ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Používateľská príručka

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Používateľská príručka | Manualzz
GR
ESAB MXH 400w PP
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0459 693 001 GR 050331
Valid from manufacturing week 502
1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
4
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÁÉ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6.1
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ÔïðïèÝôçóç êáé/Þ áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðåñéâëÞìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðñïóáñìïãÝá Üêñïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç Üêñïõ åðáöÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëáéìïý êýêíïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
10
8 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÇìåñÞóéá Þ üðïôå ÷ñåéÜæåôáé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
9 ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 ÁÐÏÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÊÁÉ ÁÐÏÑÑÉØÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
12
13
13
15
16
18
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÁ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá ìç÷áíÞìáôá
áõôüìáôçò óõãêüëëçóçò ESAB MXH 400w PP áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 502 êáé Ýðåéôá,
óõãêïëëçôéêï ðéóôïëé EN 60974-7 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--02--02
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
bg17y
-- 3 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò MXH 400w PP åßíáé õäñüøõêôï, åöïäéáóìÝíï ìå
åõèýãñáììï «ëáéìü êýêíïõ» êáé ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG ìå ôá
÷Ýñéá. Ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò Ý÷åé ìç÷áíéóìü ôñïöïäüôçóçò ðïõ êéíåßôáé áðü
çëåêôñïêéíçôÞñá êáé ðïôåíóéüìåôñï ãéá ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò.
Ôï Üêñï åðáöÞò åßíáé ôïðïèåôçìÝíï ðÜíù óå áíôéêáôáóôÜóéìï ðñïóáñìïãÝá
Üêñïõ. Ìáæß ìå ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé/Þ ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
áðïôåëåß Ýíá óýóôçìá «þèçóçò-Ýëîçò».
Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ðáñÝ÷åé ôç äýíáìç þèçóçò êáé ï ìç÷áíéóìüò
ôñïöïäüôçóçò ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò ôç äýíáìç Ýëîçò.
Ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå ëáéìü êýêíïõ
(åîÜñôçìá) 45°, ðïõ ìðïñåß íá ðåñéóôñÝöåôáé êáôÜ 360°. Ï ëáéìüò êýêíïõ
ðáñÝ÷åé ìåãáëýôåñç ðñïóâáóéìüôçôá êáôÜ ôç óõãêüëëçóç óå ðåñéïñéóìÝíïõò
÷þñïõò.
Ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò äéáôßèåôáé óå ìÞêç 6 êáé 10 ìÝôñùí ìå îå÷ùñéóôïýò
áãùãïýò ãéá ôï óýñìá, ôï ñåýìá êéíçôÞñá, ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò, êáé
îå÷ùñéóôïýò åýêáìðôïõò óùëÞíåò ãéá ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï êáé ôï íåñü.
ÊÜèå ôýðïò óýñìáôïò óõãêüëëçóçò Ý÷åé ìïíáäéêü ðåñßâëçìá óýñìáôïò (âëÝðå
åîáñôÞìáôá).
Ôï óýóôçìá «þèçóçò-Ýëîçò» ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ êáëýôåñïõ
áðïôåëÝóìáôïò ôñïöïäüôçóçò, ð.÷. óýñìáôïò áëïõìéíßïõ Þ óå ìåãÜëïõ ìÞêïõò
åýêáìðôïõò óùëÞíåò Ýùò 10 m.
Ï êéíçôÞñáò ôïõ ðéóôïëéïý ðáßñíåé ôçí ôÜóç ôïõ áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò Þ ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.
ÂëÝðå óåëßäá 16 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
3.1
Åîïðëéóìüò
Ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò MXH 400w PP ðáñáäßäåôáé ìå åã÷åéñßäéï ïäçãéþí,
ðåñßâëçìá óýñìáôïò (êüêêéíï Teflon 10 m) êáé åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå ñÜïõëï
ôñïöïäüôçóçò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá óýñìá 1,2 mm.
bg17y
-- 4 --
4
ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÁÉ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ
Ôá åîáñôÞìáôá åëÝã÷ïíôáé êáé óõóêåõÜæïíôáé ðñïóåêôéêÜ, ùóôüóï êáôÜ ôçí
áðïóôïëÞ ìðïñïýí íá óõìâïýí æçìéÝò.
Äéáäéêáóßá åëÝã÷ïõ êáôÜ ôçí ðáñáëáâÞ åìðïñåõìÜôùí
• ÅëÝãîôå üôé ç áðïóôïëÞ åßíáé óùóôÞ áíáôñÝ÷ïíôáò óôï äåëôßï áðïóôïëÞò.
Óå ðåñßðôùóç æçìéÜò
• ÅëÝãîôå ôç óõóêåõáóßá êáé ôá åîáñôÞìáôá ãéá æçìéÜ (ïðôéêÞ åðéèåþñçóç).
Óå ðåñßðôùóç ðáñáðüíùí
ÅÜí ç óõóêåõáóßá êáé/Þ ôá åîáñôÞìáôá Ý÷ïõí õðïóôåß æçìéÜ êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ:
S
ÅðéêïéíùíÞóôå áìÝóùò ìå ôïí ôåëåõôáßï ìåôáöïñÝá
S
ÖõëÜîôå ôç óõóêåõáóßá (ãéá ðéèáíÞ åðéèåþñçóç áðü ôïí ìåôáöïñÝá Þ ôïí
ðñïìçèåõôÞ, Þ ãéá ôçí åðéóôñïöÞ ôùí åìðïñåõìÜôùí).
ÁðïèÞêåõóç óå êëåéóôü ÷þñï
Èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò
- ãéá áðïóôïëÞ êáé áðïèÞêåõóç:
-25 °C Ýùò + 55 °C
Ó÷åôéêÞ õãñáóßá áÝñá:
Ýùò 90 % óå èåñìïêñáóßá 20 °C
5
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
MXH 400w PP
Ôýðïò øýîçò
Ðßåóç, ìÝã.
Ðßåóç, åëÜ÷.
50 % íåñü / 50 % ãëõêüëç
3,5 bar
2,0 bar
50 °C
1,0 l/min
Èåñìïêñáóßá, ìÝã.
Ðáñï÷Þ, åëÜ÷.
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï
ìå 60 % äéáêåêïììÝíç ëåéôïõñãßá *)
Äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá CO2
420 A
ÁíÜìåéêôï áÝñéï Ar/CO2
380 A
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï
ìå 100 % äéáêåêïììÝíç ëåéôïõñãßá *)
Äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá CO2
400 A
ÁíÜìåéêôï áÝñéï Ar/CO2
350 A
Ôýðïò ôÜóçò
ÔÜóç óõíå÷ïýò ñåýìáôïò (DC)
ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò
0,8 - 1,2 mm
Óõíéóôþìåíç ðáñï÷Þ áåñßïõ
10 - 20 l/min
Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
¼ëïé ïé ôýðïé ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç
MIG/MAG
5 bar
Ðßåóç, ìÝã.
ÂÜñïò
bg17y
-- 5 --
Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
MXH 400w PP
óõóêåõáóßá åýêáìðôïõ óùëÞíá 6,0 m
5,6 kg
óõóêåõáóßá åýêáìðôïõ óùëÞíá 10,0 m
7,8 kg
Óýíïëï êáëùäßïõ
ÌÞêïò
6,0 m / 10,0 m
Êáëþäéï åëÝã÷ïõ
23-ðïëéêü ôýðïõ Burndy
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
EURO
ÊëÜóç ðñïóôáóßáò
ÊëÜóç ðñïóôáóßáò óýíäåóçò
ðëåõñÜò ìç÷áíÞò (EN 60 529)
IP3X
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
*) ¼ôáí ãßíåôáé ðáëìéêÞ óõãêüëëçóç, ôï ìÝãéóôï öïñôßï ìðïñåß íá ìåéùèåß Ýùò êáé 30 %.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êùäéêüò IPäçëþíåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôïí âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåþí áíôéêåéìÝíùí 2,5 mmØ êáé ìåãáëýôåñùí. Ðáñáëåßðåôáé ï äåýôåñïò
÷áñáêôçñéóôéêüò áñéèìüò.
6
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
6.1
ÓõíäÝóåéò
S
ÓõíäÝóôå ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò ìå ôç óýíäåóç EURO ôçò ìïíÜäáò
ôñïöïäüôçóçò.
S
ÓõíäÝóôå ôïí êüêêéíï åýêáìðôï óùëÞíá íåñïý ìå ôïí ôá÷õóýíäåóìï ìå
êüêêéíç óÞìáíóç êáé ôïí ìðëå åýêáìðôï óùëÞíá íåñïý ìå ôïí ôá÷õóýíäåóìï
ìå ìðëå óÞìáíóç óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò/ðçãÞ ñåýìáôïò.
S
ËéðÜíåôå ôïí äáêôýëéï O óôï ðñïóôüìéï áåñßïõ óôïí êåíôñéêü óõíäåôÞñá,
Ýôóé þóôå ï äáêôýëéïò O íá åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíïò êáé íá åìðïäßæåé
ïðïéáäÞðïôå äéáññïÞ áåñßïõ.
ÓõíäÝóôå ôçí åðáöÞ åëÝã÷ïõ ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò ìå ôçí 23-ðïëéêÞ
õðïäï÷Þ Burndy ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò/ðçãÞò ñåýìáôïò.
ÏñéóìÝíåò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò/ðçãÝò ñåýìáôïò (ð.÷. AristoFeed Þ
ESABMig C420) áðáéôïýí ôçí åãêáôÜóôáóç êéô óýíäåóçò óôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò /ðçãÞ ñåýìáôïò (âëÝðå ó÷åôéêü åã÷åéñßäéï ïäçãéþí êáé
åîáñôÞìáôá óôç óåëßäá 16.)
Ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò åîáñôÜôáé ðëÞñùò êáé ñõèìßæåôáé áðü ôçí ôá÷ýôçôá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. Ôï ðïôåíóéüìåôñï ãéá ôçí ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò
bg17y
-- 6 --
óýñìáôïò åßíáé ôïðïèåôçìÝíï óôç ëáâÞ ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò. Ãéá íá
ñõèìßóåôå ôçí ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ãõñßóôå ôï ðïôåíóéüìåôñï
ðñïò ôá äåîéÜ, ïðüôå áõîÜíåôáé ç ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò.
Äéáôßèåíôáé ôñåéò ðáñáëëáãÝò ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò ôïõ ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò ãéá ôéò áêüëïõèåò äéáìÝôñïõò óýñìáôïò: 0,8, 1,0 êáé 1,2 mm.
Ãéá ôçí åðéëïãÞ Üêñïõ åðáöÞò, âëÝðå ÷ùñéóôü ðßíáêá óôç óåëßäá 16.
7
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÈÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò åêôüò ëåéôïõñãßáò!
7.1
ÔïðïèÝôçóç êáé/Þ áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðåñéâëÞìáôïò
7.1.1
Ðåñßâëçìá áðü teflon
1.
a. Ðñéí áðü ôç ÷ñÞóç ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò 6 m, êüâåôå 4 ìÝôñá áðü ôï
ðåñßâëçìá (1). ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðéóôüëé óõãêüëëçóçò 10 m,
÷ñçóéìïðïéÞóôå ïëüêëçñï ôï ðåñßâëçìá.
b. Äþóôå êùíéêü ó÷Þìá ðåñßðïõ 40° óôï
ðåñßâëçìá ãéá ïìáëÞ ðñïóáñìïãÞ.
c. Îåâéäþóôå ôï ðáîéìÜäé óýóöéãîçò (2) ãéá
ôï ðåñßâëçìá.
d. ÅëÝãîôå áí ï åýêáìðôïò óùëÞíáò óõãêüëëçóçò Ý÷åé åðéìçêõíèåß.
e. ÔñáâÞîôå ôï ðåñßâëçìá Ýîù áðü ôï Üêñï åéóáãùãÞò.
f.
Êáôüðéí óðñþîôå ôï ðåñßâëçìá ìÝóá áðü ôïí åýêáìðôï óùëÞíá üóï ôï
äõíáôüí ðåñéóóüôåñï.
g. Ðñïóáñìüóôå ôïí äáêôýëéï óýóöéãîçò (3) êáé ôïí äáêôýëéï Ï (4).
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ðáîéìÜäé óýóöéãîçò ãéá ôï ðåñßâëçìá.
bg17y
-- 7 --
h. Óðñþîôå ìÝóá ôï ðåñßâëçìá ìå ðñïóï÷Þ êáé óößîôå ôï ðáîéìÜäé
óýóöéãîçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñõèìéæüìåíï êëåéäß.
i.
7.1.2
Êüøôå ôï ðåñßâëçìá óôï ßäéï åðßðåäï ìå ôï ðáîéìÜäé óýóöéãîçò
÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ìá÷áßñé.
ÓðåéñïåéäÝò ðåñßâëçìá
1.
a. ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò áðü ôçí ðáñÜãñáöï 7.1.1, óçìåßá a - e.
b. Ãéá íá êÜíåôå åõêïëüôåñç ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ óðåéñïåéäïýò
ðåñéâëÞìáôïò óôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò, ôñï÷ßóôå ôï Üêñï ôïõ ìå ãùíßá
ðåñßðïõ 40°.
ÁöáéñÝóôå ôõ÷üí ãñÝæéá óôï åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ôïõ ðåñéâëÞìáôïò.
c. Êáôüðéí óðñþîôå ôï ðåñßâëçìá ìÝóá áðü ôïí åýêáìðôï óùëÞíá üóï ôï
äõíáôüí ðåñéóóüôåñï.
d. Âéäþóôå óöé÷ôÜ ôï ðáîéìÜäé óýóöéãîçò (2) óôï Üêñï ôïõ åýêáìðôïõ
óùëÞíá óõãêüëëçóçò ðïõ êáôáëÞãåé óôï ðéóôüëé.
7.2
ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðñïóáñìïãÝá Üêñïõ
1.
a. Îåâéäþóôå ôïí ðñïóáñìïãÝá ôïõ Üêñïõ ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜëëçëï
åñãáëåßï.
Åìðïäßóôå ôçí ðåñéóôñïöÞ ôïõ ëáéìïý êýêíïõ ÷ñçóéìïðïéþíôáò ðÝíóá
ãåíéêÞò ÷ñÞóçò.
b. ÔïðïèåôÞóôå ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
bg17y
-- 8 --
7.3
ÁíôéêáôÜóôáóç Üêñïõ åðáöÞò
1.
a. Åìðïäßóôå ôçí ðåñéóôñïöÞ ôïõ ðñïóáñìïãÝá Üêñïõ ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ñõèìéæüìåíï êëåéäß.
b. Îåâéäþóôå ôï Üêñï åðáöÞò ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜëëçëï åñãáëåßï.
c. ÔïðïèåôÞóôå ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
7.4
ÁíôéêáôÜóôáóç ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò
ÅðéëÝîôå ôï óùóôü ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò ãéá ôç äéÜóôáóç ôïõ óýñìáôïò.
Óçìåéþóôå üôé êÜèå ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêåêñéìÝíç
äéÜóôáóç óýñìáôïò, êáé êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç åßíáé ôïðïèåôçìÝíï ñÜïõëï
ôñïöïäüôçóçò ãéá óýñìá 1,2 mm.
bg17y
-- 9 --
1.
a. ÁöáéñÝóôå ôï êÜëõììá (1) ðÜíù óôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò ôñáâþíôáò ôï
êáôåõèåßáí ðñïò ôá ðÜíù. Åìðïäßóôå ôçí ðåñéóôñïöÞ ôïõ ñÜïõëïõ
ôñïöïäüôçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áëýâäéíï óôÝëå÷ïò (ðåñßðïõ) 2 mm
(ìéêñü êáôóáâßäé Þ êëåéäß Allen).
b. Îåâéäþóôå ôç âßäá (3) êñáôþíôáò ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò ìå ÷ñÞóç
êáôóáâéäéïý.
c. ÔñáâÞîôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò êáôåõèåßáí ðñïò ôá ðÜíù êáé âÜëôå
Ýíá êáéíïýñãéï. Âåâáéùèåßôå üôé ôá áõëÜêéá ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò
åßíáé óôç óùóôÞ èÝóç êáé åðáíáôïðïèåôÞóôå ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
Ç ðßåóç óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò ìðïñåß íá ñõèìéóôåß, áí ÷ñåéáóôåß,
÷ñçóéìïðïéþíôáò äýï âßäåò ðïõ âñßóêïíôáé óôéò äýï ðëåõñÝò ôïõ ðéóôïëéïý.
7.5
ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëáéìïý êýêíïõ
ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ! Êëåßíåôå ôç ìïíÜäá øýîçò üôáí áíôéêáèéóôÜôå ôï ëáéìü êýêíïõ Þ
áëëÜæåôå ôç èÝóç 45° ôïõ ëáéìïý êýêíïõ.
Ãõñßóôå ôï ëáéìü êýêíïõ ôïõ ðéóôïëéïý ðñïò ôá êÜôù ãéá íá áðïöýãåôå ôç ñïÞ
íåñïý ðßóù óôï ðéóôüëé.
1.
a. Îåâéäþóôå ôï ðáîéìÜäé óýóöéãîçò óôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò êáé ôñáâÞîôå
ôï ëáéìü êýêíïõ êáôåõèåßáí ðñïò ôá Ýîù.
b. ÔïðïèåôÞóôå íÝï ëáéìü êýêíïõ êáé óößîôå ôï ðáîéìÜäé óýóöéãîçò.
ÌåôÜ ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ëáéìïý êýêíïõ, áöÞóôå íá ôñÝîåé áÝñéï ìÝóù ôïõ
ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò ãéá ìåñéêÜ ëåðôÜ ãéá íá óôåãíþóåé ôï íåñü ðïõ ìðïñåß
íá Ý÷åé óõãêåíôñùèåß óôïõò áãùãïýò áåñßïõ.
8
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
8.1
ÇìåñÞóéá Þ üðïôå ÷ñåéÜæåôáé
¢êñá/óôüìéá
S
ÁöáéñÝóôå ôï óôüìéï áåñßïõ.
S
Êáèáñßóôå ôõ÷üí ðéôóéëßóìáôá áðü ôï
óôüìéï áåñßïõ, ôï åíäéÜìåóï Üêñï êáé
ôï óôüìéï åðáöÞò ãéá íá ìðïñåß ôï
ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï íá ñÝåé åëåýèåñá
êáé Ýôóé íá åîïõäåôåñþíåôáé ï êßíäõíïò âñá÷õêõêëþìáôïò.
bg17y
-- 10 --
S
ÅëÝãîôå áí ôï óôüìéï áåñßïõ åßíáé ÷ùñßò åëáôôþìáôá. ÊáôåóôñáììÝíá Þ
öèáñìÝíá Üêñá/óôüìéá èá ðñÝðåé íá áíôéêáèßóôáíôáé ìå íÝá.
S
ÅðéëÝîôå Üêñï åðáöÞò êáôÜëëçëï ãéá ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ óýñìáôïò.
S
ÔïðïèåôÞóôå ôá åîáñôÞìáôá.
S
Ôï óôüìéï áåñßïõ êáé ôá åìðñüò ìÝñç ôïõ ðéóôïëéïý ðñÝðåé íá äéáôçñïýíôáé
÷ùñßò ðéôóéëßóìáôá óõãêüëëçóçò. ØåêÜóôå õðü ãùíßá ìÝóá óôï óôüìéï
áåñßïõ, áðü äýï äéåõèýíóåéò, ìå ìÝóï êáôÜ ôùí ðéôóéëéóìÜôùí.
×ñçóéìïðïéÞóôå ìÝóï êáôÜ ôùí ðéôóéëéóìÜôùí ôçò ESAB ãéá íá åìðïäßóåôå
ôá ðéôóéëßóìáôá íá êïëëÞóïõí.
Óçìåßùóç! ÐïôÝ ìçí øåêÜæåôå êáôåõèåßáí ìÝóá óôï óôüìéï. Ï õðåñâïëéêüò
øåêáóìüò ìðïñåß íá ðñïóåëêýóåé ñýðïõò.
Ôï Üêñï åðáöÞò èá ðñÝðåé íá áíôéêáèßóôáôáé üôáí ôï Üíïéãìá ïðÞò åßíáé
öèáñìÝíï êáôÜ ðåñéóóüôåñï áðü ôï äéðëÜóéï ôçò äéáìÝôñïõ ôïõ óýñìáôïò.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï íÝï Üêñï åßíáé âéäùìÝíï óôç âÜóç.
Êáèáñéóìüò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò, ôïõ ëáéìïý êýêíïõ êáé ôïõ ñÜïõëïõ
ôñïöïäüôçóçò
ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ! ÊáôÜ ôïí êáèáñéóìü êëåßíåôå ôç ìïíÜäá øýîçò.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôï óýíïëï êáëùäßïõ áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
êáé éóéþóôå ôï.
S
Îåâéäþóôå ôï ðáîéìÜäé êáé ôñáâÞîôå Ýîù ôï ðåñßâëçìá óýñìáôïò. ÁöáéñÝóôå
êáé êáèáñßóôå ôá Üëëá ìÝñç ôïõ ëáéìïý êýêíïõ.
S
ÖõóÞîôå ðåðéåóìÝíï áÝñá ìÝóù ôïõ ðåñéâëÞìáôïò áåñßïõ áðü ôá äýï Üêñá
ãéá íá áöáéñÝóåôå îÝóìáôá óýñìáôïò.
S
ÐåñÜóôå ðÜëé ôï ðåñßâëçìá óôï óýíïëï êáëùäßïõ êáé âéäþóôå ðÜëé ôï
ðáîéìÜäé.
Ãõñßóôå ôï ëáéìü êýêíïõ ôïõ ðéóôïëéïý ðñïò ôá êÜôù ãéá íá áðïöýãåôå ôç ñïÞ
íåñïý ðßóù óôï ðéóôüëé. Óôï óõíäåôÞñá/ëáéìü êýêíïõ õðÜñ÷åé áíáëþóéìïò
óùëÞíáò. Áõôüò èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé ôáêôéêÜ ìå öýóçìá Þ íá
áíôéêáèßóôáôáé ìüëéò äçìéïõñãçèïýí âáèéÜ áõëÜêéá áðü ôï óýñìá.
Êáèáñßæåôå ôïí ìç÷áíéóìü ôñïöïäüôçóçò üôáí ÷ñåéÜæåôáé. Ç ÷ñÞóç ðåðéåóìÝíïõ
áÝñá áðáéôåß ìÝãéóôç ðñïóï÷Þ ãéá íá åîáóöáëßæåôáé üôé óå êáíÝíá ìÝñïò äåí èá
ðñïêëçèåß æçìéÜ.
ÁöáéñÝóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò (âëÝðå óçìåßï 7.4) êáé êáèáñßóôå ôá
áõëÜêéá ôïõ ñÜïõëïõ ÷ñçóéìïðïéþíôáò óõñìáôüâïõñôóá.
bg17y
-- 11 --
9
ÅÍÔÏÐÉÓÌÏÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
ÄéáâÜóôå åðßóçò ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôá åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò, ð.÷.
ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
Áí äåí åðéôý÷ïõí ôá ìÝôñá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé ðáñáêÜôù, óõìâïõëåõôåßôå ôïí
áíôéðñüóùðï Þ ôïí êáôáóêåõáóôÞ.
Ðñüâëçìá
Áéôßá
Ôï ðéóôüëé
óõãêüëëçóçò
õðåñèåñìáßíåôáé
S
Äåí ëåéôïõñãåß ç
óêáíäÜëç
Ëýóç
Ôï Üêñï åðáöÞò äåí åßíáé
áñêåôÜ óöéãìÝíï.
Ïé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò ðñïò
ôï ðéóôüëé êáé ôï áíôéêåßìåíï
åñãáóßáò åßíáé ÷áëáñÝò.
S
ÅëÝãîôå êáé óößîôå.
S
ÅëÝãîôå êáé óößîôå.
S
Ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ Ý÷åé
äéáêïðÞ/âëÜâç.
S
ÅëÝãîôå/åðéóêåõÜóôå.
ÐáñÜôáóç êáýóçò ôïõ
óýñìáôïò ðÜíù óôï
Üêñï åðáöÞò êáôÜ ôç
äéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò
S
S
S
ÅóöáëìÝíç ñýèìéóç ôïõ
÷ñüíïõ ðáñÜôáóçò êáýóçò.
ÖèáñìÝíï Üêñï åðáöÞò.
Ìåéþóôå ôïí ÷ñüíï
ðáñÜôáóçò êáýóçò.
ÁíôéêáôáóôÞóôå.
Áíþìáëç
ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò
S
ÖñáãìÝíï ðåñßâëçìá.
S
S
Ôï Üêñï åðáöÞò êáé ç
äéÜìåôñïò ôïõ êáëùäßïõ äåí
ôáéñéÜæïõí.
ÅóöáëìÝíç ñýèìéóç ôÜóçò
ðÜíù óôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
S
S
Äéïñèþóôå óýìöùíá ìå ôéò
ïäçãßåò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.
S
S
S
ÖõóÞîôå êáé ðñïò ôéò äýï
äéåõèýíóåéò.
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï Üêñï
åðáöÞò.
Ìéêñü ôüîï ìåôáîý
ôïõ óôïìßïõ áåñßïõ
êáé ôïõ áíôéêåéìÝíïõ
åñãáóßáò
S
ÃÝöõñá áðü ðéôóéëßóìáôá
ìåôáîý ôïõ Üêñïõ åðáöÞò êáé
ôïõ óôïìßïõ áåñßïõ.
S
Êáèáñßóôå êáé øåêÜóôå ôï
åóùôåñéêü ôïõ óôïìßïõ
áåñßïõ.
Ìåôáâëçôü ôüîï
S
Ôï Üêñï åðáöÞò åßíáé
öèáñìÝíï êáé äåí ôáéñéÜæåé ìå
ôç äéÜìåôñï ôïõ óýñìáôïò.
ÅóöáëìÝíç ñýèìéóç ôùí
ðáñáìÝôñùí óõãêüëëçóçò.
ÖèáñìÝíï ðåñßâëçìá.
S
ÅëÝãîôå/áíôéêáôáóôÞóôå ôï
Üêñï åðáöÞò.
S
Äéïñèþóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò
óõãêüëëçóçò.
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ðåñßâëçìá
óýñìáôïò.
ÌåãÜëç ðïóüôçôá
ðéôóéëéóìÜôùí óôï óôüìéï
áåñßïõ.
ÁíåðÜñêåéá Þ ðëÞñçò Ýëëåéøç
ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.
S
Êáèáñßóôå ôï óôüìéï áåñßïõ.
S
Ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï
äéáôáñÜóóåôáé áðü ñåýìá.
S
ÅëÝãîôå ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò
öéÜëçò áåñßïõ/ôùí åýêáìðôùí
óùëÞíùí êáé ôç ñýèìéóç
ðßåóçò.
ÐñïöõëÜîôå ôçí ðåñéï÷Þ
óõãêüëëçóçò ìå
ðñïóôáôåõôéêÜ ðåôÜóìáôá.
S
S
Ðïñþäåéò
óõãêïëëÞóåéò
S
S
S
bg17y
-- 12 --
S
10
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá ESAB MXH 400w PP åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá
äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--7.)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
11
ÁÐÏÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÊÁÉ ÁÐÏÑÑÉØÇ
Ôï óýóôçìá ôóéìðßäáò óõãêüëëçóçò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï êõñßùò áðü ÷Üëõâá,
ðëáóôéêÜ êáé ìç óéäçñïý÷á ìÝôáëëá êáé ðñÝðåé íá áðïññßðôåôáé óýìöùíá ìå
ôïõò ôïðéêïýò ðåñéâáëëïíôéêïýò êáíïíéóìïýò.
Ç áðüññéøç ôïõ øõêôéêïý õðüêåéôáé åðßóçò óå ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò.
bg17y
-- 13 --
p
-- 14 --
ESAB MXH 400w PP
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
Ordering no.
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Denomination
Type
Notes
0700 200 015 Welding gun
MXH 400w PP
Length 6 m
0700 200 016 Welding gun
MXH 400w PP
Length 10 m
0459 694 990 Spare part list
MXH 400w PP
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bg17or
-- 15 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
Pos
1
2
3
4
5
6
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
Denomination
Ordering number
Notes
Steel liner
0.8 mm
0700 200 176
Steel liner
1.0/1.2 mm
0700 200 177
Teflon liner
0.8 mm
0700 200 179
Teflon liner
1.0/1.2 mm, red
0700 200 181
Feed roll
Feed roll
0.8 mm -- Ss, Al, Ms
1.0 mm -- Ss, Al, Ms
0700 200 184
0700 200 185
Feed roll
1.2 mm -- Ss, Al, Ms
0700 200 186
S
Wear insert
0.8 -- 1,2 mm Cu tube
0700 200 182
For straight swan neck
Wear insert
0.8 -- 1,2 mm Brass spiral
0700 200 183
For 45˚ swan neck
Tip adaptor
M8 short
0366 394 002
S
Tip adaptor
M8 long
0458 224 001
Contact tip CuCrZr
Contact tip CuCrZr
W0.8 M8 x 37
W0.9 M8 x 37
0468 502 003
0468 502 004
Contact tip CuCrZr
W1.0 M8 x 37
0468 502 005
Contact tip CuCrZr
W1.2 M8 x 37
0468 502 007
S
S
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0458 464 882
Gas nozzle
Gas nozzle
conical Ø 9.5 mm
straight Ø 16 mm
0458 465 882
0458 470 882
7
Spatter protection
0458 471 003
8
Gas nozzle “slip on”
0469 753 880
9
Spatter protection “slip on”
0469 539 001
10
Cooling sleeve
0469 757 880
S = Standard delivery
bg17we
-- 16 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
bg17we
-- 17 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
Aîåóïõáñ
bg17a
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Connection kit for AristoFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 020 883
Connection and wire feed control kit AristoFeed . . .
0459 681 881
Connection kit ESABMig C420 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 308 337
Swan neck 45˚ . . . . . . .
0700 200 251
-- 18 --
Edition 050331
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227

advertisement

Related manuals

advertisement