ESAB | AristoMig U450 | Instruction manual | ESAB AristoMig U450 Používateľská príručka

ESAB AristoMig U450 Používateľská príručka
CZ
AristoMig 320
AristoMig U320
AristoMig 450
AristoMig U450
Návod k pou¾ívání
0459 358 001 CZ 041216
Valid for serial no. 310--xxx--xxxx, 445--xxx--xxxx
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Pokyny ke zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrická instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakonèovací odpor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
9
10
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipojení nìkolika zaøízení k podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti pøehøátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana prùtoku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dálkové ovládací zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
12
12
7 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
Doplnìní chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola a èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
16
17
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení AristoMig 320 / 450 od èísla série 310 zcela odpovídá normì IEC/EN 60974--1 dle
podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì EN 50199 dle podmínek ve
smìrnicích (89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--06--12
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
bu18d1j
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
bu18d1j
-- 4 --
CZ
3
ÚVOD
Napájecí zdroje AristoMig 320 a AristoMig 450 jsou urèeny ke sváøení MMA (svaøování s
obalenými elektrodami), sváøení MIG/MAG, TIG a drá¾kování obloukem.
AristoMig se pou¾ívá spoleènì s ovladaèem AristoPendant U8, AristoFeed 30-4 nebo
zaøízením k podávání drátu AristoFeed 48-4.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na sránce 17.
3.1
Vybavení
Napájecí zdroj AristoMig se dodává vybavený koncovým odporem, pøívodním kabelem, vodicím
èepem, podstavcem pro plynovou láhev, zpìtným kabelem a návodem k obsluze.
3.2
Nastavení
V¹echna nastavení se provádìjí pomocí ovládací jednotky.
AristoPendant U8 nebo zaøízení k podávání drátu u sváøení MMC.
Obsluha - viz samostatné návody k obsluze.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Sí”ové napìtí
Maximální pøípustná zátì¾ pøi
100% pracovním cyklu
60% pracovním cyklu
Rozsah nastavení
MIG/MAG
MMA
TIG
Napìtí naprázdno
MIG/MAG
MMA
TIG
Výstup naprázdno
s kapalinou
Úèinnost pøi maximálním proudu
MIG/MAG
MMA
TIG
Úèiník pøi maximálním proudu
MIG/MAG
MMA
TIG
Tøída zakrytí
Hmotnost
s chladicí jednotkou
Rozmìry, d x ¹ x v
Tøída pou¾ití
bu18d1j
AristoMig 320/320w/U320w
400 V 3~50/60 Hz
AristoMig 320/320w/U320w
230/400/500 V 3~50 Hz
208/230/460/475 V 3~60 Hz
270 A / 30,8 V
320 A / 32,8 V
270 A / 30,8 V
320 A / 32,8 V
15 A/15 V (8 V) -- 320 A/30 V
16 A/20 V -- 320 A/32,8 V
4 A/10 V -- 320 A/22,7 V
30 A/ 15 V (8 V) -- 320 A/30 V
10 A/20 V -- 320 A/32,8 V
10 A/10 V -- 320 A/22,7 V
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
140 W
310 W
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
140 W
310 W
82%
84,5%
82%
82%
84,5%
84,5%
0,85
0,85
0,80
IP 23
96 kg
110 kg
910 x 642 x 835 mm
0,85
0,85
0,80
IP 23
143 kg
157 kg
910 x 642 x 835 mm
-- 5 --
CZ
Sí”ové napìtí
Maximální pøípustná zátì¾ pøi
100% pracovním cyklu
60% pracovním cyklu
45% pracovním cyklu
Rozsah nastavení
MIG/MAG
MMA
TIG
Napìtí naprázdno
MIG/MAG
MMA
TIG
Výstup naprázdno
s chladicí jednotkou
Úèinnost pøi maximálním proudu
MIG/MAG
MMA
TIG
Úèiník pøi maximálním proudu
MIG/MAG
MMA
TIG
Tøída zakrytí
Hmotnost
s chladicí jednotkou
Rozmìry, d x ¹ x v
Tøída pou¾ití
AristoMig 450/450w/U450w
400 V 3~50/60 Hz
AristoMig 450/450w/U450w
230/400/500 V 3~50 Hz
208/230/460/475 V 3~60 Hz
360 A/34,4 V
425 A/37 V
450 A/38 V
360 A/34,4 V
425 A/37 V
450 A/38 V
15 A/15 V (8V) -- 450 A/36,5 V
16 A/20 V -- 450 A/38 V
4 A/10 V -- 450 A/28 V
30 A/15 V (8V) -- 450A/36,5 V
10 A/20 V -- 450 A/38 V
10 A/10 V -- 450 A/28 V
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
180 -- 210 W
380 -- 470 W
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
180 -- 210 W
380 -- 470 W
82 %
83 %
83 %
82 %
83 %
83 %
0,92
0,92
0,90
IP 23
96 kg
110 kg
910 x 642 x 835 mm
0,92
0,92
0,90
IP 23
143 kg
157 kg
910 x 642 x 835 mm
Maximální poèet vodou chlazených svaøovacích pistolí/hoøákù, které lze pøipojit: dvì svaøovací pistole MIG
nebo jeden hoøák TIG a jedna svaøovací pistole MIG
Faktor periodiènosti
Faktor periodiènosti specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
bu18d1j
-- 6 --
CZ
5.1
Pokyny ke zvedání
Pokyny pro zvedání
Napájecí zdroj by se mìl zvedat jen za zvedací oka. Dr¾adlo
je urèeno jen pro ta¾ení po zemi.
5.2
Umístìní
VÝSTRAHA - NEBEZPEÈÍ PØEVR¾ENÍ !
Pøipevnìte zaøízení - zejména kdy¾ stojí na nerovném
nebo sva¾itém povrchu.
UPOZORNÌNÍ! Zaøízení umístìte do vhodné polohy a zkontrolujte, zda napájecí zdroj není
zakryt nebo zda není umístìn tak, ¾e by to bránilo chlazení.
5.3
bu18d1j
Instalace
-- 7 --
CZ
5.4
Napájení ze sítì
Pøesvìdète se, zda je napájecí zdroj pro sváøení
pøipojen ke správnému sí”ovému napìtí a zda je
chránìn správnì dimenzovanou pojistkou.
Pøipojení k ochrannému zemnicímu vodièi musí být
provedeno v souladu s pøedpisy.
Typový ¹títek s údaji o pøipojovaném napájení.
Doporuèená zatí¾itelnost pojistek a minimální prùøezy vodièù
AristoMig 320
3~50 Hz
3~50 Hz
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Sí”ové napìtí (V)
230
400
500
208
230
460
475
Proud (A) pøi 100 %
60 %
27
37
16
21
13
15
30
38
27
34,5
13,5
17
13
16,5
Prùøez sí”ového
vodièe
4G10
4G4
4G4
4G10
4G10
4G4
4G4
Pojistka rázového
pøepìtí (A)
25
16
16
35
25
16
16
AristoMig 450
Sí”ové napìtí (V)
3~50 Hz
230
3~50 Hz
400
3~50 Hz
500
3~60 Hz
208
3~60 Hz
230
3~60 Hz
460
3~60 Hz
475
Proud (A) pøi 100 %
40
24,5
18,5
45
41
20
19,5
60 %
51
30,5
23
57,5
51,5
25
24,5
45 %
55,5
34
25
62
56,5
27,5
26,5
Prùøez sí”ového
vodièe
4G10
4G4
4G4
4G10
4G10
4G4
4G4
Pojistka rázového
pøepìtí (A)
50
20
20
50
50
20
20
Poznámka: Vý¹e uvedené prùøezy sí”ových vodièù a velikosti pojistek odpovídají ¹védským pøedpisùm.
Pou¾ívejte napájecí zdroj pro sváøení v souladu s pøíslu¹nými národními pøedpisy.
bu18d1j
-- 8 --
CZ
5.5
bu18d1j
Elektrická instalace
-- 9 --
CZ
5.6
Zakonèovací odpor
Aby nedocházelo k ru¹ení spojù, musí být konce sbìrnice CAN opatøeny koncovými odpory.
Jeden konec sbìrnice CAN je na ovladaèi nebo na zaøízení k podávání drátu (v pøípadì
sváøení MMC). Tento konec má vestavìný zakonèovací odpor. Na druhý konec musí být
nasazen zakonèovací odpor (viz obrázek).
V závislosti na typu pøipojení je odpor zapojen takto:
1. Ovládací panel pøipojený k zaøízení k podávání drátu.
Zakonèovací odpor pøipojený na zadní èástí napájecího
zdroje.
(Toto zapojení je provedeno z výroby).
2. Ovládací panel pøipojený k napájecímu zdroji.
Zakonèovací odpor je pøipojen na
pøední stranì zaøízení k podávání drátu.
bu18d1j
-- 10 --
CZ
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 3. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
Poznámka:
Pøi sváøení impulzy se pøesvìdète, ¾e spojovací kabel (max. 8 m) mezi napájecím zdrojem,
podávacím zaøízením a zpìtným kabelem (max. 8 m) není nikde stoèený.
6.1
Pøipojovací místa a ovládací prvky
Centrální pøipojení TIG
MMA, MIG/MAG
Pøipojení TIG, OKC
1
Plnicí otvor chladicí vody
11
Pøipojení OKC, hoøák TIG
2
Oran¾ová kontrolka, pøehøátí
12
Pøipojení plynu k hoøáku TIG
3
Bílá kontrolka - napájení
13
Pøipojení signálu startu z hoøáku TIG
4
Hlavní spínaè 1/0
14
Konektor plynové hadice
5
Spínaè chladicí jednotky
(AristoMig 320w a AristoMig 450w)
15
Konektor pro pøipojení kabelu sváøecího
proudu (+) k zaøízení k podávání drátu
6
Pøipojení chladicí vody z hoøáku TIG - ÈERVENÉ
16
Nadproudový vypínaè 42 V zaøízení k
podávání drátu
7
Pøipojení chladicí vody k hoøáku TIG - MODRÉ
8
Centrální konektor hoøáku TIG
19
Pøípojka chladicí vody ze zaøízení k podávání
drátu - ÈERVENÁ
9
Konektor pro uzemnìní (-) pøi sváøení MMA a
MIG/MAG nebo pro kabel sváøecího proudu pøi
sváøení TIG
20
Pøípojka chladicí vody do zaøízení k podávání
drátu - MODRÁ
10
Konektor pro pøipojení kabelu sváøecího proudu
(+) pøi svaøování MMA nebo zpìtného kabelu pøi
svaøování TIG
bu18d1j
-- 11 --
17/18 Konektor pro pøipojení ovládací jednotky
AristoPendant U8, ovládacího kabelu zaøízení
k podávání drátu, zakonèovacího odporu nebo
adaptéru dálkového ovládacího zaøízení.
CZ
6.2
Pøipojení nìkolika zaøízení k podávání drátu
Pøi pøipojení nìkolika zaøízení k podávání drátu je tøeba pou¾ít zaøízení k podávání drátu AristoFeed
30-4 nebo AristoFeed 48-4 s ovládacím panelem (M0) a ovládací jednotkou AristoPendant U8.
Pøi pøipojování nìkolika zaøízení k podávání drátu kontaktujte servisní pracovníky ESAB.
6.3
Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj je chlazen ventilátorem a vybaven tepelnou pojistkou, která v pøípadì pøíli¹
vysoké teploty zdroj vypne a brání tak pøehøátí. Jakmile se napájecí stroj ochladí, pojistka se
automaticky vynuluje.
Kdy¾ dojde k aktivaci tepelné pojistky, je pøeru¹en sváøecí proud a na pøedním panelu
napájecího zdroje se rozsvítí oran¾ová kontrolka.
6.4
Ochrana prùtoku vody
Ochrana prùtoku vody zablokuje napájecí zdroj v pøípadì pøeru¹ení chlazení. Kdy¾ dojde k
aktivaci ochrany prùtoku vody, je pøeru¹en sváøecí proud a na ovladaèi se zobrazí výstraha.
Ochrana prùtoku vody je souèástí pøíslu¹enství.
6.5
Dálkové ovládací zaøízení
Verze programu v AristoPendant U8 musí být 1.20 nebo vy¹¹í. Aby dálkové ovládání
fungovalo správnì, stroje Aristo s vestavìnými ovládacími panely musí mít verzi programu
1.21 nebo vy¹¹í.
Kdy¾ je pøipojen dálkový ovladaè, napájecí zdroj a podavaè drátu jsou v re¾imu dálkového
ovládání, tlaèítka a otoèné regulátory jsou zablokované. Funkce lze nastavovat pouze
prostøednictvím dálkového ovladaèe.
Pokud se nemá pou¾ívat dálkový ovladaè, musí se odpojit od napájecího zdroje/podavaèe
drátu, jinak zùstane v re¾imu dálkového ovládání.
Tam, kde lze dálkovým ovládacím zaøízením nastavit napìtí, se pøi sváøení MMA funkce
zmìní na nastavení proudu.
Více informací o zaøízení dálkového ovládání najdete v návodu k pou¾ití ovládacího
panelu/MMC.
7
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
Bezpeènostní kryty smí odstraòovat pouze osoby s pøíslu¹nou kvalifikací v
elektrotechnice (autorizovaný personál) za úèelem pøipojení nebo servisu, údr¾by nebo
opravy sváøecího zaøízení.
bu18d1j
-- 12 --
CZ
7.1
Doplnìní chladicí kapaliny
Doporuèujeme smìs 50/50 % vody a etylenglykolu.
7.2
Kontrola a èi¹tìní
Pravidelnì kontrolujte, zda napájecí zdroj není zanesen
neèistotou.
Èetnost èi¹tìní a pou¾ité metody závisí na
následujících skuteènostech: postupu svaøování, dobì
oblouku, umístìní a okolním prostøedí. Za normálních
podmínek staèí napájecí zdroj jedenkrát roènì
profouknout stlaèeným vzduchem (se sní¾eným
tlakem).
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèené
kontroly.
Druh závady
Není oblouk
Zákrok
S
S
S
S
Bìhem svaøování do¹lo k pøeru¹ení sváøecího
proudu.
S
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè sí”ového napájení.
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího
proudu a zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota
proudu.
Zkontrolujte, zda se nevypnul nadproudový vypínaè.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu vypínací
obvody ochrany proti tepelnému pøetí¾ení (indikováno
oran¾ovou kontrolkou na pøedním panelu).
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Èasto dochází k aktivaci ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení.
S
Pøesvìdète se, zda nejsou pøekroèeny pøedepsané
hodnoty napájecího zdroje (tj. ¾e zaøízení není
pøetí¾eno).
Nízký sváøecí výkon.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího
proudu a zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota
proudu.
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné elektrody.
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
S
S
S
9
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Opravy a elektrické práce musí provádìt autorizovaný servisní technik ESAB
Pou¾ívejte pouze originální náhradní díly ESAB.
AristoMig 320/450 je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami IEC/EN 60974--1 a EN 50199. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok
nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bu18d1j
-- 13 --
Schema
bu18e11a
-- 14 --
bu18e11a
-- 15 --
AristoMig 320, AristoMig 450
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
0459 348 880
AristoMig 320
0459 348 882
AristoMig 320
0459 348 881
AristoMig 320w
0459 348 883
AristoMig 320w
0459 348 884
AristoMig U320w
0459 348 885
AristoMig U320w
0459 348 886
AristoMig U320w
0459 348 887
AristoMig U320w
0459 349 880
AristoMig 450
0459 349 881
AristoMig 450w
0459 349 882
AristoMig 450
0459 349 883
AristoMig 450w
0459 349 884
AristoMig U450w
0459 349 885
AristoMig U450w
0459 349 886
AristoMig U450w
0459 349 887
AristoMig U450w
0459 358 990
AristoMig 320 / 450
bu18o11a
Mains voltage
Notes
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
-- 16 --
Spare parts list
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
Spotøební díly
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 881
Guide pin (delivered with the AristoMig) . . . . 0455 834 880
Stabilization kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 950 880
Guide pin 0156 654 896 is included
clud1ae1
-- 17 --
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
AristoSelector 320/450
stabilization kit included . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 073 881
Gasket kit for water pump . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 699 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
clud1ae1
-- 18 --
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 4 pole -- 12 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 881
clud1ae1
-- 19 --
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
clud1ae1
-- 20 --
Edition 041216
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 35 111 05
Fax: +48 32 35 111 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041216
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising