ESAB | Origo™Mag C140 | Instruction manual | ESAB Origo™Mag C140 Brugermanual

ESAB Origo™Mag C140 Brugermanual
OrigoMag C140
Brugsanvisning
0349 301 105
050913
Valid for serial no. 507
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
14
TOCd
−2−
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
OrigoMag C140 fra serienummer 507 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60974−1 ifølge
betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 60974−10 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 2005−08−31
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB−svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
OC140d
−3−
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD − Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS − Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE−/SKÆRELYS − Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ − Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL − Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
inden installation og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
OC140d
−4−
DK
3
INDLEDNING
OrigoMag C140 er kompakte, trinregulerede strømkilder beregnet for svejsning med massiv tråd
(stål), rustfri tråd samt rørtråd med eller uden beskyttelsesgas. Det er muligt at vælge mellem
svejsning med massiv tråd/beskyttelsesgas og svejsning med gasløs rørtråd ved at skifte polaritet.
Dette gøres ved at ombytte + og − tilslutningerne på terminalen ved trådværket i kabinettet.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 14.
3.1
Udstyr
Svejsestrømkilden leveres med:
S
Svejsepistol
S
Returkabel med returklemme
S
Brugsanvisning
4
TEKNISKE DATA
OrigoMag C140
Spænding
230V, 1∼ 50/60Hz
Tilladt belastning
100% intermittens
42A
60 % intermittens
54A
20 % intermittens
100A
Indstillingsområde (DC)
35A−130A
Tomgangsspænding
20−28V
Tomgangseffekt
90W
Effektfaktor
0,92
Styrespænding
230V, 50/60Hz
Trådfremføringshastighed
2,0−14m/min
Tilslutning af svejsepistol
fixed
Tråddimension
0,6−0,8(Fe)
0,8(cored)
0,8(CuSi)
Maks.diameter trådspole
200mm/5kg
Dimensioner lxbxh
650x300x550
Vægt
25kg
Arbejdstemperatur
−10 ÷ +40oC
Kapslingsklasse
IP 23
Brugsklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10−minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP−koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
OC140d
−5−
DK
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
5.1
Placering
Placér strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
5.2
OC140d
Montering af dele
−6−
DK
5.3
OC140d
Elektrisk installation
−7−
DK
5.4
Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes sikringer af korrekt
størrelse. Der skal etableres jordforbindelse iht. gældende forskrifter.
Mærkeskilt med tilslutningsdata
OrigoMag C140
Netspænding V
230V, 1∼ 50/60Hz
Primærstrøm A
ved 100% intermittens
5,4
ved 60% intermittens
7,6
ved 20% intermittens
13,8
Tværsnit, netkabel
mm2
3 x 1.5
Sikring træg smeltesikring 10
A
Obs! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut
strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
ADVARSEL, TIPPERISIKO!
Der forekommer den risiko, at både under transport og drift kan maskinen vælte når den
hælder med over 10o. I så fald skal man sikre en passende sikkerhed !
OC140d
−8−
DK
6.1
Tilslutninger og kontrolmuligheder
1
Drejeknap for valg af svejsespanding:
OFF + 4 spandingstrin (primar ON/OFF)
4
Returkabel med returklemme, fast
2
Orange kontrollampe, overophedning
5
Drejeknap til indstilling af trådfremføringshastighed
3
Svejsepistol, fast
6.2
Funktionsforklaring
6.2.1
Start af maskinen og beskyttelse mod overophedning
Bliver den interne temperatur for høj, mens der svejses, afbrydes svejsningen helt.
Denne tilstand vises ved vedvarende lys i den orange indikeringslampe [2] på
maskinens forside. Der bliver automatisk nulstillet, når temperaturen igen er faldet,
og svejsning kan atter finde sted.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Eftersyn og rengøring
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
Afhængigt af miljø skal strømkilden med jævne mellemrum blæses ren med tør
trykluft under nedsat tryk.
Tilstoppet eller blokeret luftindløb/−udløb fører ellers til overophedning.
OC140d
−9−
DK
Svejsepistolen
S
Rengøring og udskiftning af pistolens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at sikre fejlfri trådfremføring. Blæs jævnligt trådlederen ren, og gør
kontaktmundstykket rent.
8
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Strømkilden giver ingen lysbue.
S
S
S
Kontrollér, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse− og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
S
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst (orange
kontrollampe på strømkildens forside).
Kontrollér netsikringerne.
Termoafbryderen udløses hyppigt.
S
S
Undersøg om luftindtag/−udtag er tilstoppet.
Kontrollér, om strømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af strømkilden).
Dårligt svejseresultat.
S
S
S
S
S
Kontrollér, at svejse− og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, at der bruges korrekt svejsetråd.
Kontrollér netsikringerne.
Kontrollér, om der er anvendt rigtige ruller i
tradfremforings−mekanismen, og om trykrullers tryk er
indstillet korrekt
9
S
RESERVDELSBESTILLING
OrigoMag C140 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk
standard IEC/EN 60974−1 og EN 60974−10. Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra
den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB−repræsentant, se sidste side i denne publikation.
OC140d
− 10 −
Skema
OrigoMag C140, 230V
dOC140
− 11 −
OrigoMag C140
Valid for serial no. 507−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 306 220 OrigoMag C140
oOC140
230V 1~50/60Hz
− 12 −
Edition 050913
OrigoMag C140
(W. F. Mechanism 0469 475 880)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed roller kit
0469 517 880
Ø 0.6−0.8mm Fe, cored wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
wOC140
− 13 −
Edition 050913
OrigoMag C140
Tilbehør
Traction KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aOC140
− 14 −
0349 309 073
Edition 050913
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising