
begynder.
HF
Ved HF tændes lysbuen af den gnistovergang, som sker, når elektroden befinder sig
i en vis afstand fra emnet.
Lift Arc
Ved ”Lift Arc” tændes lysbuen, når elektroden kommer i kontakt med emnet, og man
derefter igen løfter elektroden.
Tænding ved hjælp af ”Lift Arc”. I første fase holdes elektroden direkte mod emnet. I anden fase
påvirkes aftrækkeren, og en lav strøm begynder at flyde. I tredje fase tændes lysbuen, når svejseren
løfter elektroden fra emnet, hvorefter strømmen automatisk stiger til den indstillede styrke.
Gasførstrømning
Gasførstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker, at beskyttelsesgassen skal
strømme, inden lysbuen tændes.
bi04d1da
-- 5 --
DK
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker, at beskyttelsesgassen skal
strømme, efter at lysbuen er slukket.
Slope up
”Slope up” betyder, at strømmen ved start af TIG--lysbuen langsomt stiger til den
indstillede værdi. Det giver en mere skånsom opvarmning af elektroden, og
svejseren får en chance for at rette elektroden ind, før strømmen stiger til
svejsestyrke.
Slope down
Ved TIG--svejsning anvendes ”Slope down” for at undgå kraterrevner, hvor
svejsningen afsluttes. Her aftager strømmen langsomt i løbet af et tidsrum, der kan
indstilles.
Strøm
Stærkere strøm giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Det er muligt at ændre indstillingsværdien for strømmen uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises kun i hovedmenuen.
3.2
Symboler i displayet
Funktionssymboler
TIG
bi04d1da
2--takt
4--takt
HF start
”Lift Arc” start
Gasførstrømning
Gasefterstrømning
”Slope up”
”Slope down”
-- 6 --
DK
Symbolforklaring
Aktivt symbol (mørk baggrund). Med aktivt menes, at den funktion,
symbolet viser, kan aktiveres. Det er kun muligt at indstille nye værdier, når
symbolerne er aktive.
Inaktivt symbol (lys baggrund). Med inaktivt menes, at det ikke er muligt at
ændre indstillingen for den funktion, symbolerne viser.
Hvis der trykkes på et inaktivt symbol i indstillingsmenuen, vender man tilbage til
hovedmenuen.
Indstillingssymboler
Værdisymbolerne vises i indstillingsmenuen for de respektive funktioner.
Ingen gasstrømnings-- og slope--tid
Lang gasstrømnings-- og slope--tid
3.3
Eksempel på indstilling
Herunder ses et eksempel på indstilling ved TIG--svejsning.
Indstillingsmuligheder
Indstilling
Svejsemetode
TIG
2/4--takt
4--takt
HF/Lift Arc
Lift Arc
Gasførstrømning
1,0 s
”Slope up”--tid
0,5 s
”Slope down”--tid
1,0 s
Gasefterstrømning
3,0 s
Strøm
150 A
Svejsemetode = TIG-- svejsning
S
Kald hovedmenuen for TIG--svejsning frem ved at trykke på den første
funktionsknap.
bi04d1da
-- 7 --
DK
2/4--takt = 4--takt
S
Tryk på
for at vælge 4-- takt.
HF / Lift Arc = Lift Arc
S
Tryk på
for at skifte til Lift Arc.
Gasførstrømning = 1,0 sekund
S
Tryk på
, indtil
ses i displayet.
S
Tryk på
, indtil der står 1,0 s i displayet.
”Slope up” = 0,5 sekund
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 0,5 s i displayet.
bi04d1da
ses i displayet.
-- 8 --
DK
”Slope down” = 1,0 sekund
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 1,0 s i displayet.
ses i displayet.
Gasefterstrømning = 3,0 sekunder
S
Tryk på
, indtil
ses i displayet.
S
Tryk på
, indtil der står 3 s i displayet.
Strøm = 150 Ampere
S
Drej knappen til indstilling af strøm, indtil displayet viser 150Amp.
bi04d1da
-- 9 --
DK
4
MMA--SVEJSNING
4.1
Indstillinger
Indstillingsmuligheder
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Svejsemetode
TIG, MMA, kulbuemejsling
--
TIG
Varmstart ”Hot Start”
FRA eller TIL
--
FRA
Varmstarttid ”Hot start”
1 -- 30
1
10
Buetryk ”Arc Force”
0 -- 99
0,5
30
Strøm
16 -- 400 A
1A
100 A
*) Denne funktion kan ikke ændres, mens svejsning finder sted
MMA
MMA--svejsning kaldes også svejsning med beklædte elektroder. Når lysbuen tændes,
smelter den elektroden, idet beklædningen samtidig danner et beskyttende slaggelag.
Varmstart ”Hot start”
Varmstart ”Hot Start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
Buetryk ”Arc Force”
Buetrykket ”Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres ved ændring af
buelængden. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
Strøm
Stærkere strøm giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Det er muligt at ændre indstillingsværdien for strømmen uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises kun i hovedmenuen.
4.2
Symboler i displayet
Funktionssymboler
MMA--svejsning
Buetryk ”Arc force”
Varmstart ”Hot Start”
bi04d1da
-- 10 --
DK
Symbolforklaring
Aktivt symbol (mørk baggrund). Med aktivt menes, at den funktion,
symbolet viser, kan aktiveres. Det er kun muligt at indstille nye værdier, når
symbolerne er aktive.
Inaktivt symbol (lys baggrund). Med inaktivt menes, at det ikke er muligt at
ændre indstillingen for den funktion, symbolerne viser.
Hvis der trykkes på et inaktivt symbol, vender man tilbage til hovedmenuen.
En prik i øverste højre hjørne angiver, at varmstart ”Hotstart” er TIL.
Indstillingssymboler
Værdisymbolerne vises i indstillingsmenuen for de respektive funktioner.
Intet buetryk ”Arc force”
Højt buetryk ”Arc force”
Kort varmstarttid ”Hot start”
4.3
Lang varmstarttid ”Hot start”
Eksempel på indstilling
Indstillingsmuligheder
Indstilling
Svejsemetode
MMA
Varmstart
TIL
Varmstarttid ”Hot Start”
12
Buetryk ”Arc Force”
5,0
Strøm
250 Amp
Svejsemetode = MMA-- svejsning
S
Kald hovedmenuen for MMA--svejsning frem ved at trykke på den første
funktionsknap.
bi04d1da
-- 11 --
DK
Varmstarttid ”Hot start” = 12
S
Tryk på
, så varmstart aktiveres TIL.
S
Tryk på
, indtil der står 12,0 i displayet.
Buetryk ”Arc Force” = 5,0
S
Tryk på
, indtil
ses i displayet.
S
Tryk på
, indtil der står 5,0 i displayet.
Strøm = 250 Ampere
S
Drej knappen til indstilling af strøm, indtil displayet viser 250Amp.
5
KULBUEMEJSLING
Kulbuemejsling bruges til at fjerne uønsket metal. Når lysbuen tændes, smelter den
materialet, og det smeltede materiale blæses bort.
5.1
Indstillinger
Indstillingsmuligheder
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Proces
MMA, TIG eller
kulbuemejsling
--
TIG
Spænding
8--60 V
0,25 V (vises med én
decimal)
37,0 V
bi04d1da
-- 12 --
DK
Spænding
Højere spænding giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
5.2
Symboler i displayet
Funktionssymbol
Kulbuemejsling
5.3
Eksempel på indstilling
Indstillingsmuligheder
Indstilling
Proces
Kulbuemejsling
Spænding
45 V
Proces = Kulbuemejsling
S
Vælg proces ved at trykke på den første funktionsknap, indtil
displayet.
Spænding = 45 V
S
Drej på indstillingsknappen, indtil displayet viser 45 V.
bi04d1da
-- 13 --
ses i
DK
6
FEJLKODER
Fejlkoder anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Koden vises i
displayet som et symbol, der ser sådan ud:
Fejlkoderne opdateres efter 3 sekunder. Det øverste tal i symbolet viser
fejlkodens nummer, se under punkt 6.1. Det nederste tal viser, hvilken
enhed fejlen er opstået i.
0 = betjeningspanel
2 = strømkilde
4 = fjernbetjening.
Ovenstående symbol viser, at betjeningspanelet (0) har mistet kontakten med
strømkilden.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl.
Tryk på en funktionsknap for at slette symbolet i displayet.
Symbolet lyser vedvarende eller blinker afhængigt af fejltype.
Blinkende symboler markeres med ”o” på listen over fejlkoder.
6.1
Liste over fejlkoder
Fejlko- Beskrivelse
de
Betjeningspanel
Strømkilde
Fjernbetjening
x
x
x
1
2
Hukommelsesfejl, EPROM
Hukommelsesfejl, RAM
x
x
3
Hukommelsesfejl, ekstern RAM
x
4
Forsyningsspænding 5V
x
5
Høj jævnmellemspænding
x
6
Høj temperatur
x
8
Forsyningsspænding 1*
x
x
9
Forsyningsspænding 2*
x
x
10
Forsyningsspænding 3*
x
12
Kommunikationsfejl (advarsel)
x
14
Kommunikationsfejl (bus off)
x
15
Data gået tabt
x
16
Høj tomgangsspænding
18
Ingen kontakt med strømkilde
o
19
Forkerte indstillingsværdier i ekstern RAM
x
20
Hukommelsesallokeringsfejl
x
22
Tab af data i senderbuffer
x
23
Tab af data i modtagerbuffer
x
26
Watchdog
x
x
28
Tab af data i stak
x
x
29
Intet vandflow
31
32
Intet svar fra displayenheden
Intet gasflow
bi04d1da
x
x
x
x
x
x
x
x
o
x
o
-- 14 --
DK
Enhed
Forsyningsspænding
1*
Forsyningsspænding
2*
Forsyningsspænding
3*
+24V
Betjeningspanel
+3V
Strømkilde
+15V
--15V
Fjernbetjening
+13V
+10V
6.2
Beskrivelse af fejlkoder
Fejlko- Beskrivelse
de
1
2
3
4
5
6
8
8
8
bi04d1da
Programhukommelsesfejl (EPROM)
Fejl i programhukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Fejl i mikroprocessorens RAM
Mikroprocessoren kan ikke skrive hhv. læse i den interne hukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Fejl i ekstern RAM
Mikroprocessoren kan ikke skrive hhv. læse i den eksterne hukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Spændingsfald i 5V forsyningsspænding
Forsyningsspændingen er for lav.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning:Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Jævnmellemspænding ligger uden for grænseværdi
Spændingen er for høj eller for lav. For høj spænding kan bero på kraftige transienter på
nettet eller svagt net (høj induktans i nettet eller en fase faldet ud).
Strømkilden afbrydes og kan ikke startes.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Høj temperatur
Termoafbryder er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før termoafbryderen er genindkoblet.
Afhjælpning: Kontrollér, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller tilsmudset. Kontrollér også arbejdscyklus, så den ikke overskrider udstyrets mærkedata.
Lav batterispænding +3V, (betjeningspanel)
For lav batterispænding. Hvis batteriet ikke udskiftes, forsvinder alle lagrede data.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, når batteriet skal udskiftes.
Forsyningsspænding +15V (strømkilde)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +13V (fjernbetjening)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
-- 15 --
DK
Fejlko- Beskrivelse
de
9
9
10
12
14
15
16
18
19
20
22
bi04d1da
Forsyningsspænding --15V (strømkilde)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +10V (fjernbetjening)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +24V
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Kommunikationsfejl (advarsel)
Systemets CAN--bus er midlertidigt overbelastet.
Strømkilden kan have mistet kontakten med betjeningspanelet.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er tilkoblet en fremføringsenhed
og en fjernbetjening. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Kommunikationsfejl
Systemets CAN--bus er midlertidigt ophørt med at fungere pga. overbelastning.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Efterse udstyret, og kontrollér, at der kun er tilkoblet en fjernbetjening. Det
er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Data gået tabt
Mikroprocessoren kan ikke bearbejde indkommende data tilstrækkeligt hurtigt, og informationer er gået tabt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Høj tomgangsspænding
Tomgangsspændingen har været for høj. Strømkilden afbrydes og kan ikke startes.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Ingen kontakt
Betjeningspanelet har ikke kontakt med strømkilden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Forkerte indstillingsværdier i ekstern RAM
Fejlen registreres, hvis der findes fejlagtige data i batteribackup--hukommelsen.
Afhjælpning: Fejlen rettes af sig selv, men lagrede data på den aktuelle hukommelsesadresse går tabt.
Hukommelsesallokeringsfejl
Mikroprocessoren kan ikke reservere tilstrækkelig plads i hukommelsen.
Fejlen vil forårsage fejlkode 26.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Tab af data i senderbuffer
Betjeningspanelet kan ikke sende informationer til de andre enheder tilstrækkeligt hurtigt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille.
-- 16 --
DK
Fejlko- Beskrivelse
de
23
26
28
29
31
32
7
Tab af data i modtagerbuffer
Betjeningspanelet kan ikke bearbejde informationer fra de andre enheder tilstrækkeligt hurtigt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille.
Watchdog
Noget har forhindret processoren i at udføre sine normale opgaver i programmet.
Programmet startes igen automatisk. Igangværende svejsning vil blive afbrudt. Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, hvis fejlen gentager sig.
Tab af data i stak
Programafviklingen fungerer ikke.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Intet vandflow
Flowovervågningen har standset svejseprocessen.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning:Kontrollér kølevandskredsløb og pumpe.
Intet svar fra displayenheden
Mikroprocessoren har ikke kontakt med displaykortet.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Intet gasflow
Gasflowet er faldet til under 6 l/min. Start forhindres.
Afhjælpning:Kontrollér gasventil, slanger og koblinger.
BESTILLING AF RESERVEDELE
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bi04d1da
-- 17 --
Skema
bi04e11a
-- 18 --
Control panel T4
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 883 Control Panel T4
0458 819 070
0458 819 071
0458 819 072
0458 819 073
0458 819 074
0458 819 075
0458 819 076
0458 819 077
0458 819 078
0458 819 079
0458 819 080
0458 819 081
0458 819 082
0458 819 083
0458 819 084
0458 819 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 819 990 Spare parts list contol panel T4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi04o
-- 19 --
Edition 051003
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising