ESAB OCF 2 Používateľská príručka


Add to my manuals
14 Pages

advertisement

ESAB OCF 2 Používateľská príručka | Manualzz

GR

OCF 2

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0457 680 001 GR 050819 Valid for serial no. 803 xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

Áðïóõóêåõáóßá êáé ôïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

6.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÂËÁÂÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

10

10

10 10 11 12 3 3 4

4

4 5

5

9

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Lax å Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç ïôé ØíêôéêÞ ìïíÜêäá óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ ïôáíôáñô ðñïóèÞêç EN 50199 (93/68/EEC) .

OCF 2 áðü ôïí áñéèìü óåéñáò 60204–1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 803 âñßóêåôáé óå óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ( 73/23/EEC ) êáé ôçí ðñïóèÞêç ( 93/68/EEC ) âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï (89/336/EEC) êáé ôçí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 98--01--09 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

-- 3 --

bk02d13y

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ç ìïíÜäá øýîçò OCF 2 äéáôßèåôáé óå ôÝóóåñéò åêäüóåéò, ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç ìå ôéò ìïíÜäåò LTN/LTR 160/200/255, DTE 200/255, LTS 160/250, êáé çìéáõôüìáôåò ðçãÝò ñåýìáôïò.

3.1

Åîïðëéóìüò

ÅëÝãîôå ôç óôÜèìç ôïõ øõêôéêïý ðñéí áðü ôç ÷ñÞóç.

Áí åßíáé áðáñáßôçôï, óõìðëçñþóôå ìå íåñü êáé ãëõêüëç.

S S S Ôá ìïíôÝëá OCF 2L êáé OCF 2D åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå Ýíá ìåôáó÷çìáôéóôÞ ï ïðïßïò ôñïöïäïôåßôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

Ç ìïíÜäá øýîçò OCF 2L/OCF 2D ìïíÜäåò ìðïñïýí íá åîïðëéóôïýí ìå Ýíá óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò (0467 118 001).

Ôï ìïíôÝëï OCF 2M Ý÷åé ñåëáß ãéá íá ôñïöïäïôåßôáé ìÝóù ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

Ôï ìïíôÝëï OCF 2A äéáèÝôåé Ýíá öéò ìå ãåßùóç þóôå íá óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.

Ôï ìïíôÝëï OCF 2A ìðïñåß íá óôçñé÷ôåß óôï Üêñï áí åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðüäéá (4 áðü 0467 695 001).

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

ÌïíôÝëï ÔÜóç ÊáôáíÜëùóç éó÷ýïò jõêôéêü áðïôÝëåóìá ÐçãÞ ñåýìáôïò Ïäçãüò jõêôéêü Áðüäïóç øõêôéêïý ÌÝãéóôç ðßåóç ÌÝãéóôç ðáñï÷Þ íåñïý Ðáñï÷Þ áÝñá ÁóöÜëåéá, âñáäåßáò ôÞîçò Âáèìüò ìç÷áíéêÞò ðñïóôáóßáò ÂÜñïò ÄéáóôÜóåéò OCF 2L

400 V 250 W 2000 W LTN/LTR 200,255 Åóùôåñéêüò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Íåñü/Ãëõêüëç 5 L 3 bar 4 l/min 200 m3/h 1,6 A IP 23 22 kg 470x260x190

OCF 2D*)

400 V 250 W 2000 W DTE 200/255 Åóùôåñéêüò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Íåñü/Ãëõêüëç 5 L 3 bar 4 l/min 200 m3/h 1,6 A IP 23 25 kg 500x290x190

OCF 2M

230 V 250 W 2000 W LTS 160/250 Åóùôåñéêüò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Íåñü/Ãëõêüëç 5 L 3 bar 4 l/min 200 m3/h IP 23 19,5 kg 470x260x190

OCF 2A

230 V 250 W 2000 W LTN/LTR 160, Áõôüìáôï.

Åóùôåñéêüò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Íåñü/Ãëõêüëç 5 L 3 bar 4 l/min 200 m3/h IP 23 19,5 kg 470x260x190

*) Ôï ìïíôÝëï OCF 2D åßíáé ìßá åéäéêÞ Ýêäïóç ìå ìåãáëýôåñåò åîùôåñéêÝò äéáóôÜóåéò, áëëÜ êáôÜ ôá Üëëá ßäéï ìå ôï ìïíôÝëï OCF 2L.

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

-- 4 --

bk02d13y

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

S S Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ìïíôÝëïõ OCF 2L/OCF 2D ðñÝðåé íá ãßíåé áðü Ýíáí çëåêôñïëüãï.

Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ìïíôÝëïõ ÷ñÞóôç.

OCF 2M/OCF 2A

ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôï Ôï ìüíï åñãáëåßï ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç åßíáé Ýíá óôáõñïêáôóÜâéäï.

5.1

Áðïóõóêåõáóßá êáé ôïðïèÝôçóç

Åéêüíá ôïõ ìïíôÝëïõ OCF 2 ìå ìßá ìïíÜäá LTS 160/250 óôï ðÜíù ìÝñïò, ìå ìßá Üëëç åëåýèåñç, êáôáêüñõöç.

bk02d13y

-- 5 --

5.1.1

Óýíäåóç

ÌïíÜäá

OCF 2L

ôç ìïíÜäá øýîçò.

ìå ôç ìïíÜäá LTN/LTR 200,255,

×ÙÑÉÓ

óõíäåôéêü êáëþäéï ãéá 1.

2.

3.

4.

ÁðïóõíäÝóôå ôï öéò, áí åßíáé áðáñáßôçôï.

ÁöáéñÝóôå ôéò êÜôù óôáõñüâéäåò áðü ôá ðëáúíÜ ôìÞìáôá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ÁöáéñÝóôå ôï ðßóù ðÜíåë áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

Óôçí ðëÜêá ôçò âÜóçò ðñÝðåé íá äéáôñçèåß ïðÞ D= 38, âëÝðå ó÷. 1

ó÷. 1

065 5.

6.

7.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Êáèáñßóôå ôõ÷üí ñéíßóìáôá ìåôÜëëùí áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ôçò óõãêüëëçóçò.

ÁöáéñÝóôå ôïí ìðñïóôéíü ðßíáêá áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ôçò óõãêüëëçóçò.

ÓõíäÝóôå ôï óõíäåôéêü êáëþäéï ôçò ìïíÜäáò øýîçò óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ôçò óõãêüëëçóçò, âëÝðå ó÷. 2 XS24 066-óå X02 (óõíäåôÞñáò 5 áêßäùí) óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ãéá ôï ó÷åôéêü ìç÷Üíçìá.

067-óå X02 (óõíäåôÞñáò 5 áêßäùí) óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ãéá ôï ó÷åôéêü ìç÷Üíçìá XS25 B4 057

ó÷. 2

905-óå áêñïäÝêôç ãåßùóçò óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ãéá ôï ó÷åôéêü ìç÷Üíçìá LTR 200/255 B4-óå êáëþäéï B4 áðü ôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò AP01 óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ãéá ôï ó÷åôéêü ìç÷Üíçìá LTN 200/255 B4-óå K2 óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò AP01 óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ãéá ôï ó÷åôéêü ìç÷Üíçìá 057-óå ST01 èåñìéêÞ äéáêïðÞ óýìöùíá ìå ôï ó÷Ýäéï ãéá ôï ó÷åôéêü ìç÷Üíçìá 8.

9.

10.

11.

12.

13.

ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ðÜíù óôç ìïíÜäá øýîçò êáé óçêþóôå ôï ðßóù Üêñï.

ÔñïöïäïôÞóôå ôïõò óõíäåôÞñåò áðü ôçí ìïíÜäá øýîçò ìÝóù ôçò ïðÞò óôï êÜôù ðÜíåë.

ÁöáéñÝóôå ôï óöéãêôÞñá áðü ôïí áêñïäÝêôç óôï åóùôåñéêü ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò êáé óõíäÝóôå ôïõò óõíäåôÞñåò, âëÝðå ó÷.3.

ÅðáíáóõíäÝóôå ôï ðßóù ðÜíåë.

Óößîôå ôéò âßäåò óôï êÜôù ìÝñïò ìÝóù ôïõ êáëýììáôïò óôç ìïíÜäá øýîçò.

ÓõíäÝóôå ôï áåñüøõêôï öëüãéóôñï êáé åêôåëÝóôå ìßá äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá.

ó÷. 3

-- 6 --

bk02d13y

ÌïíÜäá

×ÙÑÉÓ

OCF 2L

ìå ôç ìïíÜäá LTN/LTR 200,255, OCF 2D ìå ôç ìïíÜäá DTE.

óõíäåôéêü êáëþäéï ãéá ôç ìïíÜäá øýîçò.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÁðïóõíäÝóôå ôï öéò, áí åßíáé áðáñáßôçôï.

ÁöáéñÝóôå ôéò êÜôù óôáõñüâéäåò áðü ôá ðëáúíÜ ôìÞìáôá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ÁöáéñÝóôå ôï ðßóù ðÜíåë áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

ÁöáéñÝóôå ôï ãêñüâåñ áðü ôï ðßóù ðÜíåë (éó÷ýåé ìüíï ãéá ôï DTE): ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ðÜíù óôç ìïíÜäá øýîçò êáé óçêþóôå ôï ðßóù Üêñï.

ÔñïöïäïôÞóôå ôïõò óõíäåôÞñåò áðü ôçí ìïíÜäá øýîçò ìÝóù ôçò ïðÞò óôï êÜôù ðÜíåë.

ÁöáéñÝóôå ôï óöéãêôÞñá áðü ôïí áêñïäÝêôç óôï åóùôåñéêü ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò êáé óõíäÝóôå ôïõò óõíäåôÞñåò, âëÝðå ó÷. 3.

ÅðáíáóõíäÝóôå ôï ðßóù ðÜíåë.

Óößîôå ôéò âßäåò óôï êÜôù ìÝñïò ìÝóù ôïõ êáëýììáôïò óôç ìïíÜäá øýîçò.

ÓõíäÝóôå ôï áåñüøõêôï öëüãéóôñï êáé åêôåëÝóôå ìßá äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá.

ó÷. 3

ÌïíÜäá 1.

2.

3.

4.

5.

6.

OCF 2M

ìå ôç ìïíÜäá LTS 160/250.

ÁðïóõíäÝóôå ôï öéò, áí åßíáé áðáñáßôçôï.

ÁöáéñÝóôå ôéò êÜôù óôáõñüâéäåò áðü ôá ðëáúíÜ ôìÞìáôá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ðÜíù óôç ìïíÜäá øýîçò.

Óößîôå ôá ìðïõôüí (M5) óôá ðëáúíÜ ôìÞìáôá ìÝóù ôïõ êáëýììáôïò ôçò ìïíÜäáò øýîçò.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò êáé ôï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò ìå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

ÓõíäÝóôå ôï õäñüøõêôï öëüãéóôñï êáé åêôåëÝóôå ìßá äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá.

-- 7 --

bk02d13y

2.

3.

4.

5.

ÌïíÜäá

OCF 2A

1.

ÁöáéñÝóôå ôéò êÜôù óôáõñüâéäåò áðü ôá ðëáúíÜ ôìÞìáôá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ìå ôç ìïíÜäá LTN/LTR 160.

ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ðÜíù óôç ìïíÜäá øýîçò.

Óößîôå ôéò âßäåò óôï êÜôù ìÝñïò ìÝóù ôïõ êáëýììáôïò óôç ìïíÜäá øýîçò.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óå ìßá ðñßæá ìå ãåßùóç 230 V, 6 A.

ÓõíäÝóôå ôï õäñüøõêôï öëüãéóôñï êáé åêôåëÝóôå ìßá äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá.

Åëåýèåñç ìïíÜäá

OCF 2A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Áí ç ìïíÜäá øýîçò ðñüêåéôáé íá ôïðïèåôçèåß êáôáêüñõöá, óôåñåþóôå ôá ðüäéá óôï äåîéü ðÜíåë.

Ãõñßóôå ôï êÜëõììá áíÜðïäá ãéá íá Ý÷åôå ìßá åðßðåäç åðéöÜíåéá êáé âéäþóôå ôç óôç èÝóç ôçò ìå âßäåò M5.

ÔïðïèåôÞóôå ôç ìïíÜäá øýîçò óôá ðëÜãéá Þ óôçñßîôå ôç êáôáêüñõöá, áóöáëßóôå ôç ìå âßäåò M5.

ÓõíäÝóôå Ýíá öéò ìå ãåßùóç. (ôï õðÜñ÷ïí öéò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò) ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò óå ìßá ðñßæá ìå ãåßùóç 230 V, 6 A.

ÓõíäÝóôå ôï õäñüøõêôï öëüãéóôñï êáé åêôåëÝóôå ìßá äïêéìáóôéêÞ ëåéôïõñãßá.

-- 8 --

bk02d13y

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

Ãëõêüëç

Ç ìïíÜäá øýîçò ðåñéÝ÷åé äçëçôçñéþäç ãëõêüëç ç ïðïßá äåí ðñÝðåé íá êáôáðïèåß Þ íá áðïññéöèåß óôçí áðï÷Ýôåõóç Þ óôï Ýäáöïò Þ óôï íåñü. Óõìðëçñþíåôå ôáêôéêÜ ôç äåîáìåíÞ ìå üñéï 1 cm êÜôù áðü ôçí ïñïöÞ, áí ÷Üíåôáé íåñü êáôÜ ôéò áëëáãÝò óùëÞíùí.

Áðïöýãåôå ôç ÷ñÞóç ãëõêüëçò áí ôï ðåñéâÜëëïí äåí åßíáé áñêåôÜ êñýï þóôå íá åßíáé áðáñáßôçôï.

Ôï êáèáñü íåñü äßíåé ôá êáëýôåñá øõêôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.

6.1

Óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò

Åöáñìüæåôáé óôç ìïíÜäá OCF 2M êáé ôéò ðáñáëëáãÝò ôçò.

Ôï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò óõíäÝåôáé óå óåéñÜ ìå ôï èåñìéêü äéáêüðôç ìÝóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò. Áí ç ñïÞ íåñïý ðåñéïñéóôåß Þ äéáêïðåß, áõôüò èá åíåñãïðïéÞóåé ôï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò êáé èá åìðïäßóåé íá óõíå÷éóôåß ç óõãêüëëçóç.

bk02d13y

-- 9 --

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

7.1

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò

Ìå ôç ñïÞ ôïõ áÝñá ìÝóù ôçò ìïíÜäáò øýîçò, ìåôáöÝñïíôáé ìéêñÜ óùìáôßäéá ðïõ åðéêáèßæïõí óôï óôïé÷åßï øýîçò, åéäéêÜ óå Ýíá âñüìéêï ðåñéâÜëëïí åñãáóßáò.

Áõôü ìðïñåß íá ìåéþóåé ôçí éêáíüôçôá øýîçò. ÅðïìÝíùò ðñÝðåé íá êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ôï óôïé÷åßï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò óõìðéåóìÝíï áÝñá.

ÁíôéêáèéóôÜôå ôï øõêôéêü êÜèå ÷ñüíï ðåñßðïõ. Åðáíáðëçñþóôå ìå ìßãìá ãëõêüëçò, áí ç ìïíÜäá øýîçò ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß Þ íá áðïèçêåõôåß óå óõíèÞêåò ÷áìçëÞò èåñìïêñáóßáò.

8 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÂËÁÂÙÍ

Óå ðåñßðôùóç óïâáñÞò âëÜâçò, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï ðëçóéÝóôåñï åîïõóéïäïôçìÝíï åñãáóôÞñéï Þ áíôéðñüóùðï ôçò ESAB.

ÂëÜâç

ÁíÜâåé ôï ëáìðÜêé ôïõ èåñìéêïý äéáêüðôç óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Äåí ëåéôïõñãåß ç áíôëßá Þ ï áíåìéóôÞñáò Äåí ëåéôïõñãåß ç áíôëßá Äåí ëåéôïõñãåß ï áíåìéóôÞñáò Äåí õðÜñ÷åé ñïÞ íåñïý ÁíåðáñêÝò øõêôéêü áðïôÝëåóìá S S S S

ÅíÝñãåéá

S ÅëÝãîôå áí ëåéôïõñãåß ç ìïíÜäá øýîçò.

S ÅëÝãîôå áí Ý÷åé óõíäåèåß ôï öéò áóöáëåßáò.

S Áí õðÜñ÷åé ñïÞ íåñïý, ôï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò ìðïñåß íá Ý÷åé ðÜèåé âëÜâç, èåùñåßôáé óïâáñÞ âëÜâç, âëÝðå ðáñáðÜíù.

ÅëÝãîôå êáé ôéò äýï áóöÜëåéåò ÓïâáñÞ âëÜâç, âëÝðå ðáñáðÜíù.

ÓïâáñÞ âëÜâç, âëÝðå ðáñáðÜíù.

Óçêþóôå ôï áñéóôåñü ðÜíåë.

Êëåßóôå, áðïóõíäÝóôå ôï ìðëå óõíäåôéêü åîÜñôçìá, öõóÞîôå ìÝóá óôïí óùëÞíá ôïõ øõêôéêïý ãéá íá áäåéÜóåôå ôï óýóôçìá.

S Êáèáñßóôå ôï óôïé÷åßï øýîçò ìå óõìðéåóìÝíï áÝñá

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

-- 10 --

bk02d13y

Ó÷Þì

á óýíäåóçò

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

Schema 0457 722 bk02e13a

-- 11 - Edition 050819

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Ordering no.

Denomination

0457 216 880 Cooling unit 0457 216 881 Cooling unit 0457 216 882 Cooling unit 0457 216 883 Cooling unit 0457 816 880 Conversion kit

Type

OCF 2L OCF 2D OCF 2M OCF 2A For LTN / LTR 200, 255 not fitted with connectiong cable for cooling unit OCF 2L OCF 2L, OCF 2D, OCF 2M, OCF 2A 0457 680 990 Spare parts list The spare parts list is available on the Internet at

www.esab.com

Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can both search for and download instruction manuals and spare parts lists.

bk02o

-- 12 - Edition 050819

p

-- 13 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 745 11 28

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Prague Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Copenhagen--Valby Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 218

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 2485 377 Fax: +31 30 2485 260

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.zo.o.

Katowice Tel: +48 32 351 11 00 Fax: +48 32 351 11 20

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 8 310 960 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcalá de Henares (MADRID) Tel: +34 91 878 3600 Fax: +34 91 802 3461

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB International AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 2191 4333 Fax: +55 31 2191 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 57 48

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 5308 9922 Fax: +86 21 6566 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 0188 Fax: +62 21 461 2929

JAPAN

ESAB Japan Tokyo Tel: +81 3 5296 7371 Fax: +81 3 5296 8080

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Shah Alam Selangor Tel: +60 3 5511 3615 Fax: +60 3 5512 3552

SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 6861 43 22 Fax: +65 6861 31 95

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: +82 55 269 8170 Fax: +82 55 289 8864

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE Dubai Tel: +971 4 887 21 11 Fax: +971 4 887 22 63

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA--CIS

ESAB Representative Office Moscow Tel: +7 095 937 98 20 Fax: +7 095 937 95 80 ESAB Representative Office St Petersburg Tel: +7 812 325 43 62 Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

041227

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement