ESAB | PRD 160 A21 | Instruction manual | ESAB PRD 160 A21 Användarmanual

ESAB PRD 160 A21 Användarmanual
SE
A21PRD 160
Bruksanvisning
0444 100 101 SE 050705
Valid for serial no. 340--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
Montering av löpbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering av löpbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av löpbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuell finjustering av löpbanan efter en tids användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av verktyget till löpbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av verktyget på löpbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av slitdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finjustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av elektrod och trådmunstycke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuella justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
16
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.1 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
8 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.1 Kompletta verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Montering av tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att rörsvetsverktyg
PRD 160 från serienummer 140 är i överensstämmelse med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--10--01
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
dsb3dsa
-- 3 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
Rörsvetsverktyg A21 PRD 160 är i kombination med svetsströmkällorna LTP 450
och LTS 160/250/320 avsett för TIG--svetsning av rör.
De finns i olika varianter, se vidare på sidan 25.
Vid rörsvetsning löper verktyget längs en löpbana. Löpbanor finns i ett stort antal
dimensioner, se tabell på sidan 6.
A21 PRD 160 kopplas till löpbanan via ett snabbkopplingssystem, som förspänner
verktyget mot löpbanan och garanterar glappfri gång.
Verktyget finns i fem olika utföranden. Med basenheten kan endast enkel
smältsvetsning utföras. Till denna kan trådmatarverk, AVC (Arc Voltage Control) och
pendling väljas, se under tillbehör på sidan 18.
dsb3dsa
-- 4 --
SE
4
TEKNISKA DATA
Rörsvetsverktyg
A21 PRD 160
315 A kontinuerlig likström
400 A pulsad likström
Max. svetsström (100 % intermittens)
Arbetsområde,
utvändigt
från ø 160 mm
120 mm för alla rör enl ISO 336
Frigångshöjd
Minsta avstånd till fläns
18 mm vid 0_ snedställning
Runddrivningshastighet
2 -- 40 cm/min
Elektrodhållare, vattenkyld med gaslins
elektroddimension
vinkeljustering
ø 1,6 -- 3,2 mm
-- 30_ till + 45_ (skaldelning 15_)
Tillsatstråd,
Matningshastighet
Dimension
Munstycke
Bobin
15 -- 150 cm/min
ø 0,8 -- 0,9 mm
justerbart i X--, Y-- och Z--led
ø 100 mm
Pendling
Hastighet
Amplitud
2--12 mm/s
inom 37 + 8 mm
AVC Bågspänningsreglering
Hastighet
1,7 mm/s
8 kg utan ledning och löpbana,
14,5 kg med ledning och löpbana
Vikt
Se sidan 6
Standardkuggbanor
Skalfaktor rotation
846024
Skalfaktor trådmatning
120700
Skalfaktor pendling
119048
Pendling -- pulser/mm
84
Skalfaktor volt
30
< 70 db (A)
Kontinuerlig A--vägt ljudtryck
dsb3dsa
-- 5 --
SE
Standardlöpbanor
Rörets ytterdiameter
mm
tum
161--177
185--201
209--225
225--241
249--265
265--281
289--305
313--329
329--345
345--361
361--377
385--401
401--417
425--441
449--465
473--489
497--513
513--529
537--553
553--569
577--593
601--617
625--641
649--665
665--681
689--705
705--721
729--745
753--769
777--793
801--817
817--833
841--857
857--873
881--897
905--921
929--945
953--969
969--985
993--1009
1009--1025
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
36
40
Rotationslängd
Beställningsnummer
113 542
127 167
140 792
149 875
163 500
172 583
186 208
199 833
208 917
218 000
227 083
240 708
249 792
263 417
277 042
290 667
304 292
313 375
327 000
336 083
349 708
363 333
376 958
390 583
399 667
413 292
422 375
436 000
449 625
463 250
476 875
485 958
499 583
508 667
522 292
535 917
549 542
563 167
572 250
585 875
594 958
0444 063 880
0444 063 881
0444 063 882
0444 063 883
0444 063 884
0444 063 885
0444 063 886
0444 063 887
0444 063 888
0444 063 889
0444 063 890
0444 063 891
0444 063 892
0444 063 893
0444 063 894
0444 063 895
0444 063 896
0444 063 897
0444 063 898
0444 063 899
0444 063 900
0444 063 901
0444 063 902
0444 063 903
0444 063 904
0444 063 905
0444 063 906
0444 063 907
0444 063 908
0444 063 909
0444 063 910
0444 063 911
0444 063 912
0444 063 913
0444 063 914
0444 063 915
0444 063 916
0444 063 917
0444 063 918
0444 063 919
0444 063 920
Tabellen visar standard enl ISO 336. Löpbanor kan även levereras för mellanliggande och större
storlekar.
dsb3dsa
-- 6 --
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
S
Svetsströmkälla LTP 450, se bruksanvisning, används när pendling och AVC
tillämpas.
Svetsströmkälla LTS 160 LTS 250, se bruksanvisning eller svetsströmkälla
LTS 320, se bruksanvisning kan användas för rörsvetsverktyg PRD160 utan
pendling och AVC.
VIKTIGT!
Strömkälla LTP 450, LTS 160, LTS 250 och LTS 320 som används med PRD 160
ska ha programversion 2.8x eller högre.
S
dsb3dsa
-- 7 --
SE
5.1
Montering av löpbanan
Iakttag försiktighet vid montering och demontering av löpbanan då risk för
klämskador föreligger.
Använd medföljande insexnyckel till att hålla löpbanan enligt figur nr 1.
Fig 1
Lägg löpbanan runt röret och lås enligt figur 2.
Fig 2
Löpbanan ska nu sitta ordentligt fast på röret utan att vara synligen polygonformad,
om så ej är fallet se under punkt 5.3
5.2
Demontering av löpbanan
Demontera löpbanan i omvänd ordning.
dsb3dsa
-- 8 --
SE
5.3
Justering av löpbanan
Vid leverans av löpbanan är
tryckbultarna förinställda så att
löpbanan hamnar koncentriskt på röret.
Vid justering av rördimension är det
därför viktigt att varje tryckbult
förändras lika mycket. Till detta finns
en speciell numrerad insexnyckel (1),
se figur nr 3. Lås alltid tryckbulten med
polygonnyckel (2).
Ovanstående justeringar behöver normalt
inte göras förrän man kommer till en ny batch av rör.
Fig 3
5.4
Eventuell finjustering av löpbanan efter en tids användning
Justera med nyckel (1) enligt figur 4 så att detaljerna (3) trycks fast av löpbanans
bägge halvor utan att för den skull övergången mellan löpbanhalvorna avviker från
den runda formen.
Justera in den andra skarven enligt figur 5 enligt samma premisser. Observera att
bägge gångjärnshalvorna kan behöva justeras för att behålla gångjärnets centrum
(pinnen) mitt över löpbanans skarv.
.
Fig 4
Fig 5
dsb3dsa
-- 9 --
SE
5.5
Inställning av verktyget till löpbanan
Lossa skruvarna (1) och (2) på båda sidor om vagnen och justera så att löprullarnas
(3) centrum pekar mot löpbanans centrum. Lås skruvarna (1) och (2), se figur 6.
Felinställt verktyg kan leda till för hög motorström som ger en felkod (se
programmeringhandbok för LTP 450 eller LTS för mer information)
VIKTIGT!
Större avvikelser vid inställning av verktyget till löpbanan ökar slitaget
på löpbana och löphjul samt innebär att även drivenheten överbelastas.
För att skydda drivenheten finns en brytpinne som går av vid för hög
belastning.
Om brytpinnen skulle gå av, gör så här:
1. Demontera drivenheten.
2. Avlägsna resterna av brytpinnen med dorn.
3. Ersätt brytpinnen med ny. OBS att endast originalbrytpinne får användas!
Fig 6
dsb3dsa
-- 10 --
SE
5.6
Montering av verktyget på löpbanan
Öppna och säkra de bakre löprullarna (2) med hjälp av bladfjädrarna (3) enligt
pilarna (4) och (5). Se figur 7.
Luta verktyget så att de främre löprullarna (1) kan läggas emot löpbanans (6) kant
(eventuellt måste elektrohållaren höjas med ställskruv (7) alternativt med AVC) och
vik försiktigt ner verktyget så att kugghjulen (8) rastar in i därför avsedda hål (9).
Fig 7
dsb3dsa
-- 11 --
SE
När de bakre löprullarna (2) ligger an mot löpbanan (6) låses verktyget med hjälp av
bladfjädrarna (3) enligt pilarna (10), (11) och (12). Se fig 8.
Demontering genomföres i omvänd ordning.
Fig 8
5.7
Byte av slitdelar
Elektrodhållaren går att fälla upp enligt fig 9 för att lättare kunna byta elektrod,
gaslins och gaskåpa.
Fig 9
dsb3dsa
-- 12 --
SE
5.8
Finjustering
Löprullarnas inställning kan behöva justeras enligt följande:
Lossa stödrullen något och spänn med insexnyckel enligt figur 10. Montera verktyget
på löpbanan och lås löprullarna.
Fig 9
Fig 10
Måttet mellan bladfjäder och säkerhetsskena skall nu vara 3 mm enligt figur 11, om
inte, upprepa proceduren.
Fig 11
dsb3dsa
-- 13 --
SE
5.9
Inställning av elektrod och trådmunstycke
Justering görs enligt figur 13 nedan.
1
Inställning av elektrodens med trådledarens läge i sidled
2
Inställning av trådmunstyckets läge i längsled
3a Grovinställning av trådmunstycket i höjdled
3b Fininställning av trådmunstycket i höjdled
4
Inställning av trådmunstycket i sidled
5
Inställning av elektrod med trådledare i höjdled
6
Vinkling av elektrod med trådmunstycke
7
Inställning av elektrodavstånd före start
a) använd distansskruven (7) eller AVC för att ställa in elektroden så att den
pekar mot rörets centrum (Alternativt kant 8 parallell med kant 9)
b) använd sedan ställskruv 5 för att ställa in elektrodavståndet mot gods.
Fig 13
dsb3dsa
-- 14 --
SE
5.10
Eventuella justeringar
Fjädertrycket på elektrodhållararmen justeras enligt figur 14
Fig 14
dsb3dsa
-- 15 --
SE
5.11
Byte av tråd
Lätta på tryckrullen genom att skruva in skruv 1 enligt figur 16. Skjut in tråden för
hand och släpp ned tryckrullen genom att skruv ut skruv 1.
Fig 16
5.12
S
Svetsstart
Ställ in svetsparametrarna eller återkalla för
svetsningen avsett program till arbetsarean (se
programmeringsmanual).
dsb3dsa
-- 16 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
6.1
Anslutningar
1 Anslutning av skyddsgas
2 Anslutning av kylvatten ut, märkt röd
3 Anslutning av kylvatten in, märkt blå
4 Anslutning av svetskabel
5 Anslutning av rotation
6 Anslutning av tillsatstråd
7 Anslutning av pendlelenhet
8 Anslutning av AVC
9 Anslutning av mätkabel
7
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Löpbanans kanter kan efter en tid utveckla “skägg” (skarpa
kanter). Avlägsna dessa med en finhuggen fil, då annars
skärrisk föreligger.
7.1
Dagligen
S
Kontrollera att alla kablar och slangar är felfria.
S
Rengör rörsvetsverktyget.
dsb3dsa
-- 17 --
SE
8
TILLBEHÖR
8.1
Kompletta verktyg
Verktyget kan beställas med tillbehör monterade enligt nedan. A21 PRD 160 kan
även i efterhand förses med nämnda tillbehör.
Basenhet avsedd enbart för smältsvetsning med flytande huvud . . . 0444 151 880
A21 PRD160 med trådmatarverk komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 151 881
A21 PRD160 med AVC (Arc Voltage Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 151 882
A21 PRD160 med AVC plus trådmatarverk komplett . . . . . . . . . . . . . . 0444 151 883
A21 PRD160 med AVC plus komplett trådmatarverk och pendelenhet 0444 151 884
8.2
Montering av tillbehör
1. Trådmatarverket (art nr 0444 137 880) monteras enligt figur 12 nedan.
Fig 12
1
Trådmatarenhet
2
Bobin hållare
3
Trådinställningsdetaljer
dsb3dsa
-- 18 --
SE
2. AVC--enhet (art nrt 0443 656 881) enligt figur = huvudbilden eller
sammanställningsritning.
3. Pendelenhet (art nr 0444 140 880) monteras enligt figur 17.
Fig 17
Kablar för tillbehören läggs in i det dragkedjeförsedda höljet (enligt sammanställningsritning 0444 151).
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
PRD 160 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard IEC/EN 60 292 och EN 50 199.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
dsb3dsa
-- 19 --
p
-- 20 --
Måttskiss
dsb3m
-- 21 --
dsb3m
-- 22 --
dsb3m
-- 23 --
Edition 050705
Schema
dsb3e
-- 24 --
Edition 050705
A21 PRD 160
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0444 151 880 Tube welding tool
Notes
Aimed only for meltwelding with floating head
0444 151 881 Tube welding tool including complete wire feeder
0444 151 882 Tube welding tool including AVC
AVC (Arc Voltage Control)
0444 151 883 Tube welding tool including AVC and complete wire
feeder
0444 151 884 Tube welding tool including AVC, complete wire feeder
and weaving
0444 100 990 Spare parts list for tube welding tool PRD 160
0456 634 201 Instruction manual for power source LTP 450
0458 343 001 Instruction manual for power source LTS 160 and
LTS 250
0457 690 201 Instruction manual for power source LTS 320
0456 638 1xx Programming manual for LTP 450
0457 706 1xx Programming manual for LTS
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
dsb3o
-- 25 --
Edition 050705
A21 PRD 160
Slitdelar
Item
Qty
Ordering no.
901a
1
0157 123 029
Back cap long
901b
1
0157 123 028
Back cap short
902
1
0151 574 002
Tungsten electrode
2% Torium 1.6 mm
902
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2% Torium 2.4 mm
902
1
0151 574 004
Tungsten electrode
2% Torium 3.2 mm
903
1
0157 123 011
Collet
D 1.6 mm
903
1
0157 123 077
Collet
D 2.4 mm
903
1
0157 123 078
Collet
D 3.2 mm
904
1
0444 118 880
Electrode holder
905
1
0157 123 092
Gas lens
D 1.6 mm
905
1
0157 123 093
Gas lens
D 2.4 mm
905
1
0157 123 094
Gas lens
D 3.2 mm
906
1
0157 123 076
Heat shield
907
1
0157 123 059
Nozzle
D 9.8 mm
907
1
0157 123 061
Nozzle
D 12.7 mm
908
1
0444 029 001
Wire guide
909
1
0444 132 002
Wire nozzle
For wire D 0.8 mm
909
1
0444 132 003
Wire nozzle
For wire D 0.9 mm
909
1
0444 132 004
Wire nozzle
For wire D 1.0 mm
--
1
0366 548 002
Liner
0.55 m
--
1
0444 044 001
Lubcrication grease
30 ml
--
1
0193 387 101
Wrench IN6
8 pcs
--
1
0444 223 001
Allen key
5 mm
--
1
0192 711 005
Combination spanner
10 mm
--
1
0334 731 001
Plastic box
--
1
0333 945 001
Grease
dsb3w
Denomination
Notes
-- 26 --
Edition 050705
A21 PRD 160
dsb3w
-- 27 --
Edition 050705
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising