ESAB | A2 Origo™ | Instruction manual | ESAB A2 Origo™ Používateľská príručka

ESAB A2 Origo™ Používateľská príručka
CZ
Control panel A2
Návod k pou¾ívání
0458 817 084 CZ 050801
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Ovládací panel
..........................................................................
Jednotka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
2 INDIKACE PORUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
1.2
1.3
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
ÚVOD
Tato pøíruèka popisuje obsluhu a pou¾ití ovládacího panelu A2, nainstalovaného ve
svaøovací napájecí jednotce AristoArc 400 & AristoArc 500.
V¹eobecné informace o obsluze naleznete v návodu k obsluze napájecího zdroje.
1.1
1.2
Ovládací panel
1
lutá kontrolka -- indikace nekonkrétní chyby.
2
Knoflík pro nastavování sváøecího proudu
3
Knoflík pro nastavování síly oblouku
Jednotka dálkového ovládání
Pøi pouití jednotky dálkového ovládání se primární parametry procesu svaøování mohou
ovládat z jiného zaøízení ne z ovládacího panelu.
Aby dálkové ovládání fungovalo správnì, stroje Aristo s vestavìnými ovládacími panely musí
mít verzi programu 1.21 nebo vy¹¹í.
Kdy¾ je pøipojen dálkový ovladaè, napájecí zdroj bude v reimu dálkového ovládání; tlaèítka a
knoflíky budou zablokované. Funkce lze upravovat pouze pøes jednotku dálkového ovládání.
1.3
Nastavení
Nastavení
AristoArc 400
AristoArc 500
Proud
16 -- 400 A
16 -- 500 A
Síla oblouku
0 -- 10
0 -- 10
Proud
Vy¹¹í proud zpùsobuje ¹ir¹í a hlub¹í pronikání do svaøovaného dílu.
Síla oblouku
Síla oblouku urèuje, jak se zmìní proud, kdy¾ se zmìní délka oblouku. Ni¾¹í hodnota dává
chladnìj¹í oblouk s men¹ím rozstøikem.
bi06d1ja
-- 3 --
CZ
2
INDIKACE PORUCH
Kdy¾
kontrolka:
Pøíèina
Zákrok
- bliká
Ovládací panel ztratil kontakt
s napájecí jednotkou.
S
Zkontrolujte kabely. Bude nutné vypnout napájení a
systém vynulovat.
- stále svítí
Zapùsobila tepelná ochrana.
S
Zkontrolujte, zda není ucpán vzduchový filtr.
Síové napìtí napájecí jednotky S
je pøíli¹ vysoké.
Zkontrolujte síové napìtí. Bude nutné vypnout
napájení a systém vynulovat.
LED svítí / bliká, dokud je zji¹ována porucha a mùe se vynulovat jen po odstranìní poruchy a novém startu
stroje.
3
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bi06d1ja
-- 4 --
Schema
bi06e11a
-- 5 --
Control panel A2
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
0458 535 881 Control Panel A2 for AristoArc 400
0458 835 889
0458 817 070
0458 817 071
0458 817 072
0458 817 073
0458 817 074
0458 817 075
0458 817 076
0458 817 077
0458 817 078
0458 817 079
0458 817 080
0458 817 081
0458 817 082
0458 817 083
0458 817 084
0458 817 027
Control panel A2 for AristoArc 500
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 817 990 Spare parts list contol panel A2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi06o
-- 6 --
Edition 041101
p
-- 7 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising