ESAB | LTS 320 | Instruction manual | ESAB LTS 320 Kasutusjuhend

ESAB LTS 320 Kasutusjuhend
FI
PROWELDER 320
LTS 320
Käyttöohjeet
0457 690 001 FI 041210
Valid for serial no. 910--xxx--xxxx, 306--xxx--xxxx
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ESITTELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ohjelmointikotelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Käyttöalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitäntä verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muut liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Täydellisen hitsausjärjestelmän liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
9
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Ohjauslaite ja liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysvesipiiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumentumissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtausvahti, vesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasun virtausvahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikailmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
11
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1 Jäähdytysnesteen lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
16
17
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LTS 320 sarjanumerosta 811 täyttää standardin EN 60974--1
vaatimukset direktiivin (73/23/EEC) ja sen lisäyksen (93/68/EEC) mukaisesti, standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin 89/336/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--11
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dpa9d1xa
-- 3 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
3
ESITTELY
PROWELDER 320 on tasavirtatyyppinen, mekaaniseen TIG--hitsaukseen tarkoitettu
hitsausvirtalähde. Sitä on saatavana kahta eri mallia:
S
PROWELDER 320 ilman verkkojännitemuuntajaa, voidaan kytkeä 400 V:n, 3∼
50/60 Hz verkkojännitteeseen.
PROWELDER 320 verkkojännitemuuntajalla, voidaan kytkeä 208 -- 500 V:n, 3∼
50/60 Hz verkkojännitteeseen.
Hitsausvirtalähde PROWELDER 320 on puhallinjäähdytteinen ja siinä on
sisäänrakennettu jäähdytysjärjestelmä hitsaustyökalujen vesijäähdytystä varten.
S
PROWELDER 320:ssä on liitäntävalmius ulkopuoliseen PC:hen.
3.1
Varusteet
PROWELDER 320 toimitetaan seuraavin varustein:
S
Ohjelmointikotelo liitäntäkaapelilla (10 m)
S
Maadoituskaapeli (5 m) hitsauspinteellä
dpa9d1xa
-- 4 --
FI
3.2
Ohjelmointikotelo
PROWELDER 320 on varustettu ohjelmointikotelolla, jota käytetään:
S
Hitsauskierron ohjelmointiin hitsaustyökalulla hitsattaessa.
S
Suorita hitsausprosessi.
S
Tallenna hitsausohjelma sisäiseen tai ulkopuoliseen (PC--kortti) muistiyksikköön.
S
Hitsausohjelman siirto ohjelmointikotelosta toiseen.
S Eri hitsausparametrien arvojen säätämiseen käsipolttimella hitsattaessa.
Ohjelmointikotelon käsittelyohjeet ovat ohjelmointikäsikirjassa.
Ohjelmointikäsikirjaa on saatavana seuraavilla kielillä:
Kieli
Englanti
Saksa
Italia
Norja
Hollanti
Portugali
3.3
Tilausnro
0457 706 X74
0457 706 X75
0457 706X79
0457 706 X72
0457 706 X77
0457 706 X80
Kieli
Ranska
Ruotsi
Suomi
Tanska
Espanja
Tilausnro
0457 706 X76
0457 706 X70
0457 706 X73
0457 706 X71
0457 706 X78
0457 706 086
Käyttöalueet
Hitsausvirtalähdettä PROWELDER 320 voidaan käyttää seuraavilla laitteilla
hitsaamiseen:
S
Putkien liitoshitsaukseen tarkoitetut putkihitsaustyökalut.
S
Läpimitaltaan 12--60 mm:n suuruisten putkien hitsaamiseen tarkoitetut
putkiumpiohitsaustyökalut.
S
Kelluvalla päällä varustettu hitsausaserna A25 STB.
S TIG--käsipoltin.
PROWELDER 320:een voidaan liittää myös lisälangan syöttölaite.
Moottoroitu ohjausyksikkö PAL 3 mahdollistaa ulkopuolisten moottorien, kuten
rullapukkien ja kääntöpöytien ohjauksen.
ESABin lisätarvikkeet mekaanista ja käsikäyttöistä TIG-- hitsausta varten
löytyvät sivulta 17.
4
TEKNISET TIEDOT
PROWELDER 320, 400 V
PROWELDER 320, 208--500 V
Verkkoliitäntä
400V 3∼ 50/60 Hz
230/400/500V 3∼ 50Hz tai
208/230/460/475V 3∼ 60 Hz
Sallittu kuormitus
100 %:n käyttösuhde
270 A / 20,8 V
270 A / 20,8 V
60 %:n käyttösuhde
320 A / 22,7 V
320 A / 22,7 V
Hitsausvirran säätöalue
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
dpa9d1xa
-- 5 --
FI
PROWELDER 320, 400 V
PROWELDER 320, 208--500 V
Tyhjäkäyntiteho
310 W
310 W
Hyötysuhde
82 %
82 %
Tehokerroin
0,80
0,80
Suojausluokka
IP 23
IP 23
Paino
110 kg
156 kg
Koko, p x l x k
734 x 486 x 695 mm
734 x 486 x 695 mm
Käyttöluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, että sen jäähdytysilman tulo-- ja lähtöaukot eivät peity.
VAROITUS, KAATUMISVAARA!
Kiinnitä laite paikalleen erityisesti silloin, kun alusta on
epätasainen tai viettävä.
5.2
Liitäntä verkkojännitteeseen
Hitsausvirtalähteen konekilpi, josta liitäntätiedot löytyvät, on sijoitettu sen
takaseinään.
S
Tarkista, että hitsausvirtalähde on liitetään oikeaan verkkojännitteeseen ja että
käytössä on oikea varoke. Suojamaadoita voimassa olevien turvamääräysten
mukaan.
dpa9d1xa
-- 6 --
FI
Suositeltu kaapelin pinta-- ala ja varokkeen koko
PROWELDER 320
Jännite
230 V
3∼ 50 Hz
400 V
3∼ 50 Hz
500 V
3∼ 50 Hz
208 V
3∼ 60 Hz
230 V
3∼ 60 Hz
460 V
3∼ 60 Hz
475 V
3∼ 60 Hz
100 %:n käyttösuhde
19,5 A
12 A
9,5 A
21,5 A
19,5 A
10 A
9,5 A
60 %:n käyttösuhde
25 A
15 A
12 A
27 A
24,5 A
12,5 A
12 A
Johdon poikkipinta mm2
4 x 10
4x4
4x4
4 x 10
4 x 10
4x4
4x4
Hidas sulake
20 A
16 A
16 A
20 A
20 A
16 A
16 A
Primäärivirta:
5.3
Muut liitännät
AH 0388
dpa9d1xa
-- 7 --
FI
5.4
Päätevastus
Tietoliikennehäiriöiden välttämiseksi tulee CAN--väylän molemmat päät olla
varustettuna päätevastuksella.
CAN--väylän toinen liitäntäpää on ohjelmointikotelossa, jossa on sisäänrakennettu
vastus. Toinen pää on itse hitsausvirtalähteessä ja sen tulee olla, ellei kyseessä
olevaa liitäntää käytetä, varustettu päätevastuksella, jonka sijoitus on seuraavan
kuvan mukainen.
dpa9d1xa
-- 8 --
FI
5.5
Täydellisen hitsausjärjestelmän liittäminen
A--A
Ohjelmointikotelon
liitäntäkaapeli
B--B, Z--Z
Langansyötön moottorikaapeli
C--C, S--S
Pyöritysmoottorin kaapeli
D--D
Ulkopuolisen PC:n signaalikaapeli
G--G
Jäähdytysvesiletku sisään
H--H
Jäähdytysvesiletku ulos
J--J
Hitsauskaapeli --
L--L
Pistoolikytkentä
M--M
Kaasuletku ulos
N--N
Kaasuletku sisään
P--P
Ulkopuolisen PC:n signaalikaapeli
R--R
Pulssianture VEC:n lirtäntäkaapeli
T--T, V--V
X
U--U
dpa9d1xa
CAN 42V:n liitäntäkaapeli
Ohjelmointikotelon -- ulkopuolisen motorri
VEC:n ankkurin liitäntäkaapeli
-- 9 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Ohjauslaite ja liitännät
Hitsausvirtalähteen etuosa
1
Verkkojännitteen sähkökytkin PÄÄLLE/
POIS PÄÄLTÄ
8
Liitäntä PC/kirjoitin laitteelle
2
Verkkojännitteen valkoinen merkkivalo
9
Paluuvesilliitäntä
3
Ylikuumentumisen oranssinen merkkivalo
10 Jäähdytysuesiliitäntä
4
Jäähdytinlaitteen sähkökytkin PÄÄLLE/
POIS PÄÄLTÄ
11 Liitäntä hitsauskaapellin miinusvalle
5
Liitäntä pyörityslaitteelle
12 Hitsaus-- ja käynnistyskaasun lähtöliitäntä
6
Liitäntä langansyöttölaitteelle
13 TIG--käsipolttimen pistooliliitäntä
7
Ohjelmointikotelon liitäntä
14 Maadoituskaapelin plusliitäntä
Hitsausvirtalähteen takaseinä
15 Käynnistyskaasun tuloliitäntä
18 Juurikaasun lähtöliitäntä
16 Hitsauskaasun tuloliitäntä
19 Liitäntä CAN 42 V moottoriohjausyksikkö
PAL 3 ja A25 VEC motorri
17 Juurikaasun tuloliitäntä
20 Automaattivaroke
dpa9d1xa
-- 10 --
FI
6.2
S
Jäähdytysvesipiiri
Kytke jäähdytysvesiletkut hitsaustyökalusta
hitsausvirtalähteeseen.
Ilmajäähdytteisillä hitsaustyökaluilla hitsattaessa
varmista kylmävesiletkujen liitännät mukana
toimitetulla vesisiirtokytkimellä (katso kuvaa).
S
Ennen hitsauksen aloittamista aseta
jäähdytyslaitteen sähkökytkin PÄÄLLE. HUOM!.
Jäähdytysnestepumpun pitää aina olla PÄÄLLÄ ja
hitsausvirtalähteen virtausvahdin pitää aina havaita
veden virtaus, jotta hitsaaminen kävisi päinsä.
6.3
Ylikuumentumissuoja
Hitsausvirtalähde PROWELDER 320 on varustettu lämpövahdilla, joka laukeaa
lämpötilan noustessa liian korkeaksi. Kun näin käy, katkeaa hitsausvirta ja
oranssinen merkkivalo syttyy hitsausvirtalähteen etuosaan. Myös ohjelmointikotelo
näyttää vikailmoituksen.
Kun lämpötila on taas laskenut sallittuun, palautuu lämpövahti jälleen ennalleen.
6.4
Virtausvahti, vesi
Virtausvahti pysäyttää hitsausvirtalähteen jäähdytysveden virtauksen loppuessa.
Tämän tapahduttua katkeaa hitsausvirta ja vikailmoitus ilmestyy ohjelmointirasian
näytölle.
6.5
Kaasun virtausvahti
Virtausvahti katkaisee käynnissä olevan hitsaustoiminnan, jos kaasun virtaus alittaa
6 l/min. Tämän tapahtuessa ohjelmointikotelo näyttää vikailmoituksen.
6.6
Vikailmoitukset
Hitsausvirtalähteessä on sisäänrakennettu vikailmoitusten käsittely, ja kaikki
vikailmoitukset esitetään ohjelmointirasian kautta, ja joissakin tapauksissa
suoritetaan määrätyt toimenpiteet automaattisesti, lue myös ohjelmointikäsikirja
0457 706 xxx.
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
dpa9d1xa
-- 11 --
FI
Puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, ettei virtalähde ole likainen.
Puhdistusten tiheys ja suoritustapa riippuvat seuraavista tekijöistä:
hitsausprosessi, kaariaika, asennus sekä ympäristö. Yleensä riittää, että virtalähde
puhalletaan puhtaaksi paineilmalla (alennettu paine) kerran vuodessa.
Jos virtalähde on erittäin likainen, suositellaan harjaamista ja imurointia.
Kytke hitsausvirtalähde irti verkkojännitteestä.
Irrota sovitin liitännästä. Lukitse liitäntä tahattoman kytkemisen estämiseksi.
Kiinteä asennus: aseta turvakytkin off--asentoon. Lukitse kytkin.
S Poista virtalähteen suojalevyt työn helpottamiseksi.
Puhdistuksen jälkeen kaikki suojalevyt on asennettava paikalleen ennen
virtalähteen yhdistämistä verkkojännitteeseen.
S
S
7.1
Jäähdytysnesteen lisääminen
Jäähdytysnesteeksi suositellaan seosta, jossa on 50 % vettä ja 50 % glykolia.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
dpa9d1xa
-- 12 --
p
-- 13 --
Johdotuskaavio
dpa9e11a
-- 14 --
Edition 041210
dpa9e11a
-- 15 --
Edition 041210
PROWELDER 320
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0456 650 881 Welding power source
PROWELDER 320
400 V, 50/60 Hz
0456 650 883 Welding power source
PROWELDER 320
230/400/500 V, 50 Hz,
208/230/460/475 V, 60 Hz
0457 690 990 Spare parts list
PROWELDER 320
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
dpa9o
-- 16 --
Edition 041210
PROWELDER 320
Lisävarusteet
Order number
Tube welding tool
A21 PRB, water--cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . 0443 750 880
33--90 . . . . . . . 0443 760 880
60--170 . . . . . . 0443 770 880
A21 PRB, air--cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . 0443 750 881
33--90 . . . . . . . 0443 760 881
60--170 . . . . . . 0443 770 881
A21 PRH, enclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3--12 . . . . . . . . . 0444 300 880
3--38 . . . . . . . . . 0444 301 880
6--76 . . . . . . . . . 0444 302 880
Coolant for A21 PRH, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
A22 POC, wire feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12--60 . . . . . . . 0443 930 880
Conversion kit
A21 PRB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8--17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
30--33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 908 880
44--60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 909 880
Driving unit 134:1 for the welding tools PRB/PRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Automatic welding machine
A25 with floating head, TIG torch BTE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 912 880
A25 with floating head, TIG torch BTE 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 912 881
VEC motor with gear and pulse generator complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 258 880
TIG hand torch BTF 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 827 882
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 880
PC board . . (PCMCIA board) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 880
Software kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 370 885
PC--card with software and programming manuals in English, French, German and Swedish.
Software kit 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 370 886
PC--card with software and programming manuals in English, Italian, Finnish and Norwegian.
Set of emergency stops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 823 880
Motor control unit PAL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 870 880
Documentation printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0449 322 880
Documentation system
Weldoct WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 880
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 881
OptoOptronic cables d (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 881
OptoOptronic cables d (2 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 882
Extension cable
b, wire, programming box, CAN 42 V (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 904 880
c, rotation (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
f, return cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 888
Extension set 1, current, water, gas (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Extension set 2, current, water, gas, torch contact (8m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0466 705 881
dpa9a
-- 17 --
Edition 041210
PROWELDER 320
dpa9a
-- 18 --
Edition 041210
PROWELDER 320
dpa9a
-- 19 --
Edition 041210
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising