ESAB | AristoMig U450 | Instruction manual | ESAB AristoMig U450 Instrukcja obsługi

ESAB AristoMig U450 Instrukcja obsługi
PL
AristoMig 320
AristoMig U320
AristoMig 450
AristoMig U450
Instrukcja obs³ugi
0459 358 001 PL 041216
Valid for serial no. 310--xxx--xxxx, 445--xxx--xxxx
1 DYREKTYWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Wyposa¿enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezystor bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
9
10
6 DZIA£ANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Przy³±cza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy³acze kilku podajników drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przep³ywu wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urz±dzenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
7 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
Uzupe³nianie ch³odziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
8 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSA¯ENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
16
18
19
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-- 2 --
PL
1
DYREKTYWA
ZAPEWNIENIE ZGODNO¦CI Z NORM¡
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Szwecja, zapewnia z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, ¿e ¼ród³o
pr±du AristoMig 320 / 450 pocz±wszy od numeru seryjnego 310 zgodne jest z norm± IEC/EN 60974--1
wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (73/23/EEG) z dodatkiem uzupe³ni±cym (93/68/EEC) oraz z
norm EN 50199 wed³ug warunków ustalonych w dyrektywie (89/336/EEG) z dodatkiem uzupe³niaj±cym
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--06--12
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPIECZEÑSTWO
U¿ytkownicy sprzêtu spawalniczego firmy ESAB s± odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich
przepisów bezpieczeñstwa przez osoby pracuj±ce z lub przy tym sprzêcie. Zasady bezpieczeñstwa musz±
byæ zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzêtowi. Poza standardowymi przepisami
dotycz±cymi miejsca pracy nale¿y przestrzegaæ przedstawionych zaleceñ.
Wszelkie prace musz± byæ wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj±cy zasady dzia³ania
sprzêtu spawalniczego. Niew³a¶ciwe dzia³anie sprzêtu mo¿e prowadziæ do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obra¿eñ operatora oraz uszkodzenia sprzêtu.
1.
Ka¿dy, kto u¿ywa sprzêtu spawalniczego, musi znaæ siê na:
S jego obs³udze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego dzia³aniu
S odpowiednich ¶rodków ostro¿no¶ci
S spawaniu
2.
Operator musi upewniæ siê, ¿e:
S w momencie uruchomienia sprzêtu w miejscu pracy nie znajduje siê ¿adna nieupowa¿niona
osoba
S w chwili zajarzenia ³uku wszystkie osoby s± odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi byæ:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeci±gów
4.
Sprzêt ochrony osobistej
S Nale¿y zawsze u¿ywaæ zalecanego sprzêtu ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, odzie¿
ognioodporn±, rêkawice ochronne.
S Nie nale¿y nosiæ ¿adnych lu¼nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pier¶cionki, itp.,
które mog³yby siê o co¶ zahaczyæ lub spowodowaæ poparzenie.
5.
Ogólne ¶rodki ostro¿no¶ci
S Nale¿y upewniæ siê czy przewód powrotny zosta³ prawid³owo pod³±czony.
S Praca na sprzêcie o wysokim napiêciu powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowieni sprzêt ga¶niczy powinien byæ wyra¼nie oznaczony i znajdowaæ siê w pobli¿u.
S Smarowania i konserwacji sprzêtu nie wolno przeprowadzaæ podczas jego pracy.
bu18d1o
-- 3 --
PL
OSTRZE¯ENIE
SPAWANIE I CIÊCIE £UKOWE MO¯E ZAGRA¯AÆ BEZPIECZEÑSTWU OPERATORA I POZOSTA£YCH
OSÓB PRZEBYWAJ¡CYCH W POBLI¯U. DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE¯Y ZACHOWAÆ
SZCZEGÓLNE ¦RODKI OSTRO¯NO¦CI. PRZED PRZYST¡PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SIÊ Z
PRZEPISAMI BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY OBOWI¡ZUJ¡CYMI NA TWOIM STANOWISKU
PRACY.
PORA¯ENIE ELEKTRYCZNE - mo¿e byæ przyczyn± ¶mierci.
S
Urz±dzenie spawalnicze nale¿y zainstalowaæ zgodnie z obowi±zuj±cymi normami.
S
Unikaj kontaktu czê¶ci znajduj±cych siê pod napiêciem lub elektrod z gol± skór±, mokrymi rêkawicami lub
mokr± odzie¿±.
S
Odizoluj siê od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij siê czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog± byæ szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj g³owê z dala od wyziewów.
S
W celu unikniêcia wdychania wyziewów i gazów nale¿y korzystaæ z wentylacji wyci±gów.
£UK ELEKTRYCZNY - mo¿e spowodowaæ uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroñ oczy i cia³o. Stosuj odpowiedni± os³onê spawalnicz±, ochronê oczu i odzie¿ ochronn±.
S
Chroñ osoby przebywaj±ce w pobli¿u Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich os³on lub
ekranów.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU.
S
Iskry powstaj±ce podczas spawania mog± spowodowaæ po¿ar. Upewnij siê, ¿e w pobli¿u Twojego
stanowiska pracy nie ma materia³ów ³atwopalnych.
HA£AS -g³osne d¿wiêki mog± uszkodziæ s³uch.
S
Chroñ s³uch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne ¶rodki ochrony przed ha³asem.
S
Ostrze¿ o niebezpieczeñstwie osoby znajduj±ce siê w pobli¿u.
WADLIWE DZIA£ANIE - W przypadku wadliwego dzia³ania urz±dzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ¡DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¡ INSTRUKCJ¡
CHROÑ SIEBIE I INNYCH!
ESAB mo¿e dostarczaæ wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ i akcesoriów.
UWAGA!
Przed instalacj± i rozruchem urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z
niniejsz± instrukcj±.
OSTRZE¯ENIE!
Nie wolno u¿ywaæ ¼ród³a pr±du do rozmra¿ania zamarzniêtych rur.
Produkt przeznaczony jest wy³±cznie do spawania ³ukiem spawalniczym.
bu18d1o
-- 4 --
PL
3
WSTÊP
AristoMig 320 i AristoMig 450 to ¼ród³a pr±du przeznaczone do spawania MMA (spawanie
elektrodami otulonymi), MIG/MAG, TIG oraz do ¿³obienia ³ukiem wêglowym.
AristoMig stosuje siê razem z urz±dzeniem steruj±cym AristoPendant U8 i/lub podajnikiem
drutu AristoFeed 30-4 lub AristoFeed 48-4.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu mo¿na znale¼æ na stronie 19.
3.1
Wyposa¿enie
AristoMig jest wyposa¿ony w rezystor bezpieczeñstwa, przewód zasilaj±cy, sworzeñ
prowadz±cy, pó³kê na butlê z gazem, przewód powrotny i instrukcjê obs³ugi.
3.2
Ustawienia
Wszystkie ustawienia przeprowadza siê za pomoc± urz±dzenia steruj±cego
AristoPendant U8 lub podajnika drutu z MMC.
Dzia³anie - patrz oddzielna instrukcja obs³ugi.
4
DANE TECHNICZNE
Napiêcie sieciowe
Maksymalne dopuszczalne
obci±¿enie przy
100% cyklu pracy
60% cyklu pracy
Zakres ustawieñ
MIG/MAG
MMA
TIG
Napiêcie obwodu otwartego
MIG/MAG
MMA
TIG
Wyj¶cie obwodu otwartego
z wod±
Sprawno¶æ przy pr±dzie
maksymalnym
MIG/MAG
MMA
TIG
Wspó³czynnik mocy przy pr±dzie
maksymalnym
MIG/MAG
MMA
TIG
Stopieñ ochrony
Masa
z ch³odnic±
Wymiary, d³. x szer. x wys.
Klasa zastosowania
bu18d1o
AristoMig 320/320w/U320w
400 V 3~50/60 Hz
AristoMig 320/320w/U320w
230/400/500 V 3~50 Hz
208/230/460/475 V 3~60 Hz
270 A / 30,8 V
320 A / 32,8 V
270 A / 30,8 V
320 A / 32,8 V
15 A/ 15 V (8 V) -- 320 A/30 V 30 A/15 V (8 V) -- 320 A/30 V
16 A / 20 V -- 320 A/32,8 V
10 A / 20 V -- 320 A/32,8 V
4 A / 10 V -- 320 A/22,7 V
10 A / 10 V -- 320 A/22,7 V
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
140 W
310 W
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
140 W
310 W
82%
84.5%
82%
82%
84.5%
84.5%
0.85
0.85
0.80
0.85
0.85
0.80
IP 23
96 kg
110 kg
910 x 642 x 835 mm
IP 23
143 kg
157 kg
910 x 642 x 835 mm
-- 5 --
PL
AristoMig 450/450w/U450w
400 V 3~50/60 Hz
AristoMig 450/450w/U450w
230/400/500 V 3~50 Hz
208/230/460/475 V 3~60 Hz
360 A / 34,4 V
425 A / 37 V
450 A / 38 V
360 A / 34,4 V
425 A / 37 V
450 A / 38 V
15 A/ 15V (8V) -- 450 A/36,5 V
16 A / 20 V -- 450 A/38 V
4 A / 10 V -- 450 A/28 V
30 A/ 15 V (8V)--450 A/36,5 V
10 A / 20 V -- 450 A/38 V
10 A / 10 V -- 450 A/28 V
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
180 -- 210 W
380 -- 470 W
65 -- 80 V
50 -- 60 V
50 -- 60 V
180 -- 210 W
380 -- 470 W
Sprawno¶æ przy pr±dzie
maksymalnym
MIG/MAG
MMA
TIG
82%
83%
83%
82%
83%
83%
Wspó³czynnik mocy przy pr±dzie
maksymalnym
MIG/MAG
MMA
TIG
0.92
0.92
0.90
0.92
0.92
0.90
IP 23
96 kg
110 kg
910 x 642 x 835 mm
IP 23
143 kg
157 kg
910 x 642 x 835 mm
Napiêcie sieciowe
Maksymalne dopuszczalne
obci±¿enie przy
100% cyklu pracy
60% cyklu pracy
45% cyklu pracy
Zakres ustawieñ
MIG/MAG
MMA
TIG
Napiêcie obwodu otwartego
MIG/MAG
MMA
TIG
Wyj¶cie obwodu otwartego
z ch³odnic±
Stopieñ ochrony
Masa
z ch³odnic±
Wymiary, d³. x szer. x wys.
Klasa zastosowania
Maksymalna liczba mo¿liwych do podå±czenia chåodzonych wod± uchwytów spawalniczych/uchwytów
elektrod: dwa uchwyty spawalnicze MIG lub jeden uchwyt elektrody TIG i jeden uchwyt spawalniczy MIG
Cykl pracy
Cykl pracy bazuje na okresie 10-minutowym. Cykl pracy 30% oznacza, ze po 3 minutach pracy urz±dzenia
jest wymagana 7-minutowa przerwa. Cykl pracy 100% oznacza, ¿e urz±dzenie mo¿e pracowaæ w sposób
ci±g³y, bez przerw.
Stopieñ ochrony
IP okre¶la w jakim stopniu urz±dzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewn±trz zanieczyszczeñ
stalych i wodnych. IP23 oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach
zamkniêtych i na zewn±trz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, ¿e urz±dzenie jest przystosowane do u¿ycia w miejscach, gdzie
wystêpuje zwiêkszone niebezpieczeñstwo pora¿enia pr±dem elektrycznym.
bu18d1o
-- 6 --
PL
5
INSTALACJA
Instalacji mo¿e dokonaæ jedynie osoba posiadaj±ca uprawnienia.
UWAGA!
Produkt przeznaczony jest do u¿ytku przemys³owego. W warunkach domowych mo¿e spowodowaæ
zak³ócenia odbioru radiowego. Za przedsiêwziêcie nale¿ytych ¶rodków zapobiegawczych odpowiedzialny
jest u¿ytkownik.
5.1
Instrukcja podnoszenia
Instrukcja dotycz±ca podnoszenia
¬ród³o pr±du nale¿y podnosiæ chwytaj±c za ucho do
podnoszenia.
Uchwyt przeznaczony jest wy³±cznie do ci±gniêcia ¼ród³a
pr±du.
5.2
Monta¿
UWAGA! NIEBEZPIECZEÑSTWO
WYWRÓCENIA SIÊ URZ¡DZENIA!
W przypadku ustawienia urz±dzenia na nierównym lub pochy³ym
pod³o¿u, nale¿y zabezpieczyæ je przed mo¿liwo¶ci± wywrócenia siê.
WA¯NE! Umie¶ciæ urz±dzenie w odpowiedniej pozycji i sprawdziæ, czy ¼ród³o pr±du nie
jest przykryte lub umieszczone w taki sposób, ¿e zas³oniête s± otwory wentylacyjne.
5.3
bu18d1o
Monta¿
-- 7 --
PL
5.4
Zasilanie sieciowe
Upewniæ siê, czy ¼ród³o pr±du spawania zosta³o
pod³±czone do zasilania o odpowiednim napiêciu oraz
czy jest zabezpieczone bezpiecznikiem o w³a¶ciwym
dopuszczalnym obci±¿eniu.
Zgodnie z przepisami, nale¿y wykonaæ ochronne
po³±czenie uziemiaj±ce.
Tabliczka znamionowa z danymi dotycz±cymi pod³±czenia
zasilania
Zalecane bezpieczniki i rozmiar przewodu zasilaj±cego
AristoMig 320
3~50 Hz
3~50 Hz
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Napiêcie zasilania V
230
400
500
208
230
460
475
Pr±d A 100%
60%
27
37
16
21
13
15
30
38
27
34.5
13.5
17
13
16.5
Przekrój przewodu
zasilaj±cego
4G10
4G4
4G4
4G10
4G10
4G4
4G4
Bezpiecznik
przeciwudarowy A
25
16
16
35
25
16
16
AristoMig 450
Napiêcie zasilania V
3~50 Hz
230
3~50 Hz
400
3~50 Hz
500
3~60 Hz
208
3~60 Hz
230
3~60 Hz
460
3~60 Hz
475
Pr±d A 100%
40
24.5
18.5
45
41
20
19.5
60%
51
30.5
23
57.5
51.5
25
24.5
45%
55.5
34
25
62
56.5
27.5
26.5
Przekrój przewodu
zasilaj±cego
4G10
4G4
4G4
4G10
4G10
4G4
4G4
Bezpiecznik
przeciwudarowy A
50
20
20
50
50
20
20
Uwaga! Przekrój przewodu zasilaj±cego i bezpieczniki pokazane powy¿ej s± zgodne z przepisami
szwedzkimi. Nale¿y zastosowaæ ¼ród³o pr±du spawania zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
bu18d1o
-- 8 --
PL
5.5
bu18d1o
Instalacja elektryczna
-- 9 --
PL
5.6
Rezystor bezpieczeñstwa
W celu unikniêcia zak³óceñ komunikacyjnych, koñce szyny CAN musz± byæ wyposa¿one w
rezystory bezpieczeñstwa.
Jeden koniec szyny CAN znajduje siê na urz±dzeniu steruj±cym lub podajniku drutu MMC,
które posiada wbudowany rezystor bezpieczeñstwa. Drugi koniec nale¿y wyposa¿yæ w
rezystor bezpieczeñstwa, zgodnie z rysunkiem.
W zale¿no¶ci od typu po³±czenia rezystor pod³±cza siê w nastêpuj±cy sposób:
1. Panel sterowania pod³±czony do podajnika drutu.
Rezystor bezpieczeñstwa jest pod³±czony z ty³u ¼ród³a
pr±du.
(Pod³±czony w ten sposób przy dostawie).
2. Urz±dzenie steruj±ce pod³±czone do ¼ród³a pr±du.
Rezystor bezpieczeñstwa jest
pod³±czony z przodu podajnika drutu.
6
DZIA£ANIE
Ogólne przepisy bezpieczeñstwa dotycz±ce obchodzenia siê z niniejszym
sprzêtem znajduj± siê na stronie 3. Nale¿y zapoznaæ siê z nimi przed
przyst±pieniem do jego u¿ytkowania.
Uwaga!
Nale¿y sprawdziæ, czy przewód po³±czeniowy (maks. 8 m) miêdzy ¼ród³em pr±du,
podajnikiem i przewód powrotny (maks. 8 m) nie s± zwiniête podczas pulsowania.
bu18d1o
-- 10 --
PL
6.1
Przy³±cza i elementy nastawcze
Przy±cze centralne TIG
MMA, MIG/MAG
Przy³±cze OKC, TIG
1
Wlew wody ch³odz±cej
11
Przy³±cze OKC uchwytu TIG
2
Pomarañczowa lampka sygnalizacyjna,
przegrzanie
12
Przy³±cze gazu uchwytu TIG
3
Bia³a lampka sygnalizacyjna - zasilanie
w³±czone
13
Przy³±cze sygna³u startowego z uchwytu TIG
4
Prze³±cznik napiêcia sieciowego 1 / 0
14
Przy³±cze wê¿a gazu
5
Prze³±cznik ch³odnicy
(AristoMig 320w i AristoMig 450w)
15
Przy³±cze kabla (+) pr±du spawania podajnika
drutu.
6
Przy³±cze wody ch³odz±cej z uchwytu
elektrody TIG - CZERWONE
16
MCB (miniaturowy bezpiecznik automatyczny)
42 V do podajnika drutu.
7
Przy³±cze wody ch³odz±cej do uchwytu
elektrody TIG - NIEBIESKIE
17/1
8
Przy³±cze dla urz±dzenia steruj±cego
AristoPendant U8, dla kabla sterowania do
podajnika drutu, dla rezystora bezpieczeñstwa
lub przy³±cza zdalnego sterowania.
8
Centralne przy³±cze uchwytu TIG
19
Przy³±cze wody ch³odz±cej podajnika drutu CZERWONY
9
Przy³±cze (-) kabla powrotnego dla MMA i
MIG/MAG lub kabla pr±du spawania dla TIG
20
Z³±cze wody ch³odz±cej podajnika drutu NIEBIESKI
10
Z³±cze (+) kabla pr±du spawania przy
spawaniu MMA lub kabla powrotnego przy
spawaniu TIG
6.2
Przy³acze kilku podajników drutu
Podajnik drutu AristoFeed 30-4 lub AristoFeed 48-4 z panelem sterowania (M0) oraz
urz±dzeniem steruj±cym AristoPendant U8 nale¿y stosowaæ podczas pod³±czania kilku
podajników drutu.
Przy pod³±czaniu kilku podajników drutu nale¿y skontaktowaæ siê z personelem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
bu18d1o
-- 11 --
PL
6.3
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
¬ród³o pr±du jest ch³odzone wentylatorem i jest wyposa¿one w wy³±cznik termiczny, który
uruchamia siê, kiedy temperatura jest zbyt wysoka, chroni±c urz±dzenie przed
przegrzaniem. Po ostygniêciu ¼ród³a pr±du nastêpuje automatyczny reset.
W takim przypadku pr±d spawania zostanie przerwany i za¶wieci siê pomarañczowa
lampka sygnalizacyjna w przedniej czê¶ci ¼ród³a pr±du.
6.4
Zabezpieczenie przep³ywu wody
Zabezpieczenie przep³ywu wody blokuje ¼ród³o pr±du, je¶li przep³yw wody ch³odz±cej
zostanie zatrzymany. W takim przypadku pr±d spawania zostanie przerwany, a na
urz±dzeniu steruj±cym zostanie wy¶wietlony alarm.
Zabezpieczenie przep³ywu wody stanowi wyposa¿enie dodatkowe.
6.5
Urz±dzenie zdalnego sterowania
W AristoPendant U8 powinien byæ program w wersji 1.20 lub nowszej. Urz±dzenia Aristo ze
zintegrowanymi panelami sterowania powinny posiadaæ program w wersji 1.21 lub
nowszej, aby urz±dzenie zdalnego sterowania mogåo dziaåaæ prawidåowo.
Kiedy urz±dzenie zdalnego sterowania jest podå±czone, ¼ródåo pr±du i podajnik drutu
przechodz± w tryb zdalnego sterowania; przyciski i pokrêtåa zostaj± zablokowane.
Wszystkie funkcje mo¿na regulowaæ wyå±cznie za pomoc± zdalnego sterowania.
Je¶li zdalne sterowanie nie bêdzie u¿ywane, urz±dzenie nale¿y odå±czyæ od ¼ródåa pr±du /
podajnika drutu, poniewa¿ w przeciwnym razie pozostanie ono w trybie zdalnego
sterowania.
Kiedy urz±dzenie zdalnego sterowania umo¿liwia ustawienie napiêcia, funkcja ta zmieni siê
na ustawianie pr±du spawania MMA.
Dodatkowe informacje dotycz±ce dzia³ania urz±dzenia zdalnego sterowania znajduj± siê w
instrukcji obs³ugi urz±dzenia steruj±cego/MMC.
7
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest wa¿na celem zapewnienia bezpieczeñstwa i
niezawodno¶ci.
Uwaga!
Jakiekolwiek czynno¶ci naprawcze podejmowane przez u¿ytkownika w okresie
gwarancyjnym powoduj± ca³kowit± utratê gwarancji.
Blaszane p³yty zabezpieczaj±ce mo¿e zdejmowaæ jedynie osoba posiadaj±ca
odpowiednie przygotowanie w zakresie elektryki (osoba upowa¿niona) w celu:
pod³±czenia, dokonania przegl±du, konserwacji i naprawy urz±dzeñ spawalniczych.
bu18d1o
-- 12 --
PL
7.1
Uzupe³nianie ch³odziwa
Zaleca siê mieszaninê wody i glikolu etylenowego
w proporcji 50/50 %.
7.2
Kontrola i czyszczenie
Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy ¼ród³o pr±du nie jest zablokowane zanieczyszczeniami.
Czêstotliwo¶æ i metoda czyszczenia zale¿± od: procesu spawania, czasu trwania ³uku,
lokalizacji oraz otoczenia. Zazwyczaj wystarcza przedmuchaæ ¼ród³o pr±du sprê¿onym
powietrzem (o zmniejszonym ci¶nieniu) raz w roku.
8
USUWANIE USTEREK
Przed odes³aniem urz±dzenia do autoryzowanego technika serwisu nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj±ce sprawdzenia i kontrole.
Typ usterki
Brak ³uku.
Czynno¶æ
S
S
S
S
W trakcie spawania wyst±pi³a przerwa w
dostawie pr±du spawania.
S
S
Sprawdziæ, czy zasilanie sieciowe zosta³o w³±czone.
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne
zosta³y odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry
pr±du.
Sprawdziæ, czy zadzia³a³ miniaturowy bezpiecznik
automatyczny (MCB).
Sprawdziæ, czy zadzia³a³ wy³±cznik termiczny (co jest
sygnalizowane pomarañczow± lampk± na przednim
panelu).
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
Wy³±cznik termiczny czêsto siê uruchamia.
S
Upewniæ siê, ¿e nie zosta³y przekroczone dane
znamionowe ¼ród³a pr±du (tj. czy urz±dzenie nie jest
przeci±¿one).
S³aba wydajno¶æ spawania.
S
Sprawdziæ, czy pr±d spawania i kable powrotne
zosta³y odpowiednio pod³±czone.
Sprawdziæ, czy ustawiono odpowiednie parametry
pr±du.
Sprawdziæ, czy u¿ywane s± odpowiednie elektrody.
Sprawdziæ bezpieczniki zasilania sieciowego.
S
S
S
bu18d1o
-- 13 --
PL
9
ZAMAWIANIE CZʦCI ZAMIENNYCH
Naprawy i prace zwi±zane z z obwodomi elektrycznymi powinny byæ przeprowadzane
przez upowa¿nionego serwisanta ESAB.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czê¶ci zamienne i zu¿ywaj±ce siê ESAB.
AristoMig 320/450 s± skonstruowane i przetestowane zgodnie z miêdzynarodow± i
europejsk± norm± IEC/EN 60974--1 i EN 50199. Obowi±zkiem jednostki serwisowej
dokonuj±cej serwisu lub naprawy, aby upewniæ siê, ¿e produkt w dalszym ci±gu
odpowiada wymienionym normom.
Czê¶ci zamienne mo¿na zamawiaæ u najbli¿szego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
(patrz ostatnia strona tej publikacji).
bu18d1o
-- 14 --
p
-- 15 --
Schemat
bu18e11a
-- 16 --
bu18e11a
-- 17 --
AristoMig 320, AristoMig 450
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
0459 348 880
AristoMig 320
0459 348 882
AristoMig 320
0459 348 881
AristoMig 320w
0459 348 883
AristoMig 320w
0459 348 884
AristoMig U320w
0459 348 885
AristoMig U320w
0459 348 886
AristoMig U320w
0459 348 887
AristoMig U320w
0459 349 880
AristoMig 450
0459 349 881
AristoMig 450w
0459 349 882
AristoMig 450
0459 349 883
AristoMig 450w
0459 349 884
AristoMig U450w
0459 349 885
AristoMig U450w
0459 349 886
AristoMig U450w
0459 349 887
AristoMig U450w
0459 358 990
AristoMig 320 / 450
bu18o11a
Mains voltage
Notes
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with OKC connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG
400 V 3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
208/230/400/460/475/500 V
3~ 50/60 Hz
MMA, MIG/MAG, TIG with central connection
-- 18 --
Spare parts list
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
Wyposa¿enie
WYPOSA¯ENIE
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 881
Guide pin (delivered with the AristoMig) . . . . 0455 834 880
Stabilization kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 950 880
Guide pin 0156 654 896 is included
clud1ae1
-- 19 --
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
AristoSelector 320/450
stabilization kit included . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 073 881
Gasket kit for water pump . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 699 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
clud1ae1
-- 20 --
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 4 pole -- 12 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 881
clud1ae1
-- 21 --
Edition 041216
AristoMig 320, AristoMig 450
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
clud1ae1
-- 22 --
Edition 041216
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 35 111 05
Fax: +48 32 35 111 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041216
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising