ESAB | Origo™Mag C170 | Instruction manual | ESAB Origo™Mag C170 Brugermanual

ESAB Origo™Mag C170 Brugermanual
OrigoMag C150/C170
OrigoMag C200/C250
Brugsanvisning
0349 301 082
041228
Valid for serial no. 407/344/343/349
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
9
9
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
6.2
Tilslutninger og kontrolmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1
Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
20
TOCd
−2−
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
OrigoMag C150/C170/C200/C250 fra serienummer 407/344/343/349 er i overensstemmelse med
standarden IEC/EN 60974−1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og
standarden EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 23−04−2004
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB−svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
OC1325d
−3−
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD − Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS − Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE−/SKÆRELYS − Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ − Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL − Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
inden installation og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
OC1325d
−4−
DK
3
INDLEDNING
OrigoMag C150/C170/C200/C250 er kompakte, trinregulerede strømkilder beregnet for svejsning
med massiv tråd (stål), rustfri tråd eller aluminium samt rørtråd med eller uden beskyttelsesgas. Det
er muligt at vælge mellem svejsning med massiv tråd/beskyttelsesgas og svejsning med gasløs
rørtråd ved at skifte polaritet. Dette gøres ved at ombytte + og − tilslutningerne på terminalen ved
trådværket i kabinettet.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 20.
3.1
Udstyr
Svejsestrømkilden leveres med:
S
Svejsepistol
S
3 m returkabel med returklemme
S
Hylde til gasflaske
S
Brugsanvisning
4
TEKNISKE DATA
OrigoMag C150
OrigoMag C170
Spænding
230V, 1∼ 50/60Hz
230V, 1∼ 50/60Hz
Tilladt belastning
100% intermittens
60A
76A
60 % intermittens
78A
98A
30 % intermittens
122A
139A
20 % intermittens
150A
170A
Indstillingsområde (DC)
35A/15,6V−150A/15,5V
30A/15,5V−170A/19,3V
Tomgangsspænding
18,5−30,5V
19,5−35,5V
Tomgangseffekt
100W
145W
Effektfaktor
0,91
0,90
Styrespænding
230V, 50/60Hz
42V, 50/60Hz
Trådfremføringshastighed
2,0−14m/min
1,0−17m/min
Efterbrændingstid
−
0,02−0,25s
Punktsvejsning
−
0,2−2,5s
Tilslutning af svejsepistol
fixed
EURO
Tråddimension
0,6−0,8(Fe)
0,8(cored)
0,6−0,8(Fe)
1,0(Al)
0,8(cored)
Maks.diameter trådspole
200mm/5kg
300mm/15kg
Dimensioner lxbxh
650x300x550
860x420x730
Vægt
37,5kg
59kg
Arbejdstemperatur
−10 ÷ +40oC
−10 ÷ +40oC
Kapslingsklasse
IP 23
IP 23
Brugsklasse
OC1325d
−5−
DK
OrigoMag C200
OrigoMag C250
Spænding
230V, 1∼ 50/60Hz
230V, 1∼ 50/60Hz
Tilladt belastning
100% intermittens
90A
110A
60 % intermittens
115A
140A
30 % intermittens
163A
200A
20 % intermittens
200A
250A
Indstillingsområde (DC)
30A/15,5V−200A/18V
40A/16,0V−250A/22,5V
Tomgangsspænding
17,5−33,0V
19,5−42,5V
Tomgangseffekt
240W
200W
Effektfaktor
0,83
0,92
Styrespænding
42V, 50/60Hz
42V, 50/60Hz
Trådfremføringshastighed
1,0−17m/min
1,9−19m/min
Efterbrændingstid
0,02−0,25s
0−0,25s
Punktsvejsning
0,2−2,5s
0,2−2,5s
Tilslutning af svejsepistol
EURO
EURO
Tråddimension
0,6−1,0(Fe)
1,0(Al)
0,8−1,0(cored)
0,6−1,2(Fe)
1,0−1,2(Al)
0,8−1,2(cored)
Maks.diameter trådspole
300mm/15kg
300mm/15kg
Dimensioner lxbxh
860x420x730
860x420x730
Vægt
68kg
94kg
Arbejdstemperatur
−10 ÷ +40oC
−10 ÷ +40oC
Kapslingsklasse
IP 23
IP 23
Brugsklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10−minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP−koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
OC1325d
−6−
DK
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
5.1
Placering
Placér strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
5.2
Montering af dele
ADVARSEL!
Hjulene tages af maskinen ved emballering og transport. Monter hjulene igen før brug i henhold til
monteringsvejledningen.
5.2.1
OrigoMag C150
1.
2.
3.
OC1325d
−7−
DK
5.2.2
OrigoMag C170/C200/C250
1.
2.
3.
OC1325d
−8−
DK
5.3
Elektrisk installation
5.4
Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes sikringer af korrekt
størrelse. Der skal etableres jordforbindelse iht. gældende forskrifter.
Mærkeskilt med tilslutningsdata
OrigoMag C150
OrigoMag C170
OrigoMag C200
OrigoMag C250
Netspænding V
230V, 1∼ 50/60Hz
230V, 1∼ 50/60Hz
230V, 1∼ 50/60Hz
230V, 1∼ 50/60Hz
Primærstrøm A
ved 100% intermittens
9,6
10,4
14,3
16,6
ved 60% intermittens
12,9
15,0
17,6
23,4
ved 20% intermittens
22,6
29
32,5
47,5
Tværsnit, netkabel
mm2
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 4,0
Sikring træg smeltesikring A
10
16
16
35
Obs! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut
strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.
OC1325d
−9−
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
ADVARSEL, TIPPERISIKO!
Der forekommer den risiko, at både under transport og drift kan maskinen vælte når den
hælder med over 10o. I så fald skal man sikre en passende sikkerhed !
6.1
Tilslutninger og kontrolmuligheder
1
Der er kun omskifter for primærforsyning med indi- 5a Returkabel med returklemme, fast,
keringslampe på C170/C200/C250 maskinerne.
kun på C150/C170/C200
2
Orange kontrollampe, overophedning
6
Drejeknap for punktsvejsning − ON/
OFF og tidsindstillinger
3
Drejeknap for valg af svejsespanding
C150: OFF + 7 spandingstrin (primar ON/OFF)
C170: 8 spandingstrin
C200: 12 spandingstrin
C250: 12 spandingstrin
7
Drejeknap til indstilling af trådfremføringshastighed
8
Digitalt V/A−meter, kun som tilbehør
ved C170/C200/C250 (se side 20)
Knap for indstilling af efterbrændtid.
Placeret ved trådværk i kabinet C250.
Placeret på kontrolpanel på
C170/C200.
EURO − tilslutning af svejsepistol,
kun på C170/C200/C250
4a Svejsepistol, fast, kun på C130/C150
4
5
9
Tilslutning af returkabel (−), kun på C250
OC1325d
− 10 −
DK
6.2
Funktionsforklaring
6.2.1
Start af maskinen og beskyttelse mod overophedning
Nar maskinen er tandt med hovedafbryder [1] eller [3] afhangigt af maskinmodel, sa
er indikeringslampe [1] tandt og indikeringslampe [2] slukket − maskinen er klar til
brug. Bliver den interne temperatur for høj, mens der svejses, afbrydes svejsningen
helt. Denne tilstand vises ved vedvarende lys i den orange indikeringslampe [2] på
maskinens forside. Der bliver automatisk nulstillet, når temperaturen igen er faldet,
og svejsning kan atter finde sted.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Eftersyn og rengøring
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
Afhængigt af miljø skal strømkilden med jævne mellemrum blæses ren med tør
trykluft under nedsat tryk.
Tilstoppet eller blokeret luftindløb/−udløb fører ellers til overophedning.
Svejsepistolen
S
Rengøring og udskiftning af pistolens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at sikre fejlfri trådfremføring. Blæs jævnligt trådlederen ren, og gør
kontaktmundstykket rent.
Bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til
låst position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet. OBS! Drej fjedrene lige
meget.
OC1325d
− 11 −
DK
8
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Strømkilden giver ingen lysbue.
S
S
S
Kontrollér, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse− og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
S
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst (orange
kontrollampe på strømkildens forside).
Kontrollér netsikringerne.
Termoafbryderen udløses hyppigt.
S
S
Undersøg om luftindtag/−udtag er tilstoppet.
Kontrollér, om strømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af strømkilden).
Dårligt svejseresultat.
S
S
S
S
S
Kontrollér, at svejse− og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, at der bruges korrekt svejsetråd.
Kontrollér netsikringerne.
Kontrollér, om der er anvendt rigtige ruller i
tradfremforings−mekanismen, og om trykrullers tryk er
indstillet korrekt
9
S
RESERVDELSBESTILLING
OrigoMag C150/C170/C200/C250 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974−1 og EN 50199. Efter udført service eller
reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet
ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB−repræsentant, se sidste side i denne publikation.
OC1325d
− 12 −
Skema
OrigoMag C150, 230V
dC1525
− 13 −
OrigoMag C170, 230V
dC1525
− 14 −
OrigoMag C200, 230V
dC1525
− 15 −
OrigoMag C250, 230V
dC1525
− 16 −
OrigoMag C150/C170/C200/C250
Valid for serial no. 407/344/343/349−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 306 532 OrigoMag C150
230V 1~50/60Hz
0349 305 236 OrigoMag C170
230V 1~50/60Hz
0349 306 560 OrigoMag C200
230V 1~50/60Hz
0349 305 238 OrigoMag C250
230V 1~50/60Hz
oC1525
− 17 −
Edition 041228
OrigoMag C150
(W. F. Mechanism 0469 475 880)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed roller kit
0469 517 880
Ø 0.6−0.8mm Fe, cored wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
wOC150
− 18 −
Edition 041228
OrigoMag C170/C200/C250
(W. F. Mechanism 0455 890 890 / 0455 890 882)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
wOC1725
− 19 −
Edition041228
OrigoMag C150/C170/C200/C250
Tilbehør
aC1525
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
− 20 −
Edition 041228
hints
− 21 −
hints
− 22 −
hints
− 23 −
hints
− 24 −
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising