ESAB | Parallel connection of LAF xxx0- Welding power sources | Installation manual | ESAB Parallel connection of LAF xxx0- Welding power sources Installationsguide

ESAB Parallel connection of LAF xxx0- Welding power sources Installationsguide
Parallellkoppling av
LAF- svetsströmkällor
100
Master
Installationsmanual
0449 335 170 2005--09--21
Slave
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
-- 2 --
3
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Inställning av omkopplare och överbyglingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Parallellkopplingskit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
8
3 Placeringsritning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1 Parallellkopplingskit svetsströmkälla LAF 635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Parallellkopplingskit svetsströmkälla LAF 800/1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Parallellkopplingskit svetsströmkälla LAF 1250/1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
4 Parallellkoppling med 6-- Tyristordrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TOCs
-- 3 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
fgc5d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
fgc5d1sa
-- 5 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
Parallellkoppling kan göras med samtliga storlekar av LAF--svetsströmkällor.
Strömuttaget är olika beroende på storlek, se nedan.
Nätanslutningen skall göras likadant på både
Mastern och Slaven.
Det finns möjlighet att utnyttja den s.k.
6--tyristorseffekten genom att invertera
primäranslutningen på huvudtransformatorn,
se på sidan 11.
Master
Slav
Parallellkoppling med svetsströmkällor av
samma storlek.
Master
Parallellkoppling med svetsströmkällor av
olika storlek.
När svetsströmkällorna är av olika storlek skall den
minsta vara först d.v.s. Master.
Slav
Master
Strömuttag vid användning av lika stora svetsströmkällor.
Är svetsströmkällorna lika stora blir strömuttaget jämnt fördelat.
Slav
*1 Max = 1600 A
*2 500+500 = 1000 A
Master 500 A
Slav 500 A
Strömuttag vid användning av olika stora svetsströmkällor.
Är svetsrömkällorna olika stora, belastas Mastern till ca 80% innan slaven kopplas
in, detta känner svetsströmkällorna av själva.
*1 Max = 2050 A
*2 800+200 = 1000 A
Slav 200 A
Master 800 A
fgc5d1sa
-- 6 --
SE
2.2
Inställning av omkopplare och överbyglingar
Om LAF2 är sist i nätverket skall överbyglingen BY1 vara till.
På LAF1 skall BY1 vara från.
1
8
För att LAF2 skall agera slav ställ DIP--strömställaren (SW1) till 11101011
OBS!
LAF1 (Master) måste slås på först, därefter skall LAF2 (Slav) slås på.
Om de inte spänningsätts i denna ordning fungerera inte Master--Slav
konfigurationen och inget värde fås från LAF2 (Slav).
fgc5d1sa
-- 7 --
SE
2.3
Parallellkopplingskit
Parallellkopplingsskit för LAF--svetsströmkällor finns att tillgå till dels automation och
till dels traktorer. Skillnaden är nödstoppskretsen som är annorlunda.
Se reservdelsförteckning på sidan 17.
Parallellkoppling (kit Traktorvariant, 0808573880)
Parallellkabel W01
Kontrollkabel
Master
Slav
SVETSOBJEKT
Parallellkoppling (kit Automationsvariant, 0808573881)
EL-Skåp
Automation
Parallellkabel W01
Kontrollkabel
Master
Slav
SVETSOBJEKT
fgc5d1sa
-- 8 --
SE
3
Placeringsritning
3.1
Parallellkopplingskit svetsströmkälla LAF 635
Notera att XS51 endast finns med i automationsvarianten (0808573881).
Master
3.2
Slav
Parallellkopplingskit svetsströmkälla LAF 800/1000
Notera att XS51 endast finns med i automationsvarianten (0808573881).
Master
fgc5d2sa
Slav
-- 9 --
SE
3.3
Parallellkopplingskit svetsströmkälla LAF 1250/1600
Notera att XS51 endast finns med i automationsvarianten (0808573881).
Master
fgc5d2sa
Slav
-- 10 --
SE
4
Parallellkoppling med 6--Tyristordrift
I detta fall kopplas Master--Slav svetsströmkällorna till nätet på ett sådant sätt att
man utnyttjar 6 tyristorer (3 i vardera svetsströmkälla). Detta ger en mjukare
svetsström då fasförskjutningen blir 60˚ istället för 120˚.
S
Koppling av Master+Slav med effekt av 6 tyristorer, lägg märke till att slavens
primärlindning är omvänd.
L3
L3
L2
L2
+
L1
--
L1
Master
S
Slav
Fasförskjutningen minskar från 120˚ till 60˚, se diagrammen nedan.
L1
L2
L3
1200
600
1200
L3
L2
Master
S
L1
Slav
Master+Slav
Ett vågdiagram visar hur jämnare topparna blir vid invertering av slavens
transformator.
Master
Slav
Master+
Slav
Förutsättningen är att svetsströmkällorna är lika stora och att det är möjligt att kasta
om in och utgång på huvudtransformatorns primärsida.
Det är lätt på LAF 800,1000,1250 och 1600, medan det är svårare på LAF 635 som
har transformatorlindningen direkt kopplad till huvudkontaktorn.
fgc5d3sa
-- 11 --
SE
VIKTIGT!
Koppla rätt lindning, de flesta svetsströmkällor har fler än en huvudspänning.
Detta gäller speciellt maskiner med multispänning.
Nedan ges exempel på hur man kan koppla in master och slav till nätet på
svetsströmkällor utan multispänning.
400V,50Hz
MAINS CONNECT.
500V,50Hz
MAINS CONNECT.
400V,50Hz
MAINS CONNECT.
500V,50Hz
MAINS CONNECT.
L1 L2 L3
L1 L2 L3
L1 L2 L3
L1 L2 L3
LAF 2
LAF 1
0
0
0
0
0
0
0
TM1
0
0
0
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
XT2
1
2
1
2
2
1
2
XT2
400V,50Hz
MAINS CONNECTION
L1
L2
Slave
500V,50Hz
MAINS CONNECTION
L3
L1
L2
400V,50Hz
MAINS CONNECTION
L3
L1
L2
500V,50Hz
MAINS CONNECTION
L3
L1
L2
L3
1
0
2
020
0
1
0
2
019
0
1
2
0
0
1
0
2
0
1
0
020
2
0
1
019
2
XT2
0
TM1
0
1
0
2
020
0
1
0
2
019
0
1
2
0
0
1
0
023
022
021
023
022
021
023
022
023
022
019
0
021
LAF 2
021
LAF 1
020
2
0
1
0
2
0
1
0
TM1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
Master
fgc5d3sa
0
1
2
Master
XT2
0
TM1
1
2
1
1
2
2
Slave
-- 12 --
1
2
1
2
2
Schema
Traktorvariant, 12–polig
(gäller från maskinnr. 615)
fgc5diag
-- 13 --
Automationsvariant, 12–polig (gäller från maskinnr. 615)
fgc5diag
-- 14 --
Traktorvariant, 28–polig
(gäller från maskinnr. 310)
fgc5diag
-- 15 --
Automationsvariant, 28–polig (gäller från maskinnr. 310
fgc5diag
-- 16 --
Reservdelsförteckning
Edition 2004-- 05-- 11
Ordering no.
Denomination
0808573880
Kit, Traktor version
0808573881
Kit, Automation version
SpareFram
Notes
-- 17 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0808573880
Parallel connection
LAF, Tractor
*
**
KM21
1
0436919007
Auxiliary contact
Emergency stop
X
W01
4
0801389053
Cable LIYCY 4*2*0,5
Bus+Emergency stop, 4m
X
X
1
0368542003
Sleeve plug Burndy
12--pole
X
X
8
0323945005
Sleeves
X
X
2
0191812101
Cable
Bus, MKFR 0,22*2*1
X
X
1
0456489002
Circuit board connection
6--pole for AP1--D
X
X
2
0191812101
Cable
Bus, MKFR 0,22*2*1
X
X
1
0456489002
Circuit board connection
6--pole for AP1--D
X
X
2
0323945005
Pin
0,13--0,20
X
X
1
0368541003
Pin plug Burndy
12--pole, Emergency stop
X
W11
W21
XS4--2
XS52
2
0323945004
Pin
0,52--1,50
X
0,1
0809388001
Cable
RK 1 Black, 0,1m
X
1
0368543003
Pin outlet Burndy
12--pole
X
X
4
0323945004
Pin
0,52--1,50
X
X
XT11
1
0193655012
Connection block
12--pole cut to 7--pole
X
X
10
5m
0809388001
Cable
RK 1 Black
X
X
*
Components that are to be used if XS4 is 12--pole (machine no. 615)
**
Components that are to be used if XS4 is 28--pole (machine no. 310)
f808573s
-- 18 --
Parallel cable W01
Control cable
Master
Slave
WELD OBJECT
Master
f808573s
Slave
-- 19 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0808573881
Parallel connection
LAF, Automation
*
**
KM21
1
0436919007
Auxiliary contact
Emergency stop
X
W01
4
0801389053
Cable LIYCY 4*2*0,5
Bus+Emergency stop, 4m
X
X
1
0368542003
Sleeve plug Burndy
12--pole
X
X
8
0323945005
Sleeves
X
X
2
0191812101
Cable
Bus, MKFR 0,22*2*1
X
X
1
0456489002
Circuit board connection
6--pole for AP1--D
X
X
2
0191812101
Cable
Bus, MKFR 0,22*2*1
X
X
1
0456489002
Circuit board connection
6--pole for AP1--D
X
X
2
0323945005
Pin
0,13--0,20
X
X
1
0368541003
Pin plug Burndy
12--pole Emergency stop
X
0,52--1,50
X
W11
W21
XS4--2
2
0323945004
Pin
0,1m
0809388001
Cable
1
0368543003
Pin outlet Burndy
12--pole
X
X
2
0323945005
Pin
0,13--0,20
X
X
4
0323945004
Pin
0,52--1,50
X
X
1
0368543003
Pin outlet Burndy
12--pole
X
X
4
0323945004
Pin
0,52--1,50
X
X
XT11
1
0193655012
Connection block
12--pole cut to 7--pole
X
X
10
5m
0809388001
Cable
RK 1 Black
X
X
mm2
X
X
X
X
X
X
XS51
XS52
X
W02
0802803002
Cable (specify the correct cable length
when ordering)
2x0.5
W03
0802803008
Cable (specify the correct cable length
when ordering)
7x0.5 mm2
0443740002
Contact block (Emergency stop push-button)
S1
1
*
Components that are to be used if XS4 is 12--pole (machine no. 615)
**
Components that are to be used if XS4 is 28--pole (machine no. 310)
f808573s
-- 20 --
Electrical
cabinet
Automation
Parallel cable W01
Control cable
Master
Slave
WELD OBJECT
Master
f808573s
Slave
-- 21 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising