ESAB | PEH | Instruction manual | ESAB PEH Manuale utente

ESAB PEH Manuale utente
A2- A6
Process Controller
PEH
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0443 745 201 2005--04--19
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Kezelési utasítások
Valid for machine no 220--xxx--xxxx
Valid for program version PEH4.0, PEH4.01, PEH4.2
and PEH4.3
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
manöverlåda A2--A6 Process Controller från serienummer 220 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at styreboks A2--A6 Process Controller fra serienummer 220 er i overensstemmelse
med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EEC) med tillægg
(93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at bryterskap A2--A6 Process Controller fra serienummer 220 er i samsvar med standard
EN 60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv (73/23/EØF) med
tillegg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että ohjausyksikkö A2--A6 Process Controller sarjanumerosta 220 täyttää standardin
EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/EEC) ja sen lisäyksen (93/68/EEC) mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that control unit A2--A6 Process Controller from serial number 220 complies with
standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEA)
and addendum (93/68/EEA).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Bedieneinheit A2--A6 Process Controller ab Serien--Nr 220
mit der Norm EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien (73/23/EWG) mit
der Ergänzung (93/68/EWG) in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, certifie sous sa propre responsabilité que le boîtier de commande A2--A6 Process Controller à partir du numéro de
serie 220 répond aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives
(73/23/EEC) avec annexe (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat bedieningsbox A2--A6 Process Controller van serienummer 220 overeenkomt met norm EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la caja de mandos A2--A6 Process Controller desde el número de
serie 220 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según los
requisitos de la directiva (73/23/EEC) con el suplemento (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, dichiara sotto la propria responsabilità che la centralina di controllo A2--A6 Process Controller dal numero di
serie 220 è conforme alla norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva (73/23/CEE) e successive integrazioni nella direttiva (93/68/CEE).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a caixa de controlo A2--A6 Process Controller desde número de
série 220 está em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos
constantes na directiva (73/23/EEC) e com o suplemento (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ êéâþôéï ÷åéñéóìïý A2--A6 Process Controller áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò
220 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò
ôçò ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTYFIKAT ZGODNO¦CI
Firma Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Szwecja, gwarantuje pod rygorem
odpowiedzialno¶ci, ¿e A2--A6 Process Controller od numeru seryjnego 220 spe³nia
wymagania normy EN 60974-1 wed³ug dyrektywy (73/23/EEA) z poprawkami
(93/68/EEA).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Esab Welding Equipment AB, 69581 Laxaa, Svédország, minden korlátozás nélkül
garantálja, hogy az A2--A6 Process Controller folyamatvezérlõ berendezés a 220 gyári
számtól kezdve megfelel az EN 60974-1 szabványnak, a 73/23/EEC irányelv és a
93/68/EEC kiegészítés követelményei szerint.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--29
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
Tel: +46 31 50 93 49
4
Fax: +46 31 50 94 36
POLSKI
1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
2.1
2.2
2.3
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬ród³a pr±du spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
266
266
3 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
3.1
3.2
3.3
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod³±czenie ¼ród³a pr±du spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod³±czenie g³owicy spawalniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
267
267
4 OPIS DZIA³ANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
4.1
4.2
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
268
5 OBS£UGA RÊCZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.1
5.2
Jazda i posuw drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowanie zaworami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
269
6 OPCJE MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
6.1
Przegl±d opcji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
7 MENU G£ÓWNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzanie parametrów spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja warto¶ci parametrów (w trakcie spawania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór nowego zestawu parametrów w trakcie spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór wersji jêzykowej menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
273
274
275
276
8 PARAMETRY SPAWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana ustawieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostêpne ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wska¼niki preselekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
277
278
279
281
9 REJESTR USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
9.1
Kody usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
10 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
10.1
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Zamawianie czê¶ci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZʦCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCo
-- 263 --
283
283
306
308
309
PL
1
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Upewniæ siê czy kabel zwrotny zosta³ bezpiecznie pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
fgb7SafO
-- 264 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯ U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¬Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ºmierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ i uzierniæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiedrich oslon lub
zasion.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materialów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
OSTRZE¬ENIE
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych
mo¿e spowodowaæ zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych
¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny jest u¿ytkownik.
fgb7SafO
-- 265 --
PL
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
Sterownik procesów A2-A6 (PEH) firmy ESAB to zespó³ steruj±cy, który mo¿na
wykorzystaæ w procesach spawania ³ukiem krytym (SAW) lub spawania metod± MIG/MAG
przy u¿yciu urz±dzeñ A2-A6 do automatycznego spawania.
Sterownik jest dostosowany do wspó³pracy ze ¼ród³ami pr±du spawania LAF i TAF firmy
ESAB. Szeroka integracja systemu steruj±cego ze ¼ród³em pr±du spawania zapewnia
niezwykle wysoki stopieñ niezawodno¶ci procesu spawania.
Wszystkie elementy nastawcze, wymagane do sterowania ruchem i ca³ym procesem
spawania, s± rozmieszczone na panelu sterowania.
Przewody pod³±czeniowe z ró¿nych zespo³ów systemu s±pod³±czone do gniazdek z ty³u
sterownika procesów lub do styków na p³ytce drukowanej wewn±trz sterownika.
2.2
¬ród³a pr±du spawania
¬ród³a pr±du spawania s± przystosowane do wspó³pracy ze sterownikiem procesów A2-A6.
¬ród³o pr±du spawania i sterownik procesów s± po³±czone dwuprzewodow± szyn± danych,
co umo¿liwia kontrolowanie i monitorowanie procesu spawania z wiêksz± precyzj±, ni¿ by³o
to mo¿liwe dotychczas. Ustawienia parametrów ¼ród³a pr±du mog± byæ zadawane z panelu
sterowania na sterowniku procesów.
Istnieje mo¿liwo¶æ adaptacji ¼róde³ pr±du spawania firmy ESAB starszej generacji, np. LAH,
LAE i TAE pod zastosowanie z nowym sterownikiem procesów za pomoc± zestawu
konwersyjnego.
Nowe ¼ród³a pr±du spawania s± przystosowane do bezpo¶redniego po³±czenia ze
sterownikiem procesów A2-A6 (PEH). ¬ród³a pr±du spawania mog± równie¿ dostarczaæ
odpowiednie natê¿enie zasilaj±ce do sterownika procesów, co eliminuje potrzebê
stosowania zewnêtrznego zasilania.
2.3
DANE TECHNICZNE
Sterownik procesów A2-A6 (PEH)
Napiêcie znamionowe ze ¼ród³a zasilania:
42V AC 50/60 Hz
Obci±¿enie znamionowe:
Maks. 900 VA
Z³±cza motoru przystosowane do motorów A2
lub A6 firmy ESAB:
Natê¿enie motoru 5A, sta³e, maks. 10A.
Regulacja prêdko¶ci drutu:
Wewnêtrzny sterownik EMK lub z tachometrem
pr±du zmiennego AC, 6 impulsów na jeden obrót.
Prêdko¶æ spawania:
01-2 m/min (w zale¿no¶ci od traktora).
Maks. rêczna prêdko¶æ jazdy:
20 m/min.
Drut do spawania, prêdko¶æ podawania drutu:
03-25 m/min (w zale¿no¶ci do podajnika drutu).
Temperatura otoczenia:
maks. 45_ C, min. -15_ C.
Wzglêdna wilgotno¶æ powietrza:
Maks. 98 %
Ciê¿ar:
5.5 kg
Wymiary D x S x W:
355 x 210 x 164 mm
Klasa obudowy:
IP 23
Klasa szczelno¶ci.
Kod IP oznacza klasê szczelno¶ci, to znaczy okre¶la, w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na
przedostawanie siê do wewn±trz zanieczyszczeñ sta³ych i wody. Kod 23 oznacza, ¿e urz±dzenie nadaje
siê do pracy w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu.
fgb7d1oa
-- 266 --
PL
3
INSTALACJA
3.1
Informacje ogólne
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
3.2
S
Pod³±czyæ przewód steruj±cy (1) ze ¼ród³a pr±du spawania do z³±cza XS1.
3.3
S
Pod³±czenie ¼ród³a pr±du spawania
Pod³±czenie g³owicy spawalniczej
Napiêcie ³uku do zacisku X2.1
Wszystkie pozosta³e pod³±czenia, prosimy o kontakt z firm± ESAB.
Pod³±czenie ¼ród³a
pr±du spawania
Pod³±czenie g³owicy
spawalniczej
fgb7i1oa
-- 267 --
PL
4
OPIS DZIA³ANIA
4.1
Informacje ogólne
W³±czyæ ¼ród³o pr±du spawania.
Sterownik procesów mo¿e pracowaæ w trybie rêcznym lub automatycznym.
W trybie rêcznym parametry prêdko¶ci podawania drutu i prêdko¶ci jazdy s±
kontrolowane rêcznie. Wszystkie pozosta³e podstawowe parametry spawania dla
aktualnego procesu spawania mo¿na wybraæ w menu preselekcji.
Tryb automatyczny umo¿liwia wybór grupy parametrów spawania z menu preselekcji
oraz precyzyjne dostrojenie aktualnych parametrów spawania. W trybie automatycznym
nie mo¿na regulowaæ pozosta³ych ustawieñ wykonanych wcze¶niej w trybie rêcznym.
Tryb rêczny pracy sterownika procesów jest aktywny po w³±czeniu zasilania sieciowego.
Z momentem rozpoczêcia spawania nastêpuje prze³±czenie sterownika w tryb
automatyczny.
WSKAZÓWKA. Zatrzymanie spawania lub wyst±pienie usterki w systemie spowoduje
prze³±czenie sterownika z powrotem w tryb rêczny.
4.2
Panel sterowania
1. Wy³±czenie awaryjne
2. Kierunek jazdy jest równoznaczny ze wskazaniem
trójk±tnego symbolu na urz±dzeniu
spawalniczym.
3. Kierunek jazdy jest równoznaczny ze
wskazaniem kwadratowego symbolu na
urz±dzeniu spawalniczym.
4. Posuw drutu.
5. Odci±g drutu.
6. Zmiana menu
7. Klawisze numeryczne, wprowadzanie cyfr
8. Klawisz ENTER, zmiana wiersza
9. Klawisz SHIFT
10. Koniec spawania. Powrót do trybu rêcznego.
11. Pocz±tek spawania. W³±cznik trybu automatycznego.
12. Du¿a prêdko¶æ, nadawa drutu lub posuw.
13. Przewijanie stron (Scroll page w menu parametrów spawania) lub zamkniêcie zaworu
(menu g³ówne)
Klawisze ze strza³kami s³u¿± do zwiêkszania lub zmniejszania
natê¿enia, napiêcia i prêdko¶ci w trakcie spawania.
Naci¶niêcie
fgb7fb1oa
,
,
+
lub
+
umo¿liwia przegl±danie menu.
-- 268 --
PL
5
OBS£UGA RÊCZNA
5.1
Jazda i posuw drutu
Sygna³y steruj±ce jazdy i posuwu drutu mo¿na zadawaæ równie¿ przy wy³±czonym
procesie spawania, jak podano poni¿ej:
W³±czyæ ¼ród³o pr±du spawania
.
S
Kierunek jazdy jest równoznaczny ze wskazaniem kwadratowego symbolu na
urz±dzeniu spawalniczym.
S
Prêdko¶æ podstawowa
.
Kierunek jazdy jest równoznaczny ze wskazaniem trójk±tnego symbolu na urz±dzeniu
spawalniczym.
Prêdko¶æ podstawowa
.
Aby zatrzymaæ powy¿szy ruch nale¿y ponownie nacisn±æ ten sam prze³±cznik.
S
Odci±g drutu. Prêdko¶æ podstawowa
S
Posuw drutu. Prêdko¶æ podstawowa
.
Drut bêdzie naddawany, a¿ do momentu zwolnienia prze³±cznika.
S
Po w³±czeniu mo¿na wybraæ maksymaln± prêdko¶æ naciskaj±c sta³y prze³±cznik
.
Drut bêdzie odci±gany, a¿ do momentu zwolnienia prze³±cznika.
.
Zapali siê dioda LED w prze³±czniku.
S
Aby wróciæ do podstawowej prêdko¶ci nale¿y ponownie nacisn±æ prze³±cznik
Naci¶niêcie
,
lub
maksymalnej prêdko¶ci.
.
spowoduje natychmiastowe zatrzymanie, nawet przy
Regulacjê parametrów prêdko¶ci podstawowej i maksymalnej mo¿na wykonaæ w menu
“PRESET SYSTEM MENU” (”PRESELEKCJA PARAMETRÓW SYSTEMU”).
5.2
Sterowanie zaworami
Funkcje sterowania zaworami s± dostêpne w “MAIN MENU” (”MENU G£ÓWNYM”).
S
Aby otworzyæ zawór topnika lub gazu nale¿y nacisn±æ
.
S
Aby zamkn±æ otwarty zawór nale¿y ponownie nacisn±æ ten sam prze³±cznik
zaworami
otworzyæ/zamkn±æ
fgb7o1oa
-- 269 --
.
PL
6
OPCJE MENU
6.1
Przegl±d opcji menu
Oprogramowanie sterownika procesów A2-A6
(PEH) zawiera ró¿ne opcje menu.
Opis struktury oprogramowania zawarto w
poni¿szym omówieniu.
MAIN MENU (MENU G£ÓWNE)
MAIN MENU
S SET (USTAWIENIA)
S Heat input per cm (Ilo¶æ wprowadzanego ciep³a na cm)
S Welding current (Pr±d spawania)
S Wire feed speed (Prêdko¶æ podawania drutu)
Direction
Start
STOP WELDING
WIRE DATA
Regulation
PRESET SYSTEM MENU
S Arc voltage (Napiêcie ³uku)
Y
Direct
CA
WELDING SETUP
S Travel speed (Prêdko¶æ jazdy)
S Preset indicators (Wska¼niki preselekcji)
S Wybór wersji jêzykowej menu
WELDING SETUP
(PARAMETRÓW SPAWANIA)
S Arc start method (Metoda zajarzania ³uku)
S Type of weld finish (Typ wykoñczenia spoiny)
S Welding direction (Kierunek spawania)
S Regulation method (Metoda regulacji)
S Wire type (Typ drutu)
S Wire material (Rodzaj materia³u drutu)
S Wire size (¦rednica drutu)
PRESET SYSTEM MENU / DISPLAY MENU /
ERROR LIST
(PRESELEKCJA PARAMETRÓW SYSTEMU /
WIDOK / REJESTR USTEREK)
Menu niedostêpne dla u¿ytkownika.
fgb7me1o
-- 270 --
PL
7
MENU G£ÓWNYM (MAIN MENU)
7.1
Informacje ogólne
W ”MENU G£ÓWNYM” (MAIN MENU) mo¿na wybraæ parametry pr±du spawania, napiêcia
³uku i prêdko¶ci jazdy dla procesu spawania. Parametry spawania mo¿na regulowaæ w
trakcie spawania. Mo¿na równie¿ wybraæ zupe³nie nowy zestaw parametrów.
S
W³±czyæ ¼ród³o pr±du
.
Poka¿e siê g³ówne menu:
Informuje o wyborze
1 z 10 dostêpnych zestawów
parametrów (mo¿e byæ ukryte).
Informuje o ilo¶ci ciep³a w kJ/cm, jaka zostanie wprowadzona prz
zastosowaniu zadanych warto¶ci pr±du spawania, napiêcia ³uku i
prêdko¶ci jazdy.
Wskazuje
rodzaj startu.
Zadane napiêcie ³uku w woltach
Kierunek jazdy.
Zadana prêdko¶æ jazdy w
centymetrach na minutê.
Informuje o otwarciu lub
zamkniêciu wylotu zaworu.
Przyk³ad widoku przy wyborze opcji
sta³ego natê¿enia pr±du (CA).
Zadane natê¿enie pr±du spawania w amperach.
Przyk³ad widoku przy wyborze opcji
spawania ze sta³± prêdko¶ci± podawania
drutu (CW).
Zadana prêdko¶æ podawania drutu.
Przyk³ad widoku w trakcie spawania ze
sta³± prêdko¶ci± podawania drutu (CW).
Natê¿enie pr±du spawania po rozpoczêciu
spawania.
Wybór (CA) lub (CW), patrz menu “WELDING SETUP” (PARAMETRY SPAWANIA) na
stronie 277 .
fgb7hm1o
-- 271 --
PL
Przyk³ad widoku w razie wyst±pienia usterki.
S
W dolnej lewej czê¶ci ekranu pojawi siê kod
usterki.
S
Komunikat o usterce kasuje siê przez
naci¶niêcie
S
System zapamiêtuje maks. 20 komunikatów
w kolejno¶ci chronologicznej.
S
Naci¶niêcie
prze³±czniku.
uruchamia proces spawania. Zapali siê dioda LED w
S
Naci¶niêcie
zatrzymuje proces spawania.
fgb7hm1o
-- 272 --
PL
7.2
Wprowadzanie parametrów spawania
W menu WIDOK mo¿na wybraæ okre¶lone zestawy ustawieñ parametrów, z którymi
chcemy pracowaæ. W przypadku korzystania z wiêcej ni¿ jednego zestawu parametrów, w
górnym lewym rogu pojawi siê liczba USTAWIEÑ.
1. Pr±d spawania lub prêdko¶æ podawania drutu.
2. Liczba USTAWIEÑ
3. Napiêcie ³uku
4. Prêdko¶æ jazdy
W razie wyboru opcji pracy tylko z jednym zestawem parametrów, przejd¼ do punktu 3.
+
S
Nacisn±æ
S
Wpisaæ numer ¿±danego zestawu USTAWIEÑ i nacisn±æ
S
Wybraæ pole parametru pr±du spawania lub prêdko¶ci podawania drutu naciskaj±c
aby zaznaczyæ pole ”zestaw ustawieñ parametrów”.
.
.
Wpisaæ ¿±dan± warto¶æ pr±du spawania lub prêdko¶ci podawania drutu. Maks. 4 cyfry,
nacisn±æ
S
.
Wybraæ pole parametru pr±du spawania lub prêdko¶ci podawania drutu naciskaj±c
.
Wpisaæ ¿±dan± warto¶æ napiêcia ³uku, maks. 3 cyfry, nacisn±æ
.
.
S
Wybraæ pole parametru prêdko¶ci jazdy naciskaj±c
S
Wpisaæ ¿±dan± warto¶æ prêdko¶ci jazdy, maks. 3 cyfry i nacisn±æ
.
Tym samym ca³y zestaw parametrów zosta³ zaznaczony i jest gotowy do u¿ytku.
W pamiêci mo¿na zachowaæ jeszcze 9 dodatkowych zestawów (ca³kowita liczba
zestawów USTAWIEÑ wynosi 10).
fgb7hm1o
-- 273 --
PL
7.3
Regulacja warto¶ci parametrów (w trakcie spawania)
Do precyzyjnego dostrajania parametrów spawania po uruchomieniu procesu spawania
s³u¿± przyciski numeryczne oznaczone strza³kami (funkcja rêcznego dostrajania)
Zwiêkszanie
Zmniejszanie
Pr±d spawania lub prêdko¶æ podawania drutu.
Napiêcie ³uku
Prêdko¶æ jazdy
Aby zachowaæ warto¶ci nale¿y:
S
Zatrzymaæ proces spawania za pomoc±
.
S
Zapisaæ zmienione warto¶ci za pomoc±
.
S
Aby przywróciæ ustawienia pocz±tkowe nale¿y nacisn±æ
fgb7hm1o
-- 274 --
+
.
.
PL
7.4
Wybór nowego zestawu parametrów w trakcie spawania
Mo¿liwe tylko w po wybraniu opcji pracy z kilkoma zestawami parametrów w menu
WIDOK.
Wybór dora¼ny
Za³ó¿my, ¿e w trakcie spawania z wykorzystaniem zestawu parametrów 1 (”USTAWIENIA
1”) operator zdecyduje o zmianie na zestaw parametrów 6 (”USTAWIENIA 6”), bez
wcze¶niejszego sprawdzenia parametrów.
S
+
Nacisn±æ
.
Pod¶wietli siê pole ”USTAWIENIA 1” i nast±pi odblokowanie zestawu parametrów 1.
S
Nacisn±æ
.
Zacznie migaæ pole ”USTAWIENIA 6”.
S
Nacisn±æ
.
Pod¶wietli siê pole ”USTAWIENIA 6” i nast±pi odblokowanie zestawu parametrów 6.
Kontrola przed wyborem
Za³ó¿my, ¿e w trakcie spawania z wykorzystaniem zestawu parametrów 1 (USTAWIENIA
1) operator zdecyduje o zmianie na zestaw parametrów 6 (USTAWIENIA 6), po uprzednim
sprawdzeniu parametrów.
S
Zaznaczyæ pole ”USTAWIENIA 1” naciskaj±c
S
Nacisn±æ
+
.
.
Zacznie migaæ pole ”USTAWIENIA 6”.
S
Nowy zestaw parametrów mo¿na sprawdziæ przed zatwierdzeniem wyboru poprzez
+
naci¶niêcie
.
Ca³y rz±d parametrów spawania zacznie migaæ i na ekranie pojawi± siê warto¶ci zestawu
parametrów 6 (”USTAWIENIA 6”). Zestaw parametrów 1 (”USTAWIENIA 1”) pozostaje
aktywny przez aktualny cykl spawania.
S
Nacisn±æ
.
Pod¶wietli siê pole ”USTAWIENIA 6” i nast±pi odblokowanie zestawu parametrów 6.
fgb7hm1o
-- 275 --
PL
7.5
Wybór wersji jêzykowej menu
Wersja jêzykowa menu.
Wyboru mo¿na dokonaæ w ”MENU G£ÓWNYM”.
S
Nacisn±æ
.
S
Informacja o aktualnej wersji jêzykowej
jest pokazywana w górnym prawym rogu
ekranu.
S
Za pomoc±
S
Wróciæ za pomoc±
przewijaæ do przodu, a¿ do ¿±danej opcji wersji jêzykowej.
.
Mo¿na wybraæ nastêpuj±ce wersje jêzykowe:
Svenska=Szwedzki / Dansk=Duñski / Norsk=Norweski / Soumi=Fiñski /
English=Angielski/ Deutsch=Niemiecki/ Francaise=Francuski/ Nederlands=Holenderski/
Espanol=Hiszpañski / Italiano=W³oski / Portugues=Portugalski / Eesti=Estoñski /
Cesky=Czeski.
WSKAZÓWKA. Wersja dla Chin jest dostêpna tylko w jêzyku angielskim i chiñskim.
fgb7hm1o
-- 276 --
PL
8
PARAMETRY SPAWANIA (WELDING SETUP)
8.1
Informacje ogólne
W menu “WELDING SETUP” (PARAMETRY SPAWANIA) mo¿na wybraæ ró¿ne
ustawienia w³±cznie z metod± pocz±tku spawania, kierunkiem spawania, ¶rednic± drutu
oraz podobnymi parametrami, pod k±tem wykonania okre¶lonej czynno¶ci spawania. Tych
ustawieñ nie mo¿na zmieniæ w trakcie spawania.
S Przej¶æ z “MAIN MENU” (MENU G³ÓWNEGO) do “WELDING SETUP”.
(PARAMETRÓW SPAWANIA).
Direction
Y
Start
Direct
STOP WELDING
WIRE DATA
Regulation
CA
PRESET SYSTEM MENU
8.2
Zmiana ustawieñ
Direction
Start
STOP WELDING
WIRE DATA
Regulation
PRESET SYSTEM MENU
Y
Direct
CA
Informacje ogólne
Do przegl±dania opcji w lewej kolumnie s³u¿±
+
lub
.
Po wprowadzeniu wszystkich ustawieñ mo¿na powróciæ do ”MENU G³ÓWNEGO” za
+
.
pomoc±
Informacje o dostêpnych ustawieniach, patrz strona 278
Aby zmieniæ ustawienia Kierunek, Start i Regulacja nale¿y:
S
Zaznaczyæ menu Kierunek, Start lub Regulacja i nacisn±æ
S
Za pomoc±
.
przewijaæ do przodu, a¿ do ¿±danej opcji.
+
S Wróciæ za pomoc±
.
Aby zmieniæ ustawienia KONIEC SPAWANIA i PARAMETRY DRUTU nale¿y:
S
Zaznaczyæ menu “STOP WELDING” (KONIEC SPAWANIA) lub
“WIRE DATA” (PARAMETRY DRUTU) i nacisn±æ
S
Za pomoc±
S
Nacisn±æ
S
Za pomoc±
wybraæ parametr, który wymaga zmiany.
.
przewijaæ do przodu, a¿ do ¿±danej opcji lub wpisaæ w³asn± warto¶æ.
S Wróciæ za pomoc±
Obja¶nienia zwrotów:
W przypadku wskazania
nacisn±æ
fgb7fs1o
.
+
.
w po³±czeniu z innym prze³±cznikiem nale¿y najpierw
i przytrzymaæ, naciskaj±c jednocze¶nie drugi prze³±cznik.
-- 277 --
PL
8.3
Dostêpne ustawienia
Nacisn±æ
Direction (Kierunek)
Start
STOP WELDING
(KONIEC SPAWANIA)
Nacisn±æ
Y, J
Start
bezpo¶
redni
Start
roboczy
Crater fill (ms)
(Wype³nianie krateru)
10-3000
Burnback time (ms)
(Czas spawania
punktowego)
10-3000
Wire type (Typ drutu.)
Wire diameter
(¦rednica drutu):
W opcji ”Drut pe³ny”
WIRE DATA
(PARAMETRY DRUTU)
Regulation
(Regulacja) :
Solid wire (Drut pe³ny),
Flux cored (Rdzeniowy,),
Strip (Ta¶ma,),
Gauging (Pomiar)
W opcji ”Ta¶ma”
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
3.0 3.2 4.0
30x0.5 60x0.5 100x0.5
W opcji ”Pomiar”
8.0 9.5 13.0
Wire material (Drut) :
Fe, Al, SS
Number of wires
(Liczba drutów):
1, 2
W opcji ”Drutrdzeniwy”
CA, CW
PRESET SYSTEM MENU (KONFIGURACJA SYSTEMU)
WSKAZÓWKA! U¿ytkownik nie ma dostêpu do menu “PRESET SYSTEM MENU”.
fgb7fs1o
-- 278 --
PL
8.4
Definicje
1. Direction (Kierunek)
Mo¿na wybraæ dwie opcje: Y(trójk±t) i J(kwadrat). (Te symbole powtarzaj±siê na
wszystkich jednostkach.)
S
Y (trójk±t) wskazuje przesuw w jednym kierunku.
S
J (kwadrat) wskazuje przesuw w przeciwnym kierunku.
2. Start
Mo¿na wybraæ dwie opcje: Start bezpo¶redni lub Start roboczy.
Start bezpo¶redni oznacza, ¿e przesuw rozpoczyna siê w momencie zajarzenia ³uku.
S
S
Start roboczy oznacza, ¿e przesuw rozpoczyna siê w momencie podania drutu.
Opcja startu roboczego jest stosowana przy spawaniu materia³ów zardzewia³ych lub
zanieczyszczonych.
3. STOP WELDING (KONIEC SPAWANIA)
Istnieje mo¿liwo¶æ ustawienia parametrów wype³niania krateru i czasu spawania
punktowego.
Dostêpne czasy wype³niania krateru wynosz± odpowiednio od 10 ms (0,001 s) do 3000 ms
(3 s).
Funkcja wype³niania krateru jest wykorzystywana do wykoñczenia spawu bez
pozostawiania krateru.
Wype³nianie krateru rozpoczyna siê po naci¶niêciu przycisku koñca spawania i trwa przez
wstêpnie zaprogramowany czas wype³niania krateru
.
Ta funkcja jest najbardziej u¿yteczna przy spawaniu metod± MIG/MAG.
Dostêpne czasy spawania punktowego wynosz± odpowiednio od 10 ms do 3000 ms
(0.01 - 3 sec).
Czas spawania punktowego rozpoczyna siê po zakoñczeniu sekwencji wype³niania krateru.
Prawid³owy wybór czasu spawania punktowego zapobiega:
S
przeklejaniu siê drutu do spawanego elementu
S
przyklejaniu siê drutu do dyszy
fgb7fs1o
-- 279 --
PL
4. WIRE DATA (PARAMETRY DRUTU)
Wire type (Typ drutu)
Parametry pracy urz±dzenia mo¿na dostosowaæ pod k±tem okre¶lonego drutu do spawania.
System steruj±cy potrzebuje informacji o profilu drutu dla zapewnienia optymalnej
charakterystyki startu/koñca.
S solid wire (Drut pe³ny)
S cored wire (Drut rdzeniowy)
S strip (Ta¶ma)
S gauging (Pomiar)
Wire diameter (¦rednica drutu)
Wybrana ¶rednica drutu ma du¿y wp³yw na parametry cyklu startu i wype³niania krateru.
W przypadku spawania drutem o ¶rednicy, której nie podano w tabeli opcji, nale¿y wybraæ
najbli¿sz± ¶rednicê z menu.
Wskazówka! W przypadku niektórych materia³ów drutu mo¿na uzyskaæ lepsze efekty
spawania wybieraj±c warto¶æ ró¿ni±c± siê o 1 stopieñ od faktycznej ¶rednicy drutu (zwykle
1 stopieñ od warto¶ci faktycznej).
Przy zastosowaniu jednostek metrycznych
dostêpne s± nastêpuj±ce opcje:
Przy zastosowaniu jednostek calowych dostêpne
s± nastêpuj±ce opcje:
Pe³ny:
Rdzenio
wy:
Ta¶ma:
Pomiar:
Pe³ny:
Rdzenio
wy:
Ta¶ma:
Pomiar:
0.8 mm
0.8 mm
30x0.5 mm
8.0 mm
0.030
0.030
1.25 x 0.02
1/2
1.0 mm
1.0 mm
60x0.5 mm
9.5 mm
0.040
0.040
2.5 x 0.02
5/6
1.2 mm
1.2 mm
100x0.5 mm
13.0 mm
0.047
0.047
4 x 0.02
3/8
1.6 mm
1.6 mm
1/16
1/16
2.0 mm
2.0 mm
5/64
5/64
2.4 mm
2.4 mm
3/32
3/32
3.0 mm
3.0 mm
7/64
7/64
3.2 mm
3.2 mm
1/8
1/8
4.0 mm
4.0 mm
5/32
5/32
5.0 mm
3/16
6.0 mm
1/4
Wire material (Sk³ad drutu)
W przypadku spawania z wykorzystaniem ró¿nych materia³ów wype³niaj±cych, metoda
startu/koñca zale¿y od doboru materia³ów. Z tego wzglêdu wa¿ne jest, aby parametry
wskazywa³y, czy spawanie odbywa siê z wykorzystanie drutów stopowych, czy
aluminiowych.
S Fe Drut ze stali stopowej
S Al Drut aluminiowy
S SS Drut ze stali nierdzewnej
Number of wires (Liczba drutów)
Mo¿na wprowadziæ warto¶ci miêdzy 1-2.
Przyk³adowo, w przypadku spawania dwoma drutami (twin arc) nale¿y wprowadziæ
warto¶æ 2.
fgb7fs1o
-- 280 --
PL
5. Regulation (Regulacja)
Do sterowania procesem spawania mo¿na wykorzystaæ dwa ró¿ne tryby pracy: sta³e
natê¿enie pr±du spawania, CA, lub sta³a prêdko¶æ podawania drutu, CW.
S
S
CA, sta³e natê¿enie pr±du spawania: Zwykle stosowane przy spawaniu ³ukiem krytym,
gdzie wykonuje siê du¿e spoiny przy wiêkszym natê¿eniu pr±du spawalniczego i
wiêkszym jeziorku spawalniczym. Prêdko¶æ podawania drutu jest regulowana przez
¼ród³o zasilania w celu podtrzymania sta³ego natê¿enia pr±du.
CW, sta³a prêdko¶æ podawania drutu: Zwykle stosowane przy spawaniu metod±
MIG/MAG, gdzie spoiny s± wykonywane przy mniejszym jeziorku spawalniczym, na
cienkich blachach i przy zastosowaniu drutu o mniejszej ¶rednicy. Spawanie t± metod±
u³atwia uzyskanie spoiny o sta³ej grubo¶ci. Proces spawania jest kontrolowany na
podstawie wybranego parametru prêdko¶ci podawania drutu. Natê¿enie pr±du jest
dostosowane do tej prêdko¶ci. Nad parametrem wybranej prêdko¶ci podawania drutu
wskazywana jest aktualna warto¶æ natê¿enia pr±du (patrz widok ekranu na stronie
281).
8.5
Wska¼niki preselekcji
Liczby i symbole na ekranie pokazuj± warto¶ci wybranych parametrów z preselekcji, patrz
tabela poni¿ej.
Pokazane w okienku “MAIN
MENU” (MENU G³ÓWNEGO)
jako
Opcje menu
“WELDING SETUP” (PARAMETRY SPAWANIA)
Start bezpo¶redni
Start
Start roboczy
Y
J
Direction (Kierunek)
Pokazane w j. angielskim (np.
30).
Wire diameter
(¦rednica drutu):
TRÓJK¡T
KWADRAT
Solid wire (Drut pe³ny): 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
Flux cored (Drut
rdzeniowy):
Strip (Ta¶ma)
30x0.5
Gauging (Pomiar)
MOC WYJ¦CIOWA
Otwarty/Zamkniêty
fgb7fs1o
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0
-- 281 --
8.0
60x0.5
9.5
100x0.5
13.0
Valve (Zawór)
PL
9
REJESTR USTEREK
9.1
Kody usterek
Karta analogowa
203.01
B³±d komunikacji z kart±
analogow±
Stop Sprawdziæ kable i po³±czenia.
Karta I/O
301.01
B³±d komunikacji z cyfrow± kart±
I/O
Stop Sprawdziæ kable i po³±czenia.
Motor podajnika drutu (motor 1)
201.2
Za wysokie natê¿enie pr±du
Stop Sprawdziæ podajnik drutu.
201.3
Przegrzanie (motor 1)
Stop Poczekaæ, a¿ temperatura spadnie.
201:5
B³±d komunikacji**
Stop Sprawdziæ instalacjê przewodow±.
Motor przesuwu (motor 2)
202.2
Za wysokie natê¿enie pr±du
Stop Sprawdziæ motor/przek³adniê przesuwu.
202.3
Przegrzanie (motor 2)
Stop Poczekaæ, a¿ temperatura spadnie.
202:5
B³±d komunikacji**
Stop Sprawdziæ instalacjê przewodow±.
Jednostka napêdowa (PEH4.2)
204.2
Zwarcie, jednostka napêdowa**
204.3
Przegrzanie, jednostka napêdowa Stop Odczekaæ chwilê, a nastêpnie sprawdziæ radiator.
**
Stop Wymieniæ p³ytkê drukowan±.
¬ród³o pr±du spawania (T1)
111.01
B³±d komunikacji
Stop Sprawdziæ kable i po³±czenia.
111.53
Nieudany start
Stop Sprawdziæ wystêp i parametry spawania.
111.54
Limit natê¿enia pr±du/zga¶niêcie Stop Zwarcie w procesie spawania. Usun±æ
³uku***
zwarcie/sprawdziæ podajnik drutu.
111.54
Limit natê¿enia pr±du**
Stop Zwarcie w procesie spawania. Usun±æ zwarcie.
111.55
Termostat / przegrzanie
Stop Poczekaæ, a¿ temperatura spadnie.
111.57
Zga¶niêcie ³uku**
Stop Sprawdziæ podajnik drutu.
Sygna³y wej¶ciowe/wyj¶ciowe
Ekran.
(Miga).
(Miga).
Brak wody ch³odz±cej
(wlot K22 otwarty). *
Stop Sprawdziæ, czy wyp³ywa gaz oraz, czy wy³±cznik
krañcowy jest otwarty.
Brak przep³ywu gazu.
(wlot K23 otwarty). *
Stop Sprawdziæ ci¶nienie gazu oraz, czy wy³±cznik
krañcowy jest otwarty.
* Aktywacja sygna³ów wej¶ciowych nastêpuje poprzez zastosowanie parametrów w menu
“PRESET SYSTEM MENU” (PRESELEKCJA PARAMETRÓW SYSTEMU).
** Dotyczy tylko sterownika z wersj± oprogramowania PEH4.2. i PEH4.3
*** Dotyczy tylko sterownika z wersj± oprogramowania PEH 4.0 i PEH4.01.
fgb7f1oa
-- 282 --
PL
10
KONSERWACJA
10.1 Informacje ogólne
UWAGA!
Je¿eli klient w okresie gwarancji sam dokona jakichkolwiek czynno¶ci naprawczych
przy maszynie, wszelkie zobowi±zania gwarancyjne ze strony dostawcy przestaj±
obowi±zywaæ.
W przypadku wadliwego dzia³ania:
S
Prosimy o kontakt z najbli¿szym przedstawicielem firmy ESAB, patrz ok³adka.
11
Zamawianie czê¶ci zamiennych
Czê¶ci zamienne zamawia siê u najbli¿szego przedstawiciela ESAB patrz ostatnia strona
niniejszej broszury. W zamówieniu nale¿y podaæ typ maszyny, numer seryjny, nazwy
czê¶ci i ich numery katalogowe wg spisu czê¶ci zamiennych na str. 309.
U³atwia to dostawê i gwarantuje otrzymanie w³a¶ciwych czê¶ci.
fgb7f1oa
-- 283 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising