ESAB | PEH | Instruction manual | ESAB PEH Brugermanual

ESAB PEH Brugermanual
A2- A6
Process Controller
PEH
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0443 745 201 2005--04--19
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Kezelési utasítások
Valid for machine no 220--xxx--xxxx
Valid for program version PEH4.0, PEH4.01, PEH4.2
and PEH4.3
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
manöverlåda A2--A6 Process Controller från serienummer 220 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at styreboks A2--A6 Process Controller fra serienummer 220 er i overensstemmelse
med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EEC) med tillægg
(93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at bryterskap A2--A6 Process Controller fra serienummer 220 er i samsvar med standard
EN 60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv (73/23/EØF) med
tillegg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että ohjausyksikkö A2--A6 Process Controller sarjanumerosta 220 täyttää standardin
EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/EEC) ja sen lisäyksen (93/68/EEC) mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that control unit A2--A6 Process Controller from serial number 220 complies with
standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEA)
and addendum (93/68/EEA).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Bedieneinheit A2--A6 Process Controller ab Serien--Nr 220
mit der Norm EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien (73/23/EWG) mit
der Ergänzung (93/68/EWG) in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, certifie sous sa propre responsabilité que le boîtier de commande A2--A6 Process Controller à partir du numéro de
serie 220 répond aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives
(73/23/EEC) avec annexe (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat bedieningsbox A2--A6 Process Controller van serienummer 220 overeenkomt met norm EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la caja de mandos A2--A6 Process Controller desde el número de
serie 220 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según los
requisitos de la directiva (73/23/EEC) con el suplemento (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, dichiara sotto la propria responsabilità che la centralina di controllo A2--A6 Process Controller dal numero di
serie 220 è conforme alla norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni nella direttiva (93/68/CEE).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a caixa de controlo A2--A6 Process Controller desde número de
série 220 está em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos
constantes na directiva (73/23/EEC) e com o suplemento (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ êéâþôéï ÷åéñéóìïý A2--A6 Process Controller áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò
220 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò
ôçò ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTYFIKAT ZGODNO¦CI
Firma Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Szwecja, gwarantuje pod rygorem
odpowiedzialno¶ci, ¿e A2--A6 Process Controller od numeru seryjnego 220 spe³nia
wymagania normy EN 60974-1 wed³ug dyrektywy (73/23/EEA) z poprawkami
(93/68/EEA).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Esab Welding Equipment AB, 69581 Laxaa, Svédország, minden korlátozás nélkül
garantálja, hogy az A2--A6 Process Controller folyamatvezérlõ berendezés a 220 gyári
számtól kezdve megfelel az EN 60974-1 szabványnak, a 73/23/EEC irányelv és a
93/68/EEC kiegészítés követelményei szerint.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--29
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
Tel: +46 31 50 93 49
4
Fax: +46 31 50 94 36
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Sveisestrømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
50
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tilkopling av sveisestrømkilde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Tilkopling av sveisehode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
4 FUNKSJONSBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Styrepanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
5 MANUELL DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1 Kjøre-- og trådbevegelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Ventilmanøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
6 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.1 Menyoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
7 HOVEDMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innskriving av sveiseparametere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av parameterverdier (ved sveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg av nytt parametersett ved pågående sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg av displayspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
57
58
59
60
8 FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endre instilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilgjengelige innstillingsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forhåndsinnstillingsindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
62
63
65
9 FEILLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9.1 Feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
10 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
11 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
306
308
309
TOCn
-- 47 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
fgb7safn
-- 48 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
fgb7safn
-- 49 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
ESABs A2--A6 Process Controller (PEH) er en manøvreringsboks som sammen med
A2--A6--automater kan brukes til UP-- eller MIG/MAG--sveising.
Manøvreringsboksen er tilpasset ESABs sveisestrømkilder av typen LAF og TAF. På
grunn av den svært omfattende integreringen av styresystemet til sveisestrømkilden
kan en meget nøyaktig prosesspålitelighet garanteres.
Alle manøvreringsorganer som trengs for å styre sveisebevegelser og hele
sveiseprosessen er plassert på styrepanelet.
Innkommende kabler fra forskjellige systemkomponenter koples til kontakter på
manøvreringsboksens bakside eller til kretskortkontakter på innsiden av
manøvreringsboksen.
2.2
Sveisestrømkilder
Sveisestrømkildene er spesielt tilpasset for å arbeide sammen med A2--A6 Process
Controller. Sveisestrømkilden og manøvreringsboksen er sammenkoplet via en
totrådsbuss som gjør det mulig å styre og kontrollere sveiseprosessen mye mer
nøyaktig enn det som hittil har vært mulig. Innstillinger av sveisestrømkilden kan
gjøres fra manøvreringsboksens styrepanel.
ESABs tidligere generasjon av sveisestrømkilder, som f.eks. LAH, LAE og TAE, kan
tilpasses den nye manøvreringsboksen ved hjelp av et ombyggingssett.
De nye sveisestrømkildene er allerede forberedt slik at de lett skal kunne koples til
A2--A6 Process Controller (PEH). Sveisestrømkildene leverer også nok strøm til
manøvreringsboksen slik at ingen ekstern strømtilførsel er nødvendig.
2.3
Tekniske data
A2--A6 Process Controller (PEH)
Tilkoplingsspenning fra sveisestrømkilden:
42V AC 50/60 Hz
Tilkoplingseffekt:
Maks. 900 VA
Motortilkoplinger tilpasset ESABs
A2-- eller A6-- motorer:
Motorstrøm 5 A kontinuerlig, maks. 10 A
Turtallsregulering:
Intern EMK--regulering alt. med AC--takometer,
6 pulser per motoromdreining
Sveisehastighet:
0,1--2 m/min (avhengig av vogn)
Maks. manuell kjørehastighet:
2,0 m/min
Tilsetningstråd, matehastighet:
0,3--25 m/min (avhengig av mateverk)
Omgivelsestemperatur:
Maks. 45_ C, Min -15_ C
Relativ luftfuktighet:
Maks. 98 %
Vekt:
5,5 kg
Dimensjoner L x B x H:
355 x 210 x 164 mm
Kapslingsklasse:
IP 23
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
fgb7d1na
-- 50 --
NO
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Tilkopling av sveisestrømkilde:
Kople styrekabelen (1) fra sveisestrømkilden til uttak XS1.
S
3.3
S
Tilkopling av sveisehode:
Kople buespenningen til klemme X2.1.
For all annen tilkobling, kontakt ESAB
Tilkopling av
sveisestrømkilde
Tilkopling av
sveisehode
fgb7i1na
-- 51 --
NO
4
FUNKSJONSBESKRIVELSE
4.1
Generelt
Slå på sveisestrømkilden
Manøvreringsboksen kan brukes i manuell eller automatisk drift.
I manuell drift kjører man trådmating og kjørebevegelse manuelt, og man kan
forhåndsinnstille sveiseparametere og andre sveiseinnstillinger som er nødvendige
for den aktuelle sveisingen.
Ved sveising i automatisk drift kan man velge forhåndsinnstilt oppsett av sveiseparametere og finjustere aktuelle sveiseparametere. Øvrige forhåndsinnstillinger
som er foretatt i manuell drift, kan ikke stilles om i automatisk drift.
Manøvreringsboksen er klar for manuell drift så snart nettspenningen er koplet inn.
Sveisestart medfører omkopling til automatisk drift. Sveisestopp eller feil medfører at
manøvreringsboksen går tilbake til manuell drift.
4.2
Styrepanel
1. Nødstopp
2. Kjørebevegelse i den retningen som
symbolet trekant på sveiseutstyret angir.
3. Kjørebevegelse i den retningen som
symbolet firkant på sveiseutstyret angir.
4. Frammating av tråd
5. Returmating av tråd
6. Bytte av meny
7. Talltaster for innlegging
av tallverdier
8. ENTER--tast
Skift rekke
9. SHIFT--tast
10. Sveisestopp. Tilbake til manuell drift
11. Sveisestart. Overgang til automatisk drift
12. Hurtigbevegelse, trådmating eller kjørebevegelse
13. Bla side (i forhåndsinnstilling sveis) eller slå på ventil (hovedmeny)
Taster med pil brukes ved sveising for å øke eller redusere
strøm, spenning og hastighet.
Man kan bla ved å holde enten
fgb7fb1n
,
,
-- 52 --
+
eller
+
inntrykket.
NO
5
MANUELL DRIFT
5.1
Kjøre-- og trådbevegelser
Kommando for kjøre-- og trådbevegelser uten sveising kan gis på følgende måte:
Slå på sveisestrømkilden
S
Kjørebevegelse i den retningen som symbolet firkant på automaten angir.
Normal hastighet
S
.
Kjørebevegelse i den retningen som symbolet trekant på automaten angir.
Normal hastighet
.
Avbryt de bevegelsene som er beskrevet over ved å trykke inn den aktuelle
tasten på nytt.
S
Returmating av tråd. Normal hastighet
.
Returmatingen pågår så lenge tasten er trykket inn.
S
Frammating av tråd. Normal hastighet
.
Frammatingen pågår så lenge tasten er trykket inn.
S
Etter start kan kommandoen maksimal hastighet gis med hurtigtasten
Tastens lysdiode tennes.
S
Gå tilbake til normal hastighet skjer ved å trykke inn hurtigtasten på nytt
Umiddelbar stans oppnås med
,
eller
også fra maks.--hastighet.
Innstilling av henholdsvis normal og maksimal hastighet skjer i “INSTILLING
SYSTEM“.
5.2
Ventilmanøver
Manøveren forutsetter at man befinner seg i “HOVEDMENYEN“.
S
Åpne ventil for pulver eller gass med
S
Lukk åpen ventil med samme tast
.
.
Ventil
(Åpne/ Lukk)
fgb7o1na
-- 53 --
.
NO
6
MENYER
6.1
Menyoversikt
A2--A6 Process Controllerens (PEH) programvare
er oppdelt i et visst antall menyer. Programstrukturen framgår av nedenstående oversikt.
HOVEDMENY
HOVEDMENY
S SET S Energitilførsel per cm S Sveisestrøm
S Trådmatingshastighet S Lysbuespenning
S Sveisehastighet S Forhåndsinnstillingsindikatorer
S Valg av displayspråk
FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING
Retning
Start
SVEISEAVSLUTNING
TRÅDDATA
Regulering
INSTILLING SYSTEM
Y
Direct
CA
S Type lysbuetenning S Type sveiseavslutning
S Sveiseretning S Reguleringsmetode S Trådtype
S Trådmateriale S Tråddimensjon
FORHÅNDSINNSTILLING
SVEISING
INSTILLING SYSTEM / DISPLAY MENY /
FEILLISTE
Menyer som ikke er tilgjengelige for brukeren
fgb7me1n
-- 54 --
NO
7
HOVEDMENY
7.1
Generelt
I “HOVEDMENY” stiller man inn den sveisestrømmen, lysbuespenningen og
sveisehastigheten man vil bruke ved sveisingen. Ved pågående sveising kan man
justere sveiseparameterne eller velge helt nye parametersett.
S
Slå på sveisestrømkilden
.
Deretter presenteres hovedmenyen som nedenfor:
Viser at parametersett 1 av 10
mulige er aktuelt (kan skjules).
Viser varmeverdi i kJ/cm som oppnås med de verdiene som er
valgt for sveisestrøm, lysbuespenning og sveisehastighet (kan
skjules).
Angir starttype
Åkets bevegelsesretning
Valgt lysbuespenning i volt.
Valgt sveisehastighet i
centimeter per minutt.
Angir om ventilutgangen
er åpen eller lukket
Eksempel på displaybilde når det er
valgt sveising med konstant
strømstyrke (CA).
Valgt sveisestrøm i ampere.
Eksempel på displaybilde når sveising
med konstant trådmatingshastighet
(CW) er valgt.
Viser valgt trådmatingshastighet.
Displaybilde når sveising pågår med
konstant trådmatingshastighet (CW).
Resulterende sveisestrøm etter sveisestart.
Se menyen ”FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING” på side 61.
fgb7hm1n
-- 55 --
NO
Eksempel på displaybilde som vises ved feil.
S
Feilkode vises nederst til venstre i
displayet.
S
Feilmeldingen bekreftes med
S
Maks. 20 meldinger lagres i rekkefølge.
S
Start sveising med
S
Stopp sveising med
fgb7hm1n
. Tastens lysdiode tennes.
-- 56 --
NO
7.2
Innskriving av sveiseparametere
Etter at sveisestrømkilden er slått på, vises hovedmenyen i displayet.
I ”Display meny” kan man velge hvor mange parametersett man vil arbeide med.
Hvis man bruker flere enn ett parametersett, vises SET--nummeret øverst i venstre
hjørne.
1. Sveisestrøm, alternativt
trådmatingshastighet
2. SET--nr.
3. Lysbuespenning
4. Sveisehastighet
Hvis man velger å arbeide med bare ett parametersett, skal man begynne ved
punkt 3.
S
Trykk
S
Skriv inn ønsket SET--nummer og trykk
S
Marker feltet for sveisestrøm, alternativt trådmatingshastighet, ved å trykke
S
Skriv inn ønsket sveisestrøm alternativt ønsket trådmatingshastighet. Maks. 4
siffer, trykk
+
slik at ”parametersettfeltet” markeres.
.
.
.
S
Flytt markøren til feltet for lysbuespenning ved å trykke
S
Skriv inn ønsket lysbuespenning, maks. 3 siffer, trykk
S
Flytt markøren til feltet for sveisehastighet ved å trykke
S
Skriv inn ønsket sveisehastighet, maks. 3 siffer og trykk
.
.
Dermed er hele settet markert og klart til å brukes. Totalt kan ytterligere 9 sett lagres.
(Totalt 10 SETT).
fgb7hm1n
-- 57 --
NO
7.3
Justering av parameterverdier (ved sveising)
Etter at sveisingen er satt i gang
talltastene som også har piler.
kan sveiseparameterne finjusteres med de
Øke
Redusere
Sveisestrøm alternativt trådmatingshastighet
Lysbuespenning
Sveisehastighet
Verdiene lagres på følgende måte:
S
Avslutt sveisingen med
S
Lagre endrede verdier med
S
Hvis de opprinnelige verdiene skal beholdes, trykk
fgb7hm1n
.
.
-- 58 --
+
.
NO
7.4
Valg av nytt parametersett ved pågående sveising
(Bare mulig når man har valgt å arbeide med flere parametersett ved innstilling i
”Display”--menyen)
Valg direkte
Anta at man ved pågående sveising med parametersett 1 (”SET 1”) vil bytte til
parametersett 6 (”SET 6”) uten forutgående inspeksjon.
S
+
Trykk inn . +
.
Feltet ”SET 1” er markert og parametersett 1 er aktivt
S
.
Trykk inn
Feltet ”SET 6” blinker.
S
Trykk
.
Feltet ”SET 6” er markert og parametersett 6 er aktivt
Valg med inspeksjon
Anta at man ved pågående sveising med parametersett 1 (”SET 1”) vil bytte til
parametersett 6 (”SET 6”) med forutgående inspeksjon.
S
Marker feltet ”SET 1” med
S
Trykk
+
.
.
Feltet ”SET 6” blinker.
S
Nytt parametersett inspiseres før det blir aktivt med.
+
S
.
Hele linjen der sveiseparameterne vises, blinker og viser nå verdiene for
parametersett 6 (”SET 6”), men fortsatt brukes parametersett 1 (”SET 1”) ved den
pågående sveisingen.
S
Trykk
.
Feltet ”SET 6” er markert og parametersett 6 er aktivt.
fgb7hm1n
-- 59 --
NO
7.5
Valg av displayspråk
Valg av displayspråk skjer i “ HOVEDMENY.
S
Trykk
S
Valgt språk vises nå i displayets øvre
høyre hjørne.
S
Bla fram ønsket språk med
S
Gå tilbake med
Valgt språk
.
.
.
Følgende språk kan velges:
Svenska=Svensk / Dansk=Dansk / Norsk=Norsk / Suomi=Finsk / English=Engelsk /
Deutsch=Tysk / Francais=Fransk / Nederlands=Hollandsk / Espanol=Spansk /
Italiano=Italiensk / Portugues=Portugisisk / Eesti=Estniska / Cesky=Tsjekkisk.
OBS! Kina--versionen finnes bare på språken Engelsk og Kinesisk.
fgb7hm1n
-- 60 --
NO
8
FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING
8.1
Generelt
I FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING foretar man innstillinger som f.eks.
bestemmer startmetode, sveiseretning, tråddiameter og liknende forutsetninger for å
kunne utføre en spesifikk sveiseoppgave. De fastsatte forhåndsinnstillingene kan
ikke endres mens sveising pågår.
S
Gå fra HOVEDMENY til FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING.
Retning
Start
SVETSAVSLUTNING
TRÅDDATA
Regulering
INSTILLING SYSTEM
8.2
Y
Direkt
CA
Endre instilling
Retning
Start
SVEISEAVSLUTNING
TRÅDDATA
Regulering
INSTILLING SYSTEM
Y
Direkt
CA
Generelt
Velg alternativ i den venstre kolumnen med
+
eller
.
Nor alle innstillinger er avsluttet, gå tilbake til HOVEDMENY med
+
.
For tilgjengelige innstillingsfunksjoner, se på side 62.
For endring av innstilling av Retning, Start og Regulering:
S
Marker Retning, Start eller Regulering og trykk
S
Bla fram ønsket alternativ med
.
.
+
S Gå tilbake med
.
For endring av innstilling av SVEISEAVSLUTNING og TRÅDDATA:
S
Marker SVEISEAVSLUTNING eller TRÅDDATA og trykk
S
Velg det alternativ som skal endres med
S
Trykk
S
Bla fram ønsket alternativ med
.
.
S Gå tilbake med
Begrepsforklaringer:
+
eller skriv inn egne verdier.
.
Når
angis i kombinasjon med annen tast, skal
inne mens den andre trykkes inn.
fgb7fs1n
.
-- 61 --
trykkes inn først og holdes
NO
8.3
Tilgjengelige innstillingsfunksjoner
Trykk
Retning
Start
SVEISEAVSLUTNING
Trykk
Y
,J
Direct
Scratch
Kraterfylling (ms)
10--3000 ms
Etterbrenningst. (ms)
10--3000 ms
Trådtype
Homogen, Rortråd, Bånd,
Fugebrenni
Tråddiameter
hvis ”Homogen” er valgt
hvis ”Rortråd” er valgt
TRÅDDATA
Regulering
hvis ”Bånd” er valgt
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0
3.2 4.0 5.0 6.0
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0
3.2 4.0
30x0.5 60x0.5 100x0.5
hvis “Fugebrenni” er
valgt
8.0 9.5 13.0
Trådmateriale
Fe, Al, SS
Antall tråder
1, 2
CA, CW
INSTILLING SYSTEM
MERK! Menyn INSTILLING SYSTEM er ikke tilgjengelig for brukeren.
fgb7fs1n
-- 62 --
NO
8.4
Definisjoner
1. Retning
To alternativer kan velges Y
enhetene)
(trekant) eller J (firkant) (symbolene finnes på alle
S
Y
(trekant) er kjørebevegelse i den ene retningen.
S
J
(firkant) er kjørebevegelse i motsatt retning.
2. Start
To alternativer kan velges, Direktestart eller Skrapstart.
Direktestart innebærer at sveisebevegelsen starter når lysbuen er tent.
S
S
Skrapstart innebærer at sveisebevegelsen starter samtidig med
trådmatingen. Scratch start brukes f.eks ved sveising av rustne eller skitne
materialer.
3. SVEISEAVSLUTNING
Kraterfylling og Etterbrenningstid kan stilles inn.
Kraterfyllingstider kan stilles inn på mellom 10 og 3000 ms (0,01 -- 3 sek).
Kraterfyllingsfunksjonen brukes for å kunne foreta en sveiseavslutning uten å
etterlate et innbrenningskrater. Kraterfyllingen starter når sveisestoppknappen
trykkes inn, og pågår i den forhåndsinnstilte kraterfyllingstiden. Funksjonen har
størst betydning ved MIG/MAG--sveising.
Etterbrenningstider kan stilles inn på mellom 10 og 3000 ms (0,01 -- 3 sek).
Etterbrenningstiden starter etter at kraterfyllingssekvensen er avsluttet.
Riktig innstilt etterbrenningstid forhindrer at:
S
tråden setter seg fast på arbeidsstykket
S
tråden setter seg fast i munnstykket
fgb7fs1n
-- 63 --
NO
4. TRÅDDATA
Trådtype
Man kan forhåndsinnstille utstyret til den aktuelle tråden som skal brukes ved
sveisingen. Styresystemet må ha informasjon om trådens utseende for å kunne
oppnå optimalt start-- og stoppforløp.
S
S
S
S
homogen tråd
rørtråd
bånd
Fugebrenni (Fugetildannelse med lysbuen)
Tråddiameter
Hvilken tråddiameter som velges, har stor innvirkning på startforløpet og
kraterfyllingen. Ved sveising med andre tråddiametere enn den som er oppført i
valgtabellen, må man velge den tråddiameteren som er nærmest blant dem som er
oppført i menyen.
Merk: Med enkelte trådmaterialer kan det oppnås et bedre sveiseresultat hvis man
stiller inn en verdi som avviker fra den virkelige tråddiameteren (normalt ett trinn fra
virkelig verdi).
Når det brukes metriske enheter finnes det følgende alternativer:
Når det brukes tommer finnes det følgende
alternativer:
HomoRørtråd:
gen tråd:
Bånd:
Fugebrenni:
HomoRørtråd:
gen tråd:
Bånd:
Fugebrenni:
0.8 mm
0.8 mm
30x0.5 mm
8.0 mm
0.030
0.030
1.25 x 0.02
1/2
1.0 mm
1.0 mm
60x0.5 mm
9.5 mm
0.040
0.040
2.5 x 0.02
5/6
1.2 mm
1.2 mm
100x0.5 mm
13.0 mm
0.047
0.047
4 x 0.02
3/8
1.6 mm
1.6 mm
1/16
1/16
2.0 mm
2.0 mm
5/64
5/64
2.4 mm
2.4 mm
3/32
3/32
3.0 mm
3.0 mm
7/64
7/64
3.2 mm
3.2 mm
1/8
1/8
4.0 mm
4.0 mm
5/32
5/32
5.0 mm
3/16
6.0 mm
1/4
Trådmateriale
Ved sveising med ulike tilsetningstrådmaterialer påvirkes start-- og stoppmetodene
av materialvalget. Derfor er det viktig at innstillingen viser om man sveiser med
stålbaserte eller aluminiumbaserte tilsetningstråder.
S
S
S
Fe Tilsetningsmateriale av stål
Al Tilsetningsmateriale av aluminium
SS Tilsetningsmateriale av rustfritt stål
Antall tråder
Verdier fra 1 til 2 kan legges inn.
For sveising med f.eks. to tråder (Twin Arc) skal verdien 2 legges inn.
fgb7fs1n
-- 64 --
NO
5. Regulering
Ved sveising kan to forskjellige driftsmåter brukes, enten med konstant strømstyrke,
CA, eller med konstant trådmatingshastighet, CW.
S
CA, konstant strømstyrke. Brukes vanligvis ved UP--sveising, der man arbeider
med grove sveiser, sterk strøm og store sveisebad. Trådmatingen styres av
strømkilden slik at strømmen kan holdes konstant.
S
CW, konstant trådmatingshastighet. Brukes vanligvis ved MIG/MAG--sveising, til
små sveisebad, tynne plater og tynn tilsetningstråd. Det er enklere å oppnå et
konstant ampere--tall ved sveising med denne styremetoden. Innstillingen skjer
som konstant trådmatingshastighet, og strømmen blir et resultat av den valgte
trådmatingshastigheten. Strømverdien som framkommer, vises ovenfor den
innstilte trådmatingshastigheten. (Se displaybildet på side 65.)
8.5
Forhåndsinnstillingsindikatorer
Verdiene og symbolene i displayet viser valgte forhåndsinnstillinger, se tabell
nedenfor.
Vises i displayet i
“HOVEDMENY“ som
“FORHÅNDSINNSTILLING SVEISING“
Alternativ
Start
Direct
Scratch
Y
J
Retning
Vises i klartekst (f.eks. 3,0)
Tråddiameter
Homogen
Rortråd
Bånd
Fugebrenni
TREKANT
FIRKANT
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0
30x0.5 60x0.5 100x0.5
8.0 9.5 13.0
UTGANG
PÅ/AV
fgb7fs1n
Ventil
-- 65 --
NO
9
FEILLISTE
9.1
Feilkoder
Analogkort
203.01 Kommunikasjonsfeil med analogkortet
Stopp Kontroller kabler og kontakter
Digital I/O
301.01 Kommunikasjonsfeil med
Digital I/O
Stopp Kontroller kabler og kontakter
Trådmatingsmotor (Motor 1)
201.2
For sterk strøm
Stopp Kontroller trådmating
201.3
For høy temperatur (Motor 1)
Stopp Vent til temperaturen har sunket
201:5
Forbindelsefeil **
Stopp Kontroller ledninger.
Kjøremotor (Motor 2)
202.2
For sterk strøm
Stopp Kontroller kjøremotor / girkasse
202.3
For høy temperatur (Motor 2)
Stopp Vent til temperaturen har sunket
202:5
Forbindelsefeil **
Stopp Kontroller ledninger.
Drivmekanisme (PEH4.2)
204.2
Kortslutning, drivmekanisme **
Stopp Bytt kretskort.
204.3
Overheting, drivmekanisme **
Stopp Avvent, kontroller varmebortføringselement.
Sveisestrømkilde (T1)
111.01 Kommunikasjonsfeil
Stopp Kontroller kabler og kontakter
111.53 Mislykket start
Stopp Kontroller stickout og innstilte sveiseparametere
111.54 Strømstans /
Sloknet sveiselysbue ***
Stopp Kortslutning i sveisekrets, Opphev kortslutning /
Kontroller trådmating
111.54 Strømstans **
Stopp Kortslutning i sveisekrets, Opphev kortslutning
111.55 Termostat / for høy temperatur
Stopp Vent til temperaturen har sunket
111.57 Sloknet sveiselysbue **
Stopp Kontroller trådmating
Innganger / utganger
Display
(Blinker)
(Blinker)
Ikke kjølevann
(inngang K22 åpen) *
Stopp Kontroller om det er vannstrøm eller om endestoppbryteren er åpen.
Ingen gasstrøm
Stopp Kontroller gasstrykk
((inngang K23 åpen) *
* Inngangene aktiveres med innstillinger i menyen ”INNSTILLING SYSTEM”.
** Gjelder bare for styreorgan med programversjon PEH4.2 og PEH4.3.
*** Gjelder bare for styreorgan med programversjon PEH4.0 og PEH4.01.
fgb7f1na
-- 66 --
NO
10
VEDLIKEHOLD
10.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
Ved feil:
S
Kontakt nærmeste ESAB--representant, se siste side.
11
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 309.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fgb7f1na
-- 67 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising