ESAB | Origo™Mag C140 | Instruction manual | ESAB Origo™Mag C140 Brugermanual

ESAB Origo™Mag C140 Brugermanual
OrigoMag C140
Bruksanvisning
0349 301 105
050913
Valid for serial no. 507
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømtilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
Tilkoplinger og kontrollorganer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
14
TOCn
−2−
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
OrigoMag C140 fra serienummer 507 er i overensstemmelse med standard IEC/EN 60974−1 i følge
vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 60974−10 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 2005−08−31
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
OC140n
−3−
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT − Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS − Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og −gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER − Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY − Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL − Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret
installeres og brukes.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
OC140n
−4−
NO
3
INNLEDNING
OrigoMag C140 er trinn−regulerte kompakte halvautomater, beregnet for sveising av stål, rustfritt stål
og rørtråd med eller uten dekkgass.
For å sveise med gassløs rørtråd, må man ha mulighet til å skifte polaritet fra + til − på sveisepistolen.
Denne pol−omkoblingen gjøres i mateskapet.
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 14.
3.1
Utstyr
Sveisestrømkilden leveres med:
S
Sveisepistol
S
Jordkabel med jordkabelklemme
S
Bruksanvisning
4
TEKNISKE DATA
OrigoMag C140
Spenning
230V, 1∼ 50/60Hz
Tillatt belastning
100 % intermittens
42A
60 % intermittens
54A
20 % intermittens
100A
Innstillingsområde (DC)
35A−130A
Tomgangsspenning
20−28V
Tomgangseffekt
90W
Effektfaktor
0,92
Styrespenning
230V, 50/60Hz
Trådmatehastighet
2,0−14m/min
Pistoltilkopling
fixed
Tråddimensjon
0,6−0,8(Fe)
0,8(cored)
0,8(CuSi)
Maks. diameter trådspole
200mm/5kg
Mål l x b x h
650x300x550
Vekt
25kg
Driftstemperatur
−10 ÷ +40oC
Kapslingsklasse
IP 23
Bruksklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Beskyttelseklasse
IP−koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
OC140n
−5−
NO
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
5.1
Plassering
Plasser strømkilden slik at kjøleluften har fritt inn− og utløp.
5.2
OC140n
Montering av detaljer
−6−
NO
5.3
OC140n
Elektrisk installasjon
−7−
NO
5.4
Strømtilkopling
Kontroller at strømkilden koples til riktig nettspenning samt at det benyttes riktig størrelse på
sikringene. Jording skal skje i henhold til gjeldende forskrifter.
Merkeplate med tilkoplingsdata
OrigoMag C140
Nettspenning V
230V, 1∼ 50/60Hz
Primærstrøm A
ved100% intermittens
5,4
ved 60% intermittens
7,6
ved 20% intermittens
Nettkabeltverrsnitt
Sikring treg type A
13,8
mm2
3 x 1.5
10
OBS! Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor følger svenske forskrifter. Kople til
strømkilden i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
VIKTIG !
Det fins en farefor at maskinen kan velte under transport og arbeid, dersom underlaget
heller mer enn 10°. I et slikt tilfelle må maskinen sikres skikkelig!
OC140n
−8−
NO
6.1
Tilkoplinger og kontrollorganer
1
Trinn−bryter for sveisespenning:
AV + 4 trinn (nettspenning AV/PÅ)
4
Jordkabel med jordkabelklemme, fastmontert
2
Oransje indikasjonslampe, overoppheting
5
Ratt for innstilling av trådmatehastighet
3
Fastmontert sveisepistol
6.2
Funktionsforklaring
6.2.1 Igangsetting av maskinen og termovakt
Dersom maskin−temperaturen blir for høy under sveising, vil maskinen automatisk
slå seg av. Dette indikeres ved at den orange indikatorlampen [2] vil lyse. Når
temperaturen har sunket tilstrekkelig vil maskinen automatisk resettes.
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
7.1
Kontroll og rengjøring
Kontroller regelmessig at sveisestrømkilden ikke er tilsmusset.
Avhengig av omgivelsene skal strømkilden blåses ren med tørr, redusert trykkluft
med jevne mellomrom.
Tett eller blokkert luftinn−/utløp fører til overoppheting.
Pistol
S
Rengjøring og bytte av pistolens slitedeler bør skje med jevne mellomrom for å
oppnå problemfri trådmating. Blås ren trådlederen regelmessig og rengjør
kontaktmunnstykket.
OC140n
−9−
NO
8
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Strømkilden gir ingen lysbue.
Tiltak
S
S
S
Kontroller om strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise− og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Sveisestrømmen blir brutt mens S
sveising pågår.
S
Kontroller om termovaktene har løst ut (oransje
indikasjonslampe foran på strømkilden).
Kontroller sikringene.
Termovakten løser ofte ut.
Sjekk at kjøleluft inntak/uttak ikke er blokkert før maskinen
brukes.
Kontroller om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
S
S
Dårlig sveiseresultat.
9
S
S
S
S
S
Kontroller om sveise− og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at riktig sveisetråd blir brukt.
Kontroller sikringene.
Sjekk om riktige ruller ble anvendt i tradmateledningen og om
riktig
BESTILLING AV RESERVEDELER
OrigoMag C140 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/EN 60974−1 og EN 60974−10. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB−representant, se siste side i denne
publikasjonen.
OC140n
− 10 −
Skjema
OrigoMag C140, 230V
dOC140
− 11 −
OrigoMag C140
Valid for serial no. 507−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 306 220 OrigoMag C140
oOC140
230V 1~50/60Hz
− 12 −
Edition 050913
OrigoMag C140
(W. F. Mechanism 0469 475 880)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed roller kit
0469 517 880
Ø 0.6−0.8mm Fe, cored wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
wOC140
− 13 −
Edition 050913
OrigoMag C140
Tilbehør
Traction KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aOC140
− 14 −
0349 309 073
Edition 050913
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising