ESAB | LAF 1600 | Instruction manual | ESAB LAF 1600 Brugermanual

ESAB LAF 1600 Brugermanual
LAF 1600 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0449 017 101 2005--04--20
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for Serial NO 310
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M från serienummer 615/ 845(M) är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN
50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M fra serienummer 615/ 845(M) er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden
EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M fra serienummer 615/ 845(M) er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 50199 i
følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 800/1250/1250M/1600/1600M alkaen sarjanumerosta 615/ 845(M) täyttää standardin EN
60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä
standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 800/1250/1250M/1600/1600M from serial number 615/ 845(M) complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum
(93/68/EEC) and with standard EN 50199 in accordance with the requirements of directive
(89/336/EEC) and addendum (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 800/1250/1250M/1600/1600M ab Seriennummer 615/ 845(M) dem
Standard EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG)
und dem Standard EN 50199 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz
(93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M à partir du numéro de série 615/ 845(M) est conforme à la norme
EN 60974--1 selon les cinditions de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme
EN 50199 selon les conditions de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 800/1250/1250M/1600/1600M van het serienummer 615/ 845(M) in
overeenstemming is met norm EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de
annex (93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 800/1250/1250M/1600/1600M a partir del número de serie
615/ 845(M) concuerda con la norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma EN 50199 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el
suplemento (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 800/1250/1250M/1600/1600M con numero di serie a partire da 615/
845(M) è conforme alla norma EN 60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive
integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 50199 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que a
fonte de corrente para soldadura LAF 800/1250/1250M/1600/1600M a partir do número de série 615/
845(M) está em conformidade com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva
(73/23/CEE) com o suplemento (93/68/CEE) e com a norma EN 50199 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 800/1250/1250M/1600/1600M áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 615/ 845(M) êáé Ýðåéôá,
óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma Esab Welding Equipment AB, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 800/1250/1250M/1600/1600M od numeru seryjnego 615/ 845(M) spe³niaj±
wymagania normy EN60974-1 wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy
EN 50199 wed³ug dyrektywy (89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
Tel: +46 31 50 93 49
4
Fax: +46 31 50 94 36
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1
3.2
3.3
3.4
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utpakking og plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
6 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELELISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOBLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
116
117
118
119
TOCn
-- 21 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
SafN
-- 22 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
SafN
-- 23 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Allment
LAF 1600 er en fjernstyrt trefas sveisestrømkilde beregnet til høyproduktiv maskinell
gassmetallbuesveising (MIG/MAG) eller pulverbuesveising (UP). Den må alltid
brukes sammen med ESAB’s bryterskap A2--A6 Process Controller (PEH).
Sveisestrømkilden LAF er viftekjølt og overvåkes av en termovakt mot
overbelastning.
Når termovakten bryter, tennes automatisk den gule lampen på frontpanelet.
Tilbakekobling foregår automatisk når temperaturen har sunket til akseptabel nivå.
Sveisestrømkilden og bryterskapen er sammenkoblet med en totrådsbuss som gjør
det mulig å presisjonsstyre sveiseprosessen.
Innstillingen av sveisestrømkilden kan gjøres via bryterskapets frontpanel der
brukeren kan stille inn samtlige sveiseparametere.
Sveisestrømkildens arbeidsmåte styres og overvåkes fullstendig via bryterskapet der
også start-- og stoppegenskaper kan innstilles. De forhåndsinnstilte strømparametrene kan overvåkes under pågående sveising.
For detaljert informasjon om sveisetrømkildens installasjonsmuligheter og
arbeidsmåter henviser vi til bruksanvisningen for A2--A6 Process Controller.
2.2
Tekniske data
Spenning
Tillatt belastning ved
100 % intermittens
Innstillingsområde
UP
Tomgangsspenning
Tomgangseffekt
Nytteeffekt
Effektfaktor
Vekt
Dimensjoner L x B x H
Beskyttelsesklasse
Brukerklasse
LAF 1600
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
1600 A/ 44 V
40 A/ 22 V --1600 A/ 46 V
54 V
220 W
0,86
0,87
585 kg
774 x 598 x 1430
IP 23
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
fja3d1na
-- 24 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Allment
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Utpakking og plassering
ADVARSEL, VIPPEFARE!
Forankring av utstyret er viktig, spesielt hvis underlaget er ujevnt eller skjevt.
S
Plasser sveisestrømkilden på et plant underlag.
S
Påse at avkjølingen ikke blir hindret.
Løfteanvisning
3.3
Tilkoblinger
S
Ved levering er sveisestrømkilden forberedt for
400 Volts tilkobling. Ved annen matespenning,
foretas omkoblingene på hoved-- og
manøvreringstransformatorene ifølge
tilkoblingsanvisningene på side 118.
S
Velg nettkabel med rett ledningsarea og påse
at kabelen blir utstyrt med rett sikring ifølge
gjeldende lokale forskrifter (se tabell side 26).
S
Koble jordkabelen til skrue merket
S
Spenn kabelavlastingen (1).
S
Koble nettkabelen til koblingspunktene L1, L2 og L3.
S
Koble manøvreringskabelen mellom
sveisestrømkilden, LAF, og bryterskapet til
28--punktskontakten (2) på innsiden av
sveisestrømkilden.
S
Tilkoble 1--polet måleledning (4).
S
Tilkoble passende sveisekabel og returkabel til kontaktene (3) merket + og -- på
sveisestrømkildens front.
fja3i1na
.
-- 25 --
NO
Nett--tilkobling
LAF 1600
50 Hz
60 Hz
Spenning
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Strøm:
100%
136 A
108 A
136 A
108 A
Ledningstverrsnitt
3 x 70+35 mm2
3 x 50+35 mm2
3x70+ 35 mm2
3x70+ 35 mm2
Sikring, treg
160 A
125 A
160 A
125 A
3.4
Kretskort
Strømslutter, DIP
Kretskortet, (AP1) er utrustet med to DIP--strømsluttere (SW1 og SW2) som er
forhåndsinnstilte ved levering, der feltinnstillingen ikke må endres.
Ved levering av reservedeler må DIP--strømslutteren kontrolleres (og eventuelt
justeres) før kortet monteres i sveisestrømkilden.
S
DIP--strømslutter, SW1
For at kommunikasjonen med
A2--A6 Process Controller (PEH) skal
fungere må det foretas en innstilling av
DIP--strømslutter 1 (SW1).
S
DIP--strømslutter, SW2
For at A2--A6 Process Controller (PEH)
skal vite hvilken strømkildestørrelse som
er tilkoplet, må DIP--strømvelger 2 (SW2)
innstilles.
Innstillingen av DIP--strømslutter SW1
S
Still pol 6 i posisjon “OFF“ og samtlige
andre poler i posisjon “ON“.
Innstillingen av DIP--strømslutter SW2
S
Still pol 1 og 2 i posisjon “OFF” og
samtlige andre poler i posisjon“ON”.
Sveisestømkildeprogram
Sveisestrømkildens program er lagret i
minnebrikken IC 6.
Den sitter i en holder og er utskiftningsbar.
fja3i1na
-- 26 --
NO
4
DRIFT
4.1
Allment
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 22. Les disse før utstyret tas i bruk.
4.2
Kontrollorgan
Frontpanelet inneholder:
1. Hovedstrømbryter som bryter innkommende matningsspenning til
sveisestrømkilden.
2. Indikasjonslampe (hvit) som lyser når hovedstrømbryteren er aktivert.
3. Indikasjonslampe (gul) som lyser når termovakten bryter p.g.a. overtemperatur i
transformatoren. Indikasjonslampen slukkes når temperaturen har sunket til
akseptabel nivå.
4. Trykknapp for tilbakestilling av automatsikring, FU2 for 42 V, matespenning
4.3
Igangsetting
S
Koble tilbakeføringskabelen til arbeidsstykket.
S
Still hovedstrømbryteren (1) i posisjon “I“.
Den hvite indikasjonlampen (2) lyser og viften starter.
S
Still inn sveiseparametrene og start sveisen ved hjelp av koblingsboksen
(se bruksanvisning for koblingsboks, A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
fja3o1na
-- 27 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Allment
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
5.2
S
Rengjøring
Rengjør sveisestrømkilden ved behov.
Rengjøringen kan gjerne foretas ved hjelp av tørr trykkluft.
ADVARSEL!
Lukket eller blokkert luftuttak/--inntak fører til overoppvarming.
6
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 119.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fja3m1na
-- 28 --
sida
-- 115 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising