ESAB | LHL 315 | Instruction manual | ESAB LHL 315 Brugermanual

ESAB LHL 315 Brugermanual
NO
Power Inverter 315
LHL 315
Bruksanvisning
0456 465 001 NO 041217
Valid for serial no. 550--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Teknisk beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Nettilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 Kontrollknapper og tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 2 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LHL 315 fra serienummer 550 er i overensstemmelse med standard IEC/EN 60974--1 i følge vilkårene
i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 96--01--03
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
bh05d12n
-- 3 --
NO
3
INNLEDNING
3.1
Generelt
Power Inverter er en likeretter bygd på inverteringsteknikken beregnet bare på sveising med dekkede elektroder og TIG--sveising. Maskinbetegnelsen er LHL 315.
Merkeplate med produksjonsnummer og tilkoplingsdata er plassert på baksiden av
likeretteren.
LHL 315 kan benyttes sammen med følgende fjernenheter:
PHA1, PHA2, PHA5, PHB1, PHB2 og PHC2.
3.2
Teknisk beskrivelse
Håndsveising
Høy tomgangsspenning og en godt avpasset strømforsyning ved tenning av elektroden (”startstøt”) gir sikker start og gjentenning. LHLs ”antifrysfunksjon” reduserer faren for at elektroden ”fryser fast” i arbeidsstykket betydelig.
Hvis elektroden likevel ”fryser fast”, reguleres sveisestrømmen ned, slik at elektroden kan løsnes uskadd og umiddelbart kan tennes på nytt.
Funksjonen letter sveising først og fremst av rotstrenger, og sparer elektroden.
TIG--sveising
LHL 315 er også godt egnet for TIG--sveising.
Fordi minimumsstrømmen er så lav, kan man TIG--sveise svært tynne materialer.
Hvis LHL kompletteres med en TIGAID TIG--tilleggsenhet, får man et avansert TIG-utstyr med muligheter for slope--funksjoner, strømpulsing, pilotbue og gassautomatikk. Dessuten kreves en argongassregulator og TIG--brenner.
De fleste materialer kan TIG--sveises med likestrøm. Det finnes noen få unntak, bl.a.
aluminium og magnesium.
bh05d12n
-- 4 --
NO
4
TEKNISKE DATA
LHL 315
Tillatt belastning
ved 35 % intermittens
315 A/33 V
ved 60 % intermittens
250 A/30 V
ved 100 % intermittens
180 A/27 V
Innstillingsområde
8--315 A
Tomgangsspenning
65 V
Tomgangseffekt
90 W
Effektfaktor ved maks. strøm
0,94
Virkningsgrad ved 150 A
0,85
Vekt
29 kg
Isolasjonsklasse
IP 23
Bruksklasse
560x240x340
Dimensjoner lxbxh
LHL 315 oppfyller kravene i samsvar med IEC 974--1 og EN 60974--1.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
bh05d12n
-- 5 --
NO
5
INSTALLERING
5.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
Løfteanvisning
Strømkilden skal løftes i løftestroppen.
Håndtaket er kun beregnet for å dra strømkilden.
VIKTIG
S
Kontroller at sveiselikeretteren koples til riktig nettspenning.
S
Jordes i samsvar med gjeldende forskrifter.
S
Sett sikringer i strømtavlen. Sikringsstørrelse, se nettilkopling.
S
Kopl til sveisekabel og returledning. Tverrsnitt, se nettilkopling.
S
Kontroller at sveiselikeretteren ikke er tildekket eller er plassert slik at kjøling
hindres.
S
Maskinen er nå klar for sveising.
For å redusere spenningsfallet ved bruk av lang nettkabel, kan det være nødvendig
å velge et større kabeltverrsnitt.
5.2
Nettilkopling
LHL 315
Nettspenning
400 V +/-- 10 %
Nettfrekvens
50--60 Hz
Sikring, treg
16 A
Nettkabeltverrsnitt, min.
4 x 1,5 mm2
Sveisekabeltverrsnitt, min.
35 mm2
Ledningstverrsnittet er i samsvar med svenske forskrifter.
bh05d12n
-- 6 --
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
6.1
Kontrollknapper og tilkoblinger
1. Nettstrømbryter
2. Strøminnstilling
3. Grønn indikatorlampe
4. Gul indikatorlampe
5. Uttak for fjernenhet
6. Bryter, Fjernregulering/Internregulering
7. Tilkopling av sveisekabel og returledning
S
Sett strømbryteren (1) i posisjon ”I”. Den grønne lampen blir tent og viften starter.
S
Sveisestrømmen stilles inn med hjulet (2) og vippebryteren (6) i posisjon opp.
S
Hvis sveisestrømmen skal stilles med fjernenhet, må vippebryteren (6) stå i posisjon ned.
S
Sveiselikeretteren er nå klar for sveising.
6.2
Overopphetingsvern
Maskinen har innebygde termosikringer som løser ut hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og den gule indikatorlampen (4) blir tent.
Når maskinen er avkjølt, tilbakestilles termosikringene automatisk.
7
VEDLIKEHOLD
7.1
Generelt
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Blås ren strømkilden minst en gang i året, bruk tørr trykkluft med redusert trykk.
Hvis strømkilden står i et støvete og urent miljø, bør den blåses ren oftere.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bh05d12n
-- 7 --
Skjema
bh05e
-- 8 --
Edition 041217
Power Inverter 315 (LHL 315)
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0366 700 880 Welding power source
Power Inverter 315 (LHL 315)
0456 465 990 Spare parts list
Power Inverter 315 (LHL 315)
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bh05o
-- 9 --
Edition 041217
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 35 111 05
Fax: +48 32 35 111 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising