ESAB | MIGGYTRAC 1000 | Spare Parts List | ESAB MIGGYTRAC 1000 User manual

ESAB MIGGYTRAC 1000 User manual
Miggytrac 1000
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 572 001
2004--11--12
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukjca obs³ugi
Valid for Serial NO 739 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsautomat Miggytrac 1000 från serienummer 739 är i överensstämmelse med standard IEC/EN 60292 och
IEC/EN 60204--1 enligt villkoren i direktiv (98/37/EG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejseautomat
Miggytrac 1000 fra serienummer 739 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60292 og IEC/
EN 60204--1 ifølge betingelserne i direktiv (98/37/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne
i direktiv (89/336/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveiseautomat
Miggytrac 1000 fra serienummer 739 er i overensstemmelse med standard EN 60292 og EN
60204--1 i følge vilkårene i direktiv (98/37/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
hitsausautomaatti Miggytrac 1000 alkaen sarjanumerosta 739 täyttää standardin IEC/EN 60292 ja
IEC/EN 60204--1 vaatimukset direktiivin (98/37/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199
vaatimukset direktiivin (89/336/ETY).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that
automatic welding machine Miggytrac 1000 from serial number 739 complies with standard
IEC/EN 60292 and IEC/EN 60204--1, in accordance with the requirements of directive (98/37/EEC)
and with standard EN 50199, in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß der Schweißautomat Miggytrac 1000 ab Seriennummer 739 dem Standard IEC/EN 60292 und
IEC/EN 60204--1 gemäß den Bedingungen der Direktive (98/37/EEG) und dem Standard EN 50199
gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Suède, certifie que la appareil de soudage
automatique Miggytrac 1000 à partir du numéro de série 739 est conforme à la norme IEC/EN 60292
et IEC/EN 60204--1 selon les conditions de la directive (98/37/CEE) et à la norme EN 50199 selon les
conditions de la directive (89/336/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasautomaat Miggytrac 1000 van het serienummer 739 in overeenstemming is met
norm IEC/EN 60292 en IEC/EN 60204--1 conform de bepalingen in richtlijn (98/37/EEG) en met norm
EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que
la equipo para soldadura automática Miggytrac 1000 a partir del número de serie 739 concuerda con
la norma IEC/EN 60292 y IEC/EN 60204--1 conforme a la directiva (98/37/CEE) y con la norma EN
50199 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che
la saldatrice automatica Miggytrac 1000 con numero di serie a partire da 739 è conforme alla norma
IEC/EN 60292 e IEC/EN 60204--1 come previsto dalla direttiva (98/37/CEE) ed alla norma EN 50199
come previsto dalla direttiva (89/336/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 3 --
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Suécia, garante sob responsabilidade própria que,
o equipamento automático para soldadura Miggytrac 1000 a partir do número de série 739 está em
conformidade com a norma IEC/EN 60292 e IEC/EN 60204--1 segundo os requisitos da directiva
(98/37/CEE) e com a norma EN 50199 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá ìç÷áíÞìáôá
áõôüìáôò óõãêïëëçôÞò Miggytrac 1000 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 739 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé
ìå ôï ðñüôõðï IEC/EN 60292 êáé IEC/EN 60204--1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(98/37/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTYFIKAT ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Automation, SE-695 81 Laxå, Szwecja, gwarantuje pod rygorem
odpowiedzialno¶ci, ¿e automat spawalniczy Miggytrac 1000 od numeru seryjnego 739 spe³nia wymagania
normy IEC/EN 60292 i IEC/EN 60204-1 wed³ug dyrektywy (98/37/EG) oraz normy EN 50199 wed³ug
dyrektywy (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2004--04--16
Henry Selenius
Managing Director
ESAB AB, Welding Automation
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
-- 4 --
Fax: + 46 584 411721
Måttskiss Målskitse Målskisse Mittapiirustus Dimension drawing Massbild Cotes d’encombrement Maatschets Croquis acotado Dimensioni
Esboço com dimensões Ó÷åäéÜãñáììá ìåãåèþí Rysunek wymiarowany
Ó×ÅÄÉÁÑÁÌÌÁ ÌÅÃÅÈÙÍ
dha7m11a
-- 227 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò Schemat
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
dha7e11a
-- 228 --
Reservdelsförteckning Reservedelsfortegnelse Reservedelsliste
Varaosaluettelo Spare parts list Ersatzteilliste Liste de pièces détachées
Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos Elenco ricambi Lista de peças
sobressalentes Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí Spis czê¶ci zapasowych
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
Edition 980929
Ordering no.
0457 357 880
dha7r11a
Denomination
Miggytrac 1000
-- 229 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
1
1
0457 357 001
Chassis
0457 357 002
Chassis
Denomination
Notes
From serial no. 837
2
2
0457 357 401
Limit switch
3
1
0457 357 301
El. motor with gear
To serial no. 747
1
0457 357 302
El. motor with gear
From serial no. 749
1
0457 357 303
El. motor with gear
From serial no. 837
4
1
0457 357 010
Motor casing
5
1
0457 357 200
Slide screw with knob
6
1
0457 357 210
Front slide bracket
7
1
0457 357 220
Slide nut
8
2
0457 357 230
Guide
9
2
0457 357 231
Guide extension
10
1
0457 357 211
Rear slide bracket
11
1
0457 357 240
Vertical slide bracket
12
1
0457 357 020
Box
13
1
0457 357 030
Top cover
14
1
0457 468 880
Electronics, complete
To serial no. 747
1
0457 468 881
Electronics, complete
From serial no. 749
15
1
0457 357 260
Bolt
16
1
0457 357 250
Welding gun bracket
17
1
0457 357 270
Knob
18
1
0457 357 271
Knob, locking arm
19
1
0457 357 280
Locking arm
20
1
0457 357 050
Shaft with sprocket
21
1
0457 357 060
Chain
To serial no. 747
1
0457 357 061
Chain
From serial no. 749
1
0457 357 062
Chain
From serial no. 837
22
2
0457 357 070
Spacing ring
23
4
0457 357 071
Bearing
24
4
0457 357 080
Wheel
25
8
0457 357 090
O--ring
26
1
0457 357 100
Spatter shield
27
1
0457 357 110
Chain cover
28
1
0457 357 150
Nut
29
1
0457 357 160
Guide wheel arm
30
1
0457 357 170
Guide wheel bracket
31
1
0457 357 180
Guide wheel
32
1
0457 357 190
Guide wheel shaft
33
1
0457 469 880
Magnet unit, complete
34
1
0457 357 261
Sleeve
dha7r11a
-- 230 --
dha7r11a
-- 231 --
Item
no.
1
Qty
Ordering no.
Denomination
0457 468 880
Electronics, complete
To serial no. 747
0457 468 881
Electronics, complete
From serialno. 749
1
0457 468 001
Circuit card, vers. 1.1
To serial.no 747
From serial.no 749
1
0457 468 002
Circuit card, vers. 1.2
2
1
0457 468 020
Front text folio
3
1
0457 468 010
Front panel
4
1
0457 468 031
Knob
5a
2
0457 468 032
Knob
5b
2
0457 468 040
Potentiometer
6
2
0457 468 050
Switch
7
1
0457 468 060
Socket, 12--pin, incl. cable
dha7r11a
Notes
-- 232 --
sida
-- 233 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising